FLESBERG KOMMUNE

Utvalg:

fast utvalg for plansaker

 

Møtested:

kommunehuset

 

Møtedato:

14.03.2006

kl. 13:00

 

 

Saksliste

 

Saksordfører

PS 8/06

Gnr 7/22 Søknad om dispensasjon; pbl § 7

Anni Løvlid

PS 9/06

Gnr 114/3-6 Søknad om dispensasjon; pbl § 7

Anne Bekkhus

PS 10/06

Gnr 10/27 Klage på vedtak i FUP-sak 63/05

Brynjulf Hansen

PS 11/06

Offentlig ettersyn, pbl 27-1, nr 2- forslag til reguleringsplan for Bogrenda Bråtaberja - del av GNR 130/1

Nils Molia

PS 12/06

Gnr 129/7 Søknad om dispenasjon, pbl § 7

Arne Bergan

PS 13/06

GNR 8 BNR 13 – søknad om dispensasjon

Sofie Skjold Skrudland

PS 14/06

GNR 9 BNR 11 – reguleringsplan for Hankerud, 2 gangs behandling PBL 27-2 NR. 1

Terje Sandbæk

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

26.02.2006

Arkiv               

7/22/0/0

Saksmappe     

2005/1870

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Gnr 7/22 Søknad om dispensasjon; pbl § 7

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

14.03.2006

8/06

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunens faste utvalg for plansaker avslår sivilarkitekt MNAL Jappe Nilsens dispensasjonssøknad, mottatt 25.01.06. Søknaden er gjengitt i sakens avsnitt ”Saksopplysninger”.

Avslaget begrunnes med at søknaden inneholder ikke særlige grunner, men generelle grunner, og gir derfor ikke rettslig grunnlag for dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7. Se for øvrig sakens avsnitt ”Vurderinger”.

I tillegg vil dispensasjon i hht. søknaden danne uheldig presedens og gjøre handheving av kommuneplanen uoversiktlig.

Saksopplysninger:

Sivilarkitekt MNAL Jeppe Nilsen på vegne av eiere av hytte GNR 7/22 på Blefjell (v/Blåberg) – Hilde Olsen og Gudmund Sørensen, søker kommunen om dispensasjon.

Det begynte med følgende skriv fra arkitekten – mottatt 22.11.05:

”Vedr. Hytte, GNR 7/22 Rivning av eks. hytte og oppføring av ny

BESKRIVELSE AV TILTAK

Eksisterende hytte (se foto) rives for å erstattes med en ny og mer hensiktsmessig hytte.

Vi har valgt å "løse opp" det samlede bygningsvolum i 2 hovedformer, med et sentralt sammenbindene mellombygg. Mot dalen/utsikten har vi anlagt en terrasse, på terreng, Med utgang fra stue og fra mellombygg (hall).

Hytta får dermed også en klar funksjonsdeling, idet stue/opphold og kjøkken blir liggende i en bygning mens soverom, bad, badstue, boder etc. er lokalisert i egen sidebygning. Soveromsbygningen har innredet loft med soveplasser og et lite baderom.

Gesimshøyde for hovedbygg og sidebygg blir på 3,7 meter, mønehøyde 5,1 meter. Mellombygg henholdsvis 2,7 og 3,8 meter.

Hytta bygges i en stav/laft konstruksjon (se vedlagte fotoeksempel) med natursteinssokkel og treplank som taktekking.

AREALBEREGNING

Soveromsfløy - 63,25 m²

Stue/kjøkken - 52,25 m²

Mellombygg - 16,00 m²                  Sum BRA 131,5 m²

DISPENSASJONSSØKNAD:

Familien Sørensens hytte vil ferdig utbygd bli på 131,5 m², dvs. 1,5 m² utover arealbestemmelsene for hytteområdet. Vi mener at vi har laget et hyggelig lite tun ut av "programmet" for hytteprosjektet. Men før vi utarbeider endelige tegninger og dokumenter for Rammesøknad, ber vi om Flesberg Kommunes stillingtagen til prosjektet.”

Kommunen svarte – 21.12.05:

”Gnr 7/22 Ang. forespørsel vedrørende riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte

Med referanse til din forespørsel, mottatt 22.11.05, samt telefonhenvendelse. Området hytten ønskes ført opp i omfattes ikke av reguleringsplan. Området er bygd ut etter disposisjonsplan, som opphørte ved stadfesting av kommuneplanen av 08.05.03. Hytter i dette område kan utvides med direkte hjemmel i kommunedelplanen for Blefjell vedtatt 27.06.05, etter følgende bestemmelse:

1.3               Bebyggelsens størrelse ( § 20-4, b )

Hytter som utvides med direkte hjemmel i kommunedelplanen kan ha følgende størrelser:

§   inntil 100m² bebygd areal (BYA) for hovedbygning når dette ikke kommer i konflikt med frilufts- og miljøinteresser

§   grunnmur/pilarhøyde inntil 1,0 meter

§   maksimal gesimshøyde inntil 3,5 meter på den enkelte fasade og maksimal mønehøyde 5,5 meter (over gjennomsnittlig planert terreng)

§   uthus/anneks inntil 15m² kan bygges forutsatt at total BYA 100 m² ikke overskrides og forutsatt at det plasseres nær eksisterende hytte, maksimalt 10 meter fra denne. Maksimal gesimshøyde skal være 2,5 meter, maksimal mønehøyde 3,0 meter.

§   lave terrasser (maks 0,5 m over bakken) inntil 20m².

Mottatte tegninger viser hytte større enn dette. Hytten vil kreve enten regulering eller dispensasjon fra kommunedelplanen for Blefjell.

I medhold av plan- og bygningslovens § 7 kan kommunens faste utvalg for plansaker, ”når særlige grunner foreligger”, gi dispensasjon fra plan. Men bare dersom det foreligger en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon vil lovens krav om særlige grunner være oppfylt, og det er adgang til å gi dispensasjon. I motsatt fall er det ikke rettslig grunnlag for å gi dispensasjon.

Dispensasjonssøknad består av:

§         Skriv hvor det fremkommer hva søkes dispensasjon fra og søkers særlige grunner.

§         ”Gjenpart av nabovarsel”* hvor det fremkommer at samtlige naboer, inklusivt grunneiere, er varslet om innholdet i dispensasjonssøknaden.

§         Tegninger – alt mottatt

§         Situasjonsplan med ønsket hytte inntegnet.

Etter at relevant gebyrregning er betalt** forelegges dispensasjonssøknad kommunens faste utvalg for plansaker til behandling.

*”Blanketter for ”Nabovarsel” og ”Gjenpart av nabovarsel” finnes på kommunens nettside.

