FLESBERG KOMMUNE

 

Utvalg:

formannskapet

Møtested:

kommunehuset

Møtedato:

16.03.2006

kl. 13:00

 

 

Saksliste

 

Saksordfører

PS 1/06

IKA Kongsberg - endring av selskapsavtale

Thomas Fosen

PS 2/06

GNR 110 BNR 87 Bokketræet 12 – ny frist for ferdigstillelse av bolig  

Oddvar Garaas

PS 3/06

Kjøp av ny brannbil

Gudveig Førle

PS 4/06

Tilbud om kjøp av aksjer i BUVA AS

Oddvar Garaas

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

17.02.2006

Arkiv               

026

Saksmappe     

05/372

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

IKA Kongsberg - endring av selskapsavtale

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

16.03.2006

1/06

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

Flesberg kommunestyre gir sin tilslutning til at kommunene Nes og Nissedal med virkning fra 01.01.06 inngår som eiere i Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS på de vilkår som fremgår av saken og at selskapsavtalen endres i samsvar med vedlagt utkast til ny selskapsavtale.

Vedlegg:

Forslag til ny selskapsavtale

Saksopplysninger:

IKA Kongsberg ble opprettet i 1992 som en kompetanseinstitusjon innenfor arkivfaget organisert som en interkommunal samarbeidsordning jf. kommunelovens § 27. Den gang med 15 medlemmer. Selskapet ble 01.01.03 omorganisert til et IKS, da med 34 eiere. IKA har nå fått søknad om medeierskap i selskapet fra kommunene Nes og Nissedal. Saken ble behandlet av IKA Kongsbergs styre 2. februar 2006 med følgende enstemmig vedtak:

1.      Styret gir sin tilslutning til at selskapets utvides med to nye eiere.

2.      Forslag til ny selskapsavtale sendes til eierne for godkjenning.

3.      Ny selskapsavtale legges fram for representantskapet til endelig behandling på det ordinære representantskapsmøtet 20. april 2006.

For kommunene vil utvidelsen av eiere bety at eierandelen i selskapet vil endres noe. Utvidelsen vil ikke ha noen pratisk betydning for eiertilskuddet eller eiernes stemme i representantskapet, hvor hver eier har en stemme jf selskapsavtalens § 8, 2. ledd.

Vurdering:

Rådmannen anbefaler at kommunestyret gir sin tilslutning til utvidelse av eiergrunnlaget i IKA Kongsberg basert på vedlagt forslag til ny selskapsavtale.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland           

23.02.2006

Arkiv               

110/87/0/0

Saksmappe     

2005/133

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

GNR 110 BNR 87 Bokketræet 12 – ny frist for ferdigstillelse av bolig

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

16.03.2006

2/06

 

Rådmannens anbefaling:

1.                  Formannskapet tar Grønboengen sin fremdriftsplan til etterretning og godtar at fristen for oppføring av enebolig på Gnr 110 Bnr 87 blir i hht fremlagt plan.

2.                  Fremdriften i prosjektet skal ikke avvike i negativ retning ut i fra fremdriftsplanen.  Fremdriften kontrolleres av Flesberg kommune, TPR.

Vedlegg: 

Fremdriftsplan av 22.02.06.

Saksopplysninger:

Flesberg kommunestyre fattet følgende vedtak den 17.02.05 i sak 15/05:

 1. Jan Grønboengen leverer før 15. mars 2005 Flesberg kommune, TPR en realistisk og detaljert fremdriftsplan for byggeprosjektet på Bokketræet 12, der ferdigstilling av byggeprosjektet er satt til senest 1. mars 2006.
 2. Framdriften i byggeprosjektet skal ikke avvike i negativ retning ut i fra framdriftsplanen i punkt 1.  Framdriften kontrollerers av Flesberg kommune, TPR.

Jan Grønboengen leverte den 14.03.05 følgende fremdriftsplan:

Fremme dispensasjonssøknad 11.04.2005.                                                                                   Avhengig av behandling av dispsøknad, start tomtearbeider 3 uker etter ferdigbehandling.                                                                                                      Ferdig grunnmur 8 uker etter byggestart.                                                               Fortløpende arbeider frem til ferdigstillelse.                                                                        Ferdigstillelse 01.03.2006.                                                                                                         

Søknad om dispensasjon ble mottatt den 31.03.05.  Søknaden ble påklaget av Ørn Antonsson, som er gjenboer til eiendommen.  Antonsson fikk ikke medhold i sin klage av kommunens Faste utvalg for plansaker og dispensasjonssaken ble derfor påklaget til Fylkesmannen i Buskerud.  Fylkesmannen tok ikke Antonsson sin klage til følge og Fast utvalg for plansaker sitt vedtak av 31.05.05, sak 23/05, ble stadfestet av Fylkesmannen i vedtak av 06.01.06.  Brevet er journalført inn i Flesberg kommune den 11.01.06 og partene ble underrettet om vedtaket i brev fra kommunene den 19.01.06.

