FLESBERG KOMMUNE

 

Utvalg:

fast utvalg for plansaker

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

17.10.2006

kl. 13:00

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 63/06

Gnr 75/5 Søknad om dispensasjon; pbl § 7

Arne Bergan

PS 64/06

Gnr 2/1 F15 Søknad om dispensasjon; pbl § 7

Sofie Skjold Skrudland

PS 65/06

Gnr 12/68 Søknad om dispensasjon; pbl § 7

Brynjulf Hansen

PS 66/06

Gnr 13/1 Søknad om dispensasjon; pbl § 7

Anne Bekkhus

PS 67/06

Gnr 90/23 Søknad om dispensasjon; pbl § 7

Terje Sandbæk

PS 68/06

GNR 11 BNR 20 – ny behandling

Sofie Skjold Skrudland

PS 69/06

Gnr 5/2 F22 Søknad om dispensasjon; pbl § 7

Nils Molia

PS 70/06

Gnr 12/13 Søknad om dispensasjon; pbl § 7

Arne Bergan

PS 71/06

Gnr. 111/19.  Reguleringsplan for boligområdet Furulia, Lampeland sør.

Pbl. §27-2. pkt. 1 - Sluttbehandling.

Terje Sandbæk

PS 72/06

Gnr 6/1 F46  Søknad om dispensasjon; pbl § 7

Nils Molia

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

03.10.2006

Arkiv               

75/5/0/0

Saksmappe     

2006/1066

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Gnr 75/5 Søknad om dispensasjon; pbl § 7

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

17.10.2006

63/06

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunens faste utvalg for plansaker avslår Åse Henriksens dispensasjonssøknad datert 04.09.06. Søknaden er gjengitt i sakens avsnitt ”Saksopplysninger”.

Avslaget begrunnes med at søknaden inneholder ikke særlige grunner, men generelle grunner, og gir derfor ikke rettslig grunnlag for dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7. Se for øvrig sakens avsnitt ”Vurderinger”.

Saksopplysninger:

Fra eier av hytte GNR 75/5, Åse Henriksen, er mottatt dispensasjonssøknad. I luftlinje er Henriksens hytte ca 100 meter fra grensen til Sigdal kommune på parsell delt fra gården Gautnebb.

Dispensasjonssøknaden, datert 04.09.06:

”Vedrørende hytte i Lyngdal - Gnr 75 - Bnr 5 Søknad om dispensasjon

I følge telefonsamtale, er bygging på vår hyttetomt underlagt krav om dispensasjon. Jeg søker herved om tillatelse til oppføring av et annex i tillegg til hytte.

Dagens hytte er oppført i håndlaftet tømmer i 1986, i henhold til søknad og tillatelser. Do/vedskjul oppført i 1987, rommer snurredass i henhold til søknaden. Jeg ser at do ikke er inntegnet på situasjonskart, og har tillatt meg å tegne denne inn vedlagt. Doen har utvendige mål 4,2x3m

1. Dispensasjonssøknad

Jeg søker dispensasjon fra kommuneplan av følgende årsaker:

Annex søkes oppført på grunn av at det vesle huset som rommer do og ved er så lite at det ikke er plass til noe annet enn do og ved.

Hytta benyttes nå av i alt 4 familier. Oss selv og våre 3 barn m/fam. Det vil være ønskelig med mulighet for en enkelovernattingsmulighet i et annex når "det er fullt". Viktigst er imidlertid behovet for litt ekstra plass til alt utstyret som det nå etter hvert er ønskelig å oppbevare på hytta. Dette er

Ø      Vedkapp og vedkløyver

Ø      Diverse verktøy for trearbeider (kubbestoler o.a.)

Ø      Et strømaggregat for bruk av overnevnte

Ø      Oppbevaring av treemnene innendørs

 

Et hus på ca 20m² vil dekke dette behov.

Situasjonen for oppbevaring av utstyr er akutt. Det er lagt mye vekt på at hytte og vedskjul skal ligge lavt i terrenget og være av høy håndverksmessig utførelse. Det vil være skjemmende å ha utstyr lagret ute under pressenning, i container, campingvogn e.a. Jeg ønsker en løsning som gjør stedet praktisk anvendbart og samtidig estetisk bra.

2. Beskrivelse av Annex

Plassering blir omtrent midt på tomten, som vist på situasjonskart. For å ligge lavt i terrenget, vil huset bli satt opp i et lite myrområde ved siden av veien ned til hytta. Huset vil bli satt på støpt såle som vil bli lagt på grus og drenert. Dersom huset blir å oppføre nytt, er planen å oppføre det i reisverk med villmarkspanel og takåser Innvendig takhøyde vil følge reglenes minstekrav for at huset skal ligge så lavt som mulig i terrenget. Huset vil bli isolert. Plassering vist på vedlagt situasjonskart. Det ønskes imidlertid at dispensasjon og tillatelse gis uten knytning mot en eksakt bygningstegning! Det finnes på markedet gamle tømmerbygninger o.a. som lar seg flytte, restaurere og oppføre og som vil kunne passe sammen med eksisterende håndlaftede hytte (og do).

Eksempler tatt fra "finn.no", begge ca 20 m² grunnflate: [Bilder som kan ses i møtet]

Årsaken til å få en generell tillatelse innen visse rammer, er at jeg ikke kan kjøpe et slikt hus før jeg vet om jeg får lov å sette det opp. Og jeg kan ikke søke om et spesifikt hus som jeg ikke er eier av!

3. Særlige grunner

Hytte ble bygget for å kunne ha en tilknytning til hjemstedet, og har vært et samlingspunkt for foreldre, søsken og venner. Nå er våre barn flittige brukere av stedet. Vi synes det er viktig å legge til rette for utstrakt bruk av stedet, og bibeholde de tradisjoner og den tilknytning til Lyngdal som hytta gir alle familiemedlemmene. Og så synes min mann det er moro å drive med gamle håndverksfag på hytta og trenger et minimum av plass til dette.”

Vurdering:

I forhold til arealdelen av kommuneplanen for Flesberg er hytten i område avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområder, hvor det verken er tillatt å utvide eksisterende bebyggelse - eller å føre opp nye bygninger. Dette med unnatak av landbruksrelatert bebyggelse.

I medhold av plan- og bygningslovens § 7 kan Kommunens faste utvalg for plansaker, ”når særlige grunner foreligger”, gi dispensasjon fra plan. Men bare dersom det foreligger en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon vil lovens krav om særlige grunner være oppfylt, og det er adgang til å gi dispensasjon.

Plan- og bygningsloven § 7 bestemmer at det kan dispenseres bl.a. fra reguleringsplaner. "Særlige grunner" vil etter praksis foreligge dersom de hensyn bestemmelsen er ment å ivareta ikke blir skadelidende om dispensasjon gis, eller en overvekt av interesser taler for det omsøkte tiltak. I lovens formulering ligger det at dispensasjon ikke skal være en kurant sak, og at ingen har rettskrav på å få dispensasjon. Hvorvidt det foreligger «særlige grunner», beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering basert på forholdene i den konkrete sak.

Etter rådmannens vurdering er det ikke anført særlige grunner i saken som kan gi grunnlag for å dispensasjon fra arealdelen av gjeldende kommuneplan for Flesberg. En dispensasjonsvurdering skal være forankret i objektive forhold ved tiltaket, eiendommen og omgivelsene, og det vil bare unntaksvis kunne legges vekt på subjektive forhold hos den enkelte tiltakshaver. De anførte forhold er mer allmenne grunner som ikke anses som en særlig grunn i hht. plan- og bygningsloven § 7.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

02.10.2006

Arkiv               

2/1/15/0

Saksmappe     

2006/1078

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Gnr 2/1 F15 Søknad om dispensasjon; pbl § 7

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

17.10.2006

64/06

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunens faste utvalg for plansaker – med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 – dispenserer fra arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell og tillater Aslak Sandok, etter vanlig byggesaksbehandling, å føre opp hytte på det som var tomt nr 71 i utgått disposisjonsplan for del av eiendommen GNR 2/1. Det forutsettes at hyttens størrelser ikke overskrider de mål som fremkommer av utfyllende bestemmelser til arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell, pkt. 1.3.

Saksopplysninger:

Fra tomtefester Aslak Sandok er mottatt følgende dispensasjonssøknad, datert 28.08.06:

”SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLANEN FOR BLEFJELL

1.      Jeg vil med dette søke om dispensasjon fra Flesberg kommunes kommunedelplanen for Blefjell. Søknaden gjelder tillatelse til å føre opp fritidsbolig på festetomt 15 på GNR 2/1, Gåseberg. På gjeldende kommunedelplan ligger denne festetomta i LNF-område.

2.      På målebrev nr 87/95 utferdiget av Flesberg kommune er koordinatene for punktfeste for festenummer 15 angitt som X= 210990, Y=49415, kartblad BV044-5-2. Etter avtale med avdelingsingeniør Øm Antonsson vil han framskaffe kartmateriale som kan vedlegges søknaden.