**Sendes først når kommunen har mottatt komplett dispensasjonssøknad.

Vedlegg: Bestemmelser til kommuneplanens arealdel, kartutsnitt og nabooppgave

Gjenpart: Gudmund T. Sørensen, Kolsåslia 42 B, 1352 KOLSÅS”

Dispensasjonssøknaden – mottatt 25.01.06:

”DISPENSASJONSSØKNAD

1.      Ved henvendelse til kommunen sommeren 2005 ble tiltakshaver gjort oppmerksom på at 130m² BRA var grensen for hytter i dette området. Dette ble lagt til grunn ved prosjektering av oversendt forslag til ny hytte.

2.      Eksisterende hytte, anneks og stabbur utgjør til sammen 130.98 m² BYA - eksakt utregnet etter grundig oppmåling på stedet. Takutstikk ol. er ikke medregnet.

NB: På tilsendt situasjonskart viser inntegnet bebyggelse en samlet flate på 149,1 m², eks. terrasse. Det omsøkte tiltaket ligger mao. godt innenfor rammen av eksisterende bebyggelse.

Konklusjon: Den nye hytta legger ikke beslag på mer mark enn eks. hytte, anneks og stabbur!

3.      Tiltakshavers tomt er veldig stor, 5,6 daa og beliggende innerst i et hytteområde. Løsningen vi har valgt samler alle funksjoner under "ett tak" og vi har bevist gitt hytta en utforming for ytterligere å bryte opp karakteren av en homogen bygning.

4.      Vi har lagt vekt på å skape en helhetlig og harmonisk løsning med utførelse og materialvalg som understreker småskaligheten og hensynet til beliggenheten på tomta, nær sagt ytterst mot dalen. Arkitekturen er basert på gammel norsk byggetradisjon som vi mener vil passe særdeles godt inn i dette landskapet.

5.      Hytter er i dag mye mer et hjem nr 2. for folk. 100 m² BYA vil for de fleste føre til mindre bruk av hytta - det vil føre til løsninger som verken er "fugl eller fisk". Vi vil til slutt tillegge at eksisterende hytte, vedskjul, stabbur og anneks rives.

Vi håper Flesberg Kommune og våre naboer i området vil se positivt på byggesøknaden.”

Det er ikke mottatt protest/merknader fra varslede hyttenaboer og grunneier Hans Endre Fossan.

Vurdering:

Ifølge mottatte tegninger vil den planlagte hytten ha følgende arealer: BYA 152 m² og BRA 160 m². I tilfelle også loftetasje i kjøkkenfløy, da BRA 182 m².

Bebygd areal (BYA) er hyttens ytre mål ved kledning. Hvis sokkel ligger utenfor bygningens fasadeliv, gjelder sokkelen som begrensing. Bygningsdelen utenfor fasadeliv måles fra konstruksjonens utside (eksklusive takrenner, rekkverk og lignende). Overbygd terrasse og eller overbygd inngangsparti regnes også som bebygd areal.

Bruksareal (BRA) er hyttens totale gulvflate uten fratrekk av skillevegger, skaper, etc.

I dette område tillot kommuneplanen hytter utvidet til BYA 130 m² og uthus til BYA 30 m². Kommunedelplanen for Blefjell, vedtatt 27.06.05, tillater i dette område hytter utvidet til BYA 100 m². Uthus/anneks kan være inntil BYA 15 m² forutsatt summen av hytte + uthus/anneks ikke utgjør mer enn BYA 100 m².

Hyttetegning ”fasade vest” gir inntrykk av to 1½ etasjes hytter knyttet sammen med lavt mellombygg.

Arkitekten begrunner dispensasjonssøknaden med følgende:

  • Den nye hytte legger ikke beslag på mer mark enn eksisterende hytte, anneks og stabbur.
  • Tiltakshaveres tomt er veldig stor, 5,6 daa med beliggenhet innerst i et hytteområde – Til forskjell fra eksisterende bebyggelse blir alt under ett tak – Estetisk tilpasset omgivelsene.
  • Kommunedelplanens arealbegrensning på BYA 100 m² er snever og fører til at hytter ikke vil kunne tjene sitt formål.

I følge GAB-eiendomsregisteret er hyttetomt GNR 7/22 på 5,4 daa. Ved regulering vil det teoretisk være mulig både å spalte tomten og realisere dette hytteprosjekt. Realisering via dispensasjon fra kommunedelplanen for Blefjell vil virke negativt på planen som styringsverktøy – i tillegg er dispensasjonssøknaden anført generelle grunner, ikke særlige i plan- og bygningslovens forstand.

For at lovvilkåret særlige grunner skal være oppfylt, må det foreligge spesifiserte, klare og relevante grunner som etter en nærmere konkret vurdering er av en slik karakter og har en slik tyngde at de kan slå gjennom ovenfor de hensyn kommunedelplanen og de tilhørende bestemmelser til kommunedelplanens arealdel er ment å ivareta.”

Plan- og bygningsloven § 7 bestemmer at det kan dispenseres bl.a. fra kommunedelplan. "Særlige grunner" vil etter praksis foreligge dersom de hensyn bestemmelsen er ment å ivareta ikke blir skadelidende om dispensasjon gis, eller en overvekt av interesser taler for det omsøkte tiltak. I lovens formulering ligger det at dispensasjon ikke skal være en kurant sak, og at ingen har rettskrav på å få dispensasjon. Hvorvidt det foreligger «særlige grunner», beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering basert på forholdene i den konkrete sak.

Etter rådmannens vurdering er det ikke anført særlige grunner i saken som kan gi grunnlag for å dispensasjon fra gjeldende kommunedelplan for Blefjell. En dispensasjonsvurdering skal være forankret i objektive forhold ved tiltaket, eiendommen og omgivelsene, og det vil bare unntaksvis kunne legges vekt på subjektive forhold hos den enkelte tiltakshaver. De anførte forhold er mer allmenne grunner som ikke anses som en særlig grunn i hht. plan- og bygningsloven § 7.


Tegninger av planlagt hytte og fargefoto av eksisterende hytte kan ses i utvalgsmøtet.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

25.02.2006

Arkiv               

114/3/0/0

Saksmappe     

2006/265

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Gnr 114/3-6 Søknad om dispensasjon; pbl § 7

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

14.03.2006

9/06

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunens faste utvalg for plansaker – med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 – gir nødvendig dispensasjon fra kommuneplanen og tillater ført opp garasje (ca 50 m²) og nytt altan på boligen på tomt GNR 114/3 – etter vanlig byggesøknad.

Dette i samsvar med Vegard Løitens dispensasjonssøknad, datert 16.02.06.

Det forutsettes at arbeidet fullføres innen 3 år fra vedtaksdato.

Saksopplysninger:

Vegard Løiten eier av boligeiendom GNR 114/3 søker om dispensasjon fra kommuneplanen. Han planlegger å føre opp garasje og bygge ny veranda på boligen. Boligen er ved riksveg 40 i mellom Lampeland tettsted og Svene tettsted. I forhold til arealdelen av kommuneplanen er boligen i område avsatt til Landbruks-, Natur- og Friluftsområder, hvor det kun tillates landbruksrealterte byggetiltak.

