FLESBERG KOMMUNE

 

 

Utvalg:

Valgnemnda

 

Møtested:

kommunehuset, Lampeland

 

Møtedato:

16.03.2006

kl. 12:00

 

Saksliste

 

 

PS 1/06

Bygdetunnemd 2003-2007 - suppleringsvalg

 

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

 

Lampeland          

17.02.2006

 

Arkiv               

033

 

Saksmappe     

05/929

 

Avd                 

Fellestjenesten

 

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Bygdetunnemd 2003-2007 - suppleringsvalg

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Valgnemnda

16.03.2006

1/06

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 

Saksopplysninger:

Bygdetunnemnda har bedt om at det foretas suppleringsvalg til bygdetunnemda.

I hht tidligere kommunestyrevedtak skal bygdetunnemnda bestå av 7 medlemmer + grunneier. Kommunestyret velger leder og sekretær. Kommunelovens bestemmelser om valg av nemnder herunder kjønnsrepresentasjon gjelder.

Etter at kommunestyret i møte 09.06.05 innvilget fritak for 1 av medlemmene består bygdetunnemnda nå av:

Astri Rindem – leder, Harald Vatnebryn – nestleder, Arvid Rugland, Arnt Bakke, Grethe Rudi og grunneier.

Vurdering: