FLESBERG KOMMUNE

 

Utvalg:

formannskapet

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

07.09.2006

kl. 13:00

 

Saksliste:

Sakstittel

Saksordfører

PS 11/06

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 - fastsetting av valgdager

Thomas Fosen

PS 12/06

Innkjøp av ny brannbil

Gudveig Førle

PS 13/06

Klage på avslag på søknad om parkeringstillatelse.
Unntatt off. Ofl.§51, fvl. § 13.

Oddvar Garaas

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

24.07.2006

Arkiv               

014

Saksmappe     

2006/521

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 - valgdager

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

07.09.2006

11/06

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

I Flesberg kommune skal kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2007 holdes over 2 dager dvs. søndag 9. og mandag 10. september 2007.

Saksopplysninger:

Valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2007 er mandag 10. september.

Kommunestyret kan selv vedta at det på ett eller flere steder i kommunen også skal holdes valg søndag 9. september. Tidligere var dette 2-delt: kommunestyret bestemte om det skulle være 2 dagers valg, mens det var valgstyret som bestemte om dette skulle gjelde alle stemmestedene. Det har vært vanlig med 2-dagers valg på samtlige stemmesteder.

Kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, avgjør hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. Valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for stemmegivningen.

Kommunestyret har i møte 31.10.02 valgt formannskapets medlemmer (og varamedlemmer) som valgstyre og delegert til valgstyret å oppnevne stemmestyrer og avgjøre hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i.

Vurdering:

Rådmannen anbefaler at tidligere praksis med 2-dagers valg opprettholdes.

 

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

09.08.2006

Arkiv               

651

Saksmappe     

06/262

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

KJØP AV NY BRANNBIL

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

05.09.2006

22/06

formannskapet

07.09.2006

12/06

kommunestyret

21.09.2006

 

 

Rådmannens anbefaling:

1.                  Flesberg kommune går til innkjøp av ny brannbil i hht fremlagte spesifikasjoner og at kjøpesummen på kr. 2.018.000,- + mva. finansieres gjennom økonomiplanen for 2007 – 2010.

2.                  Som leverandør av brannbilen velges Braco AS.

Saksopplysninger:

I kommunens økonomiplan for 2006 – 2009 ble det vedtatt å sette ned en gruppe for å utrede behovet for ny brannbil for Flesberg brannvesen.  Brannmannskapene valgte følgende til gruppen:

Brynjulf Hansen, tillitsvalgt.                                                                                                  Jon Olav Berget, verneombud.                                                                                      Ole Richard Halvorsen, brannkonstabel.

Fra administrasjonen har følgende deltatt:

            Erik Hole, varabrannsjef/leder beredskap.                                                                          Jon Kåre Jonsson, brannsjef.

Gruppa har foretatt befaring til Kongsberg brannvesen, Hvittingfoss brannvesen og Industribrannvesenet i Næringsparken for å se på forskjellige type biler.  Gruppa har også foretatt befaring til Braco i Lier sammen med Rollag brannvesen for å se på forskjelleige påbygg.

I tillegg til interne møter hadde gruppa møter med Rollag brannvesen for å få til ett felles innkjøp for å redusere kostnadene.

På grunnlag av hva gruppa kom frem til ble det fremmet sak til formannskapets møte den 16.03.06, sak 3/06, om gruppa skulle gå videre med å hente inn pristilbud på ny brannbil.  Formannskapet fattet følgende enstemmige vedtak: ”Formannskapet anbefaler at arbeidsgruppa innhenter pristilbud på ny brannbil(er) i samarbeid med andre kommuner.”  Formannskapet stilte også gruppa en del tekniske spørsmål, som gruppa har besvart på beste måte.  Gruppa har ikke fått nye tilbakemeldinger fra formannskapet etter at svaret ble oversendt.

Valget av biltype, som begge kommunene har falt ned på, er en løsning som er anbefalt og benyttes jevnlig i alle landets brannvesen, både store og små.  Arbeidsgruppa vil særlig påpeke at den har lagt vekt på å velge en biltype, som er lett å kjøre, og som lett kan manøvreres på trange gårdsveier og gårdstun, av sjåfører som gjør dette på en frivillig basis.

Etter at anbudet hadde ligget ute på Doffin basen i 60 dg ble det foretatt anbudsåpning den 01.06.06.  Følgende tilbud ble levert.  (Alle summer er eks mva.)