Løitens søknad:

”Sak: Dispensasjonssøknad

Søker med dette om dispensasjon fra §4, Landbruks-, natur og friluftsområder (Lnf-områder), i kommuneplanens arealdel.

Ønsker å bygge ny veranda på huset og garasje på min eiendom gnr 114/3 og 6.

Den nye verandaen, som skal erstatte den gamle, skal bygges ut sørover med plan i begge etasjer. Den gamle verandaen vender også mot sør og er kun i plan med 1. etasje.

Den nye garasjen skal erstatte gammel garasje som er i dårlig forfatning. Størrelsen på den nye garasjen er ca lik den gamle. Gammel garasje skal rives.”

Vurdering:

Det fremkommer av søknaden at gammel garasje skal vike plass for den nye. Dvs. det er i realiteten altan for loftetasjen som er endringen. Det vil være kurant å gi nødvendig dispensasjon fra kommuneplanen og tillate tiltaket utført etter vanlig byggesaksbehandling.

Naboer er varslet og de har gitt skriftlig samtykke til fravik fra pbl § 70 krav til minsteavstand til nabogrenser, og har for øvrig ikke noen merknader til tiltaket.


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland           

25.02.2006

Arkiv               

10/27/0/0

Saksmappe     

2005/1527

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Gnr 10/27 Klage på vedtak i FUP-sak 63/05

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

14.03.2006

10/06

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunens faste utvalg for plansaker tar ikke til følge Johnny Ekras klage på utvalgets vedtak i FUP-sak 63/05.

Ekras klage inneholder ikke momenter som tilsier at utvalgets vedtak i FUP-sak 63/05 bør omgjøres. Vedtaket i FUP-sak 63/05 – opprettholdes.

Vedlegg:

-          FUP-sak 63/05

Saksopplysninger:

Kommunens faste utvalg for plansaker i møte den 29.11.05, som FUP-sak 63/05, avslo Randi Henrys dispensasjonssøknad. Henry ønsket å føre opp uthus/anneks til sin hytte på GNR 10/27 på Blefjell. Dispensasjonssøknaden lød slik:

”Søker om dispensasjon for å få lov og sette opp uthus/anneks på tomt på fjellet ved Våtvann GNR 10/27.

De bygg som er satt opp og det vi ønsker og sette opp er gamle bygg, derfor er det ikke mulig og gjøre noe med størrelsen på byggene. Det vil bli et tun med gamle bygg. Vi bygger etter de lover som ellers er gitt av kommunen. Håper på positiv tilbakemelding på dette”.

Utvalgets vedtak i FUP-sak 63/05:

”Kommunens faste utvalg for plansaker - avslår Randi H. Henrys dispensasjonssøknad, datert 08.09.05.

Begrunnelse for avslaget er for det første inneholder søknaden intet som tilsier at utvalget har rettlig grunnlag til å dispensere fra arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell. For det andre vil dispensasjon i hht. søknaden umuliggjøre handheving av planbestemmelsen.”

Vedtaket ble meddelt søker og flere ved kommunens skriv av 09.12.05. Der ble opplyst om forvaltningslovens 3 ukers klageadgang og det ville være tilstrekkelig at klage var postlagt innen utløp av klagefristen.

Fra Henrys svigersønn Johnny Ekra, som da var blitt hyttens eier, er mottatt klage på vedtaket; den 26.01.06. Klagen er datert 24.01.06. Dvs. etter utløpt klagefrist. Administrativt er avgjort at klagen skal allikevel forelegges utvalget til behandling etter forvaltningslovens kapitel VI.

Ekras klage lyder slik:

”Klage vedrørende avslag på dispensasjonssøknad GNR 10/27

Da jeg søkte om oppføring av gammelt fjøs, begrunnet jeg med at dette skulle bli et gammelt tun og at man ikke lett kan forandre på størrelse på gamle bygg.

Jeg håper det er mulig og se denne saken i et annet perspektiv, da noe av min hensikt var og bygge et gammelt tun.

Med bare hytte og stabbur blir det ikke tun. Jeg har ivaretatt alt med farger, beliggenhet, torv, takstein alt går i ett med naturen. Har til og med fått e-verket til å grave ned el. strekk i lufta som generer en så fin gammel plass.

Da det er verandaen som er over tillatt bebygd areal, og det bare er noen få kvadrat over, og alt er gjort i beste mening så håper jeg denne saken kan få et positivt utfall.”

Vurdering:

I forhold til arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell er hytten (GNR 10/27) i område avsatt til ”Byggeområder”. Hyttens bebygde areal (BYA) er 106 m². I tillegg er et uthus på BYA 15 m². Utfyllende bestemmelser til arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell setter grense maks. utnyttelse av hyttetomten ved BYA 100 m² (hytte + uthus). Dvs. tomt GNR 10/27 kan ikke utnyttes mer uten dispensasjon eller regulering.

I medhold av plan- og bygningslovens § 7 kan kommunens faste utvalg for plansaker, "når særlige grunnerforeligger", gi dispensasjon fra plan. Men bare dersom det foreligger en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon vil lovens krav om særlige grunner være oppfylt, og det er adgang til å gi dispensasjon. I motsatt fall er det ikke rettslig grunnlag for å gi dispensasjon.

Henrys dispensasjonssøknad (08.09.05) er ikke anført noe som tilsier at kommunens faste utvalg for plansaker har rettslig grunnlag til å dispensere fra arealdelen av kommunedeI­planen for Blefjell.  Ekras klage på kommunens avslag i FUP-sak 63/05 inneholder ikke momenter som tilsier at kommunens vedtak i FUP-sak 63/05 skal omgjøres.

For at lovvilkåret særlige grunner skal være oppfylt, må det foreligge spesifiserte, klare og relevante grunner som etter en nærmere konkret vurdering er av en slik karakter og har en slik tyngde at de kan slå gjennom ovenfor de hensyn kommunedelplanen og de tilhørende bestemmelser til kommunedelplanens arealdel er ment å ivareta.

Plan- og bygningsloven § 7 bestemmer at det kan dispenseres bl.a. fra kommunedelplan. "Særlige grunner" vil etter praksis foreligge dersom de hensyn bestemmelsen er ment å ivareta ikke blir skadelidende om dispensasjon gis, eller en overvekt av interesser taler for det omsøkte tiltak. I lovens formulering ligger det at dispensasjon ikke skal være en kurant sak, og at ingen har rettskrav på å få dispensasjon. Hvorvidt det foreligger «særlige grunner», beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering basert på forholdene i den konkrete sak.