3.      Festetomta ble anskaffet i 1995, målebrev utferdiget 20.12.95. Festekontrakten ble tinglyst 28.des 1995. Den var tomt nr 71 i den daværende disposisjonsplanen for del over eiendommen gnr. 2, bnr. 1.
Min bror anskaffet samtidig tomt nr 70, festenummer 14, som ligger i umiddelbar nærhet til min tomt. Han har siden ført opp en fritidsbolig med uthus på tomta.
For min egen del har både tids- og økonomiske forhold medført at jeg ikke ennå har ført opp hytte på tomta. Dessuten har jeg ventet på at den veien som lå inne i disposisjonsplanen skulle bli anlagt, slik at adkomst for materialer og utstyr i forbindelse med bygging skulle bli bedre.
Det har ikke vært i tankene mine at nye kommuneplaner kunne sperre for bygging på et allerede godkjent punktfeste.
En eventuell hytte ser jeg for meg ført opp i høvelig nærhet til min brors hytte slik at det ikke legges beslag på unødig ubebygd område. Hytta vil også plasseres slik at den ikke er lett synlig i terrenget. Den vil heller ikke, slik jeg ser det bli plassert i naturlige ferdselsårer for vilt og fugl.
Jeg har heller ingen planer om å bygge noen prangende hytte med hensyn på størrelse og utforming, men legge meg på en nøktern standard i tråd med det som er vanlig på Blefjell.”

Vurdering:

Aslak Sandoks festetomt var nr 71 i disposisjonsplan for del av eiendommen Gåseberg GNR 2/1. Disposisjonsplan, som lag med øvrige disposisjonsplaner på Blefjell, opphørte når kommunedelplanen for Blefjell ble av kommunestyret vedtatt 27.06.05. I forhold til arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell er festetomten nå i område avsatt til LNF-områder hvor kun landbruksrelaterte bygninger kan føres opp. Sandok er følgelig avhengig av dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å kunne føre å realisere sin hytte slik hans bror Svein Sandok gjorde i 1996, da i medhold av den nå utgåtte disposisjonsplanen.

Forholdene tatt i betraktning synes det riktig å dispensere fra kommunedelplanens arealdel og tillatte Aslak Sandok, etter vanlig byggesaksbehandling, å føre opp hytte på det som var tomt nr 71 i utgått disposisjonsplan for del av eiendommen GNR 2/1. Det forutsettes at hyttens størrelser ikke overskrider de mål som fremkommer av utfyllende bestemmelser til arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell, pkt. 1.3.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

02.10.2006

Arkiv               

12/68/0/0

Saksmappe     

2006/671

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Gnr 12/68 Søknad om dispensasjon; pbl § 7

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

17.10.2006

65/06

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunens faste utvalg for plansaker avslår Thor Gjelleruds dispensasjonssøknad datert 27.07.06. Søknaden er gjengitt i sakens avsnitt ”Saksopplysninger”.

Avslaget begrunnes med at søknaden inneholder ikke særlige grunner, men generelle grunner, og gir derfor ikke rettslig grunnlag for dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7. Se for øvrig sakens avsnitt ”Vurdering”.

Vedlegg:

 1. Gjelleruds skisse, mottatt 23.05.06

2.      Relevant utsnitt av reguleringskartet

Saksopplysninger:

Fra grunneier Thor Gjellerud er mottatt følgende søknad, datert 06.06.06:

”Søknad om utnyttelse av tomt A25 i Gvelven. Viser til telefonsamtale med Ellen Korvald, hvor jeg ikke er enig i hennes tolkning av hyttetomt A25. Ellen Korvalds forslag til bebyggelse var å bygge like mange m² som det opprinnelige har vært på setervollen. Hun antar at det har vært ca 100 m² total byggemasse. Jeg har i den forbindelse vært på min eksisterende seter og foretatt måling av total byggemasse, og den tilsvarer ca 200 m². Med det som utgangspunkt, mener jeg at tomt A25 kan bebygges i forhold til tidligere innsendt forslag, som ble sendt for ca 8-10 år siden. Der ble det fremmet forslag om å bygge en hovedhytte på 125 m² + hems, gjestehytte på ca 50 m² og uthus på 15 m² og med total høyde fra murkrone til møne 5,5 meter på hovedhytte.

Skisse av bebyggelse ble levert. Den gang forslaget ble fremlagt fikk jeg aksept for dette. Jeg søker herved i denne forbindelse om at min tolking av bebyggelsen blir opprettholdt. Jeg har kjøper til tomta, og han har fått opplyst at tomta kan bebygges i hht. min tidligere innsendte skisse.”

Kommunen svarte slik:

”Gnr 12/68 Vedr. setervoll

Saken gjelder:

Med referanse til din søknad om utnyttelse av tomt A 25 innefor reguleringsplanen for Gvelven Feriegrend, GNR 12/1. Søknaden er mottatt 07.06.06.

Det fremkommer av reguleringsplanen at tomt A 25 er gammel setervoll hvor bygninger skal kunne gjenreises. Det forutsetter at det i tilstrekkelig grad kan overfor kommunen dokumenteres hvordan disse seterbygg så ut. Hvis ikke det blir tilfellet vil kommunen eventuelt kunne godkjenne seterlignede bebyggelse på vollen med bygningsmasse som ikke overskrider den regulerte, dvs. bebygd areal (BYA) 115 m² - eksklusivt åpen terrasse.

Vedtak:

På delegert myndighet fra kommunestyret er fattet følgende vedtak:

Søknaden avslås. Begrunnelsen for avslaget er at søknaden bryter med relevant reguleringsplan – reguleringsplanen for Gvelven Feriegrend, GNR 12/1.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til Flesberg kommune. Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når du mottok dette brevet.


I medhold av plan- og bygningslovens § 7 kan kommunens faste utvalg for plansaker, ”når særlige grunner foreligger”, gi dispensasjon fra plan. Men bare dersom det foreligger en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon vil lovens krav om særlige grunner være oppfylt, og det er adgang til å gi dispensasjon. I motsatt fall er det ikke rettslig grunnlag for å gi dispensasjon.

Dispensasjonssøknad består av:

§         Skriv hvor det fremkommer hva søkes dispensasjon fra og søkers særlige grunner.

§         ”Gjenpart av nabovarsel”* hvor det fremkommer at samtlige naboer er varslet om innholdet i dispensasjonssøknaden.

§         Situasjonsplan.

Etter at relevant gebyrregning er betalt** forelegges dispensasjonssøknad kommunens faste utvalg for plansaker til behandling.

*”Skjemaer for ”Nabovarsel” og ”Gjenpart av nabovarsel” finnes på kommunens nettside.

**Sendes først når kommunen har mottatt komplett dispensasjonssøknad.

Den 27.07.06 mottok kommunen følgende dispensasjonssøknad fra Gjellerud:

”Jeg søker om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for GNR 12/1. Søknaden gjelder tomt A25, BNR 68 (setervoll). Viser til tidligere innsendt søknad, datert 06.06.06, og skisse over innsendt forslag til bebyggelse. Jeg har vurdert forslaget på nytt, og ser at jeg kan være tjent med å bygg en hovedhytte på 115 m² + hems eksklusiv terrasse, med mønehøyde på 5,5 meter fra murkrone. Jeg kan også redusere gjestehytte til 30 m², og uthus på 15 m².

Med henvendelse til at bebyggelse kan gjenreises håper jeg mitt forslag ligger innenfor denne tolkning. Når det gjelder byggemasse, er jeg enig i at det skal bygges med seterlignende hus. Jeg kommer derfor til å bygge i tømmer (håndlafta).”

Vurdering:

I kommunens arkiv finnes intet som tilsier kommunens aksept for Gjelleruds hytteønske på setervollen, eller noe som tilsier at en potensiell tomtekjøper er av kommunen opplyst at en slik aksept er gitt. Av kommunens e-postsvar, den 18.04.06, til en potensiell kjøper av setervollen fremkommer følgende:

”Det fremkommer av reguleringskartet av tomt A25 gjelder gammel setervoll ”Gvelven seter”, hvor bygninger kan gjenreises. Det forutsettes at det i tilstrekkelig grad kan overfor kommunen dokumenteres hvordan disse seterbygg så ut. Hvis ikke det blir tilfellet vil kommunen eventuelt kunne godkjenne seterlignende bebyggelse på vollen med bygningsmasse som ikke overskrider den regulerte, dvs. bebygd areal (BYA) 115 m² - eksklusiv åpen terrasse.”

Gjelleruds skisse, mottatt 23.05.06, illustrere ikke gjenreist gammel setervoll. Skissen illustrerer eksklusiv fritidseiendom.

I forhold til arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell er setervollen i LNF-3 hvor fortetting ikke skal skje. Kommunedelplanen overstyrer ikke gjeldende reguleringsplaner, men er av betydning for nye reguleringsplaner. Dvs. dispensasjon i hht. Gjelleruds søknad vil i realiteten være direkte dispensasjon fra Gjelleruds reguleringsplan og indirekte dispensasjon fra arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell. Dispensasjonssøknaden gir ikke relevant lovgrunnlag for godkjenning.