Autokaross                             kr. 2.262.300,-                                                                       Egenes Brannteknikk            kr. 2.148.885,-                                                                       Braco                                               kr. 2.110.000,-                       

Etter en gjennomgang av anbudet til de to laveste anbyderne ble resultatet slik:

            Braco                                     kr. 2.018.000,-                                                                       Egenes                                   kr. 2.069.845,-

I vedtatt økonomiplan for 2006 – 2009 er det avsatt 1 million i 2007 og 2008 til finansiering av ny brannbil.  Ettersom leveringstiden er beregnet til 10 mnd så vil, om kommunestyret velger å gå til innkjøp av ny brannbil) ingen utbetalinger i 2006, men kommunen må ut med hele kjøpesummen i 2007. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) utførte den 15.05.06 tilsyn med Flesberg brannvesen.  DSB skriver følgende i sin rapport:

Anmerkning 1 – Mannskapsbil:                                                                           Mannskapsbilen er 30 år og kommunen bør følge planene for utskifting i 2007/2008.

Ref:                                                                                                                                                  Forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen      jf. § 6.1.

Kommentar:                                                                                                                                   Brannvesenet skal disponere egnet og tilstrekelig og egnet utstyr med høy                      driftssikkerhet til innsats ved de branner og ulykker som kan forventes, herunder             transportmidler.

DSB sin definisjon av anmerkning er følgende: Forhold som ikke omfattes av definisjonen avvik, men som tilsynsmyndighetene mener det er nødvendig ¨påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet.  (Hele DSB sin rapport vil bli fremmet for politisk behandling i oktobermøtene.)

Den siste tiden har det vært arbeidet med flere modeller for brannsamarbeide i regionen og selv om det foreløpig ikke foreligger noen konklusjon er det ikke til å komme unna at det må være brannbil stasjonert på Lampeland brannstasjon pga innsatstiden som er fastsatt i § 4-8 i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.  Bla er brannklassifiseringen av Flesbergtunet fastsatt i hht innsatstiden til brannvesenet.

Dersom kjøpet blir realisert vil brannvesenet beholde Unimogen som reservebil ved skogbranner med selge nåværende redningsbil ettersom ”nybilen” vil være en kombinert brann- og redningsbil.

Vurdering:

Kjøp av ny brannbil har vært en gjenganger i økonomiplanen siden slutten av 90 årene, men innkjøpet har ved hver budsjettbehandling blitt skjøvet på pga ett slikt innkjøp vil være en stor økonomisk utgift for Flesberg kommune.  Rådmann og brannsjef ser imidlertid at det vil være vanskelig å få ett bedre tilbud i fremtiden og med nåværende brannbils alder og tilstand vil det bare være ett tidsspørsmål før det oppstår en større feil, eller at DSB ved neste tilsyn gjennom avvik pålegger Flesberg kommune å kjøpe ny bil.  Nåværende tilbud er innhentet sammen med Rollag kommune, (Braco har også laveste tilbud i Rollag) kommunene har derfor fått en god pris på to nesten identiske biler.  Dette vil være av stor betydning i ett fremtidig brannsamarbeid, eller i en situasjon der begge brannvesen deltar, da alt utstyr vil passe mellom bilene.  I øvelse og opplæring vil kommunene også lettere kunne samarbeide pga identiske biler og utstyr.  (Det har de siste årene vært flere branner der begge brannvesen har deltatt.)

Finansiering av kjøpet vil bli avklart gjennom økonomiplanen for 2007 – 2010 og behandlet av kommunestyret gjennom denne.  Rådmannen ser imidlertid at det kan være nødvendig å rokkere på TPR sitt innvesteringsbudsjettet ved rullering av denne for å få økonomisk rom til finansieringen.

Kommunestyret satte i sin tid ned ei arbeidsgruppe som skulle arbeide med å komme frem til forslag til innkjøp av ny brannbil.  Rådmannen har full tiltro til at gruppa, som har bestått av medlemmer fra Flesberg brannvesen, har klart å komme frem til ett godt tilbud på en brannbil, som er godt teknisk tilpasset en kommune av Flesberg sin størrelse og behov.  Rådmannen vil derfor anbefale at kommunestyret følger rådmannens og gruppas anbefaling til innkjøp av ny brannbil.

Saken legges med dette frem til politisk behandling.