Så langt i saken er det bare dispensasjonsspørsmålet som har blitt avgjort.  Fast utvalg for plansaker har i sitt vedtak satt en del vilkår for dispensasjonen.  Grønboengen må derfor fremme en ny byggesak tilpasset vedtaket før fysiske arbeider på tomta kan startes opp.

Grønboengen har derfor utarbeidet en ny fremdriftsplan for oppføring av eneboligen med følgende milepæler.

            Fremme søknad om byggetillatelse med nabovarsel innen 01.04.06.                                Start tomtearbeider innen 4 uker etter at byggetillatelse er gitt.                                       Ferdig grunnmur innen 12 uker etter byggestart.                                                                    Fortløpende arbeider frem til ferdigstillelse.                                                                        Ferdigstillelse av bygningsmessige arbeider innen 30.06.07.

Vurdering:

Grønboengen kan ikke lastes for at det har tatt nærmere ett år å ferdigbehandle klage fra gjenboer i kommunen og overordnet klageorgan.  Rådmannen er derfor av den formening at det vil være rimelig å forlenge Grønboengen sin frist i hht fremlagt fremdriftsplan.  Det vil også være fornuftig å ta hensyn til at det i samme periode i 2005 ikke fantes snø på Lampeland, mens det nå er over 1.0 m på flat mark, da en slik snømengde kan forsinke byggestart ved en sen vår.

Saken legges med dette frem til politisk behandling.

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

27.02.2006

Arkiv               

651

Saksmappe     

2006/262

Avd                 

Teknikk, plan og ressurs

Saksbehandler

Jon Kåre Jonsson 

Kjøp av ny brannbil

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

16.03.2006

3/06

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Kommunestyret anbefaler at arbeidsgruppa innhenter pristilbud på ny brannbil, sammen med Rollag kommune.
 2. Kommunestyret vil be arbeidsgruppa om å vurdere alternative finansieringsordninger.
 3. Før bestilling foretas må saken forelegges kommunestyret.

Saksopplysninger:

I kommunens økonomiplan for 2006 – 2009 ble det vedtatt å sette ned en gruppe for å utrede behovet for ny brannbil for Flesberg brannvesen.  Brannmanskapene valgte følgende til gruppen:

Brynjulf Hansen, tillitsvalgt.                                                                                                  Jon Olav Berget, verneombud.                                                                                      Ole Richard Halvorsen, brannkonstabel.

Fra administrasjonen har følgende deltatt:

            Erik Hole, varabrannsjef/leder beredskap.                                                                          Jon Kåre Jonsson, brannsjef.

Gruppa har foretatt befaring til Kongsberg brannvesen, Hvittingfoss brannvesen og Industribrannvesenet i Næringsparken for å se på forskjellige type biler.  Gruppa har også foretatt befaring til Braco i Lier sammen med Rollag brannvesen for å se på forskjelleige påbygg.

I tillegg til interne møter har gruppa hatt møter med Rollag brannvesen, da Rollag brannvesen skal foreta innkjøp av ny brannbil inneværende år.

I DSB (direktoratet for brann og samfunnssikkerhet) sin tilsynsrapport av Flesberg brann- og feiervesen av 27.08.02 står det følgende i pkt 3.2:  ”Flesberg brann- og feriervesenets bilmateriell er gammelt, men det fungerer fortsatt.  Det vil etter hvert bli vanskelig å skaffe deler ved et eventuelt havari.  Brannvesenet skal disponere egnet og tilstrekkelig utstyr med høy driftsikkerhet til innsats i de branner og ulukker som kan forventes.  Det bør settes opp en plan for utskifting av bilparken”.  Utskifting av brannbil har etter tilsynet vært en gjenganger i budsjettsammenheng uten at det har vært funnet midler til en slik investering.  DSB har varslet nytt tilsyn av Flesberg brann- og feiervesen den 05.04.06.