Etter rådmannens vurdering er det ikke anført særlige grunner i saken som kan gi grunnlag for å dispensasjon fra gjeldende kommunedelplan for Blefjell i Flesberg kommune. En dispensasjonsvurdering skal være forankret i objektive forhold ved tiltaket, eiendommen og omgivelsene, og det vil bare unntaksvis kunne legges vekt på subjektive forhold hos den enkelte tiltakshaver. De anførte forhold er mer allmenne grunner som ikke anses som en særlig grunn i hht. plan- og bygningsloven § 7.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland           

24.02.2006

Arkiv               

L12

Saksmappe     

2005/583

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Offentlig ettersyn, pbl 27-1, nr 2- forslag til reguleringsplan for bogrenda Bråtaberja - del av GNR 130/1

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

14.03.2006

11/06

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunens faste utvalg for plansaker – med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-1, nr 2 – legger forslag til reguleringsplan for bogrenda Bråtabergja –del av GNR 130/1- ut til offentlig ettersyn.

Kart og planbestemmelser datert 05.01.06.

Vedlegg:

-          FUP-sak 0034/04

-          Kartdelen (i farger til utvalget)

-          Bestemmelsene

-          Grunneier Klevens planbeskrivelse (05.01.06)

Saksopplysninger:

Planområdet er ved fylkesveg 96, i avstand av ti kilometer til Svene, tolv til Kongsberg, og i luftlinje er det 2 kilometer (mot øst) til kommunegrensen til Øvre Eiker. Planområdet omfatter del av gården Nord - Ulland (GNR 130/1). Grunneier, forslagstiller og regulant er Knut Klev.

Reguleringsforslaget er sist behandlet i kommunens faste utvalg for plansaker i møte den 15.06.04, som FUP-sak 0034/04. Hvor utvalget, i medhold av plan- og bygningslovens § 30, vedtok å fremme reguleringsplanen ved følgende vedtak:

”Kommunens faste utvalg for plansaker – med hjemmel i plan- og bygningslovens § 30 – fremmer reguleringsforslag for del av Nordre-Ulland, GNR 130/1.

Som rammer for videre planarbeidet forutsettes at:

·         planområdet avgrenses i samsvar med kart oversendt fra forslagstiller 12.03.04

·         planen skal innordnes de rammer som er fastsatte i bestemmelsene til kommuneplan for Flesberg kommune, vedtatt 08.05.03, med unntak av antall nye boligtomter (6)

·         planmaterialet utarbeides i samsvar med Miljøverndepartementets veileder (T-1381) og kommunens ”Krav til reguleringsplaner og bebyggelsesplaner som skal behandles av Flesberg kommune”

·         regulant/grunneier står for varsling og alle kostnader planarbeidet medfører unntatt aviskunngjøringer av offentlig ettersyn og –stadfestet plan

·         før offentlig ettersyn skal reguleringsplanen og bestemmelser legges fram for faste utvalg for plansaker

·         obligatorisk arkeologisk registrering bør av fylkeskommunen være gjennomført så tidlig i prosessen som mulig og ikke senere enn før planen legges frem for kommunestyret til vedtak. Bestilling av- og utgifter i forbindelse med reguleringen skal dekkes av tiltakshaver/planlegger, jf. § 10 i lov om kulturminner.

Planutvalget vil presisere at reguleringsplanen ikke skal betraktes som spredt boligbygging og derfor ikke gå på bekostning av antall tomter avsatt til spredt boligbygging i området.”

I lag med planmaterialet til offentlig ettersyn er mottatt følgende skriv fra Klev adressert til planutvalget:

”Jeg viser til brev av 16.12.05 og oversender revidert planforslag med bestemmelser.

Jeg skal spesielt bemerke at i forhold til mitt skriv av 12.03.2004 der jeg ber om planutvalgets uttalelse i henhold til pbl § 30 er antall tomter utvidet med l i det den største tomta er delt i to.

Dette innebærer som det går fram av planbeskrivelsens kapitel Il pkt 2:

§         7 nye boligtomter

§         2 tomter med eksisterende fritidsbebyggelse bruksendres til boligformål.

§         3 uregulerte tomter med eksisterende boligbebyggelse reguleres i henhold til faktisk bruk.

Når det gjelder nedre grense for takvinkel er denne satt til 20 grader fordi dette er faktisk vinkel på et av de eksisterende bolighus.

For tomt nr 10 er det tatt inn en unntaksbestemmelse for takvinkel. Tomta er tiltenkt min yngste datter. Hun er arkitektutdannet og ønsker i utgangspunktet størst mulig frihet til å utforme sin bolig.

Jeg tror at en utvikling av området i samsvar med vedlagte plan vil virke positivt for Ullandgrenda og bygda.”

Vurdering:

Kleven har økt antall nye boligtomter fra 6, som var antallet når planutvalget vedtok å fremme reguleringsforslaget (pbl § 30), til 9. To tomter for å tilrettelegge for bruksendring av eksisterende hytter til helårsboliger, som krever selvsagt byggene tilfredsstiller forskriftskrav til helårsboliger + en av de 6 er nå spaltet til 2 tomter. I oversikten nevner ikke Kleven tomt nr 13. Det er eksisterende bebygd hyttetomt i privat eie.

Planmaterialet er modent for offentlig ettersyn. Foreløpig er ikke utføret obligatorisk arkeologisk undersøkelse. Undersøkelsen må være unnagjort uten vesentlige funn før reguleringsforslaget kan forelegges kommunestyret til vedtak.


 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

23.02.2006

Arkiv               

129/7/0/0

Saksmappe     

2005/1657

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

 

Gnr 129/7 Søknad om dispensasjon; pbl § 7

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

14.03.2006

12/06

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunens faste utvalg for plansaker avslår Knut Klevens dispensasjonssøknad, datert 06.01.06. Søknaden er gjengitt i sakens avsnitt ”Saksopplysninger”.

Avslaget begrunnes med at søknaden inneholder ikke særlige grunner, men generelle grunner, og gir derfor ikke rettslig grunnlag for dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7. Se for øvrig sakens avsnitt ”Vurderinger”.

I tillegg vil dispensasjon i hht. søknaden danne presedens og i gitte tilfeller likestille ”Landbruks-, Natur- og Friluftsområder” med ”Byggeområder” i kommuneplanen. Det vil gjøre handheving av kommuneplanen uoversiktlig.

Vedlegg:

-          Kartutsnitt i målestokk 1:2000

-          Oversiktskart i målestokk 1:50 000

Saksopplysninger:

Fra grunneier Knut Klev er mottatt søknad om dispensasjon etter at kommunen hadde sendt ham følgende skriv:

”Din søknad av 03.10.05 om tillatelse til å utvide eksisterende fritidsbolig er 10.10.05 registrert hos kommunen. Tiltaket krever dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og kan derfor ikke godkjennes uten videre. Forutsatt kommunens faste utvalg for plansaker gir nødvendig dispensasjon vil igangsettingstillatelse etter pbl § 93 kunne utstedes. Inntil det skjer må intet bygge- eller grunnarbeide utføres

I forhold til kommuneplanens arealdel er hytten i ”Landbruk-, natur- og friluftsområde” hvor det verken tillates utvidelse av eksisterende eller oppføring av nye bygninger – unntatt landbruksbygg. I tilfelle det foreligger særlige grunner kan kommunens faste utvalg for plansaker, etter særskilt søknad, gi nødvendig dispensasjon.

