FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

28.08.2006

Arkiv               

N62

Saksmappe     

2005/584

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

BLiNK - Bredbånd til alle i Numedal

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

07.09.2006

14/06

kommunestyret

21.09.2006

 

 

Rådmannens anbefaling:

Flesberg kommune stiller seg bak BLiNK-prosjektets målsetting om bredbånd til alle i Numedal.

Flesberg kommune vil sammen med Nore og Uvdal kommune og Rollag kommune være med på kommunal delfinansiering av prosjektet i form av kommunale låneopptak under forutsetning av statlig rentestøtte eller lignende. Øvre ramme for låneopptak av de 3 kommunene samlet settes til inntil 31 millioner kroner.

Flesberg kommune støtter prinsippet om områdetilskudd for å øke kundeoppslutningen. Områdetilskuddet utbetales først ved minimum 60 % kundeoppslutning.

Vedlegg:

Prosjektbeskrivelse BliNK/Bredbånd til alle i Numedal

Saksopplysninger:

Saken gjelder kommunal viljeserklæring om at Flesberg kommune sammen med Nore og Uvdal kommune og Rollag kommune ønsker å realisere hovedprosjektet i ”BliNK/Bredbånd til alle i Numedal” forutsatt statlig støtte i form av rentestøtte og lignende.
I praksis vil Numedalskommunene samlet garantere for kommunalt låneopptak på inntil 31 millioner kroner. BLiNK er kostnadsberegnet til ca. 71 millioner kroner.

En omfattende prosjektbeskrivelse av BliNK/Bredbånd til alle i Numedal foreligger som vedlegg til saken. Rådmannen velger å trekke ut viktige punkter i prosjektbeskrivelsen som belyser saken, mens hele prosjektbeskrivelsen må leses for å få med detaljene i dette omfattende prosjektet.

”Numedal, en sårbar region

Numedal består av typiske distriktskommuner med total ca. 6500 innbyggere og ca. 1200 bedrifter. 72% av bedriftene er uten ansatte. 18 % har 1-4 ansatte og bare 10% mer enn 4 ansatte. I fjellområdene er det over 8 000 hytter.
Den sårbare næringsstrukturen er truet gjennom sterkt synkende sysselsetting innen landbruket, og et fåtall konkurranseutsatte hjørnesteinsbedrifter.

Dalføret, og særlig de to øvre kommunene, er preget av synkende folketall både på grunn av netto utflytting og lave fødselstall. Nedgangen i folketall var i perioden 1985-2006 på gjennomsnittlig 7% og var størst i Nore og Uvdal med 14%. Nedgangen i fødselstallet har vært særlig merkbar etter årtusenskiftet. Sammenliknet med perioden 1996-2000 har antall levendefødte i de tre kommunene i perioden 2001-2005 gått ned med gjennomsnittlig 20%.

Etablering av nye arbeidsplasser er helt nødvendig for å ungdom skal bli værende i bygdene, og for at folk utenfra kan finne det interessant å flytte til området.

Bredbånd er kritisk infrastruktur

En framtidsrettet bredbåndsinfrastruktur anses i dag som helt nødvendig for økonomisk utvikling, effektiv tjenesteyting, samt reduksjon av avstandsulemper i distrikts-Norge.

Numedal har hatt et dårlig fungerende bredbåndsmarked med høye utbyggingskostnader pr. kunde, noe som innebærer høy økonomisk risiko for potensielle utbyggere. Fram mot årsskiftet 2004/2005 var hele Numedal en hvit flekk på det nasjonale bredbåndskartet. Etter dette har Telenor bygd ut 7 av 15 telesentraler med ADSL. Numedal er likevel et av områdene i Norge med svakest bredbåndstilbud, med en beregnet ADSL-dekning42% for Flesberg, 51% for Nore og Uvdal og 83% for Rollag kommune. Med utgangspunkt innbyggertallet skulle dette gi et veid gjennomsnitt i størrelsesorden 50 – 55% dekning for hele dalføret.