Det er ikke hjemlet i noen lov at et brannvesen må skifte ut gamle kjøretøy, men i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 6.1 er å lese: ”Brannvesenet skal disponere egnet og tilstrekkelig utstyr med høy driftsikkerhet til innsats ved de branner og ulykker som kan forventes, herunder transportmidler, pumper, slanger, slokkeutstyr….”

Det har i løpet av de siste årene vært vurdert flere muligheter for samarbeid om brannvesenet med nabokommunene, både oppover Numedal og med Kongsberg, Notodden, Tinn, Øvre og Nedre Eiker, uten at man har kommet frem til en modell som alle kommunene kan være enige om og som ville ha spart Flesberg kommune for penger.  Arbeidet vil fortsette, men ett fremtidig samarbeide vil ikke har noen innvirkning på om Flesberg kommune må ha brannbil eller ikke, da Dimensjoneringsforskriftens § 4.8 sier følgende: ”Til tettbebyggelse, sykehus/sykehjem skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter”.  Dvs Flesberg kommune må ha brannbil og mannskaper lokalisert slikt at disse kan være på plass ved Flesbergtunet innen 10 min.  (Flesbergtunet m/omsorgsboliger er også brannklassifisert og byggeanmeldt  i hht dette.)

Den 24.05.04 ble det foretatt vernerunde av Flesberg brannvesen.  Følgende er å lese under pkt 6.  ”BHT er kritisk til sikkerheten for mannskapene i FBV.  BHT stiller spørsmål om FBV innehar utstyr/kjøretøy som er forsvarlig iht arbeidsmiljøloven og gjeldende forskrifter.”  Saken vil bli tatt opp i AMU møte i mars.

Flesberg brannvesen sin bilpark består av følgende:

·         Unimog (førstebil) 1977 modell.  1000 liters vanntank og fastmontert pumpe.  Bilen begynner å bli slitt.

·         Dodge redningsbil 1981 modell.  Ingen vanntank/pumpe.  Bilen er i dårlig teknisk stand.  Redningsverktøyet er gammeldags og tungt.

·         Scandia tankbil 1982 modell. 9000 lites vanntank, ingen fastmontert pumpe.  Bilen er i god teknisk stand.

De siste årene har antall utrykninger til Flesberg brannvesen ligget mellom 25 - 35 utrykninger i året.  Antallet vil variere noe, da man allerede i utgangen av februar 2006 er oppe i 11 utrykninger og man har også vært opp i nærmere 50 utrykninger i året på slutten av 1990 tallet.   Tendensen de siste årene har vært at vi ikke har hatt de store hus/skogbrannene, men trafikkulykkene har økt i antall.  De siste årene har brannvesenet derfor deltatt ved ca. 6 alvorlige bilulykker i året, flere av dem med tragisk utgang.  Brannvesenet har også noen tilfeller deltatt/bistått politi og helsepersonell under arbeidsulykker med mannskaper og utstyr.  Senest ved siloulykke i februar i år.

Ettersom Rollag brannvesen skal kjøpe ny bil inneværende år har det vært naturlig å samarbeide med dem om type bil, med tanke på pris og mulig samarbeide i fremtiden.  Å ha to like biler vil bla forenkle innsats på ett stort skadested.  Gruppa har derfor kommet frem til følgende konklusjon:  ”Flesberg brannvesen og Rollag brannvesen ønsker å kjøpe hver sin brannbil med følgende hovedspesifikasjoner:

 • kombinert brann- og redningsbil
 • ikke vekt over 16 tonn (Flesberg velger 14/15 tonn)
 • mannskapskabin
 • 4-hjulstrekk
 • akselavstand ca 390 cm
 • vanntank inntil 3000 liter (Flesberg velger 2500 l)
 • motorytelse minst 280 HK
 • vannpumpe på minst 3000 l/min ved 10 bar trykk
 • manuelt gir med split, 6+6. (Rollag vurderer automat)”

Fra bestilling til levering tar det mellom 10 – 12 mnd.

Vurdering:

For Flesberg kommune vil det nå i første omgang være aktuelt å hente inn ett prisoverslag på en brannbil i ”mellomklassen”, som vil være egnet for fremkommelighet på smale veier og trange gårdstun.  En vil også formode at både Flesberg og Rollag kommune vil oppnå ett bedre tilbud ved at kommunene går sammen om en prisforespørsel.  Pristilbudet som Flesberg mottar vil danne grunnlag for en mer eksakt budsjettering av innkjøpet og dersom dette skulle være aktuelt å sette bilen i bestilling før behandling av økonomiplanen 2007 – 2010, med tanke på leveringstiden, så må ett slikt innkjøp fremmes gjennom en egen kommunestyresak.   Rådmannen vil også be gruppa som arbeider med innkjøp av ny brannbil om å vurdere alternative finansieringsordninger, så som leasing.