I medhold av plan- og bygningslovens § 7 kan kommunens faste utvalg for plansaker, ”når særlige grunner foreligger”, gi dispensasjon fra plan. Men bare dersom det foreligger en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon vil lovens krav om særlige grunner være oppfylt, og det er adgang til å gi dispensasjon. I motsatt fall er det ikke rettslig grunnlag for å gi dispensasjon.

Plan- og bygningsloven § 7 bestemmer at det kan dispenseres bl.a. fra reguleringsplaner. "Særlige grunner" vil etter praksis foreligge dersom de hensyn bestemmelsen er ment å ivareta ikke blir skadelidende om dispensasjon gis, eller en overvekt av interesser taler for det omsøkte tiltak. I lovens formulering ligger det at dispensasjon ikke skal være en kurant sak, og at ingen har rettskrav på å få dispensasjon. Hvorvidt det foreligger «særlige grunner», beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering basert på forholdene i den konkrete sak.

Etter rådmannens vurdering er det ikke anført særlige grunner i saken som kan gi grunnlag for omsøkt dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for Gvelven Feriegrend GNR 12/1. En dispensasjonsvurdering skal være forankret i objektive forhold ved tiltaket, eiendommen og omgivelsene, og det vil bare unntaksvis kunne legges vekt på subjektive forhold hos den enkelte tiltakshaver.

 

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

03.10.2006

Arkiv               

13/1/27/0

Saksmappe     

2006/815

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Gnr 13/1 F27 Søknad om dispensasjon; pbl § 7

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

17.10.2006

66/06

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunens faste utvalg for plansaker – med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 – dispenserer fra arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell og tillater ført opp anneks på tomt 13/1 F27 i samsvar med AB. Lobbens ”Melding om tiltak” datert 12.06.06.

Utvalget forutsetter at annekset blir bra terrengtilpasset. Dvs. plasseres lågt og gis naturvennlig farge.

Saksopplysninger:

Fra Anita B. Lobben er mottatt Melding om tiltak – oppføring av anneks til hennes hytte GNR 13/1 F27 på søre Ble (Bjørg Bergets grunn). Meldingen var vedlagt e-post med følgende tekst:

”Vedrørende søknad om oppføring av anneks på ekstraordinært grunnlag, GNR 13/1 F27.

Da vår sønn etter flere hjernesvulstoperasjoner har blitt overfølsom på lyd, ønsker vi å få satt opp et anneks i tilknytting til hytten for å gi ham et eget soverom.

Vi håper dere kan behandle søknaden raskt så vi kan få montert dette i løpet av sommeren.”

Kommunen ga følgende svar:

”Med referanse til din ”Melding om tiltak” vedlagt din e-post av 23.06.06. Samt kommunens e-post av 27.06.06 hvor kommunen opplyste at tiltaket krever dispensasjon fra kommunedelplanen for Blefjell.

Kommunen ga i 2004 aksept for utvidelse av hytten til bebygd areal (BYA) ca 67 m². Det forutsettes at det ikke har skjedd ytterligere utnyttelse av hyttetomten siden da. Som opplyst i kommunens e-post er tillatt (etter vanlig byggesaksbehandling) å føre opp uthus/anneks på maks bebygd areal (BYA) 15 m² forutsatt hytte ikke er har større bebygd areal (BYA) enn 85 m². Meldt anneks har bebygd areal (BYA) ca 19 m².

Kommunens faste utvalg for plansaker vil bli forelagt din sak i møte den 17.10.06. Utvalgets vedtak vil bli meddelt deg ca. uke senere.

Av vedlagte ”Utfyllende bestemmelser til arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell”, pkt. 1.3, fremkommer relevant utnyttelsesbegrensning på bl.a. din hyttetomt.

Vedlegg:

-          Utfyllende bestemmelser til arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell”

Vurdering:

I medhold av plan- og bygningslovens § 7 kan kommunens faste utvalg for plansaker, ”når særlige grunner foreligger”, gi dispensasjon fra plan. Det anførte forhold knyttet til helse anses som regel ikke for å være en særlig grunn i hht. plan- og bygningsloven § 7.

Med bakgrunn i at det kun dreier seg om 4 m² avvik fra kommuneplanens arealbegrensing og at avviket kan være av betydning for denne familiens ikke vanlige situasjon – anbefaler rådmannen kommunens faste utvalg for plansaker å dispensere fra kommunedelplanen for Blefjell.

Det gis nødvendig dispensasjon fra kommunedelplanen for Blefjell for å kunne føre opp anneks med bebygd areal (BYA) ca 19 m² i samsvar med Anita B. Lobbens ”Melding om tiltak”, datert 12.06.06. Det forutsettes at annekset blir bra terrengtilpasset. Dvs. plasseres lågt og gis naturvennlig farge.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

03.10.2006

Arkiv               

90/23/0/0

Saksmappe     

2006/901

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Gnr 90/23 Søknad om dispensasjon; pbl § 7

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

17.10.2006

67/06

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunens faste utvalg for plansaker avslår Preben Skjøtts dispensasjonssøknad datert 03.09.06. Søknaden er gjengitt i sakens avsnitt ”Saksopplysninger”.

Avslaget begrunnes med at søknaden inneholder ikke særlige grunner, men generelle grunner, og gir derfor ikke rettslig grunnlag for dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7. Se for øvrig sakens avsnitt ”Vurderinger”.

Saksopplysninger:

Fra Preben Skjøtt eier av hytte GNR 90/23 ved Buserud i Lyngdal er mottatt følgende dispensasjonssøknad, datert 03.09.06:

”Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7 for oppføring av ca 9 m² tilbygg i tilknytning til hytte på eiendommen GNR 90/23 i Flesberg kommune

Det søkes om dispensasjon fra bestemmelsens § 4 i kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg på ca. 9 m² i forbindelse med hytte på eiendommen GNR 90/23 i Lyngdal.

Utvidelse av bebyggelsen vil skje i samsvar med planbestemmelsene i § 2 og § 3, og vil heller ikke komme i konflikt med landbruks- og friluftsformål. Tilbygget skal benyttes til lager for redskap og ved.

Etter kommuneplanens arealdel kan dispensasjon gis når det foreligger "særlige grunner" for at tiltaket kan gjennomføres. Det er ikke definert hvilke "særlige grunner", som er aktuelt ved utvidelser av bebyggelsen.

Følgende oppgis som "særlige grunner"

·         Hyttetomten er stor og en mindre utvidelse av hytta, vil ikke ha noen betydning i forhold infrastruktur i området.

·         Hytta har ikke strøm, det er derfor nødvendig med plass for ved til oppvarming av hytta.

·         Bygningens plassering tilsier at en utvidelse av hytta ikke vil betydning for naboer i området.

Tilbygget ble igangsatt etter at fristen var ute for behandling av "enkle tiltak" etter pbl § 5. Beklager at jeg ikke var oppmerksom på kommuneplanens bestemmelser i arealdelen. Arbeider på tilbygget er stoppet inntil det eventuelt foreligger en godkjent tillatelse.”

Kommunen hadde reagert slik på hans ”Melding om tiltak” etter plan- og bygningslovens § 86a:

”Gnr 90/23 Melding om tiltak - tilbygg til hytte

Med referanse til din melding, mottatt 02.08.06. I forhold til arealdelen av kommuneplanen for Flesberg er hytten i område avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområder, hvor det verken er tillatt å utvide eksisterende bebyggelse - eller å føre opp nye bygninger. Dette med unnatak av landbruksrelatert bebyggelse.

Hytte kan først utvides etter at det foreligger dispensasjon fra bestemmelse til kommuneplanens arealdel - § 4.

I medhold av plan- og bygningslovens § 7 kan Kommunens faste utvalg for plansaker, ”når særlige grunner foreligger”, gi dispensasjon fra plan. Men bare dersom det foreligger en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon vil lovens krav om særlige grunner være oppfylt, og det er adgang til å gi dispensasjon.

Dispensasjonssøknad består av:

§         Skriv hvor det fremkommer hva søkes dispensasjon fra og søkers særlige grunner.

§         ”Gjenpart av nabovarsel” hvor det fremkommer at naboer er varslet om innholdet i dispensasjonssøknaden. Dvs. Liv Sandbæk, 3624 Lyngdal i Numedal og Svein Thormod Sandbæk, Lyngdal i Numedal.

§         Tegninger av hytten etter ønsket endring – alt mottatt.

Etter at relevant gebyrregning* er betalt forelegges dispensasjonssøknad ”Kommunens faste utvalg for plansaker” til behandling.

*Sendes først når kommunen har mottatt komplett dispensasjonssøknad.