I medhold av plan- og bygningslovens § 7 kan kommunens faste utvalg for plansaker, ”når særlige grunner foreligger”, gi dispensasjon fra plan. Men bare dersom det foreligger en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon vil lovens krav om særlige grunner være oppfylt, og det er adgang til å gi dispensasjon. I motsatt fall er det ikke rettslig grunnlag for å gi dispensasjon.

Dispensasjonssøknad består av:

§         Skriv hvor det fremkommer hva søkes dispensasjon fra og søkers særlige grunner.

§         ”Gjenpart av nabovarsel” hvor det fremkommer at samtlige naboer, inklusivt grunneiere, er varslet om innholdet i dispensasjonssøknaden.

§         Fagmessig utførte tegninger som viser hytten etter planlagt utvidelse; plan, fasader og snitt i målestokk 1:100 eller 1:50.

§         Tegninger av uthuset; plan og fasader.

§         Situasjonsplan – alt mottatt.

Etter at relevant gebyrregning er betalt forelegges dispensasjonssøknaden kommunens faste utvalg for plansaker til behandling.”

Klevens søknad av 03.10.05:

”Søknad om løyve til utvidelse av eksisterende fritidsbolig

Undertegnede ber med dette om tillatelse til å utvide hytte på min eiendom gnr 129 bnr 7 ved Bjørvann med 16,25 m2.

Beliggenhet går fram av vedlagte kartutsnitt i M 1:50.000 og kopi av jordskiftekart i M 1:2000.

Eiendommen er pr i dag bebygd med ei hytte på 6,5 m * 4,5 m, dvs. 29,75 m² og et uthus på 14 m². Totalt bebygd areal er således 43,75 m².

Ved å bygge på hytta 16,25 m² i lengderetningen oppnås etter påbyggingen et totalt bebygd areal for eiendommen på 60 m².

Hytta ble oppført på tidlig 50-tall. Etter dagens standard er den svært liten, men ved det relativt beskjedne tilbygget det søkes om tillatelse til å oppføre, vil den kunne fremstå mye mer funksjonell ut fra tid og tilhøve.”

Klevens dispensasjonssøknad, datert 06.01.06:

”Søknad om utvidelse av eksisterende fritidsbolig ­gnr 129 bnr 7, Bjørvasshytta. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

Det vises til tidligere korrespondanse - min søknad av 03.10.05 - kommunens svar av 25.10.05 v/Øm Antonsson.

De særlige grunner som er bakgrunnen for søknaden har sammenheng med og må sees i lys av historien bak eiendommen. Historien skal derfor kort refereres:

De to bygningene på nåværende gnr 129 bnr 7 ble oppført i 1953 eller 1954 som skogshusvære. Den omkringliggende skog (nåværende Bjørvasskogen; gnr 129 bnr 6) tilhørte den gang min eiendom Nordre Ulland (gnr 130 bnr 1 m/fl.). I 1963 ble Bjørvasskogen skilt fra og tillagt naboeiendommen Nordre ÅS. Gnr 129 bnr 7 ble imidlertid holdt tilbake som en del av Nordre Ulland - hvilket eiendommen fortsatt er. Gnr 129 bnr 7 omfatter ei tomt på i underkant av 2 daa pluss det tilliggende vannareal med rettigheter i Bjørvannet.

Fram til ca 1970 (da det ble bygd bilvei fram til Bjørvannet) ble bygningene brukt som skogshusvære – dvs. som landbruksbygg. Da jeg overtok eiendommen Nordre Ulland i 1975 var ikke dette lenger aktuell bruk. Det var kommet bilvei opp slik at behovet for overnatting i forbindelse med skogsdrift var mindre aktuelt. Eieren av Bjørvasskogen hadde dessuten også ført opp et husvære på sin eiendom ved vannet. For å utnytte ressursene på min eiendom startet jeg derfor utleievirksomhet med hytta ved Bjørvannet - som naturlig del av landbruksnæring. De seinere år har det imidlertid vært vanskelig å generere særlige inntekter ved utleie av Bjørvasshytta.

Dette fordi:

·         Som følge av samfunnsutviklingen krever kunder i dag en ganske annen standard på et fritidshusvære enn det som var aktuell standard på et skogshusvære for 50 år siden.

·         Det ble lagt svært liten vekt på estetiske hensyn da bygningene ble oppført. De fremstår derfor som mindre tiltalende hva gjelder form og materialvalg.

·         Liten innsats på vedlikeholds sida gjennom 50 år har brakt bygningene i en tilstand der behov for omfattende rehabilitering er påtrengende og synlig til stede.

For at ressursen som ligger i Bjørvasshytta ikke skal ligge uutnyttet må det derfor gjøres noe. En relativt omfattende rehabilitering av bygningene må under alle omstendigheter utføres. Dersom dette kun innebærer utskifting av eksisterende bygningselementer kan dette utføres uten forutgående tillatelse fra bygningsmyndighetene. Men for å få bygningene mer i samsvar med dagens krav anser jeg det som nødvendig at bebygd areal økes noe. Bygningsmassen vil så allikevel være av beskjeden størrelse. Etter påbygging som omsøkt vil bebygd areal for eiendommen bli på 60 m². Videre ønsker jeg av estetiske hensyn å endre fasadene.

Disse bygningsarbeidene forutsetter dispensasjon fra byggeforbud i henhold til kommuneplanens arealdel.

Som det vil gå fram av ovenstående redegjøring kan begrunnelsen for å utføre bygningsarbeider som er noe mer enn rein utskifting av bygningselementer kort oppsummeres slik:

·         Standardheving -herunder en mindre utvidelse av bebygd areal- er nødvendig for at eiendommens ressurser skal kunne utnyttes på en hensiktsmessig måte ut ifra tid og tilhøve.

·         En endring av bygningenes fasader er nødvendig for å tilfredsstille elementære estetiske hensyn.

Jeg vil videre peke på følgende:

·         Plan- og bygningslovens overordnede formål slik det er formulert i lovens § 2

·         er gjennom planlegging å:

o       samordne offentlig virksomhet

o       gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser

o       sikre estetiske hensyn

·         Videre gjennom planlegging og ved særskilte krav til det enkelte byggetiltak å legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gagn for den enkelte og for samfunnet.

·         En kommuneplan er en oversiktsplan som først og fremst skal trekke de store linjer. En oversiktsplan kan ikke fange opp detaljer som behov for bygningsmessige tilpassinger som er naturlige som følge av samfunnsutvikling og stedlige forhold av den art som min søknad omfatter. Å nekte slike tiltak med begrunnelse i at det er i strid med kommuneplan eller annen oversiktsplan vil kunne være i strid med lovens overordnede formål og intensjon. Det er derfor i lovens § 7 gitt det faste planutvalg vid hjemmel til å gi dispensasjon dersom "særlige grunner foreligger".

