FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

30.08.2006

Arkiv               

111/3/0/0

Saksmappe     

2006/800

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

Gnr 11 bnr 3 - dispensasjon fra reguleringsplan for Lampeland øst

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

05.09.2006

60/06

 

Rådmannens anbefaling:

SA eiendom gis med dette, i medhold av Pbl § 7, dispensasjon fra arealbestemmelsene i reguleringsplanen for Lampeland øst for oppføring av konsentrert småhusbebyggelse i hht søknad av 20.06.06 med skisse.  Rådmannens begrunnelse for vedtaket er å lese under vurderinger.

Vedlegg:        Reguleringsplan og situasjonskart.

Saksopplysninger:

SA eiendom, ved Tom Roger Svendsrud, søker i brev av 20.06.06 om dispensasjon fra reguleringsplanen for Lampeland Øst.  Svendsrud skriver følgende:   ”Viser til møte hos dere 09.06.06 vedr. ny reguleringsplan Furulia Lampeland, hvor ovennevnte tomt ble omtalt.   Gr./Br. Nr. 111/3 er i dag regulert til boligformål ihht reguleringsplan for Lampeland Øst. Det ble under møtet bestemt å omregulere 111/3 til KS område (konsentrert småhusbebyggelse), men i og med at dette prosjektet kommer 2 måneder før reguleringsplanen er endelig behandlet søker vi om dispensasjon fra gjeldende regulerings plan.  Regner med at denne søknaden kan behandles administrativt i og med at ny reg. plan er til politisk behandling”.

Ved en feil i kommunen er ikke nevnte tomt blitt tatt med i reguleringsplanen for Furulia.  Kommunen har heller ikke fått på plass delegasjonsreglement etter Pbl § 7, saken må derfor behandles av Fast utvalg for plansaker.

SA eiendom har den 20.06.06 oversendt søknad til Statens vegvesen om tillatelse til å benytte eksisterende avkjørsel for 4 nye boenheter.  Det foreligger ikke noe kopi av svarbrev fra Statens vegvesen hos kommunen pr dd.

Det er sendt ut nabovarsel til alle berørte naboer, uten at noen har protestert innen fristens utløp.

Saksbehandler har den 29.08.06, telefonisk, diskutert saken med Anders Horgen hos Fylkesmannens miljøvernavdeling, som uttalte at så lenge området var regulert til boligformål, så var ikke dette noe sak for Fylkesmannen.

Området er i reguleringsplanen for Lampeland Øst regulert til frittliggende boliger.  Spørsmålet er derfor om kommunen skal tillate dispensasjon for oppføring av konsentrert småhusbebyggelse.  

Vurdering:

SA eiendom kan, telefonisk, den 30.08.06 opplyse at 3 av 4 leiligheter er solgt.  Rådmannen finner ingen god grunn, som skulle tilsi å opprettholde en tomt sentralt beliggende i Lampeland sentrum regulert som frittliggende bolig.  Rådmannen mener derfor at bosetting og utvikling av Lampeland sentrum er særlig grunn til å gi dispensasjon etter Pbl § 7.   Rådmannen vil presisere at om kommunens Faste utvalg for plansaker innvilger dispensasjon fra reguleringsplanen, så kan ikke oppføringen av boligene starte før det foreligger godkjenning av avkjørselen fra Statens vegvesen og byggetillatelse fra Flesberg kommune.

Saken legges med dette frem til politisk behandling