FLESBERG KOMMUNE

 

Utvalg:

komiteen for næring og ressurs

Møtested:

Kommunehuset, Lampeland

Møtedato:

17.10.2006

kl. 13:00

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 26/06

Søknad om støtte til etablering av virksomhet - Fjellrens AS

Sofie Skjold Skrudland

PS 27/06

GNR 11 BNR 2 - SØKNAD OM UTSETTELSE AV BOPLIKT

Arne Bergan

PS 28/06

TILSYN MED BRANN- OG FEIERVESENET

Nils Molia

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

01.09.2006

Arkiv               

223

Saksmappe     

2006/684

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Søknad om støtte til etablering av virksomhet - Fjellrens AS

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

05.09.2006

24/06

komiteen for næring og ressurs

17.10.2006

26/06

kommunestyret

21.09.2006

 

kommunestyret

02.11.2006

 

 

Rådmannens anbefaling:

Fjellrens AS innvilges støtte på kr. 50.000,- til delvis dekning av etableringskostnader. Støtten gis som tilskudd og bevilges over kto. 14721.121.325 med dekning fra næringsfondet.

Behandling i komiteen for næring og ressurs 05.09.2006:

Saken forelå til gruppemøte 4.9.06.

Repr. Skrudland Skjold fremmet forslag om å utsette saken til neste møte.

Skrudland Skjolds forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i komiteen for næring og ressurs 05.09.2006:

Saken utsettes til neste møte.

Vedlegg: Søknad om støtte av 22.05.06

Saksopplysninger:

Firmaet Fjellrens AS søker i brev av 22.05.06 om støtte til delvis dekning av etableringskostnader for firmaet. Etableringskostnadene er på til sammen kr. 200.000,- eks. mva., og Fjellrens AS søker om støtte på kr. 100.000,- (50%).

Rådmannen vil i det alt vesentligste vise til vedlegg til saken som gir en god beskrivelse av eierforhold, forretningsområde og investeringsbehov.

Firmaet er allerede etablert på Søre Moen Eiendom AS, og er nå i en fase der man vil knytte til seg ytterligere en person. Det finnes ingen virksomheter med tilsvarende kompetanse i Flesberg kommune.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at Fjellrens AS innvilges støtte med kr. 50.000,- til delvis dekning av etableringskostnader.

Rådmannen vurderer etableringen som svært positiv, da den vil bidra til å dekke enda et forretningsområde rettet primært mot fritidsbebyggelse. Etableringen vil også styrke oppbyggingen av Søre Moen Eiendom AS som et veksthus for næringsvirksomhet. Målet om et veksthus som dekker de fleste fagområder innenfor utbygging av fritidsområder er kommet mye nærmere med denne etableringen.

Firmaet har solid erfaring og et etablert nettverk, og dette sikrer god kompetanse på de forretningsområdene som firmaet skal operere i. Rådmannen har foretatt en skjønnsmessig vurdering av anbefalt støttebeløp ut fra en vurdering av andre næringssaker.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

30.09.2006

Arkiv               

11/2/0/0

Saksmappe     

2006/934

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

GNR 11 BNR 2 - SØKNAD OM UTSETTELSE AV BOPLIKT

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

17.10.2006

27/06

 

Rådmannens anbefaling:

I medhold av Lov om konsesjon og erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) gis med dette Solveig Bakke utsettelse med boplikten på Rabben Gnr 11 Bnr 2 i Flesberg kommune frem til den 01.11.2009.  Dersom boplikten ikke oppfylles innen fristens utløp fremmes sak om mislighold av konsesjonsvilkårene.

Vedlegg:        Kartutsnitt.

Saksopplysninger:

Flesberg kommune har fra Solveig Bakke, Oslo, mottatt søknad om utsettelse av boplikten på Rabben Gnr 11 Bnr 2 i Flesberg kommune i 3 år.  Hun skriver bla følgende:

”Den 19.08.06 fikk jeg overført hjemmel på Rabben gård gjennom arv etter mine foreldre Marit og Knut Bakke.

Rabben er ett småbruk på 259 daa hvorav 240 daa er registrert som produktiv skog, 75% høy bonitet og 25% middels bonitet.  Mht jordbruksarealet, så er 8 daa mindre lettbrukt og 5 daa tungbrukt.

Bygningene på gården et våningshus på 1½ etasje bygd i 1950, en gammel låve med fjøs og stall, et eldre stabbur og et gammelt vedskjul.  Våningshuset er dårlig isolert og lite egnet som vinterbolig.  Fjøs og stall er pr i dag lite egnet til dyrehold.  Det er videre en enkel garasje.  Alle hus unntatt garasjen, krever mye vedlikehold.

