FLESBERG KOMMUNE

 

 

Utvalg:

komiteen for næring og ressurs

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

25.04.2006

kl. 13:00

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

PS 11/06

Motorisert ferdsel på barmark  2006

Terje Sandbæk

PS 12/06

Søknad om tilskudd til etablering av Blehytter AS

Nils Molia

PS 13/06

Søknad om tilskudd til planlegging og prosjektering av vannforsyning og renseanlegg - Nipeto Vann- og Avløpsselskap AS

Arne Bergan

PS 14/06

Søknad om tilskudd til utvikling av gårdsbutikk og serveringsvirksomhet

Sofie Skjold Skrudland

PS 15/06

Søknad om etableringsstøtte - Tor Ivar Svendsrud

Anne Bekkhus

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

03.04.2006

Arkiv               

K01

Saksmappe     

2006/387

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ellen Korvald

Motorisert ferdsel på barmark 2006

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

25.04.2006

11/06

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Komiteen for næring og ressurs gir følgende personer dispensasjon for kjøring i utmark på barmark sommerhalvåret 2006:
  • Terje Homelien
  • Arne Ørstein og Gunleik Stevning
  • Anders Borge
  • Gunstein Garaas
  • Øyvind Høimyr
  • Jon Barlindhaug
  • Åge Bjøråsen
  • Baard Flatin og Tov Flatin
  • Ole Jonny Krokmogen
  • Tor Ivar Svendsrud
  • Trond Båsum

·         Bjørn Skalstad

2.      Prinsippene som ble vedtatt i kommunestyret i sak 3/06 16. februar 2006 gir rammer for praktisering av dispensasjonene.

 1. Komiteen for næring og ressurs avslår søknad fra Tom Tyskeberg fordi hans behov kan dekkes gjennom leiekjøring.

Saksopplysninger:

Kommunestyret behandlet i sak 3/06 i møte 16. februar i år prinsipper for motorisert ferdsel i utmark, bla. barmark. Vi referer vedtatte rammer for rutinene fra denne kommunestyresaken:

 • Alle søknader om barmarkskjøring skal være kommunen i hende innen 1. april hvert år for å kunne behandles politisk før kommende sommersesong.
 • Kommunen minner om søknadsfristen på kommunens nettsider en måned før denne går ut. Nåværende praksis med årlig brev til aktuelle personer og firmaer søkes avviklet, men opprettholdes så lenge rådmannen mener dette er hensiktsmessig.
 • Tillatelser skal normalt gis med følgende rammer:

·         Barmarkskjøring forutsettes kun å skje som unntakstilfelle, og når dette er eneste mulighet.

·         Generell dispensasjon kan benyttes

   • i hytteområder, dvs. byggeområder for fritidsbebyggelse og LNF-områder med spredte hytter, jfr. gjeldende kommune(del)plan, for å utføre serviceoppdrag for hytteeiere.
   • langs sti- og løypetraseer for å utføre eventuell nødvendig tilrettelegging.

·         Dispensasjon tildeles personer som utfører dette som del av sitt næringsgrunnlag.

·        Enhver kjøretur skal meldes til kommunen før kjøring, og umiddelbart bekreftes mottatt av kommunens fellestjeneste eller saksbehandler. Kommunikasjon om kjøring kan også skje elektronisk. Som del av meldingen skal kjøretrasé kartfestes.

·         Kjører har det totale ansvar for at terrengskader ikke oppstår:

   • Dersom terrengskader likevel skulle skje, skal dette meldes kommunens TPR-etat snarest. Kjører er dessuten ansvarlig for å utbedre dette for egen kostnad innen 14 dager etter at kjøringen har skjedd.

·         Mislighold av dispensasjonen fører til umiddelbar inndragning og utestegning i framtida.

·         Kommunestyret delegerer til komiteen for næring og ressurs å innvilge sesongvise generelle dispensasjoner for barmarkskjøring.

I hovedsak innebærer dette å videreføre tidligere års praksis, men med den endring at komiteen for næring og ressurs innvilger de årlige sesongvise dispensasjonene og at disse knyttes kun til hytteområder i henhold til gjeldende kommune(del)plan.

Rådmannen sendte 17. mars et informasjonsbrev til personer og firmaer (25 adressater) som de senere år har vært i kontakt med kommunen om kjøring i utmark på barmark. Flere av disse benyttet ikke sin dispensasjon, eller søkte ikke i fjor. Siden dette også var en informasjon om at årlig fast søkerfrist er 1. april og om at informasjon om søkefrsiten heretter trolig bare blir på internett, fant man det riktig å sende dette brevet relativt bredt ut.

Ved søknadsfristens utløp har kommunen, for sommeren 2006, mottatt i alt 11 søknader fra personer som driver næringsaktivitet. Enkelte av disse gjelder to personer der disse enten driver firma sammen eller samarbeider på annen måte. To av søkerne søker nå for første gang, de øvrige har vært inne på ordningen tidligere.

