FLESBERG KOMMUNE

Utvalg:

formannskapet

 

Møtested:

Formannskapssalen

 

Møtedato:

27.04.2006

kl. 13:00

 

 

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 5/06

Klage på delegasjonsvedtak 76/06 - feieavgift

Thomas Fosen

PS 6/06

klage på avslag på søknad om TFkort  Unntatt off

Oddvar Garaas

PS/ 7/06

Årsmelding 2005 – legges fram på gruppemøte 24.4.06

Gudveig Førle

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

05.04.2006

Arkiv               

M88

Saksmappe     

2005/1537

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

Klage på delagasjonsvedtak 76/06 - feieavgift

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

27.04.2006

5/06

 

Rådmannens anbefaling:

Einar O Bergans klage over delegasjonsvedtak 76/06 blir å avslå.

Saksopplysninger:

Einar O Bergan søker i brev av 12.02.06 om fritak i fra feieavgiften.

Søknaden ble avslått i delegasjonsvedtak av 07.03.06, sak 76/06.

Søknaden er avslått pga mangel på typegodkjent takstige og at feieren hevder at lapp om feiing er lagt ut og at han har vært på døra flere ganger uten reaksjon.

Vurdering:

Einar O Bergan sin klage over delegasjonsvedtaket inneholder ingen nye momenter og rådmannen vil derfor anbefale at formannskapet avslår klagen.

Saken kan ikke påklages videre, da vedtak blir fattet etter kommunal forskrift.

Saken legges med dette frem til politisk behandling.