FLESBERG KOMMUNE

 

Utvalg:

komiteen for livsløp og kultur

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

18.10.2006

kl. 13:00

 

1) Helen Cuenoud legger fram en melding om arbeidet med å etablere en ny legevaktordning for Numedal og vil være tilstede i møtet for å orientere.

 

2) Widar Stolz orienterer om arbeidet med NAV-reformen.


 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 21/06

Meldinger

 

PS 22/06

Evaluering av vedtekter i barnehage og SFO

Paul Bratlie

PS 23/06

Plan for kompetanseutvikling 2006

Jon Olav Berget

PS 24/06

Flesberg Handel AS - søknad om utvidet åpningstid for salg av øl/"rusbrus"

Odd Kåre Dalen

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

11.10.2006

Arkiv               

 

Saksmappe     

2006/1166

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Meldinger

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

18.10.2006

21/06

 

Rådmannens anbefaling:

 

Saksopplysninger:

 

a) Melding om arbeidet med å etablere en ny legevaktordning for Numedal, legges fram i møtet. Etatsleder Helen C. Cuenoud og vil være tilstede for å orientere.

Vurdering:

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

06.10.2006

Arkiv               

A10

Saksmappe     

2006/1151

Avd                 

Oppvekst- og kulturetaten

Saksbehandler

Ann Mari Stjernløw

Justering av vedtekter i barnehage og SFO

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

18.10.2006

22/06

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

Forslaget til endring av vedtektene for SFO, §5 og vedtektene for Flesberg barnehage, § 9 vedtas slike det fremgår av saksutredningen.

Saksopplysninger:

Felles økonomikontor for Numedalskommunene (FØNK) arbeider for å få likest mulig rutiner i alle kommunene og har i den forbindelse bla gått til innkjøp av et felles innfordringssystem. I dette ligger det at dersom du en-1 måned etter betalingsfrist skylder betaling, vil plassen bli oppsagt.

Både i vedtektene for skolefritidsordningen i Flesberg kommune (§5) og for Flesberg barnehage(§9) finnes en paragraf som heter foreldrebetaling. Her står det bla at ”ved manglende betaling utover to-2 måneder etter betalingsfrist, vil plassen bli oppsagt.” Vedtektene i Rollag og Nore og Uvdal har tilsvarende 1 måned.

Vurdering:

Dersom innfordringssystemet skal kunne benyttes, må Flesberg kommune endre sine vedtekter mht oppsigelse av plass pga manglende betaling.

I tiden etter betalingsfristen er gått ut vil foresatte som ikke har betalt innen fristen få betalingsoppfordring før oppsigelse gjennomføres. Etter rådmannens vurdering er dette faste og kjente utgifter for foresatte og ut fra dette ser en ikke noe problem med og gå ned fra dagens regel på 2 mnd til 1 mnd.

Rådmannen vil derfor foreslå følgende:

Dagens setning: ”Ved manglende betaling utover 2 måneder etter betalingsfrist, vil plassen bli oppsagt” erstattes med: ”Ved manglende betaling utover 1 måned etter betalingsfrist vil plassen bli oppsagt”. Gjelder § 5 i vedtektene for skolefritidsordningen og § 9 i vedtektene for Flesberg barnehage.

For familier med spesielle sosiale og/eller økonomiske vansker har sosial-/barneverntjenesten (interkommunalt samarbeid) en ordning hvor en kan dekke utgiftene til SFO og/eller barnehageplass.

Rådmannen har valgt ikke å sende saken på høring da det kun er snakk om mindre justeringer av vedtektene. Vedtektene både for barnehage og SFO var oppe i sin helhet til evaluering i kommunestyret i desember 2004. 

 

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

04.10.2006

Arkiv               

233

Saksmappe     

2005/531

Avd                 

Oppvekst- og kulturetaten

Saksbehandler

Ragnhild Vihovde Kaldestad

Plan for kompetanseutvikling 2006

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

18.10.2006

23/06

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

Kompetanse for utvikling i grunnskolen, Plan for grunnskolene i Flesberg kommune 2006, vedtas som lokal kompetanseutviklingsplan.