Saken legges med dette frem til politisk behandling.

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

02.03.2006

Arkiv               

255

Saksmappe     

2006/306

Avd                 

Rådmann

Saksbehandler

Jon Gj. Pedersen

Tilbud om kjøp av aksjer i BUVA AS

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

formannskapet

16.03.2006

4/06

 

Rådmannens anbefaling:

1.      Flesberg kommune selger sine aksjer i BUVA AS i tråd med felles fremforhandlet aksjekjøpsavtale med Eurofins.

 

2.      Styret i BUVA AS gis melding om vedtaket, og styreleder får fullmakt til å signere avtalen på vegne av Flesberg kommune.

Saksopplysninger:

 

Bakgrunn:

BUVA AS ble stiftet 13.05.1992 med firmanavnet Buskerud Vann- og Avløpssenter AS. Selskapet var en direkte videreføring av Vannanalyselaboratoriet som Fylkesmannen etablerte i 1976 og Driftsassistansen for vann og avløpsanlegg i Buskerud som først ble etablert som et prøveprosjekt  i 1978 og videreført som fast ordning fra 1983 gjennom et spleiselag mellom kommunene i Buskerud, Buskerud fylkeskommune og med faglig støtte fra Fylkesmannen i Buskerud.

 

I forbindelse med statens etablering av Mattilsynet, overtok BUVA AS virksomheten ved de tidligere kommunale næringsmiddellaboratoriene for Drammensregionen, Hallingdal og Ringerike fra 2004. Laboratorievirksomheten for Ringeriksområdet, ble samlokalisert med virksomheten i Drammen etter avtale med kommunene som tidligere drev næringsmiddellaboratoriet i Hønefoss. 

Firmanavnet ble endret til BUVA AS etter vedtak på generalforsamlingen våren 2005, da styret i samsvar med selskapets strategiplan, planla ytterligere vekst for selskapet utenfor Buskeruds grenser.

På ekstraordinær generalforsamling høsten 2005, fikk styret fullmakt til å gjennomføre en rettet emisjon mot Søndre Vestfold Mat- og Miljøanalyser IKS (SVM IKS) med utstedelse av 722 nye aksjer. Fra 01.01.2006 er den operative virksomheten til SVM IKS integrert i BUVA AS.

Eierne i BUVA AS har vært samtlige kommuner i Buskerud og Buskerud fylkeskommune. Gjennom aksjeemisjonen, er også SVM IKS aksjonær. SVM IKS eies av Andebu, Lardal, Larvik, Sandefjord og Stokke kommuner.

BUVA har hovedkontor i Drammen med avdelingslaboratorier på Gol og i Larvik. Selskapet ble etablert som et regionalt kompetansesenter for å bistå kommunale og private eiere av vann- og avløpsanlegg samt forurensere i Buskerud. I selskapets strategi, er formålet  utviklet seg fra å være et regionalt kompetansesenter ved etableringen til nå å være ledende leverandør i Norge av tjenester innenfor virksomhetsområdene vannets kretsløp, næringsmidler og miljøoppgaver.

 

Pr. i dag er BUVA det eneste selskapet i Norge som både tilbyr laboratorieanalyser og rådgivningstjenester med rådgivere som samlet har bred spisskompetanse innenfor BUVAs virksomhetsområder. BUVA har i perioden fra 2002 utviklet seg positivt. Budsjettert omsetning i 2006 er kr 20,5 mill kroner, dvs. nesten 3 ganger omsetningen i 2002 samtidig som resultatutviklingen har vært god. I 2002 var egenkapitalen tapt, men per 31.12.2005 er egenkapitalen i BUVA AS 1,95 mill kr og aksjekapitalen er fullt reetablert.

 

Inntil Mattilsynets etablering og laboratoriebransjens omorganisering i store deler av Norge, har dette markedet i løpet av meget kort tid endret seg kraftig. Alle næringsmiddellaboratorier hadde naturlige monopol på de tjenestene som de lokalt kunne tilby. Nå konkurranseutsettes laboratorietjenestene i langt større grad og store, internasjonale laboratoriekjeder deltar aktivt med lave enhetspriser i konkurranse med lokale laboratorier.