 

Fra forskrift om behandling og kontroll i byggesaker (SAK):

§ 8. Vilkår for melding. Tiltakshavers ansvar

Tiltak som nevnt i dette kapittel kan behandles etter reglene om melding, forutsatt at de gjennomføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og annet regelverk, jf. pbl § 95 nr. 3.

Det presiseres at tiltaket ikke kan igangsettes før det foreligger skriftlig igangsettingstillatelse utstedet av kommunen. Slik tillatelse avhenger av en eventuell dispensasjon. Ulovlig utført arbeider vil bli pålagt rettet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 113.

Vedlegg:

-          Bestemmelser til kommuneplanens arealdel”

Vurdering:

I medhold av plan- og bygningslovens § 7 kan Kommunens faste utvalg for plansaker, ”når særlige grunner foreligger”, gi dispensasjon fra plan. Men bare dersom det foreligger en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon vil lovens krav om særlige grunner være oppfylt, og det er adgang til å gi dispensasjon.

Plan- og bygningsloven § 7 bestemmer at det kan dispenseres bl.a. fra reguleringsplaner. "Særlige grunner" vil etter praksis foreligge dersom de hensyn bestemmelsen er ment å ivareta ikke blir skadelidende om dispensasjon gis, eller en overvekt av interesser taler for det omsøkte tiltak. I lovens formulering ligger det at dispensasjon ikke skal være en kurant sak, og at ingen har rettskrav på å få dispensasjon. Hvorvidt det foreligger «særlige grunner», beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering basert på forholdene i den konkrete sak.

Etter rådmannens vurdering er det ikke anført særlige grunner i saken som kan gi grunnlag for å dispensasjon fra arealdelen av gjeldende kommuneplan for Flesberg. En dispensasjonsvurdering skal være forankret i objektive forhold ved tiltaket, eiendommen og omgivelsene, og det vil bare unntaksvis kunne legges vekt på subjektive forhold hos den enkelte tiltakshaver. De anførte forhold er mer allmenne grunner som ikke anses som en særlig grunn i hht. plan- og bygningsloven § 7.

I tillegg til at det ikke er lovgrunnlag til å dispensere i hht. søknaden, er også planlagt (og ulovlig igangsatt) tiltak etter plan- og bygningslovens § 74 – estetisk uakseptabelt, og ville ha blitt avslått av den grunn.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

01.10.2006

Arkiv                

11/20/0//0

Saksmappe     

2005/807

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

GNR 11 BNR 20 - NY BEHANDLING

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

17.10.2006

68/06

 

Rådmannens anbefaling:

1.         Vedtak fattet av Flesberg kommunes faste utvalg for plansaker i sak 47/06 oppheves i medhold av Forvaltningslovens § 17 første ledd, da saken ikke var tilstrekkelig opplyst ved planutvalgets behandling den 19.06.06.  Saken henvises derfor til ny behandling.

2.         Før saken fremmes på nytt foretas det en ny oppmåling av hytta av ekstern byggmester, der alle parter må være tilstede.

Saksopplysninger:

Fast utvalg for plansaker fattet den 19.06.06 følgende vedtak i søknad om dispensasjon fra Jan og Astrid Tronrud for Gnr 11 Bnr 20 i Flesberg kommune.

 1. Kommunens faste utvalg for plansaker avslår, i medhold av Pbl § 7, advokatfirmaets Bjørn Berge sin dispensasjonssøknad på vegne av Jan og Astrids Tronrud for Deres hytte på Gnr 11 Bnr 20, da det ikke foreligger særlige grunner for å innvilge en slik søknad.
 2. Kommunens faste utvalg for plansaker – med hjemmel i Pbl § 113 – krever ulovlige arbeider utført ved Jan og Astrids Tronruds hytte rettet.  Tronrud må innen 60 dg fra vedtaksdato fremlegge forslag til retting, slik den fremstår i samsvar med fremlagt tegning ved byggesøknad.
 3. Søknad om bygging av anneks stilles i bero i påvekte av at saken ferdigbehandles.
 4. Vedtaket gis oppsettende virkning i klagefrist, eller til saken er ferdigbehandlet i overordnet forvaltningsorgan.

Flesberg kommunes faste utvalg for plansaker har tidligere fattet følgende vedtak den 29.11.05, sak 60/05, følgende vedtak:

 1. Kommunens faste utvalg for plansaker – med hjemmel i plan og bygningsloven § 113 – krever ulovlig utførte arbeider i og ved Jan og Astrids Tronruds hytte (Gnr 11/20) rettet.  Tronrud må innen 60 dager fra vedtaksdato fremlegge forslag for retting av hytta, slik at den fremstår i samsvar med fremlagt byggesøknad.
 2. I tilfelle – innen fristen – fullstendig og relevant dispensasjonssøknad mottas fra Tronrud og kommunens gebyr for behandling av dispensasjonssøknader er betalt vil krav om retting bli utsatt til dispensasjonsspørsmålet er avklart.

 

Før planutvalgets behandling den 19.06.06 ble det avholdt to oppmålinger av hytta.  Den første ble foretatt, innvendig, den 06.02.06 etter at det ble rettet mistanke mot at kneveggen kunne ha blitt øket i forhold til tilsendte byggetegning.  Til stede var Jan Tronrud m/ sønn.  Målingen viste at kneveggen var som vist på byggetegningen.  Pga av fortsatt usikkerhet rundt målene på hytta ble det tillyst ny utvendig oppmåling på barmark.  På oppmålingen møtte bare hyttenabo Truls Langgard.  Oppmålingen viste at hytta, etter kommunens mening, var 30 cm. høyere over det hele, vist i forhold til byggetegning.  På grunnlag av dette mente saksbehandler at det var grunnlag for å fremme sak om retting av hytta.

 

Saken ble behandlet på ekstramøte den 19.06.06 og saken ble skrevet med kort frist mellom saksbehandlerfristen til møtet den 13.06.06 og ekstramøtet.  Da Tronrud sin advokat, advokatfirmaet Bjørn Berge v/advokatfullmektig Torunn Haug fikk oversendt kommunens innstilling ble det den 15.06.06 faxet og oversendt brev til Flesberg kommune med henstilling etter Forvaltningslovens § 17 første ledd om å utsette saken.  I følge Haug har kommunens formannsekretær bekreftet at faxen ble mottatt den 15.06.06.  Dessverre så kom ikke faxen eller brevet i undertegnedes hende før etter møtet, slik at planutvalget aldri fikk anledning til å vurdere brevet.

 

I Forvaltningslovens § 17 står det følgende:

§ 17. (forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt).

”Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Det skal påse at mindreårige parter har fått mulighet til å gi uttrykk for sitt syn, i den grad de er i stand til å danne seg egne synspunkter på det saken gjelder. De mindreåriges syn skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet.

Dersom det under saksforberedelsen mottar opplysninger om en part eller den virksomhet han driver eller planlegger, og parten etter § 18 jfr. § 19 har rett til å gjøre seg kjent med disse opplysninger, skal de forelegges ham til uttalelse. Dette gjelder likevel ikke når

a)

opplysningene bekreftes av framstilling som parten selv har gitt eller kontrollert i anledning av saken eller parten ikke har kjent oppholdssted,

b)

rask avgjørelse i saken er påkrevd av hensyn til andre parter eller offentlige interesser,

c)

opplysningene ikke har avgjørende betydning for vedtaket eller underretning av andre grunner er unødvendig eller uhensiktsmessig ut fra hensynet til parten selv, for eksempel fordi han vil bli gjort kjent med opplysningene ved melding om vedtaket.

Partene bør også for øvrig gjøres kjent med opplysninger av vesentlig betydning som det må forutsettes at de har grunnlag og interesse for å uttale seg om, og som parten etter § 18 jfr. § 19 har rett til å gjøre seg kjent med. Ved avveiningen skal legges vekt på om rask avgjørelse er ønskelig og om hensynet til parten er tilstrekkelig varetatt på annen måte, for eksempel ved at han er gjort kjent med retten etter § 18 jfr. § 19 til å se sakens dokumenter.”

I ettertid har byggmester Arne Johannesen, Holmestrand, foretatt en oppmåling av hytta den 28.06.06 på vegne av Tronrud.  For øvrig så viser, etter kommunens mening, tilsendt dokumentasjon at nord/vest møne er 5,92 m. og sør/øst 6,20 m. på bildedokumentasjonen, mens de begge på målsatt skisse viser 5,53 m.  Det er for øvrig ikke oppgitt hvilke møner bilag 2 og 3 viser, de er i tillegg ikke målsatt med målestokk, men at Tronrud selv på bilag 3 skal ha notert at det er 6,2 m. til møne rimer godt med kommunes påstand om at hytta skal være 30 cm for høy over det hele.  Imidlertid så ser kommunen nå at det har kommet så mange påstander inn i saken, der ikke alle lar seg dokumentere, at et ny oppmåling av en ekstern byggmester vil være på sin plass

Vurdering:

Det er beklagelig at advokatfirmaet Bjørn Berge ikke mottok Flesberg kommune sin innstilling i god tid før møtet den 19.06.06 og at Deres brev av 15.06.06 ikke ble forelagt kommunens faste utvalg for plansaker i møtet den 19.06.06.  Flesberg kommune må derfor ta konsekvensene av at det her foreligger en saksbehandlingsfeil og rådmannen vil derfor anbefale at Fast utvalg for plansaker sitt vedtak i sak 47/06 den 19.06.06 oppheves pga saksbehandlingsfeil og at saken henvises til ny behandling.

