FLESBERG KOMMUNE

 

Utvalg:

formannskapet

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

19.10.2006

kl. 13:00

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 16/06

Forliksråd 2004 - 2008 - valg av møtefullmektiger

Gudveig Førle

PS 17/06

Tertialrapport 2 - 2006

Thomas Fosen

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

02.10.2006

Arkiv               

033

Saksmappe     

2006/1141

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Forliksråd 2004 - 2008 - valg av møtefullmektiger

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

19.10.2006

16/06

kommunestyret

 

 

Rådmannens anbefaling:

For inneværende periode oppneves flg. 4 møtefullmektiger til forliksrådet:

Saksopplysninger:

Lensmannen/sekretariatet for forliksrådet ber om at Flesberg kommune oppnevner 3 – 4 møtefullmektiger til forliksrådet.

Forliksrådsforskriftens § 3 har regler om oppnevning av utvalg av faste møtefullmektiger:

Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet. Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. Antall medlemmer i utvalget må tilpasses saksmengden i forliksrådet og kommunens innbyggertall. Som et minimum skal det være 3 medlemmer i utvalget. I kommuner med mer enn 25.000 innbyggere skal det være minst 5 medlemmer i utvalget. Kommuner med mer enn 50.000 innbyggere skal ha et utvalg med minst 7 medlemmer, og i kommuner med mer enn 90.000 innbyggere skal utvalget ha minst 10 medlemmer.

Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk. Medlemmer i utvalget skal i forbindelse med oppnevningen gjøres kjent med at de i den enkelte sak skal være uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av uvedkommende hensyn, herunder egne interesser.

Maksimal godtgjørelse til møtefullmektig tilsvarer maksimalsatsen for møtegodtgjørelse i henhold til forskrift 23. juli 1993 nr. 768 om maksimalsatser for utmåling av sakskostnader i forliksrådet § 1 annet ledd og § 2. Godtgjørelsen dekkes av vedkommende part.

Oppnevnelse av medlemmer til utvalget kan delegeres til administrasjonen.

Vurdering:

Rådmannen anbefaler at kommunestyret oppnevner 4 møtefullmektiger.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

10.10.2006

Arkiv               

153

Saksmappe     

2006/723

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Tertialrapport 2 - 2006

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

19.10.2006

17/06

kommunestyret

02.11.2006

 

 

Rådmannens anbefaling:

Tertialrapport for 2. tertial 2006 tas til etterretning.

Vedlegg: Rapport for 2. tertial 2006.

Saksopplysninger:

Rådmannen viser til vedlagte tertialrapport med kommentarer.

 

Kommunens driftsregnskap totalt sett holdes innenfor akseptable rammer i forhold til periodisert budsjett. Kommunens skatteinngang er positiv og ligger over kommunens anslag i budsjettet.

 

Oversikt over etatenes driftsregnskap med kommentarer følger i rapporten.

 

Det er utarbeidet egen oversikt på investeringsprosjekter som inneholder rest bevilgning og kommentarer til prosjektet. I tillegg følger fraværsrapport pr. 31. august.

Rådmannen foreslår ingen budsjettreguleringer i tilknytning til tertialrapporten.

Vurdering:

Rådmannen vurderer utviklingen så langt i året som tilfredsstillende. På økonomisiden har en god kontroll, samt også inkluderer vekst i viktige inntekter. For øvrig følges i stor grad arbeidsprogrammet opp i de ulike etatene. Utviklingen i sykefravær gir heller ingen grunn til bekymring.