Oversikten nedenfor viser søkerne:

Søker:

Virksomhet:

Type(r) oppdrag:

Typer(r) kjøretøy:

Terje Homelien

Grunneier på Ble

Transport ved bygging og avløpsanlegg

Sekshjuls motorredskap, traktor og gravemaskin

Arne Ørstein og Gunleik Stevning

Grunneiere

Transport og gravearbeid

Firehjuls traktor beltekjøretøy

Gunstein Garaas

Grunneier på Blefjell

Leiekjøring og jobber på hytter ved snekkerarbeid

Muskegg – ATV

Anders Borge

Borge fjellhandel

Transport og graving

Polaris Big Boss (sekshjuling), Kobelco sk 60 m/belter og Fiat 70-90,

Øyvind Høimyr og Jon Barlindhaug

Høimyr og Barlindhaug AS

Grave og transportoppdrag ved bygging av renseanlegg

Traktor, beltevogn og gravemaskin

Åge Bjøråsen

Grunneier på Ble

Leiekjøring/transport ved hogst, veddrifter og byggearbeider

Beltevogn Hägglunds BV206

Baard Flatin og Tov Flatin

Grunneier i Lyngdal

Kulturarbeid i egen og andre grunneieres skog, og ulike typer leiekjøring

Polaris sportsman 6*6 med henger

Ole Jonny Krokmogen

Grunneier

Mindre gravearbeider til grunnmur, drenering og planering

Minigraver ABS TB36

Tor Ivar Svendsrud

Eget foretak

Transport av ved og materialtransport

ATV

Trond Båsum

Båsum Boring AS

Brønnboring

Brønnboreutstyr og terrengmotorsykkel for transport for dette

Bjørn Skalstad

Skalstad Graving

Transport og graving ved renseanlegg og hyttetomter

 

 

I tillegg har kommunen mottatt søknad fra Tom Tyskeberg. Tyskebergs familie har hytte på Ble (på gnr. 142/2), og hytta ligger ca. 1 km fra bilveg. Tom Tyskeberg er sterk funksjonshemmet og har derfor ikke mulighet for å gå strekningen fra bilen til hytta. Han søker derfor om å få bruke sin egen minitraktor (ATV) fram og tilbake til hytta, ca. en gang i måneden. Søker sier kjøringen vil skje langs en eksisterende ”kjerrevei” og således ikke gi terrengskader.

Vurdering:

I utgangspunktet er det forbud mot motorisert ferdsel i utmark, jfr. Lov om motorisert ferdsel i utmark. Men loven og forskriften gir visse unntak, og dessuten mulighet for at folkevalgt organ kan gi tillatelse når særlige grunner foreligger. Vurderingen har vært at det i hytteområder med lite utbygd veinett oppstår enkelte behov som må dekkes ved kjøring på barmark. Kommunen har derfor etablert en ordning for dette forutsatt at det er knyttet til næringsaktivitet.

Vurdering av søknader knyttet til næringsaktivitet:

Kommunens ordning med generell dispensasjon supplert med melding av hver enkelt tur gir et godt bilde av behov og omfang av kjøring på barmark. Det forutsettes da at alle kjøreoppdrag på barmark meldes. Erfaringen de siste årene er at flere av de som har fått tillatelse ikke benytter denne. Og at de som tar kjøreoppdrag, kjører relativt få turer.

Man bør kanskje etter hvert vurdere om personer som ikke har benyttet tildelte dispensasjoner de siste sesongene, skal få den fornyet. Rådmannen har imidlertid forståelse for at de som driver næring trenger dispensasjonen som kjøremulighet når behovet måtte oppstå.

Alle søkere har enten et firma eller er grunneeiere som ønsker å tilby tjenester til hyttefolk, og kan derfor ha behov for muligheten til å kjøre på barmark. Rådmannen anbefaler at alle søkere dette året får innvilget dispensasjon med de retter og plikter dette innbærer.

Vurdering av søknad knyttet til funksjonshemming:

Tom Tyskeberg har helt klart behov for transport for å komme seg fram til hytta. Rådmannen har stor forståelse for hans ønske om å utføre denne transporten selv, både fordi det gir uavhengighet og fordi han alt har det nødvendige kjøretøyet.

Rådmannen anbefaler likevel å avslå søknaden. Begrunnelsen for dette er at behovet kan dekkes gjennom leiekjøring. Ved å innvilge denne søknaden kan det også lett skape presedens for andre søkere som også har problemer med å gå til hytta selv. Det vil være vanskelig å skille mellom eldre som etter hvert har fått problemer med å gå hytta, personer med svakere funksjonshemming og sterkt funksjonshemmede.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

10.04.2006

Arkiv               

223

Saksmappe     

2006/346

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Søknad om tilskudd til etablering av Blehytter AS

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

25.04.2006

12/06

 

Rådmannens anbefaling:

Blehytter AS innvilges et etableringstilskudd på kr. 100.000,-. Tilskuddet bevilges med dekning over næringsfondet.