De omstendigheter som er begrunnelsen for min søknad er nettopp forhold som omfattes av lovens § 2. Det rettslige grunnlag er derfor tilstede for å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

Jeg anmoder om at dispensasjon som beskrevet ovenfor innvilges.”

Vurdering:

Hytten (30 m²) og uhuset (14 m²) ligger på landtunge som stikker ut i Bjørvannet. Hyttens avstand til vannet er henholdsvis (ca) 13, 16 og 18 meter. I forhold til kommuneplanens arealdel er hytten i ”Landbruk-, natur- og friluftsområde” hvor det verken tillates utvidelse av eksisterende eller oppføring av nye bygninger – unntatt landbruksbygg. Arealdelen av kommuneplanen har direkte rettsvirkning for arealbruken, slik at selve arealangivelsen vil være bindende for arealbruken, jf pbl § 20-6 andre ledd. Det er forbud mot endret arealbruk i strid med planen. Det innebærer at arbeid og tiltak som nevnt bl.a. i pbl § 93 ikke må være i strid med den arealbruk som er fastsatt i planen. Heller ikke andre tiltak som kan være til vesentlig ulempe for gjennomføring av planen er tillatt.

For at lovvilkåret særlige grunner skal være oppfylt, må det foreligge spesifiserte, klare og relevante grunner som etter en nærmere konkret vurdering er av en slik karakter og har en slik tyngde at de kan slå gjennom ovenfor de hensyn kommuneplanen og de tilhørende bestemmelser til kommuneplanens arealdel er ment å ivareta.”

Plan- og bygningsloven § 7 bestemmer at det kan dispenseres bl.a. fra kommuneplan. "Særlige grunner" vil etter praksis foreligge dersom de hensyn bestemmelsen er ment å ivareta ikke blir skadelidende om dispensasjon gis, eller en overvekt av interesser taler for det omsøkte tiltak. I lovens formulering ligger det at dispensasjon ikke skal være en kurant sak, og at ingen har rettskrav på å få dispensasjon. Hvorvidt det foreligger «særlige grunner», beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering basert på forholdene i den konkrete sak.

Etter rådmannens vurdering er det ikke anført særlige grunner i saken som kan gi grunnlag for å dispensasjon fra gjeldende kommuneplan for Flesberg kommune. En dispensasjons-vurdering skal være forankret i objektive forhold ved tiltaket, eiendommen og omgivelsene, og det vil bare unntaksvis kunne legges vekt på subjektive forhold hos den enkelte tiltakshaver. De anførte forhold er mer allmenne grunner som ikke anses som en særlig grunn i hht. plan- og bygningsloven § 7.


Tegninger og prospekt i farger kan ses i utvalgsmøtet.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

20.02.2006

Arkiv               

8/13/0/0

Saksmappe     

2005/17

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

GNR 8 BNR 13 – søknad om dispensasjon

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

14.03.2006

13/06

 

Rådmannens anbefaling:

I medhold av Pbl § 7 gis Numedalsverkene dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av 4,5 daa ved Gnr 8 Bnr 13 i Flesberg kommune.  Grunnlaget for å gi dispensasjon er tatt opp under vurderinger.

Vedlegg: 

Kartskisse.

Saksopplysninger:

Numedalsverkene søker om deling av grunneiendom Gnr 8 Bnr 13 i Flesberg kommune. Areal som ønskes fradelt er 4,5 daa, som i dag er bebygd med bolighus ved Vrenga kraftverk.  Omsøkt område ligger i LNF- område i kommuneplanens arealdel og fradelingen er derfor avhengig av dispensasjon etter Pbl § 7 for å kunne gjennomføres.

Bygningen som ligger innenfor omsøkt område var tidligere benyttet til tjenestebolig, men er etter hva kommunen kjenner til benyttet som utleiebolig de seneste årene.  Trolig har en slik endring skjedd pga behovet for tjenestebolig ved anlegget ikke lenger er til stede.

Vurdering:

Selv om omsøkt fradeling ligger innenfor LNF-område i kommuneplanens arealdel vil en dispensasjon for fradeling ikke føre til endret bruk av boligen og rådmannen vil mene at det er bedre at huset blir benyttet til boligformål enn at det står tomt og forfaller.

Dispensasjonsgrunnlaget er ikke generelt og vil trolig ikke danne presedens for lignende saker.

Saken legges med dette frem til politisk behandling

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

28.02.2006

Arkiv               

L12

Saksmappe     

2005/52

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

GNR 9 BNR 11 – reguleringsplan for Hankerud, 2 gangs behandling PBL 27-2 NR. 1

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

14.03.2006

14/06

 

Rådmannens anbefaling:

1.                  Med hjemmel i Pbl § 27-2 nr. 1 vedtar Flesberg kommunestyre reguleringsplan for Hankerud, gnr. 9 bnr 11, med plankart og reguleringsbestemmelser datert 30.06.05.

2.                  Før arbeider i reguleringsplanområdet kan startes opp må avkjøring fra fylkesveien være utført i hht Statens vegvesen sine krav og retningslinjer. Utførselen må være godkjent av vegvesenet.  Kopi av vegvesenet sin godkjenning skal oversendes Flesberg kommune. 

3.                  Før opparbeidelse av planlagte aktiviteter i utmarksområdet kan stares opp må arkeologiske undersøkelser av området være utført.

4.                  Ved funn av automatisk fredete kulturminner må arbeidene stanses umiddelbart og fylkeskommunens kulturvernavdeling varsles.

5.                  Driftstid for anlegget må innarbeides i reguleringsbestemmelsene med følgende:          Mandag – Fredag kl. 10.00 – 20.00.                                                                        Lørdag og dager før bevegelige helligdager 10.00 – 18.00.                               Søndager og bevegelige helligdager 12.00 – 18.00.               

6.                  Kantvegetasjonen langs elva skal bevares i ett belte på minst 25.0 m.  Beltet må innarbeides i reguleringskart og i reguleringsbestemmelsene.

Vedlegg: 

Kopi av kart og reguleringsbestemmelser.

Saksopplysninger:

Reguleringsplanforslaget er sist behandlet i kommunens Faste utvalg for plansaker den 11.10.05.  Utvalget fattet da følgende vedtak:  ”Kommunens Faste utvalg for plansaker – med hjemmel i Pbl § 27-1 pkt 2 – legger med dette reguleringsplanen for familieaktivitetssenter og dyrepensjonat Hankerud, gnr 9 bnr 11 i Flesberg kommunen ut til høring med en frist på 6 uker”.

I forbindelse med offentlig ettersyn er det mottatt uttalelser fra Statens vegvesen, Buskerud fylkeskommune og Fylkesmannen i Buskerud ved miljøvernavdelingen og landbruks- og næringsavdelingen.

Statens vegvesen har følgende merknader:

Dersom kommunen velger å regulere området, må adkomst til området fra fylkesvegen reguleres med standard og siktsoner i samsvar med vegnormalene.  Etter det vi kan se, vil det være aktuelt å fjerne vegetasjon/trær for å få dette til, siden skiltet hastighet på fylkesvegen er høy (80 km/t).