 

Før saken fremmes på nytt vil rådmannen derfor anbefale at det foretas en ny oppmåling av ekstern byggmester, med alle parter tilstede.

 

Saken legges med dette frem til behandling

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

30.09.2006

Arkiv               

5/2/22/0

Saksmappe     

2005/1158

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Gnr 5/2 F22 Søknad om dispensasjon; pbl § 7

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

17.10.2006

69/06

 

Rådmannens anbefaling:

Fast utvalg for plansaker avslår Olsrøds dispensasjonssøknad, datert 26.07.06, Søknaden er gjengitt i sakens avsnitt ”saksopplysninger”.

Avslaget begrunnelse

 • Søknaden inneholder ikke særlige grunner, men generelle grunner, og gir derfor ikke rettslig grunnlag for dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7.
 • Dispensasjon i hht. søknaden danner presedens, som har ødeleggende virkning på kommunens arealforvaltning. For øvrig henvises til sakens avsnitt ”vurdering”.

Vedlegg:

-          Kommunens kartutsnitt i målestokk 1:1000 med stikkvegen inntegnet

Saksopplysninger:

Det foreligger dispensasjonssøknad fra eiere av hytte GNR 5/2 F22; Britha- og Hans K. Olsrød. Olsrøds hytte er på Voldbakkens grunn på nordre Ble og de ønsker å anlegge ca 120 meters (luftlinje) stikkveg frem til hytten.

Olserøds dispensasjonssøknad, datert 26.07.06:

”Søknad om dispensasjon – utbedring av adkomstvei

Viser til vår forespørsel av 6. juni 2005, og deres svar av 26. juni 2005 - ref 2005/1158.

Vi ønsker å utbedre ca 100 meter adkomstvei fra parkeringsplass til hytte nr 18 på gnr 5 bnr 2 fnr 22, slik at det kan bli kjørbar vei fram til hytta. Opprinnelig tenkte vi å følge eksisterende gangvei, noe nærmeste nabo ikke ønsket. Derfor søker vi nå om en trase som de første ca 30 meter følger eksisterende gangvei, deretter følges i ca 40 meter en eksisterende eldre driftsvei for tømmer, de siste ca 30 meter ned til parkering ved hytta blir det en nyanlagt adkomstvei. Denne traseen vil være på behørig avstand av samtlige hyttenaboer, se vedlagte kart.

Spesielt på vinterstid er flere familiemedlemmer forhindret fra å bruke hytta på grunn av den lange veien å gå fra parkeringsplassen, og det merkes at vi ikke blir noe yngre med årene selv heller når varer, bagasje og andre nødvendigheter må bæres tram og tilbake.

Så vidt oss bekjent har andre i hyttefeltet tatt anledning til å gjøre tilsvarende.

Veien skal gruses opp og utvides noe, til ca 2 meters bredde, til en enkel kjørevei. Det vil ikke være nødvendig å fjerne mer enn et par mindre graner, og arbeidet for øvrig skal utføres så skånsomt som mulig. Se for øvrig vedlagte kart.

Grunneier har godkjent arbeidet. Ingen av naboene er foreløpig med på prosjektet, men slik traseen ligger vil det være mulig å bli med senere for de par hyttene dette kan være aktuelt for.

Nabovarsel er sendt rekommandert, gjenpart er vedlagt.”

Olsrøds forespørsel, datert 06.06.05:

Forespørsel om utbedring av eksisterende adkomstvei

Vi ønsker å utbedre ca 110 meter gangvei fra parkeringsplass til hytte nr 18 på gnr 5 bnr 2 for 22, slik at det kan bli mulig å kjøre fram til hytta.

Spesielt på vinterstid er flere familiemedlemmer forhindret fra å bruke hytta på grunn av den lange veien å gå fra parkeringsplassen, og det merkes at vi ikke blir noe yngre med årene selv heller når varer, bagasje og andre nødvendigheter må bæres fram og tilbake.

Så vidt oss bekjent har andre i hyttefeltet fått anledning til å gjøre tilsvarende.

Veien skal gruses opp og utvides noe, til ca 2 meters bredde, slik at det blir en enkel kjørevei. Det vil ikke være nødvendig å fjerne mer enn et par mindre graner, og arbeidet for øvrig skal utføres så skånsomt som mulig. Se for øvrig vedlagte kart.

Grunneier har godkjent arbeidet. Ingen av naboene er foreløpig med på prosjektet, men slik traseen ligger vil det være mulig å bli med senere for de par hyttene dette kan være aktuelt.

Kan dere sende en liste over de øvrige som eventuelt skal ha nabovarsel?

Kommunens svar, datert 26.06.05:

”Gnr 5/2 F22 Vedr. forespørsel om utbedring av eksisterende adkomstvei

Med referanse til ditt skriv av 06.06.05, mottatt 13.06.05. Området hvor vegen er tenkt anlagt er ikke regulert. I Kommuneplanens arealdel er området avsatt til formålet "Byggeområder" med følgende bestemmelse:

§ 3.1.  Plankrav (jf. Pbl § 20-4, 2. ledd, bokstav a).

I områder avsatt til Byggeområder kan arbeid og tiltak som nevnt i Pbl §§ 86b og 93 ikke finne sted før området inngår i gjeldende reguleringsplan.

Unntatt fra plankravet er:

a)       Mindre tiltak i samsvar med § 86a innenfor eksisterende byggeområder, forutsatt at tiltaket er i samsvar med kommuneplanens bestemmelser (§§ 2 og 3).

b)       Utbygging på tomter for ”sportshytter” som er godkjent i eldre disposisjonsplaner, forutsatt at
1) det skal ikke utarbeides kommunedelplan i området (Blefjell og Vatnebrynvatnet, jf. § 6),
2) planen har maksimalt 3 ledige tomter (ved flere tomter kreves reguleringsplan), og
3) tiltaket gjennomføres i samsvar med kommuneplanens bestemmelser (§§ 2 og 3)

c)       Etablering av stikkveger (inntil 40 meters lengde) fra regulert veg eller hovedvegene (som bl.a. Søre Blefjellveg og Store Blefjellveg) til enkelthytter, samt mindre parkeringsplasser (2-3 plasser), forutsatt at dette ikke medfører konflikt med naboer, nærings- og miljøinteresser og dessuten gjennomføres i samsvar med kommuneplanens bestemmelser i § 2.1 og ellers etter Plan- og bygningslovens bestemmelser.

Vegbygging kommer inn under plan- og bygningslovens (pbl) § 93. Tiltaket krever reguleringsplan eller dispensasjon fra plankravet.

I medhold av plan- og bygningslovens § 7 kan Kommunens faste utvalg for plansaker, "når særlige grunner foreligger", gi dispensasjon fra plan. Men bare dersom det foreligger en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon vil lovens krav om særlige grunner være oppfylt, og det er adgang til å gi dispensasjon. I motsatt fall er det ikke rettslig grunnlag for å gi dispensasjon.

Dispensasjonssøknad består av:

1.       Skriv hvor det fremkommer hva søkes dispensasjon fra og hvorfor.

2.       "Gjenpart av nabovarsel"* hvor det fremkommer at samtlige naboer, inklusivt grunneier(e) er særskilt varslet om dispensasjonsbehovet. De varslede har krav på å vite at tiltaket beror på dispensasjon. Bl.a. fordi at en eventuell protest vil da ha større tyngde en ellers.

3.       Situasjonsplan (som alt er mottatt).

Etter at relevant gebyrregning er betalt** forelegges dispensasjonssøknaden "Kommunens faste utvalg for plansaker" til behandling etter plan- og bygningslovens § 7.

*"Blanketter for "Nabovarsel" og "Gjenpart av nabovarsel" finnes på kommunens nettside. **Sendes først når kommunen har mottatt komplett dispensasjonssøknad.

Vedlegg: Oppgave over naboer”

Den 06.07.05 mottok kommunen følgende protest fra Olsrøds hyttenaboer:

”Protest mot planlagt veitrase i hyttefelt (GNR 5, BNR 2)

Vi er gjort kjent med at vår hyttenabo parsell nr. 18, Britha og Hans Chr. Olsrød ønsker å opparbeide vei i terrenget for å kunne kjøre helt frem til sin hytte. Vi har hytteparsell nr. 17. Hyttefeltet er første feltet på østsiden av Storebleveien.

Det er nå parkering på felles parkeringsplass opp en sidevei fra Storebleveien, noe vi er veldig fornøyd med. Det går i dag en fin, smal sti over en liten bakketopp og nedover en noe bratt bakke før den flater ut bort mot våre to hytter. Det er cirka 100 - 150 meter fra hytte til parkeringsplass, slik at vi ikke kan se bilene fra hyttene våre, noe vi setter pris på. Det er således fin uberørt natur i lia.