 

Av kommunalt eide laboratorievirksomheter, har både LabNett AS og BUVA AS klart å vokse ved overtagelse av andre virksomheter i løpet av de siste par årene. Begge disse virksomhetene har sett nødvendigheten av å etablere større enheter slik at produksjonen kan effektiviseres og ikke minst de administrative kostnadene kan reduseres. LabNett AS fikk imidlertid på et negativt driftsresultat i 2004 på 6,8 mill kr og tapte all egenkapital. De er refinansiert i løpet av 2005 ved at to investeringsselskaper har gått inn med ny egenkapital og tilført selskapet ytterligere finansiering, samtidig som avdelingene i Oslo, Lillehammer og  Levanger er avviklet.

 

De fleste mindre laboratorievirksomhetene sliter nå sterkt med dårlig økonomi og det forventes nå enda sterkere konkurranse fra de større aktørene i markedet. I utredningsarbeidet forut for etableringen av Mattilsynet, ble det hevdet at antallet laboratorier ville bli redusert fra ca 70 til 10–20 laboratorievirksomheter i løpet av 5 år, da kapasiteten i markedet er for stor. I forbindelse med etablering av det statlige Mattilsynet, er ansvaret for å ta prøver skjøvet over til næringsmiddelvirksomhetenes egenkontroll. Dette har medført på at volumet av prøver som tilsynet tidligere bestilte, har gått kraftig ned. Etableringen av nytt innkjøpsreglement i Staten hvor innkjøp konkurranseutsettes, har dessuten senket prisene på Mattilsynets analyser.  BUVA AS har likevel vunnet fram i tildelinger av oppdrag fra Mattilsynet i samarbeid med SVM IKS i Larvik og Fjellab på Rjukan.

 

I løpet av det siste året har det vært en markant tilspissing i konkurransesituasjonen mellom laboratorieselskaper som opererer på det norske markedet. Konkurransen om kundene hardner og store aktører i markedet må forventes å bruke lave priser som et taktisk virkemiddel i en periode for å ta markedsandeler og redusere antallet konkurrenter. Styret i BUVA har i denne sammenheng gjennomført en grundig SWOT-analyse for bedriften. For å redusere risiko for tap av markedsandeler og inntjening, må BUVA videreutvikle sin profil som lokal kompetanseleverandør med servicetjenester utover rene analyseresultater. Samtidig vil det være påkrevd med en offensiv satsning i nye geografiske områder og nye tjenester.  Styret anser fortsatt vekst som en kritisk suksessfaktor for å være en konkurransedyktig leverandør i markedet. Kostnadseffektivisering og lønnsomhet er også forutsetninger for å være en stabil og langsiktig aktør. 

 

Tilbud fra Eurofins om kjøp av aksjene i BUVA AS

 Styret i BUVA har mottatt en konkret henvendelse om kjøp av aksjene i BUVA AS. Dette skjedde på et tidspunkt hvor arbeidet med sammenslåingen med SVM IKS gjennom en aksjeemisjon var godt i gang. Styret valgte å gjennomføre denne emisjonen før et ev. salg av aksjene kunne vurderes og eventuelt gjennomføres. Styret har imidlertid hatt fortløpende kontakt med Eurofins for å klarlegge selskapets strategiske hensikt. I november fikk styret utarbeidet en vurdering av de større laboratorievirksomhetene som i dag tilbyr analysetjenester med representasjon i Norge/Skandinavia innenfor BUVAs virksomhetsområde. Eurofins er ett av de største laboratorieselskapene i Europa innenfor dette virksomhetsområdet med en omsetning på 1.500 mill.kr i 2004 med 40 laboratorier i 15 land og 2000 ansatte, de aller fleste i Europa. Økonomien i selskapet er solid. Hovedkontoret ligger i Brussel. Eurofins er en sammenslåing av 3 tidligere laboratorieselskap fra hhv. Frankrike, Belgia og Danmark.  I Norge har Eurofins en avdeling i Oslo og de har kjøpt flertallet av aksjene i M-Lab med hovedkontor i Stavanger. I løpet av 2005 har de kjøpt opp ytterligere 2 mindre laboratorievirksomheter på Sør-Vestlandet. Eurofins har i sin årsmelding for 2004 satt seg klare mål om en betydelig vekst i Skandinavia.