Flesberg kommunes kommentar:  Statens vegvesen sin merknad vil bli ivaretatt gjennom pkt 2 i forslag til vedtak, ved at arbeider i reguleringsplanområdet ikke kan iverksettes før Statens vegvesen sin godkjenning av avkjørselen foreligger.

Buskerud fylkeskommune:

Det foreligger støybergninger.  Disse viser at boliger i nærheten ikke utsettes for støy over anbefalte grenser.  Spørsmålet er om det er forenlig å ha et dyrepensjonat i dette området når det skal foregå motorsportaktivitet.

Når det gjelder bruk av anlegg til motorsport, bør det settes bestemmelser som regulerer når på døgnet disse aktivitetene kan foregå og på hvilke ukedager.

Vi har ikke opplysninger i våre arkiver om automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.  Registreringen av automatisk fredete kulturminner som er foretatt i forbindelse med utarbeidelse av økonomiske kartverk, er ofte mangelfulle.  Vi må derfor foreta registreringer før vi kan uttale oss til planen.

Flesberg kommunes kommentar:  Rådmannen stilte i sak 43/05 spørsmål rundt kravene til støykrav, dersom hundepensjonatet skulle anlegges i nærheten av ATV banene.  Mattilsynet skriver i brev av 30.08.05 følgende i brev til Morten Brekke: ”I forskrift for dyrepensjonater og lignede (FOR 1978-07-15 nr. 01står det ingen retningslinjer vedrørende støy, annet en dyrene skal beskyttes mot støy og andre forstyrrelser.  I hold/velferdsforskrift for storfe, gris og småfe er det fastsatt en grense på 65 db som uheldig og dette bør unngås/forbys.  Mattilsynet mottok en rapport fra Morten Brekke der det var regnet ut støykotene for de ulike områden av gårdsbruket.   Ut fra tegningene vil da dyrepensjonatet ligge rett utenfor støysonene på 70 db, innenfor 60 db.

Fordi det ikke finnes retningslinjer vedrørende støy for kjæledyr, blir det da naturlig å skjele til forskrifter for andre dyreslag, der grensen ligger på 65 db med varig støy.  Siden det antatt støynivået vil ligge nær 65 db og fordi kjøringen på øvelsesområdet ikke vil være av varig karakter, vurderer Mattilsynet at det i dette tilfellet ikke skulle representere noe problem

Det er viktig at dyrenes velferd blir ivaretatt, og skulle det vise seg at støyproblemene skulle bli større enn anslått er det da viktig å finne løsninger som skjermer dyrene.

Åpningstidene vil bli ivaretatt gjennom pkt. 5 i forslag til vedtak.  Tidene er diskutert med forslagstiller og fremmet med dette som bakgrunn.

Når det gjelder arkeologiske undersøkelser så gjorde Flesberg kommune fylkeskommunen oppmerksom på, i brev av 11.04.05, at jordene på Hankerud ble planert med statstilskudd allerede i 1978.  Dersom det skulle ha vært noe av arekologisk verdi på arealet, så måtte dette regnes som tapt.  Saken er diskutert med fylkeskommunens saksbehandler og det er enighet om forslag til vedtak i pkt. 3 og 4.  

Fylkesmanning i Buskerud – Miljøvernavdelingen har følgende merknader:

Sikring av kantvegetasjon og vassdragnære arealer er viktig ut fra hensynet til biologisk mangfold, friluftsliv og landskap.  Det fremkommer av planbeskrivelsen at vegetasjon langs elva skal bevares, men vi kan ikke se at dette fremkommer av den juridisk bindende reguleringsplanen.  Det må utarbeides reguleringsformål med tilhørende reguleringsbestemmelser som sikrer ivaretakelse av kantvegetasjonen langs elva.

Videre vil vi be om at driftstider for anleggene fastsettes gjennom reguleringsplanen.

Flesberg kommunes kommentar:  Sikring av kantvegetasjon vil bli ivaretatt gjennom pkt. 6 i forslag til vedtak.  Åpningstider er kommentert tidligere.

Fylkesmannen i Buskerud – Landbruks- og næringsavdelingen har følgende merknader:

Etter landbruks og næringsavdelingen oppfatning er det i utgangspunktet betenkelig å godta reguleringsplaner som strider mot nasjonale landbruksinteresser og overordnet kommuneplan.  På den annen side er det ønskelig å imøtekomme tiltak som bidrar til å styrke det totale næringsgrunnlaget på eiendommen.  Det er lagt vekt på at bygging av aktivitetssenteret ikke innebærer varig endring av jordsmonnet, og fremstår ellers som et beskjedent inngrep i terrenget.  Landbruks- og næringsavdelingen ber imidlertid om at planen gjennomføres med sikte på å bevare mest mulig dyrket mark og verdifullt skogområde:

Flesberg kommunes kommentar:  Slutter seg til merknaden.

Dette er den første reguleringsplanen som er utarbeidet etter de nye retningslinjene som etaten har utarbeidet for en komplett planleveranse og Buskerud fylkeskommune skriver følgende i sitt brev av 13.02.06.  ”Vi vil berømme kommunen for en god saksbehandling med meget god dokumentasjon blant annet med støyberegninger.  Plankartet er ryddig og i tillegg er det med et ortofoto som gjør at det er lettere for alle å sette seg inn i forholdene på stedet.”

Vurdering:

Reguleringsplanen strider mot overordnet kommuneplan, men som fylkeskommunen bemerker så er det viktig å imøtekomme tiltak som bidrar til å styrke det totale næringsgrunnlaget på eiendommen.  Aktivitetssenteret ligger også i kort reiseavstand fra Blefjell og kan derfor bli en bidragsyter til økt aktivitet i kommunen, både for besøkende og fastboende.

Tiltakene som er planlagt på eiendommen er heller ikke av en slik art at dette vanskeliggjør en tilbakeføring av området til ordinær landbrukseiendom dersom dette skulle være ønskelig en gang i fremtiden.

Fremlagt forslag til reguleringsplan er behandlet av Fast utvalg for plansaker to ganger tidligere.  Overordnede forvaltningsorgan har nå uttalt seg til planen og de bemerkninger som de har kommet med vil bli ivaretatt gjennom forslag til vedtak.  Ingen naboer har kommet med uttalelser til planen.  Rådmannen ser derfor ingen betenkeligheter med at kommunestyret vedtar planen.

Saken legges med dette frem til politisk behandling.

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

14.11.2005

Arkiv               

10/27/0/0

Saksmappe     

05/1527

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Ørn Antonsson

Gnr 10/27 Søknad om dispensasjon; pbl § 7

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

fast utvalg for plansaker

29.11.2005

63/05

 

Rådmannens anbefaling:

Kommunens faste utvalg for plansaker - avslår Randi H. Henrys dispensasjonssøknad, datert 08.09.05.