Bakke skriver videre at hun er uføretrygdet og at hun har en del kroniske lidelser og nedsatt helse pga sin sykdom og at en av konsekvensene er at hun ikke kan kjøre bil eller utføre praktiske gjøremål på gården.  Ettersom Rabben ligger på vestsiden av Lågen, 4 km fra Flesberg, mener hun at det er vanskelig for henne å bosette seg på Rabben.  Hun opplyser videre at hun har to voksne barn, som også er bosatt i Oslo området, og at det er uaktuelt for hennes mann å flytte sammen med henne til Rabben før om 2 – 3 år, selv om han er pensjonist, pga han fortsatt jobber en del og vil fortsette med dette i nevnte periode.  I følge hennes opplysninger oppholder familien seg mye på gården i sommerhalvåret, (ca. 4 mnd) bla for å vedlikeholde og reparere på gården og at jordbruksarealet benyttes til beite og dyrefor.

Saksbehandler har befart eiendommen og funnet at Solveig Bakke sine opplysninger stemmer godt overens med virkeligheten.

Vurdering:

I Landbrukdepartementets rundskriv M-2/2004 om reglene av bo- og driveplikt står det følgende i pkt 9.4.1.5 om husforhold:  ”Alle bygningene på eiendommen kan tas i betraktning, også det forhold at eiendommen er uten bygninger.  Det er husforholdene på den eiendommen som søknaden gjelder som skal tas i betraktning.  Det kan i søkers fordel legges vekt på at det er dårlige hus på den eiendommen søknaden gjelder.  I noen tilfeller vil søker pårope seg som grunnlag for søknaden at han allerede har en boplass med brukbare bygninger.  Hvorvidt det skal gis fritak i et slik tilfelle beror på om hensynene bak bo- og drivepliktsreglene ivaretas uten flytting til eiendommen.

Søker baserer sin søknad delvis på at det må utføres rehabiliteringsarbeider ved bygningene på gården, før man kan bo der fast.  Bla må våningshuset isoleres før det egner seg som bosted om vinteren.  Imidlertid vil fremdriften av et slikt arbeide bero på hvor mye innsats søker legger i arbeidet for å gjøre huset beboelig.  En tidsfrist for når gården må være tilflyttet for å kunne oppfylle boplikten kan her være ett godt virkemiddel.

Etter veiledningens pkt 9.4.1.1 og tilknytning og 9.4.1.2skal det også legges vekt på eiers tilknytning til eiendommen og livssituasjon.

I Flesberg kommune er det ønskelig at bosettingen opprettholdes og kommunen ønsker derfor å bruke reglene og praktiseringen av bo- og driveplikten aktivt for å styrke bosettingen.  I følge de opplysninger som er fremlagt så ønsker søker å flytte til Rabben innen ett tidsperspektiv på 3 år pga hun i sin nåværende livssituasjon ikke kan bo der alene.  Rådmannen mener derfor søker bør gis en frist frem til den 01.11.09 med å oppfylle boplikten ved Rabben, Gnr 11 Bnr 2 i Flesberg kommune.

Dersom boplikten ikke blir oppfylt innen fristens utløp, vil det bli fremmet sak om mislighold av konsesjonsvilkårene.  Dersom kommunestyret ikke finner å kunne utsette boplikten vil søker bli gitt en rimelig frist med å tilflytte eiendommen.

Driveplikten anses oppfylt ved at jordbruksarealene holdes i hevd, disse så velstelte ut ved saksbehandlers uanmeldte befaring.

Saken legges med dette frem til politisk behandling.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

29.09.2006

Arkiv               

M80

Saksmappe     

2006/144

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

TILSYN MED BRANN- OG FEIERVESENET

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

17.10.2006

28/06

 

Rådmannens anbefaling:

1          Kommunestyret tar DSB (Direktoratet for samfunnssikerhet og beredskap) sin               tilsynsrapport til etterretning.

2.         Kommunestyret godkjenner den oppsatte tidsplanen for fjerning av avvik og                   merknader.

3.         Flesberg kommunens myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr. 20 med tilhørende forskrifter delegeres til rådmannen for videre delegering til brannsjefen.  Det forutsettes at viktige prinsipielle saker blir forelagt kommunestyret.

Saksopplysninger:

Direktoratet for samfunnssikerhet og beredskap (direktoratet) foretok tilsyn med Flesberg brannvesen den 15.05.06 i henhold til brann og eksplosjonsloven av 14. juni 2002 nr. 20 § 31.  Flesberg kommune har dokumentasjon i form av vedtatt brannordning datert 18.06.98, vedtatt av kommunestyret i sak 9800692.  Direktoratet har akseptert brannordningen ved sin behandling datert 02.09.98 saksnr. 97/2655-2.