 

Styret i BUVA har i forbindelse med den konkrete henvendelsen fra Eurofins, også gjort en vurdering av:

 • Hva som er best for kundene
 • Hva som er best for eierne
 • Hva som er best for de ansatte

 

Basert på en total vurdering, konkluderte styret med at på tross av de gode resultatene de siste årene, er BUVA fortsatt et lite selskap som har begrensede midler å stå imot en langvarig markedskrig med de store analyseselskapene. Styret legger til grunn at lovverket om offentlige anskaffelser vil måtte følges og at dagens eiere ikke kan forventes å ville skyte inn ytterligere kapital i selskapet i konkurranse med andre oppgaver som kommunene er pålagt å tilby sine innbyggere. Styrets klare oppfatning er at kundene fortsatt ønsker et lokalt tilbud innenfor laboratorie- og rådgivningstjenester. I BUVAs kundetilfredshetsundersøkelse våren 2005, var beredskap, lokal tilgang, kvalitet og  kundeservice med rådgivningstjenester de viktigste kriteriene for valg av leverandør sammen med en samlet mest fordelaktige pris.

 

Ved evaluering av Eurofins opp mot øvrige aktuelle, større aktører, har styret konkludert med at Eurofins er det selskapet som har en forretningsidé kombinert med et ønske om å etablere hovedvirksomheten for Sør- og Østlandet i Drammen, som best sikrer en videreføring og videre utvikling av virksomheten BUVA i dag driver.

 

For dagens eiere, synes det som om det viktigste er ikke å eie, men at tjenestetilbudet fortsatt er tilgjengelig. Både Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune har i forbindelse med en gjennomgang av sine eierposisjoner for en tid til bake, allerede signalisert et ønske om å selge til en aktør som er villig til å videreutvikle virksomheten.

 

Samtlige fast ansatte medarbeidere i BUVA, sendte uoppfordret et brev til styret og daglig leder høsten 2005 hvor de uttrykket et klart ønske om salg til Eurofins, da de vurderte dette som den beste garanti for å trygge arbeidsplassene og utvikle bedriften videre. Også medarbeiderne i Larvik er positive til en slik løsning. Styret besluttet på dette grunnlag å gjennomføre forhandlinger med Eurofins med sikte på en felles avtale om salg av aksjene til Eurofins.

 

Av markedsstrategiske årsaker, er selve avtalen konfidensiell, men de viktigste elementene kan kort nevnes:

 • Eurofins ønsker å overta samtlige aksjer i selskapet, dog minimum 90% av aksjene
 • Eurofins har gitt en frist for undertegnelse av avtalen  til senest 01.04.06 pga. markedshensyn
 • Kjøpesummen på 3,0 mill kr utgjør en kurs tilnærmet kr 1.200 per aksje
 • Eurofins har som mål å styrke BUVAs virksomhet med Drammen som hovedlokasjon for virksomheten på Østlandet og Sørlandet.
 • Eurofins forplikter seg til å videreføre virksomhetene på Gol og i Larvik i samsvar med de avtalene som er inngått tidligere ved BUVAs overtagelse av disse virksomhetene

 

Styrets anbefaling: Styret i BUVA behandlet saken i styremøte den 15. februar 2006 og vedtok å anbefale avtalen. Mer detaljert informasjon ble gitt av styret på et eiermøte den 1. mars 2006.

Vurdering:

Rådmannen forstår saken slik at styret i BUVA AS anbefaler et salg av aksjene i BUVA AS til Eurofins i den hensikt å opprettholde og videreutvikle det fagmiljø og de tjenestene som i dag tilbys fra BUVA AS. De tradisjonelt to største aksjonærene i BUVA AS, Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune, har allerede tidligere ved gjennomgåelse av sine eierporteføljer, besluttet/vedtatt å selge sine aksjer til andre som er villige til videreutvikle virksomheten.

BUVA har siden etableringen bistått eierne med analysetjenester, veiledning og rådgivningstjenester som det har vært hensiktsmessig å samle som et felles tjenestetilbud både til eierne og andre som har bruk for denne typen tjenester og beredskap med lokal kunnskap og forankring.

 

Rådmannen ser at denne type tjenester ikke er en del av kommunenes pålagte primæroppgaver. Så lenge disse tjenestene er tilgjengelige i markedet, ser ikke rådmannen spesielle grunner til å bli sittende med disse aksjene fremover.

 

Tilbudet fra Eurofins tilsvarer en kurs tilnærmet kr 1.200,- per aksje mot pålydende kr 1.000. For 3 år siden var aksjenes matematiske verdi kr 0. Flesberg kommune har i dag 20 aksjer i BUVA AS. Det betyr at kommunen vil få et samlet oppgjør på kr. 24.000,- for sin aksjepost.

 

Med bakgrunn i det foranstående anbefaler rådmannen at kommunens aksjer i BUVA AS selges til Eurofins.