Begrunnelse for avslaget er for det første inneholder søknaden intet som tilsier at utvalget har rettlig grunnlag til å dispensere fra arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell. For det andre vil dispensasjon i hht. søknaden umuliggjøre handheving av planbestemmelsen.

Behandling i fast utvalg for plansaker 29.11.2005:

Planutvalget vedtok enstemmig rådmannens anbefaling.

Vedtak i fast utvalg for plansaker 29.11.2005:

Kommunens faste utvalg for plansaker - avslår Randi H. Henrys dispensasjonssøknad, datert 08.09.05.

Begrunnelse for avslaget er for det første inneholder søknaden intet som tilsier at utvalget har rettlig grunnlag til å dispensere fra arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell. For det andre vil dispensasjon i hht. søknaden umuliggjøre handheving av planbestemmelsen.

Saksopplysninger:

Fra Randi H. Henry, (daværende) eier av hytte under oppføring på tomt GNR 10/27 på nordre Ble, mottok kommunen den 08.09.05:

·         Melding om tiltak ett plan- og bygningslovens § 86a angående oppføring av gammelt lafta fjøs ved hytten. Meldingen oppgir fjøsets bebygde areal (BY A) ca 9 m2.

·         Gjenpart av nabovarsel

·         Situasjonsplan og kartutsnitt i målestokk 1: 1 000

·         Søknad om dispensasjon, datert 08.09.05.

I følge GAB-eiendomsregisteret er GNR 10/27 ikke Henrys lenger, men er overtatt av hennes svigersønn Johnny Ekra. Kommunen har ikke mottatt noe som tilsier at ovennevnte papirer ikke skal behandles.

Fra varslet hytte nabo mottak kommunen følgende tekst, den 16.09.05:

"Min far, Oddvar Fekjær og undertegnede har mottatt et nabovarsel fra Randi Henry om oppføring av et gammelt fjøs. Det er eneste beskrivelsen som er gitt, og jeg undrer meg på hva dette egentlig medfører for ikke er det vedlagt tegninger og heller ikke er det angitt noen størrelse på fjøset.

Jeg ønsker med dette mer informasjon og vil vite hva kommunen har gitt tillatelse til i denne forbindelsen.

Som nevnt tidligere er det allerede satt opp ei hytte som det er sendt nabovarsel for og i tillegg ytterligere et lite hus som er på ca. 15 m2, men om dette er plassert utenfor 4 meters nabogrensen vet jeg lite om. Så kommer dette nye nabovarselet om et fjøs som jeg ikke skjønner hvor skal plasseres i og med at det ikke er angitt noen plan for en slik oppføring.

Til informasjon sender jeg på fax det nabovarselet som vi har mottatt i posten."

Kommunen skrev, den 21.09.05, følgende til Henry:

"Din "Melding om tiltak" etter plan- og bygningslovens (pbl) § 86a vedrørende oppføring av bygg på din hyttetomt (GNR 10/27) på Blefjell, er 08.09.05 registrert hos kommunen. Tiltaket krever dispensasjon fra kommuneplanens areaidelog kan ikke behandles som

"Melding om tiltak" etter pbl § 86a. Forutsatt kommunens faste utvalg for plansaker gir nødvendig dispensasjon utstedes igangsettingstillatelse etter pbl § 93. Inntil det skjer må utnyttelsen av tomten ikke øke.

I tillegg til meldingen er fra deg mottatt søknad om dispensasjon, gjenpart av nabovarsel, situasjonsplan og kartutsnitt i målestokk 1 :000.

I medhold av plan- og bygningslovens § 7 kan kommunens faste utvalg for plansaker, "når særlige grunnerforeligger", gi dispensasjon fra plan. Men bare dersom det foreligger en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon vil lovens krav om særlige grunner være oppfylt, og det er adgang til å gi dispensasjon. I motsatt fall er det ikke rettslig grunnlag for å gi dispensasjon.

Etter at kommunen har mottatt ett sett tegninger av planlagt bygg i målestokk 1 :100 eller 1 :50 og vedlagt gebyrregning er betalt, vil dispensasjonssøknaden bli forelagt kommunens faste utvalg for plansaker til behandling

Av gjenpart av nabovarsel og nabovarsel fremkommer at planlagt tiltak er oppføring av gammelt laftet fjøs. Varslete naboer har etterlyst flere detaljer og vil ved dette skriv motta kopi av dine papirer, samt ny frist for eventuelle merknader eller protest. Fristen er 14 dager fra dags dato. Eventuelle merknader eller protest må være sent kommunen innen fristens utløp.

Vedlegg:

- Gebyrregning

Gjenpart m/kopi av mottatte papirer:

Egil Kåre Høimyr, 3623 LAMPELAND

Wenche Garnås Nikolaisen, Såsengt. 12, 3050 MJØNDALEN

Bjørn Garnås, Havnabakken 43, 0874 OSLO

Vidar Nilsen, Platåv. 15, 3080 HOLMESTRAND"

Det er siden mottatt her blyantskisse av fjøsets tre fasader. Skissen er påført teksten: "Gammelt tømmerfjøs fra Sandsvær" og den er tilgjengelig i møtet i lag med sakens øvrige papirer.

Vurdering:

I forhold til arealdelen av kommuneplanen og arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell er hyttetomt GNR 10/27 i område avsatt til Byggeområder. Tomten var etablert i tidligere disposisjonsplan for del av GNR 1 0/1 og siden fradelt eiendommen GNR 10/1. Den 05.05.04 ga kommunen etter søknad - i medhold av § 6 i bestemmelser til kommuneplanens arealdel, igangsettingstillatelse til oppføring av hytte med på tomten. Hyttens bebygde areal (BY A) 106 m2. Bestemmelsene tillot maks. (BY A) 130 m2.

Ny kommunedelplan for Blefjell ble av kommunestyret vedtatt 27.06.05 med følgende arealbegrensninger for bLa. denne hyttetomt; hytte inntil BY A 100 m2 og uthus/anneks inntil BY A 15 m2. Jf. bestemmelsenes pkt. 1.3. Henry har alt ført opp uthus på ca BY A 15 m2 i tillegg til hytten. Ytterligere utnyttelse av hyttetomten krever derfor dispensasjon fra bestemmelser 1.3.

I medhold av plan- og bygningslovens § 7 kan kommunens faste utvalg for plansaker, "når særlige grunnerforeligger", gi dispensasjon fra plan. Men bare dersom det foreligger en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon vil lovens krav om særlige grunner være oppfylt, og det er adgang til å gi dispensasjon. I motsatt fall er det ikke rettslig grunnlag for å gi dispensasjon.

Av Randi H. Henrys søknad om dispensasjon (08.09.05) fremkommer intet som tilsier at kommunens faste utvalg for plansaker har rettlig grunnlag til å dispensere fra kommunedeI­planens arealdel. Søknaden er ikke grunngitt.