Gjennom BLiNK-prosjektet gjennomførte Numedalskommunene i 2005 en anbudskonkurranse vedr. bredbåndskapasitet til egne formål, hvor kontrakt ble tildelt energiselskapene i Numedal gjennom det nyetablerte selskapet Numedal Fiber AS. Dette har utløst byggingen av 160 km nytt fiberbasert stamnett gjennom dalføret og dekning til alle aktuelle kommunale tjenesteder. Den nye ”elektroniske motorveien” gjennom Numedal ble høytidlig åpnet av samferdselsminister Liv Signe Navarsete 4. april 2006.

Kommunene vil i kjølvannet av dette bidra aktivt til at det etableres et avansert tilbud av bredbåndstjenester for husstander og private virksomheter i hele Numedal. Ambisjonen er å tilrettelegge for framføring av optisk fiber til praktisk talt alle som ønsker dette. Det har siden april/mai 2006 pågått et forprosjekt, som bl.a. omfatter en prosjektering av utbyggingen samt konkrete testutbygginger.

Problemstilling
Numedal har fortsatt betydelige områder som er hvite flekker på bredbåndskartet. Så mye som mellom 40 og 50% av kundeenhetene mangler ennå bredbåndstilbud. Dette gjelder områder hvor det er begrenset eller ingen bedriftsøkonomisk lønnsomhet i å bygge ut aksessnett for bredbånd. Det nye fiberbaserte stamnettet gir nye muligheter, både kapasitets- og kvalitetsmessig, men forventes ikke uten videre å bidra til å nå dekningsmålene, verken lokalt eller nasjonalt, uten betydelig offentlig medvirkning.

Både for å demme opp for den negative befolkningsutviklingen, bidra til generell næringsutvikling samt øke realiseringen av gevinstpotensialet i øvrige regionale utviklingsprosjekter, lanseres nå bredbåndsprosjektet ”BLiNK/Bredbånd til alle i Numedal”. Ambisjonen er fiber­framføring til praktisk talt alle bedrifter og husstander i Numedal, samt tilrettelegging for et avansert tilbud av bredbåndstjenester til brukerne.

Med henvisning til målsettingene omkring ”digital allemannsrett” i Regjeringen’s Soria Moria erklæring, har en invitert statlige myndigheter til å delta i et spleiselag for å realisere prosjektet. Staten bes bidra med midler som kan disponeres som rentestøtte til kommunale låneopptak. Buskerud fylkeskommune bes også bidra til prosjektet med tilskuddsmidler øremerket prosess og etterspørselsstimulering. Det kan hevdes at satsing på bredbånd som virkemiddel i distriktspolitikken, er blant de tiltakene som vil ha høyest samfunnsøkonomisk avkastning i Norge i dag.

Denne prosjektbeskrivelsen danner underlag for finansieringssøknader til prosjektet.

Omfang og avgrensning

Prosjektet skal omfatte framføring av fiberkabel gjennom husveggen for praktisk talt alle hustander og bedrifter som ønsker det i Numedalskommunene. I noen få mindre områder, hvor det viser seg praktisk eller økonomisk umulig å føre fram fiber, skal det vurderes andre teknologialternativer. Det skal videre etableres et tjenestenett med tilfredsstillende Internettaksess. Dette skal gi et fulltjeneste bredbåndsnett med tilgang til avanserte bredbåndstjenester (”multi play”), inkl. telefoni og TV, over fiberaksessene. Det vil stilles krav om et såkalt ”åpent nett” (jfr. kap. 5.1, pkt. 5), samt en tilfredsstillende løsning for drift og brukerstøtte.

Prosjektet gjennomføres i perioden oktober 2006 – desember 2007.  Det er gjort en kostnadsberegning som viser en total utbyggingskostnad på i alt 70 mill. kroner ekskl. mva for en fullskala fiberutbygging, samt en ramme på 2,95 mill. kroner til prosesskostnader for prosjektet.