 

I sin rapport av 16.05.06 skriver DSB følgende under generelt inntrykk:

”Personellet fra brannvesenet var engasjert og godt forberedt, slik at tilsynet ble gjennomført på en effektiv og grei måte.  Kommunen har felles feier/branninspektør med Rollag kommune.  Det forebyggende arbeidet er variert og brannvesenet når mange av kommunens innbyggere i løpet av året.  De fleste utrykningene er til trafikkulykker og det er sjelden brann i kommunen”. 

Ved forrige tilsyn i august 2002 ble det registrert 7 avvik og gitt 8 anmerkninger.  De fleste avvikene og anmerkningene er  lukket.

 

Alle avvik og mangler er ført opp punktvis under saksopplysninger, slik de fremstår i tilsynsrapporten, sammen med relevante opplysninger (skrevet i kursiv).   Forslag til løsninger er satt opp på samme måte og drøftet under vurderinger.

 

Avvik:             Mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav.

Merknad:       Forhold som ikke omfattes av definisjonen av avvik, men som                 tilsynsmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet.

Kommentarer:          Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold:

 

Avvik 1 – Delegering av myndighet

Brannsjefen har ikke delegert myndighet etter ny lovgivning.  Forskrift av 26. juni 2002 om organisering og dimensjonering av brannvesen, jf. § 2-2.

DSB sin kommentar: Kommunen plikter å delegere myndighet p en slik måte at brannsjefen kan utføre sine oppgaver tilfredsstillende i henhold til Brann- og eksplosjonsloven.

Brannsjefen sin kommentar: Nødvendig delegasjonsvedtak er ikke fattet..

 

Avvik 2 – Feiing                                                                                                                 

Flesberg kommune har ikke gjennomført lovpålagt feiing fullt ut i 2005.  Forskrift av 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn, jf § 7-3.

DSB sin kommentar: Det er viktig at kommunen i fremtiden tar hensyn til hvordan ny forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg skal gjennomføres.

Brannsjefen sin kommentar: Flesberg brannvesen utfører feiing som vedtatt i kommunens brannordning, dvs tilnærmet 100 % feiing og ikke behovsprøvet feiing etter nevnte forskrift.

 

Avvik 3 – Kompetanse brannsjef/leder for forebyggende avdeling

Brannsjefen har ikke forskriftsmessig kompetanse.  Forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen, jf. § 7-11.

DSB sin kommentar: Brannsjefen, som også er leder forebyggende, mangler yrkesutdanning i forebyggende brannvern.  Det må søkes om fravik fra kravet.  Det må sendes egen søknad til direktoratet, innen 1. juni 2006, med opplysninger om formell kompetanse og plan for når avviket vil bli lukket.

Brannsjefen sin kommentar: Spørsmålet om brannsjefen sin kompetanse etter den gamle utdanningsordningen ble tatt opp med DSB under tilsynet i 2002 uten at den ble anmerket.   Brannsjefen har søkt om og fått innvilget fravik i fra kravet til høsten 2008.

 

Avvik 4 – Innsatsplaner

Brannvesenet har ikke utarbeidet innsatsplaner for viktige risikoobjekter.  Forskrift av 26. juni 2002 om organisering og dimensjonering av brannvesen, jf. § 2-4, og internkontrollforskriften § 5,2. ledd nr. 6.

DSB sin kommentar: Det må utarbeides innsatsplaner for alle viktige risikoobjekter, slik at brannvesenet har oversikt over sårbarhet og risiko i objektene og vet hvilke tiltak som må gjøres ved brann- og redningsinnsatsen.

Brannsjefens kommentar: kommunen har utarbeidet noen planer bla for Lampeland hotell, men arbeidet er ikke ferdigstilt.

 

Avvik 5 – Røykdykking

Alle røykdykkerne har ikke bestått fysisk test.  Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, jf. § 4-9.

DSB sin kommentar: Røykdykkere som ikke bestått fysisk test ihht kjemikalieforskriften er ikke kvalifisert til å røykdykke.

Brannsjefen sin kommentar: Flesberg har 9 godkjente røykdykkere, som må gjennomføre og bestå en fysisk test for å beholde godkjenningen. Røykdykkerne er gjort oppmerksomme på at de ikke får tjenestegjøre som røykdykkere dersom de ikke klarer den fysiske testen.  Årets test vil bli gjennomført i november -06.

 

Anmerkning 1 – mannskapsbil

Mannskapsbilen er 30 år gammel og kommunen bør følge planene for utskifting i 2007/2008.  Forskrift av 26. juni 2002 0m organisering og dimensjonering av brannvesen, jf. § 4-9.

DSB sin kommentar: Brannvesenet skal disponere egnet og tilstrekkelig utstyr med høy driftssikerhet ved de branner og ulykker som kan forventes, herunder transportmidler.