Olsrød må passere vår hytte på stien bare cirka 5 - 6 meter fra hytteveggen for å komme frem til sin hytte som ligger ganske nær. Vi protesterer på anleggelse av vei så nær vår hytte som i stitrasè.

Hvis det skal legges vei frem til Olsrøds hytte må den legges lenger opp i terrenget og følge et lite platå og komme ut på oversiden av hans hytte. Vi ønsker å være til stede ved befaring i fall det skal legges vei slik som vår nabo har søkt om.

Det er Voldbakken som eier grunnen, vi bygsler, kjøpte hytte i 1982 og er godt fornøyd med å være uten kjørevei helt frem til hytta, og vi ønsker også å bevare naturen i den vakre lia mest mulig uberørt av store inngrep.

Vi håper denne protest blir tatt til følge.”

Det virker som Olserød har tatt hensyn til protesten ved utforming av dispensasjons-søknaden.

Vurdering:

Området er befart av kommunen. Atkomst til hytten fremstå som meget god. Fra en romslig parkeringsplass er det ca 150 skritt langs tørr og lett forselig sti frem til hytten. Tilgjengelighet godt over gjennomsnittet på fjellet. Bilder fra befaringen kan ses i møtet.

Utgått disposisjonsplan er ikke erstattet med reguleringsplan. I forhold til arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell, vedtatt 26.06.05, er området avsatt til ”Byggeområder” hvor med medhold i ”Utfyllende bestemmelser til arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell” kommunen kan godkjenne stikkveger frem til hytter – maks. lengde 40 meter.

I medhold av plan- og bygningslovens § 7 kan kommunens faste utvalg for plansaker, ”når særlige grunner foreligger”, gi dispensasjon fra plan. Men bare dersom det foreligger en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon vil lovens krav om særlige grunner være oppfylt, og det er adgang til å gi dispensasjon. I motsatt fall er det ikke rettslig grunnlag for å gi dispensasjon.

"Særlige grunner" vil etter praksis foreligge dersom de hensyn bestemmelsen er ment å ivareta ikke blir skadelidende om dispensasjon gis, eller en overvekt av interesser taler for det omsøkte tiltak. I lovens formulering ligger det at dispensasjon ikke skal være en kurant sak, og at ingen har rettskrav på å få dispensasjon. Hvorvidt det foreligger «særlige grunner», beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering basert på forholdene i den konkrete sak.

Etter rådmannens vurdering er det ikke anført særlige grunner i saken som kan gi grunnlag for å dispensasjon fra kommunedelplanen for Blefjell. En dispensasjonsvurdering skal være forankret i objektive forhold ved tiltaket, eiendommen og omgivelsene, og det vil bare unntaksvis kunne legges vekt på subjektive forhold hos den enkelte tiltakshaver. De anførte forhold knyttet til helse og alderdom er mer allmenne grunner som ikke anses som en særlig grunn i hht. plan- og bygningsloven § 7.

Søknaden er derfor å avslå.

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

30.09.2006

Arkiv               

12/13/0/0

Saksmappe     

2006/612

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Gnr 12/13 Søknad om dispensasjon; pbl § 7

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

17.10.2006

70/06

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunens faste utvalg for plansaker gir ikke omsøkt dispensasjon fra reguleringsplanen for Gvelven feriegrend, GNR 12/1.

Begrunnelse for avslaget: Dispensasjonssøknaden inneholder intet som tilsier at lovens krav om særlige grunner er tilfredstilt. At andre eventuelt har fått dispensasjon fordi utvalget har ment at de hevdet med rette særlig grunn, betyr ikke at det har skjedd reguleringsendring. Den enkeltes ønsker er ikke grunn nok til å fravike godkjent reguleringsplan.

Saksopplysninger:

Fra (ansvarlig søker) Øko Bygg AS mottok kommunen søknad om tillatelse til tiltak. Tiltaket gjaldt oppføring av hytte og anneks på tomt B 8 innenfor reguleringsplanen for Gvelven Feriegrend GNR 12/1. Tiltaket bryter med områdets reguleringsbestemmelser og kommunen skrev derfor følgende til Øko Bygg AS:

”Med referanse til dine søknader, mottatt 10.05.06. Tiltaket fraviker reguleringsbestemmelsene og kan først behandles etter pbl § 93 når det foreligger godkjent relevant endring av reguleringsplanen eller relevant dispensasjon.

Reguleringsbestemmelsene tillater hytter med maks. bebygd areal (BYA) 100 m² (eksklusiv åpen terrasse), og uthus på 15 m². Hyttens bebygde areal er ca 125 m² (eksklusiv åpen terrasse). Uthusets er ca 20 m². Uthusets overbygd inngangsparti inngår i bebygd areal, jf. NS-3940.

I medhold av plan- og bygningslovens § 7 kan kommunens faste utvalg for plansaker, ”når særlige grunner foreligger”, gi dispensasjon fra plan. Men bare dersom det foreligger en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon vil lovens krav om særlige grunner være oppfylt, og det er adgang til å gi dispensasjon. I motsatt fall er det ikke rettslig grunnlag for å gi dispensasjon.

Dispensasjonssøknad består av:

§         Skriv hvor det fremkommer hva søkes dispensasjon fra og søkers særlige grunner.

§         ”Gjenpart av nabovarsel”* hvor det fremkommer at samtlige naboer, inklusivt grunneiere, er særskilt varslet om behov for dispensasjon.

§         Relevante tegninger. – alt mottatt.

§         Situasjonsplan – alt mottatt.

Etter at relevant gebyrregning er betalt** forelegges dispensasjonssøknad kommunens faste utvalg for plansaker til behandling. Det vil eventuelt kunne kunne skje i september.

*”Blanketter for ”Nabovarsel” og ”Gjenpart av nabovarsel” finnes på kommunens nettside.

**Sendes først når kommunen har mottatt komplett dispensasjonssøknad.

Byggesøknaden mangler følgende:

o        Kontrollerklæring fra rørlegger hvor det fremkommer at fagområdet er ferdig prosjektert for igangsettingstillatelse.

o        Ansvarssøknad fra kvalifisert foretak for plassering av byggene.

o        ”Terrengtverrsnitt” i målestokk 1:200 påført høydekoder. Se vedlagt illustrasjon.

Intet arbeid søknadspliktig etter plan- og bygningsloven kan utføres før det foreligger skriftlig igangsettingstillatelse utstedet av kommunen.

Vedlegg:

-          Reguleringsbestemmelsene

-          Terrengtverrsnitt (illustrasjon)

Gjenpart:

-          Eiendomsutvikling AS, Elleveien 31 A, 1440 DRØBAK

-          A-Tre konsult AS, postboks 56, 3107 SEM

-          Rørlegger Ole Helge Sønåsen, Nordre Haugan, 3624 LYNGDAL I NUMEDAL

-          Thor Gjellerud, 3623 LAMPELAND”

Prosjekteringsforetaket A-Tre konsult AS har på vegne av tiltatakshaver Eiendomsutvikling AS sendt inn følgende dispensasjonssøknad, datert 01.08.06:

”DISPENSASJON på gnr.12/13 nybygg hytte og anneks

Omsøkte hytte har BYA på 99,5 m² pluss overbygde arealer/terrasser. Dermed er selve hyttekroppen innenfor reguleringsbestemmelsene 12/1, sist rev. i 1999. Det ble under prosjekteringen regnet med at en kunne regne åpne arealer som åpne terrasser. Det er et definisjonsspørsmål om hva som er åpen terrasse og hva som kun er åpent areal.

Det er på andre oppsatte hytter i feltet åpne arealer med tilsvarende størrelse.

Den prosjekterte hytta på 12/13 har fått pålegg om å søke dispensasjon fra regulerings-bestemmelsene. Det begrunner kommunen mener at bl.a. overbygget "badestamp" og inngangsparti, som henger sammen med terrassegulvet, ikke kan regnes som åpne terrasser.

Over badestampen er det et tak som er en fortsettelse av skråtaket nedover og vil dermed ikke ruve i høyden.

Tiltakshaver har kjøpt til tomteareal, slik at tomta er romsligere.

Hytta legges etter samarbeid med naboer lavere enn de andre. Dermed vil den ruve mindre i terrenget og ikke stenge så mye utsyn for naboene.

Konklusjon:

Det søkes dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene på det areal som menes overskrider BYA.

Etter vår mening bør en kunne si at det kun er over inngangspartiet som ikke er åpen terrasse, dermed er BYA ekskl. åpen terrasse 103,6 m².

Annekset omtegnes til 15 m² (fjerner overbygg). Tegning av denne vedlegges.”

Kommunen presiseres at det ikke er gitt pålegg om å søke dispensasjon, men av kommunens skriv fremkommer orientering om rett til å søke dispensasjon.