Finansieringsmodellen forutsetter at kommunene bidrar til finansieringen gjennom låneopptak i størrelsesorden 30 mill. kroner, forutsatt statlig rentestøtte. Det søkes om et bidrag på 15 mill. kroner over statlige finansieringsordninger, som i hovedsak skal kunne disponeres til dekning av rentekostnader på kommunale lån, tatt opp med avdragsfrihet og løpetid på 10 år.”

                        
Prosjektets nytteverdi knytter seg til følgende forhold:
- bosetting

- næringsutvikling og sysselsetting
- offentlig tjenestetilbud, herunder skoletilbud
- gevinstrealisering av regionale utviklingsprosjekter

”Ambisjonen med BLiNK er å føre fiber helt fram gjennom veggen hos praktisk talt alle husstander og bedrifter gjennom en samordnet utbygging for hele Numedal. Prosjektet er lansert som en mulig nasjonal fiberpilot.

 

Finansieringen av hovedprosjektet er basert på en spleiselagsmodell med bidrag fra utbygger, kundene og offentlige aktører.

Finansieringskilde

Beløp, mill. kroner

Utbygger

29

Kundebidrag

10

Kommunalt låneopptak

31

SUM

70

 
Tilskudd for å knytte seg til bredbåndet kan være en effektiv måte å øke kundegrunnlaget og således redusere behovet for kommunal medfinansiering.
Ved en økning av kundeoppslutningen fra 50 til 60 % blir det kommunale lånebehovet redusert med 7-8 mill. kroner. Et områdetilskudd på for eksempel kr. 1 000,- pr. kunde representerer i dette tilfellet en totalkostnad i størrelsesorden 1,7 mill. kroner hvis dette gjelder hele Numedal. Netto reduksjon i lånebehovet blir da på ca. 6 mill. kroner. Det skulle således ikke representere noen risiko å etablere en slik ordning. Erfaringen fra pilotene tilsier at dette er et effektivt virkemiddel, som altså kan gi høy effekt pr. innsatt krone.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at Flesberg kommune stiller seg bak utbyggingen av bredbånd til alle i Numedal i form av kommunalt låneopptak sammen med de andre Numedalskommunene forutsatt statlig medfinansiering som skissert ovenfor. Endelige detaljer må tas i etterkant av svar på søknad om statlige midler.

 

Sannsynligvis er det få utviklingssaker i Flesberg kommune som kan konkurrere i viktighet mot utbygging av et fiberbasert bredbånd til alle innbyggere og næringsliv i Numedal.

 

Utbygging av bredbånd vil sørge for at også innbyggere og næringsliv i Numedal blir gitt de samme mulighetene som om de var bosatt og etablert i sentrale strøk. Bredbåndsteknologien kan på enkelte områder bidra til å redusere ”fysiske” avstander. Et godt bredbåndstilbud vil bidra til å gi innbyggerne gode tjenester fra enten det offentlige eller andre leverandører. Lokalt næringsliv gis muligheten til å konkurrere med næringsliv både i inn- og utland om oppdrag og lokalisering (jf. differensiert arbeidsgiveravgift). Bredbånd kan bidra til økt bruk av kommunens mange hytter ettersom enkelte vil velge å jobbe fra hytta. Dette vil igjen gi positive ringvirkninger for lokalt næringsliv. Med den kapasiteten som det legges opp til prosjektet, så vil innbyggere og næringsliv i Numedal skaffe seg et fortrinn foran en del andre regioner.

 

Rådmannen mener at Flesberg kommune bør stille seg positive til at BLiNK lokker med redusert tilknytningsavgift for å sikre størst mulig oppslutning blant innbyggere og næringsliv om tilknytning til bredbåndsnettet. For øvrig stiller rådmannen seg bak argumentasjonen som er gitt i prosjektbeskrivelsen.