Brannsjefen sin kommentar: Kommunestyret har nå fattet vedtak om innkjøp av brannbil i hht vedtatt økonomiplan.

                            

Anmerkning 2 – Kompetanse tilsynspersonell

Det er uklart om innleid konsulent, som fører tilsyn, har ikke forskriftsmessig kompetanse.  Forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering av brannvesen, jf. § 7-6.

DSB sin kommentar: Personellet som utfører tilsyn må ha forskriftsmessig kompetanse.

Brannsjefen sin kommentar: Vedkommende som har utført mye av kommunens tilsyn de siste årene utfører også tilsyn i andre kommuner.  DSB reagerer på at vår innleide tilsynsperson bruker en gammel form/mal på tilsynsrapporten i større grad må samsvare med styrende dokumenter for tilsyn. 

 

Anmerkning 3 – Internkontroll

Det må utarbeides et system for dokumentasjon over opplæring og øvelser med farlig redskap/utstyr (motorsag, frigøringsverktøy, arbeid i kum etc.)  Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse, miljø og sikkerhet i virksomheter (Internkontrollforskriften).

DSB sin kommentar: Brannvesenet har bla. motorsag.  Det er viktig at ledelsen i brannvesenet prioriterer arbeidet med å ivareta rutiner for helse, miljø og sikkerhet på en forskriftsmessig måte.

Brannsjefen sin kommentar: Det er utarbeidet HMS dokumentasjon for Flesberg brannvesen nevnte verktøy bla må bare innarbeides i dokumentasjonen

Vurdering:

Avvik 1 – Delegering av myndighet

Kommunestyret må fatte vedtak om at brennsjef skal ha delegert nødvendig fullmakter.  Rådmannen vil derfor anbefale at kommunestyret allerede nå fatter vedtak om at kommunens myndighet etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr. 20 med tilhørende forskrifter delegeres til rådmannen for videre delegering til brannsjefen.  Det forutsettes at viktige prinsipielle saker blir forelagt kommunestyret.

 

Avvik 2 – Feiing

Flesberg kommune forsøker å utføre feiing hos alle som ønsker det i løpet av året i hht vedtatt brannordning.  Dersom kommunen skal utføre behovsprøvet feiing, så er det opp til brannvesenet å vurdere hvem det skal feies hos i løpet av året på grunnlag av de erfaringer man sitter inne med.  Brannsjefen kan ikke se at kommunen skal få avvik for at man feier mer en hva forskriften tilsier, men dersom kommunestyret ønsker det kan kommunen innføre behovsprøvet feiing.  Behovsprøvet feiing må sees i sammenheng med kommunens andre tilsynsoppgaver.  Bla så har Flesberg kommune pr dd tre ansatte som kan utføre brannsyn i spesielle brannobjekter.  Pga begrensede utføres brannsyn i § 13 bygg nå ved innleid konsulent, dersom kommunen gjennomfører behovsprøvet feiing kan personellresurser frigjøres slik at kommunen kan utføre tilnærmet alt tilsyn i egen regi.

Rådmannen vil derfor utrede om kommunen skal innføre behovsprøvet feiing og fremme det for kommunestyret innen den 01.05.2007. 

 

Avvik 3 – kompetanse brannsjef/leder forebyggende avdeling

Brannsjefen har direktoratets gamle utdanning og dette ble diskutert og godkjent under DSB sitt forrige tilsyn.  Brannsjefen har i brev av 09.06.06 fått dispensasjon fra kravet i 2 år og vil derfor gjennomføre nødvendig kurs (5 uker) innen fristen, dersom dette blir nødvendig.  Frist 01.07.2008.

 

Avvik 4 – Innsatsplaner

Arbeidet vil bli prioritert i vinter og brannsjefen forventer at arbeidet kan være ferdigstilt innen sommerferien 2007.  Frist for å utarbeide innsatsplaner settes derfor til den 01.07.2007.

 

Avvik 5 – Røykdykking

Å få godkjent alle røykdykkere ihht kjemikalieforskriften vil kreve egentrening av røykdykkerne i løpet av vinteren og ny godkjenning vil bli gjennomført på vårparten 2007.  Frist for godkjenning av alle røykdykkerne settes til den 01.05.07.

 

Anmerkning 1 – Mannskapsbil

Innkjøp er vedtatt av kommunestyret i hht vedtatt økonomiplan.

 

Anmerkning 2 – Kompetanse tilsynspersonell

Må sees i sammenheng med behovsprøvet feiing.

 

Anmerkning 3 – Internkontroll

Rutiner for bruk av farlig utstyr innarbeides i brannvesenets HMS innen 01.05.07.

 

Saken legges med dette frem til politisk behandling.