FLESBERG KOMMUNE

Utvalg:

komiteen for næring og ressurs

 

Møtested:

Kommunehuset

 

Møtedato:

14.03.2006

kl. 13:00

 

 

Saksliste

 

Saksordfører

PS 8/06

Søknad om etableringstilskudd Stiftelsen Dokka Gård - treningsstudio Søre Moen Eiendom

Nils Molia

PS 9/06

Søknad om tilskudd til drift og utvidelse av ridesenter - Maylen Larsen

Arne Bergan

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

01.03.2006

Arkiv               

223

Saksmappe     

2006/276

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Søknad om etableringstilskudd Stiftelsen Dokka Gård - treningsstudio Søre Moen Eiendom

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

14.03.2006

8/06

 

Rådmannens anbefaling:

Stiftelsen Dokka Gård innvilges et etableringstilskudd på kr. 50.000,- til dekning av kostnader ved etablering av treningsstudio på Søre Moen Eiendom. Tilskuddet bevilges over næringsfondet.

Vedlegg:

Søknad av 20.02.06 med vedlegg
(kostnadsoverslag garderobe og treningsstudio. Budsjett SDG treningsstudio)

Saksopplysninger:

Stiftelsen Dokka Gård søker i brev av 20.02.06 om etableringstilskudd til garderobe for etablering av treningsstudio på Søre Moen Eiendom.

Søknaden inneholdende kostnadsoverslag og budsjett for etableringen følger i vedlegg til saken. Som det fremgår av søknaden søkes det om et kommunalt tilskudd til garderobedelen av treningsstudioet. Den øvrige del av etableringen løses gjennom egen finansiering, egeninnsats og i samarbeid med eieren Søre Moen Eiendom.

I søknaden fremholdes det at etablering av et treningsstudio i kommunen vil være et meget positivt innslag for mange brukergrupper i kommunen. Fra eiersiden på Søre Moen Eiendom er det uttrykt at etableringen er sterkt ønsket og i veldig godt samsvar med de planene man har for bygget.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at søknaden innvilges med et tilskudd på kr. 50.000,-.

Sentralt i rådmannens vurdering er det at denne etableringen vil tjene flere positive formål i kommunen. På den ene siden vil den bidra til å gi et tilbud som ikke finnes i dag i kommunen. På den andre siden vil den styrke driftsgrunnlaget for både Stiftelsen Dokka Gård og være et positivt bidrag i de videre planene til Søre Moen Eiendom på dette området. Til det siste hører det med at man allerede har etablert fotterapeut og frisør i bygget, og at et treningsstudio er en fin tilvekst i retning av et velværesenter.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

02.03.2006

Arkiv               

223

Saksmappe     

2006/62

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Søknad om tilskudd til drift og utvidelse av ridesenter - Maylen Larsen

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for næring og ressurs

14.03.2006

9/06

 

Rådmannens anbefaling:

Stalltoppen v/Maylen Larsen innvilges investeringstilskudd på kr. 70.000,-. Tilskuddet bevilges over næringsfondet.

Saksopplysninger:

Maylen Larsen søker i brev mottatt 13.01.06 om et tilskudd på kr. 265.000,- for å utvide og realisere planene om ridesenter.

Larsen beskriver i søknaden den frustrasjonen og de vanskeligheter hun har opplevd p.g.a. manglende oppfølging fra kommunen i forhold til uttalelse i forbindelse med søknad om godkjenning av ridesenteret fra Mattilsynet. Søker begrunner også en svært vanskelig økonomisk periode for seg selv, og senteret, med nettopp denne manglende oppfølgingen. Rådmannen har overfor både søker og kommunestyret sterkt beklaget kommunens håndtering av denne saken, og har ingen vanskeligheter med igjen å beklage sterkt at ikke kommunen fulgte opp med å avgi uttalelse til Mattilsynet.

Mattilsynet har godkjent rideskolen, og virksomheten har vært i gang siden høsten 2005. Målsettingen er fortsatt å utvikle Stalltoppen til å inkludere aktiviteter rettet mot barn og ungdom i nærområdet. Primært ønsker man å tilrettelegge en besøksgård med flere typer dyr der barnehager og barneskoler kan tilbringe en dag for å gjøre seg kjent med dyrene, lær litt om stell, samt ri og kjøre med hest. Samtidig skal også driften rettes mot barn med spesielle behov som kan ha nytte av omgang med dyr og mestring av aktiviteter relatert til hest.

Av søknaden fremgår det at for å kunne drive forskriftsmessig, samt tilby disse aktivitetene, så trenger man følgende:

Isolasjonsboks som ikke er i tilknytning til stall:                    stipulert kostnad kr.  50.000,-

Toalett med vask og rennende vann:                                   stipulert kostnad kr.  50.000,-

Varmestue:                                                                           stipulert kostnad kr. 165.000,-

Søker erkjenner at dette er en stor søknadssum, men søker likevel om tilskudd primært. Alternativt et noe mindre tilskudd, og tilsagn på kommunalt lån for det resterende beløpet.

Det opplyses i søknaden at søker har tatt trener-1-utdanning i regi av Norges Rytterforbund, og også avlagt teoretisk eksamen for fagbrev i hestefaget.

Søker er tidligere innvilget kr. 12.000,- i etableringstilskudd fra kommunen.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at Stalltoppen v/Maylen Larsen innvilges et investeringstilskudd på kr. 70.000,-.

Rådmannen har i sin vurdering av saken stor forståelse for den vanskelige oppstarten kommunen kan ha forårsaket gjennom sin håndtering av godkjenningsprosessen. Likevel må denne næringssaken vurderes opp mot praksisen kommunen har i forhold til tilsvarende søknader om etableringsstøtte. D.v.s. se den kommunale støtten i sammenheng med sysselsettingseffekt, egenfinansiering og egeninnsats opp mot omsøkt beløp. Kommunen har bl.a. de senere år ikke gitt støtte til noen etableringer utover kr. 100.000,-. I forhold til alternativet i søknaden med å gi tilsagn om kommunalt lån, så er selvsagt dette en mulighet, men dette har heller ikke vært benyttet i nyere tid.

Rådmannen vurderer tiltaket som en positiv tilvekst næringsmessig, selv om tilsvarende virksomhet finnes fra før i kommunen. På den bakgrunn ser rådmannen det som naturlig å støtte etableringen noe, men ikke fullt ut da søknadssummen overstiger det som har vært vanlig for denne type saker.