Vedlegg: Søknad fra Blehytter AS

Saksopplysninger:

Blehytter AS søker i brev av 06.03.06 om et tilskudd på kr. 200.000,- til etableringen av Blehytter AS. Søknadsbeløpet er begrunnet i sannsynlig omfang og ringvirkninger av Blehytter AS` virksomhet.

Rådmannen vil vise til vedlegg i saken som veldig godt beskriver innhold, fremdrift og omfang av etableringen.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at det gis et tilskudd på kr. 100.000,- til etableringen.

Rådmannen har i sin vurdering lagt vekt på at dette er en svært positiv og viktig næringsetablering i Flesberg kommune. Etableringen har som hovedsiktemål å ta større deler av det markedet som fritidsboligene representerer i regionen vår. M.a.o. å sørge for at en større del av verdiskapningen på dette området skjer lokalt. Dette er svært positivt og er et konkret eksempel på en oppfølging av de målsettinger som følger av kommunedelplan- og utviklingsplan for Blefjell. Prosessen med kommunedelplanen har anskueliggjort at det ligger et betydelig næringsmessig potensial i både utbygging og oppgradering i årene fremover. Den satsningen som Blehytter AS legger opp til samsvarer veldig godt med dette bildet, og vil kunne bidra til viktig verdiskapning lokalt. 

I søknaden presiserer en forholdet og holdningen til andre lokale aktører, bl.a. Søre Moen Eiendom AS, som også samler aktører rettet mot hyttemarkedet. Rådmannen vurderer, i likhet med søker, at dette ikke vil være konkurransemessig ødeleggende. Snarere vil man tvert i mot få etablert gode miljøer med nær tilknytning, som i fellesskap kan ta en større del av markedet. Ideelt sett kan man etter hvert se for seg et samspill mellom disse aktørene til beste for alle.

Det er liten tvil om at søker har lagt ned en betydelig egeninnsats både i form av arbeid og kapital, og har også påtatt seg en betydelig risiko med etableringen. Av næringsmessig betydning (sysselsatte og marked), og sammenlignet med andre saker, kunne rådmannen vurdert et støttebeløp opp i mot det omsøkte. Kommunestyret har imidlertid de senere år ikke gått utover kr. 100.000,- i etableringstilskudd, og av den grunn anbefaler rådmannen dette beløpet, og imøteser i stedet politiske signaler dersom beløpet skal heves.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

10.04.2006

Arkiv               

223

Saksmappe     

2006/385

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Søknad om tilskudd til planlegging og prosjektering av vannforsyning og renseanlegg - Nipeto Vann- og Avløpsselskap AS

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

25.04.2006

13/06

 

Rådmannens anbefaling:

Nipeto Vann- og Avløpsselskap AS innvilges et tilskudd på kr. 50.000,- til planlegging og prosjektering av vannforsyning og renseanlegg. Tilskuddet bevilges over næringsfondet.

Vedlegg: Søknad fra Nipeto Vann- og Avløpsselskap AS

Saksopplysninger:

Nipeto Vann- og Avløpsselskap AS søker i brev av 10.03.06 om tilskudd på kr. 50.000,- til planlegging og prosjektering av vannforsyning og renseanlegg.

I vedlegg til saken gis en oversiktlig beskrivelse av bakgrunnen for søknaden, og hva planleggingen skal omfatte.

I en tilsvarende sak, k.sak 6/06 den 16.02.06, bevilget kommunestyret kr. 50.000,- til Bleva AS, der formålet i hovedsak var likt denne søknad.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at det gis et tilskudd på kr. 50.000,- til Nipeto Vann- og Avløpsselskap AS til planlegging og prosjektering av vannforsyning og renseanlegg.

Rådmannen ser det som svært positivt at det i enda et område er igangsatt et planarbeide som legger til rette for standardheving i byggeområdene på Blefjell. I likhet søknaden fra Bleva AS, k.sak 6/06, følger også dette initiativet opp målsettingene og ambisjonene fra prosessen med kommunedelplanen. Man bygger likeledes videre på det grunneiersamarbeidet som er etablert i pilotområdene. Både i planfase, og i selve realiseringen, legges det opp til betydelig egeninnsats. Rådmannen ser det som positivt at man allerede er i gang med utvikling av avtaleverk for å regulere forholdet mellom VA-selskap og hytteeiere, samt forholdet VA-selskap og grunneiere. Kvaliteten og seriøsiteten i prosjektet underbygges ved at man allerede har dannet et eget selskap for å gjennomføre utbyggingen, samt drive anlegget etter ferdigstillelse. Størrelsen på investeringen og antall potensielle hytter som omfattes av tiltaket tilsier at kommunen bør innvilge søknaden som omsøkt.