Av områdets reguleringsbestemmelser fremkommer at hyttenes bebygde areal (BYA) – eksklusiv åpen terrasse – skal ikke overstige 100 m². Og at i tillegg til hytte kan på tomten føres opp uthus maks 15 m².

Vurdering:

I medhold av plan- og bygningslovens § 7 kan kommunens faste utvalg for plansaker, ”når særlige grunner foreligger”, gi dispensasjon fra plan. Men bare dersom det foreligger en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon vil lovens krav om særlige grunner være oppfylt, og det er adgang til å gi dispensasjon. I motsatt fall er det ikke rettslig grunnlag for å gi dispensasjon.

Plan- og bygningsloven § 7 bestemmer at det kan dispenseres bl.a. fra reguleringsplaner. "Særlige grunner" vil etter praksis foreligge dersom de hensyn bestemmelsen er ment å ivareta ikke blir skadelidende om dispensasjon gis, eller en overvekt av interesser taler for det omsøkte tiltak. I lovens formulering ligger det at dispensasjon ikke skal være en kurant sak, og at ingen har rettskrav på å få dispensasjon. Hvorvidt det foreligger «særlige grunner», beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering basert på forholdene i den konkrete sak.

Etter rådmannens vurdering er det ikke anført særlige grunner i saken som kan gi grunnlag for omsøkt dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for Gvelven Feriegrend GNR 12/1. En dispensasjonsvurdering skal være forankret i objektive forhold ved tiltaket, eiendommen og omgivelsene, og det vil bare unntaksvis kunne legges vekt på subjektive forhold hos den enkelte tiltakshaver.

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

27.09.2006

Arkiv               

L12

Saksmappe     

2005/1840

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ellen Korvald

Gnr. 111/19. Reguleringsplan for boligområdet Furulia, Lampeland sør.

Pbl. §27-2 nr. 1 - Sluttbehandling.

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

17.10.2006

71/06

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunestyret i Flesberg vedtar – med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 nr 1 - Reguleringsplan for boligområdet Furulia, Lampeland sør (gnr. 111/19) med kart og bestemmelser datert 28. september 2006.

Vedlegg:

Trykket vedlegg:

1.      FUP-sak 48/06 – vedtak om offentlig ettersyn

2.      plankart revidert 28.09.06.

3.      planbestemmelser revidert 28.09.06

Utrykt vedlegg: Høringsuttalelser

Saksopplysninger og vurderinger:

Planutvalget vedtok i sak 48/06 å legge forslag til reguleringsplan for Furulia – Lampeland ut til offentlig ettersyn. Jfr. vedlagte sak.

Kart og bestemmelser revidert i henhold til utvalgets vedtak ble sendt på høring til aktuelle offentlige etater og berørte parter, samt kunngjort i Lågendalsposten, tidlig i juli. Høringsfrist ble satt til 25. august.

Kommunen har mottatt merknader fra 5 parter:

Buskerud fylkeskommune har en del kommentarer og noen forslag til endringer. Nedenfor refereres endringsforslagene:

·         Anbefaler at atkomst til KS3 (konsentrert småhusbebyggelse) avklares på plankartet.

·         Anbefaler at senterlinje i kjøreveger reguleres på plankartet.

·         Mener formuleringene i reguleringsbestemmelsens § 4.4 om gjennomsnittshøyder er noe vanskelig å forstå, og bør endres.

·         Ber om at teksten fareområde settes på plankartet i det aktuelle området.

Rådmannens vurdering:

To adkomster til KS3 er vist med pil, og etter rådmannens vurdering tilstrekkelig ivaretatt. Senterlinje ligger som del av grunnlagsmaterialet, men er nå ikke vist på plankartet. Rådmannen anbefaler at den vises på revidert kart. Videre anbefaler rådmann å legge tekstinformasjonen om fareområde på kartet, i tillegg til nåværende skravur.

For å klargjøre § 4.4 anbefaler rådmannen å supplere teksten noe, og da endre til ”Gjennomsnittshøyde for gesims er…..

Fylkesmannen i Buskerud bemerker følgende:

·         forutsetter at gangstien utenfor planområdet (fra krysset mellom kommunehuset og HS-senteret til Rv40) opparbeides før boligene tas i bruk.

·         anbefaler at prinsippene om universell utforming vektlegges i det videre arbeidet, og helst tas med i bestemmelsene.

·         forutsetter at lokale miljøverdier i området er blitt i varetatt.

Rådmannens vurdering:

Gangforbindelsen fra krysset ved kommunehuset og ned til Rv40 har lenge vært etablert som gangsti. Ytterligere bestemmelser om dette vurderes som unødvendig.

§4.5 anbefales supplert med en tilleggsbestemmelse om universell utforming: ”Gangveier/fortau skal så langt hensiktsmessig bygges med universell utforming.”

Så langt kommunen har oversikt, finnes ikke spesielle miljøverdier og/eller forekomster som kreves spesielle tiltak i planen.

Statens Vegvesen påker at

planen ikke viser nok detaljer for utforming av nytt kryss mot Rv 40, slik at de ikke kan ta stilling til dette punktet. De anbefaler at planområdet utvides for å vise stegning av eksisterende privat avkjørsel til bolig nord for planområdet (tidligere Bekjorden). De forutsetter at detaljutforming av krysset blir bestemt i egen utbyggingsavtale med Vegvesenet.

Rådmannens vurdering:

Denne eksiterende avkjørselen er i praksis stengt ved at den ikke er vist på plankartet. Rådmannen anbefaler at dette tydeliggjøres på kartet.

Nødvendige detaljtegninger for krysset ligger i planmaterialet. Disse vil gi grunnlag for avtale med vegvesenet når avtale skal inngås.

Elisabeth Kjenås er grunneier i området og har følgende bemerkninger:

·         Hun skal fortsatt være eier av skogområder innenfor planområdet, definert som friluftsområder, og ber om at reguleringsplanen også ivaretar at skogressursene skal nyttes. Påpeker videre at hun som skogeier ikke må få kostnader av noe slag knyttet til friluftsområdene.

·         Ber om at nåværende skogsbilveg forbi kommunehuset, som planlegges som gangvei og atkomst til tomtene 111/16 og 111/17, også opprettholdes som skogsbilveg. Hun har behov for denne atkomsten for å drifte skogen høyere opp. Naboen på 115/1 har samme behov.

Rådmannens vurdering:

Skogsområdene innenfor planområdet er definert som friluftområder fordi det vurderes som beste løsning når så mange boliger legges i området. Skogbruket må da bli noe nedprioritert. Bestemmelsenes §7.2 sier at området skal skjøttes parkmessig. Rådmannen anbefaler en tilleggsbestemmelse om at avvirking av skogen skal skje i samråd med skogbrukssjefen for å ivareta både skogbruksfaglige hensyn og friluftsinteressene i området.

Nåværende skogsvei forbi kommunehuset (M1) frarådes brukt som skogsbilvei etter at boligområdet er tatt i bruk. Da må denne veien forbeholdes gående og atkomst til 111/16 og 111/17. Det forutsettes at øvrige atkomstveier til boligfeltet kan benyttes som skogsvei. Rådmannen anbefaler å presisere dette i bestemmelsenes §6.1

Ingeborg Kjenås
spør om det er riktig at deler av skogsbilvegen skal ha status som gangvei når den også skal være atkomst for to boligtomter. Og om skogsdriften er tatt godt nok hensyn til når dette skal være gangvei.

Rådmannens vurdering:

Vei M1 er primært gangvei, men bestemmelsene i § 6.1 gir kjøreatkomst til boliger på 111/16 og 111/17 på M1. Rådmannen fraråder å tillate skogsbiltrafikk her, jfr. vurdering ovenfor.

Annet:

Ved vedtak om offentlig ettersyn i FUP-sak 48/06 vedtok utvalget at rådmannen innen sluttbehandling av planen skulle fremme en egen kommunestyresak om realisering av atkomstvei til Furulia via Skartumlia. Rådmannen har ikke fullført dette, men fremmer likevel reguleringsplanen til sluttbehandling.

Planen regulerer hovedatkomst fra Rv40 nord for HS-senteret. Det betyr at denne muligheten ligger der. Men regulanten ønsker en enklere og mindre kostbar løsning ved oppstart av prosjektet. I praksis vil derfor ikke Furulia bli realiseres før vegspørsmålet via Skartumlia er løst. Rådmannen prioriterer å finne en snarlig løsning på dette.

Oppsummering:

Rådmannen anbefaler følgende endringer i kart og bestemmelser:

 • Plankart:

- senterlinjen i veg innarbeides på plankartet

- stenging av nåværende innkjøring til Bekjorden tydeliggjøres på kartet (ingen realitetsforskjell)

- teksten ”fareområde” innarbeides på kartet i definert fareområde ved kraftledning.

 • Planbestemmelser:

§ 4.4 endres til            Gjennomsnittshøyde for gesims er…..

§ 6.1 suppleres med   Gangveier/fortau skal så langt hensiktsmessig bygges med universell utforming.