Vedlegg:

Saksopplysninger:

Den nye skolereformen ”Kunnskapsløftet” ble iverksatt 01.08.06.  For å gjøre skolene best mulig i stand til å gjennomføre reformen, ble det våren 2005 utarbeidet en langsiktig kommunal plan ”Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008”. 

Stortinget bevilger øremerkede midler til kompetanseutvikling i hver kommune.  Kravet som stilles for utbetaling av midlene er at skoleeier har utarbeidet en plan for kompetanseutvikling.  Denne planen må være basert på sentrale føringer og lokale behov.

I tillegg til den langsiktige planen, skal det utarbeides en plan for det enkelte budsjettår som redegjør for konkrete tiltak og skoleeiers egenfinansiering.

Midlene utbetales når Fylkesmannen har fått melding om at planen er vedtatt.  Siden etaten har manglet skolefaglig personell i 2006, har Flesberg kommune fått utsettelse på fristen for innsending til Fylkesmannen, som opprinnelig var 1.mai.

Utarbeiding av planen

Planen for 2006 er utarbeidet på bakgrunn av ”Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008” som ble vedtatt i kommunestyret våren 2005.  Det er gjort små endringer i forhold til målsettingene i denne planen.  Tre delmål er lagt til under pkt.2.2., disse konkretiserer tiltak som i særlig grad understreker skolene sitt viktige arbeid med å utvikle elevenes digitale kompetanse.  Dette er en av de grunnleggende ferdighetene som skolene iflg. den nye læreplanen skal arbeide med i alle fag.

Vesentlige behov ved den enkelte skole som ikke er tatt hensyn til i planen, har hver skole laget en egen tilleggsplan for.  Denne planen skal ikke oversendes Fylkesmannen.

Budsjett

Tiltakene under hvert delmål er ikke kostnadsberegnet, men samlet budsjett er på 246.240,- kroner, hvorav 80.240,- er kommunal egenfinansiering gjennom skolenes kursbudsjett.  I Strategisk plan 2005-2008 forutsettes at det bevilges tilsvarende beløp i hele perioden.

Vurdering:

Planen synes å tilfredsstille sentrale føringer og lokale behov. 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

11.10.2006

Arkiv               

U62

Saksmappe     

2006/801

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Flesberg Handel AS - søknad om utvidet åpningstid for salg av øl/"rusbrus"

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

18.10.2006

24/06

kommunestyret

02.11.2006

 

 

Rådmannens anbefaling:

  1. Flesberg Handel AS gis utvidet åpningstid for salg av øl/”rusbrus” i Flesberg Handels lokaler til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager – i perioden 2.11.06-31.12.2007.
  2. For øvrig gjelder kst-vedtak av 21.9.06, sak 46/06.

Saksopplysninger:

Flesberg Handel v/ Kristen Dokken søker i brev av 9.10.06 om utvidet åpningstid for salg av øl/rusbrus i Flesberg Handels lokaler:

”Da våre nye åpningstider vil være fra kl. 9.00-20.00 på hverdager og fra kl. 9.00-18.00 på lørdager, søker vi med dette om utvidet bevilling for salg av øl/rusbrus for ovennevnte butikk innenfor disse åpningstidene”.

Det vises for øvrig til kst-sak 46/06, av 21.9.06, hvor de fikk bevilling for salg av øl/rusbrus fra 21.9.06-31.12.07.

I henhold til alkoholloven kan det gis bevilling for utvidet åpningstid utover normalbestemmelsene, dvs. til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager. Kiwi har slike åpningstider, som den eneste forretning i Flesberg.

Vurdering:

I tråd med Kiwis bevilling, bør også Flesberg handel AS også gis utvidet åpningstid for Flesberg Handel, da de begge betjener et større hyttemarked i tillegg til lokalbefolkningen, og bør ha samme konkurranseforhold. Rådmannen går derfor inn for å g utvidet åpningstid.