FLESBERG KOMMUNE

 

Utvalg:

komiteen for livsløp og kultur

Møtested:

Kommunehuset

Møtedato:

15.03.2006

kl. 13:00

 

 

Saksliste

 

Saksordfører

PS 2/06

Meldinger

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

02.03.2006

Arkiv               

033

Saksmappe     

2006/301

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Meldinger

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

15.03.2006

2/06

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg:

b) Kulturprisen for Flesberg kommune - retningslinjer (vedtatt i 1983, revidert av kommunestyret 19.12.96).

Saksopplysninger:

a)                  Orientering om utredningsprosessen omkring skolestruktur og skolebygg v/ rådmannen.

b)                  Revidering av retningslinjene for kulturprisen? Komiteen for livsløp og kultur vedtok i møte 1.6.05, sak 10/05 meldinger b) følgende:

”Retningslinjene for kulturprisen revideres og legges fram som en egen sak før neste tildeling i 2006.” 

Retningslinjene ligger vedlagt. Prisbeløpet ble revidert fra og med år 2002 til kr. 10.000 som kommunens andel. (Kulturprisen i sin helhet kr. 20.000).

Hvis komiteen ønsker å revidere retningslinjene i dagens møte, vil det bli opprettet en egen sak med komiteens anbefaling som legges fram til behandling i kommunestyret 30.mars.

 

 

KULTURPRIS FOR FLESBERG KOMMUNE -  RETNINGSLINJER
(Vedtatt i 1983, revidert av kommunestyret 19.12.96)

 

1.        

Flesberg kommunes kulturpris har som formål å stimulere kulturarbeidet i kommunen og gjennom prisen vise at det offentlige anerkjenner og setter pris på det frivillige kulturarbeidet som utføres av enkeltpersoner, lag og foreninger. Kulturprisen er ment som en oppmuntring til videre innsats både for vinneren (e) og andre som driver frivillig kulturelt arbeid.

 

2.        

Kulturprisen deles ut til en eller flere enkeltpersoner boende i Flesberg kommune, eller lag og foreninger i Flesberg kommune.

Prisen kan ikke deles ut til offentlige institusjoner eller landsomfattende organisasjoner som i hovedsak finansierer sitt arbeid med offentlige midler, eller til personer som er ansatt av det offentlige til å drive kulturarbeid.

 

3.        

Kulturprisen (kommunens andel) er fastsatt til kr. 7.500,-. Beløpet skal vurderes hvert 5.år i forbindelse med budsjettet (fra 1.1.97)

Sparebanken NOR, bidrar med kr. 7.500,- slik at kulturprisen er på ialt kr. 15.000,-

 

4.        

Enkeltpersoner, lag og foreninger kan sende inn skriftlige og begrunnede forslag til kandidater til kulturprisen innen fristen 1.mai. Ordningen bekjentgjøres med minst en måneds varsel førsøknadsfristen. Forslag som kommer inn etter søknadsfristens utløp blir ikke tatt opp til behandling.

 

5.        

Komiteen for livsløp og kultur, sammen med en representant for Sparebanken NOR, Flesberg, bestemmer hvem som får kulturprisen. De kan også la være å dele ut prisen et år dersom de mener at ingen er verdige kandidater.

 

6.        

Kulturprisen deles ut sammen med et diplom på et arrangement på Dåsettunet innen 20.august. Prisen deles ut av ordføreren sammen med leder av komiteen for livsløp og kultur og 1 representant fra Sparebanken NOR, Flesberg.

 

7.        

Opplysninger om kandidatene behandles fortrolig inntil kulturprisvedtaket er fattet. Navnet på kulturprisvinneren(e) med begrunnelsen for vedtaket offentliggjøres når vedtaket er fattet.