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

10.04.2006

Arkiv               

223

Saksmappe     

2006/384

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Søknad om tilskudd til utvikling av gårdsbutikk og serveringsvirksomhet

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

25.04.2006

14/06

 

Rådmannens anbefaling:

Kari Anne Kvålen og Asbjørn Løvstad innvilges et tilskudd på kr. 50.000,- til utvikling av gårdsbutikk og serveringsvirksomhet som beskrevet i søknad. Tilskuddet bevilges over næringsfondet.

Vedlegg: Søknad fra Kari Anne Kvålen og Asbjørn Løvstad

Saksopplysninger:

Kari Anne Kvålen og Asbjørn Løvstad søker i brev av 10.03.06 om et tilskudd på kr. 100.000,- til etablering av gårdsbutikk og planlegging/prosjektering av ombygging og restaurering av våningshus innvendig (serveringsvirksomhet).

I vedlegg til saken følger en oversiktlig beskrivelse av bakgrunn og formål med søknaden.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at søknaden delvis imøtekommes med et tilskudd på kr. 50.000,-.

Rådmannen vurderer det som positivt at det kommer initiativ til å utvikle gårdsbruk til lønnsom næring med basis i gårdens ressurser. I denne sak har søkerne allerede lagt ned en god del egeninnsats i utviklingsarbeide og investeringer i bygningsmasse. Søkerne deltar også i et 2-årig utviklingsprogram for gårdsbruk i Buskerud i regi av Innovasjon Norge. Dette styrker utviklingsarbeidet.

Det er i slike saker vanskelig å utmåle støttebeløp som oppleves riktig. Til det har de ulike næringssakene som behandles for forskjellig karakter m.h.t. kapitalbehov, egeninnsats, sysselsettingseffekt, konkurranseforhold, og i hvilken grad de bidrar til å oppfylle mål i kommuneplanen. Størrelsen på kommunens næringsfond utgjør også en naturlig begrensning m.h.t. hvor stor grad av støtte kommunen kan gi. I denne saken anbefaler rådmannen et støttebeløp som er på nivå med det som har vært vanlig for andre etableringer ut fra antatt sysselsettingseffekt.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

10.04.2006

Arkiv               

223

Saksmappe     

2006/412

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Søknad om etableringsstøtte - Tor Ivar Svendsrud

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

25.04.2006

15/06

 

Rådmannens anbefaling:

Tor Ivar Svendsrud innvilges et tilskudd på kr. 40.000,- til investeringer og markedsføring i forbindelse med oppstart av firma som beskrevet i søknad. Tilskuddet bevilges over næringsfondet.

Vedlegg: Kostnadsoverslag.

Saksopplysninger:

Tor Ivar Svendsrud, Lampeland, søker i brev av 15.03.06 om etableringsstøtte på kr. 100.000,- til investeringer og markedsføring i forbindelse med oppstart av firma.

Søker har startet et enkeltmannsforetak som skal drive med treforedling i verkstedet på egen eiendom, Engedalen. Videre vil det bli satset på vedproduksjon, transporttjenester og også tilbud av tjenester innen mindre byggeoppdrag. Målet er å skape en trygg og sikker arbeidsplass med behov for flere ansatte i perioder. Målgruppen for etableringen er privatpersoner og bedrifter i Flesberg, og da spesielt hyttemarkedet på Blefjell. M.h.t. konkurranseforhold oppgir søker at det er mange som driver med tilsvarende, men at markedet er stort; spesielt på Blefjell. I vedlagte kostnadsoverslag fremkommer investeringsbehov, og søker oppgir i søknaden at ved siden av eventuell kommunal støtte så skal kostnadene dekkes via noe egenkapital og lån.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at søknaden delvis imøtekommes med et tilskudd på kr. 40.000,-.Rådmannen ser det som positivt at det kommer lokale initiativ til å utvikle egne virksomheter i kommunen, og da spesielt rettet mot hyttemarkedet. Status i dag er at en for liten del av det totale markedet gir verdiskapning lokalt i form av salg av varer og tjenester. Rådmannen er derfor positiv til å understøtte lokale aktører som har noe å tilføre for å få en større del av denne verdiskapningen lokalt. Ut fra denne holdning bør søknaden gis støtte. Næringsfondet har imidlertid en begrensning på hvor mye kommunen kan støtte. Dette kombinert med en vurdering av antatt sysselsettingseffekt, og at det finnes en del andre i kommunen som også driver tilsvarende virksomhet, gjør at rådmannen ikke anbefaler søknaden imøtekommet fullt ut.