§6.1 suppleres med:   Gangvei M1 kan benyttes som skogsbilveg inntil første bolig i Furulia tas i bruk. Etter dette skal hovedatkomst til boligområdet benyttes som skogsbilveg.

7.2 suppleres med:     Avvirking skal skje i samråd med skogbrukssjefen for å ivareta både skogbruksfaglige hensyn og friluftsinteressene i området.

Disse endringene er tatt inn i revidert kart og bestemmelser datert 28.09.06.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

09.10.2006

Arkiv               

6/1/46/0

Saksmappe     

2006/844

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Gnr 6/1 F46 Søknad om dispensasjon; pbl § 7

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

17.10.2006

72/06

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunens faste utvalg for plansaker avslår Aasle Nikkeruds dispensasjonssøknad, datert 30.06.06.

Årsaken for avslaget er at dispensasjon i hht. søknaden vil medføre vesentlig fravik fra utfyllende bestemmelser til kommunedelplanens arealdel. Hvor det er fastsatt grense på uthus bebygd areal (BYA) maks. 15 m². Etter planlagt utvidelse ville uthuset bli BYA ca 30 m². For øvrig henvises til sakens avsnitt ”vurdering”.

Saksopplysninger:

Fra Aasle Nikkerud eier av hytte GNR 6/1 F46 ved Kyrkjevatnet på nordre Ble er mottatt følgende dispensasjonssøknad, datert 30.06.06:

”Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til anneks på GNR 6/1 F46

Viser til ovennevnte sak og vil med dette søke om dispensasjon fra § 2.2 i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel.

Bakgrunn for søknaden om tilbygg på 7,5 m² til eksisterende anneks er at vi ønsker å lage til et rom hvor nytt strømaggregat kan plasseres. Som det fremkommer av vedlegg til denne søknaden så har Flesberg elektrisitetsverk ikke funnet å kunne legge frem strøm til hyttene i området. Dette på bakgrunn av for liten interesse fra oppsittere i området.

Festenummer 46 under GNR 6/1 vil med denne utvidelsen få et bebygd areal på 89,5 m² beregnet etter NS 3940.

Tilbygget vil bli planlagt og oppført slik at støy fra aggregat vil bli så lite som overhodet mulig. Dette for å skåne omgivelsene, naboer og oss selv for støy. Bakgrunn for installasjonen av et nytt aggregat er at vi med en slik oppgradering av hytta vil kunne få benyttet stedet mer og oppleve en bedre komfort ved bruken. Planlagte tilbygg vil etter vårt syn gli godt estetisk inn med øvrig bebyggelse i området og vil på ingen måte komme i konflikt med miljøvern- og friluftsinteresser.

Naboer og gjenboere er varslet om dispensasjonssøknaden og det er ikke merknader til søknaden.”

Den 11.01.05 mottok kommunen fra Nikkerud ”Melding om tiltak”. Meldingen gjaldt oppføring av 13 m² uthus til hans hytte. I følge kommunens arkiv hadde han fra før 66 m² hytte og uthus på 22 m². Alle sakens arealer er BYA – bebygd areal.

Kommunen reagerte slik på meldingen:

”Deres ”Melding om tiltak” etter plan- og bygningslovens (pbl) § 86a vedrørende oppføring av uthus til hytte, er 11.01.05 registrert hos kommunen. Tiltaket krever dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og kan ikke behandles som ”Melding om tiltak” etter pbl § 86a. Forutsatt kommunens faste utvalg for plansaker gir nødvendig dispensasjon utstedes igangsettingstillatelse etter pbl § 93. Inntil det skjer må utnyttelsen av tomten ikke øke.

Eksisterende bebyggelse på tomten er allerede over 60 m² (bebygd areal). Tiltaket krever derfor dispensasjon fra § 2.2 i bestemmelse til kommuneplanens arealdel.

§ 2.2.             75-meters beltet langs vassdrag (jf. Pbl § 20-4, 2.ledd, bokstav f).

Ny bolig, nærings- eller fritidsbebyggelse eller andre vesentlige terrenginngrep (vei, parkering, massetak) er ikke tillatt i 75-meters beltet langs vann og vassdrag. Det samme gjelder fradeling til slike formål.

I Byggeområder og LNF-områder med mulighet for spredt utbygging kan det tillates utvidelse av:
--eksisterende boliger
--eksisterende fritidsbebyggelse inntil 60m² bebygd areal (BYA) som sum av alle bygninger,
  når
dette ikke kommer i konflikt med allmennhetens frilufts- og miljøinteresser.

I LNF-områder er bygg- og anlegg knyttet til landbruksnæringen tillatt.

Tiltakene skal for øvrig skje i samsvar med kommuneplanens bestemmelser (§§ 2 og 3) eller etter bestemmelser fastsatt i gjeldende reguleringsplaner.

Med vassdrag forstås alle vannspeil, elver og bekker som er avmerket på plankartet.

N-3940 "Areal- og volumberegninger av bygninger" - definisjon av bebygd areal (BYA):

Bebygd areal regnes etter Norsk Standard 3940. Bebygd areal er det arealet bygningen opptar av grunnen, inkludert bygningsdeler utenfor fasaden som har betydning for brukbarheten av underliggende terreng. For beregning av bebygd areal tas mål fra ytterveggs utside. Hvis sokkel ligger utenfor bygningens fasadeliv, tas mål fra utsiden av sokkelen. Bygningsdeler utenfor fasadeliv måles fra konstruksjonenes utside (eksklusive takrenner, rekkverk o.l.).

I bebygd areal medregnes (iflg. NS 3940): - del av åpent areal som ligger innenfor bygningens fasadeliv (dvs. areal som delvis mangler vegger eller tak, men som brukes til opphold, kommunikasjon eller oppbevaring), f. eks. portrom, arkader og svalganger, - bygningsdeler utenfor fasadeliv når de er understøttet fra terreng, - åpen garasje/carport, - overbygd gårdsplass og glassgårder, - utkragede bygningsdeler med fri høyde over terreng mindre enn 3 m, - utkragede bygningsdeler med fri høyde over terreng mellom 3 og 5 m, hvis forkanten ligger mer enn 1,5 m utenfor fasadeliv.

I bebygd areal medregnes ikke (iflg NS 3940): - utvendig trapp ved inngang, - bygningsdeler som ikke, eller bare ubetydelig, går over terreng nivå, f. eks. lyssjakt, utvendig kjellertrapp, terrasse, gårdsplass over kjelleretasjer

I medhold av plan- og bygningslovens § 7 kan Kommunens faste utvalg for plansaker, ”når særlige grunner foreligger”, gi dispensasjon fra plan. Men bare dersom det foreligger en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon vil lovens krav om særlige grunner være oppfylt, og det er adgang til å gi dispensasjon. I motsatt fall er det  ikke  rettslig grunnlag for å gi dispensasjon.

Dispensasjonssøknad består av:

§  Skriv hvor det fremkommer hva søkes dispensasjon fra og hvorfor.

§  ”Gjenpart av nabovarsel”* hvor det fremkommer at eier av grunn 6/1 og hytte 6/1 F39 – Ruth Ørstein, er særskilt varslet om dispensasjonsbehovet. I tilfelle uthuset er tenkt plassert i nærheten av grensen til GNR 6/2, må vedkommende grunneier også motta ett slikt varsel.

§  Situasjonskart hvor samtlige bygninger, eksisterende og planlagte, er inntegnet på tomten i riktig målestokk.

Etter at relevant gebyrregning er betalt** forelegges dispensasjonssøknad ”Kommunens faste utvalg for plansaker” til behandling.

*”Blanketter for ”Nabovarsel” og ”Gjenpart av nabovarsel” finnes  kommunens nettside og  www.be.no

**Sendes først når kommunen har mottatt komplett dispensasjonssøknad.


Alternativt kan du vente til den nye kommunedelplanen for Blefjell er sluttbehandlet. Den vil etter all sannsynlighet gi rammer for større utnyttelse av 75 meters beltet, og ventes sluttbehandlet nå til våren. Du kan for øvrig fordype deg i kommunedelplanen  kommunens nettside.

Vedlegg: Situasjonskart i målestokk 1:500 og 1:1000

Gjenpart: Ruth Ørstein . 3620 FLESBERG”

Hyttens avstand til Kyrkjevatnet er i luftlinje omtrent 50 meter.

Vurdering:

Den 27.06.05 vedtok kommunestyret ny kommunedelplan for Blefjell. I medhold av den kan tomten bebygges med 100 m². Hvorav 15 m² kan enten være uthus eller anneks. Etter planlagt utvidelse vil uthuset blir det dobbelte av det kommunedelplanen tillater.

Rådmannens anbefaling til kommunens faste utvalg for plansaker er ikke å godkjenne Nikkeruds dispensasjonssøknad. Rådmannen er av den mening av Nikkerud kan plassere aggregatet i dagens uthus og eventuelt å utvide hytten innefor kommunedelplanens rammer.