FLESBERG KOMMUNE

 

 

Utvalg:

administrasjonsutvalget

 

Møtested:

Kommunehuset

 

Møtedato:

16.03.2006

kl. 12:00

 

Saksliste

Sakstittel

Saksordfører

PS 6/06

Meldinger

 

PS 7/06

Helse- og omsorgsetaten - nye stillingshjemler

Thomas Fosen

PS 8/06

Arbeidstid - ansatte i Flesberg kommune

Gudveig Førle

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

 

Lampeland          

01.03.2006

 

Arkiv               

 

 

Saksmappe     

2006/298

 

Avd                 

Fellestjenesten

 

Saksbehandler

Svein Foss

Meldinger - adm.utv.

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

administrasjonsutvalget

16.03.2006

6/06

 

Rådmannens anbefaling:

Meldingene tas til etterretning.

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

23.02.2006

Arkiv               

410

Saksmappe     

2006/290

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Svein Foss

Helse- og omsorgsetaten - nye stillingshjemler

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

administrasjonsutvalget

16.03.2006

7/06

 

Rådmannens anbefaling:

  1. Midlertidige engasjementstillinger under ansvar 441 – Eldre/funksjonshemmede, gjøres om til faste stillinger
  2. Stillingshjemlene på 0,75% og 0,56% dekkes innenfor etatens vedtatte budsjettrammer.

Saksopplysninger:

Det har gjennom flere år vært bygd opp tjenestetilbudet for funksjonshemmede i Flesberg. Flere har i de siste årene avsluttet videregående opplæring og behovet for kommunalt tilrettelagt dag-/ arbeidstilbud har økt. Vi har igjennom de to siste årene fått ansvaret for dagtilbudet til to personer. Det er laget et tilrettelagt tilbud for disse to noe som også er lagt inn i budsjettet både for 2005 og 2006. Det er alltid i en startfase usikkerhet om tilbuds- og bemanningsbehov i slike saker. Vi har nå hatt god tid til å prøve ut dette og behovet for disse tjenestene er av varig karakter og dermed kommer også behovet for å opprette faste stillingshjemler.

Budsjettmessig er lønnsmidlene til disse (til nå midlertidige) stillingene plassert på to forskjellige steder under ansvar 441 – Eldre/funksjonshemmede. Dette skyldes at den ene bor i Ungbo og budsjettmessige plassert der, mens den andre bor hos foreldre og budsjettmessig holdt utenom lønnsmidlene til Ungbo.

Vurdering:

På bakgrunn av ovennevnte er det behov for å opprette følgende stillingshjemler:

1.      0,75% stilling/årsverk

2.      0,56% stilling/årsverk

For nærmere å synliggjøre bakgrunnen for behovet for den nye stillingshjemlen75%, vises til sak som var opp til politisk behandling i 2004, jfr. vedlegg.  

Stillingen på 56% er i hovedsak knyttet til arbeidstilbud i kantina på Flesbergtunet. Denne arbeidslederen tilrettelegger i hovedsak for arbeidsoppgaver i kantina, men også andre oppgaver tilknyttet Flesbergtunet.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

01.03.2006

Arkiv               

403

Saksmappe     

2006/294

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Svein Foss

Arbeidstidsbestemmelser for ansatte i Flesberg kommune

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

administrasjonsutvalget

16.03.2006

8/06

 

Rådmannens anbefaling:

Eksisterende arbeidstidsbestemmelser, herunder ordningen med betalt spisepause i Flesberg kommune, opprettholdes.

Saksopplysninger:

Kommunestyret har gjort vedtak om at arbeidstiden for kommunalt ansette skal vurderes med den hensikt evt. å ta bort den betalte spisepausen.

Spørsmålet om arbeidstid har flere ganger vært behandlet i kommunestyret.  Bl.a. gjorde kommunesytet i desember 1996 følgende vedtak:

1.      I det det vises til saksutredningen går Flesberg kommune over på ordning med betalt spisepause for de kommunalt ansatte.  Arbeidstiden blir etter dette kl. 08.00 – 15.30 året rundt for alle som ikke arbeider turnus. Reglementet for fleksitid endres tilsvarende.

2.      En forutsetning for ordningen er at arbeidstakerne står til disposisjon i spisepausen fortrinnsvis ved at kontorene kan holdes åpne.

3.      Ordningen trer i kraft straks.

Bakgrunnen for at saken ble tatt opp den gang, var i første rekke en vurdering av at ordningen som inntil da hadde vært med langdag på torsdagene, ikke lenger virket etter hensikten. I 1996 var en av motforestillingene mot betalt spisepause at en da ville få krav om økning av stillingshjemlene. Resultatet ble ikke slik, snarere tvert i mot, jfr. den nedbemanningsprosess som har skjedd de siste årene.

Hovedårsaken til at saken ble tatt opp på nytt i 2000/01, var at de som arbeidet turnus på Flesbergheimen, bare delvis hadde betalt spisepause. Dvs. at de ansatte på sykeavdelingen hadde betalt spisepause på kveld/natt- og på helgevakter, men ikke på dagtid (p.g.a. turnusordning er arbeidstiden her 35½  t/uke, mot 37 ½  t/uke for øvrig i kommunen). Under behandlingsprosessen framkom det et uttrykt ønske fra kommunestyret om å komme fram til en ordning hvor alle ansatte var likestilte m.h.t. arbeidstidsvilkår. Driftsleder ved sykehjemmet beregnet at en slik omlegging ville innebære et behov for en økning på ca. 0,65% årsverk for å få turnusen til å gå opp. Etter at saken hadde vært utsatt flere ganger, gjorde kommunestyret i møte den 03.05.01 slikt vedtak:

1.      Alle kommunalt ansatte med minst 5 ½ t arbeidsdag i Flesberg kommune får betalt spisepause fra 1. juli 2001.

2.      Dekning av kostnader kr. 177.000 (inkl. sosiale utgifter) tas opp under budsjettjusteringen høsten 2001.

Vurdering:

Dette er åpenbart en sak som både politikere og ansatte har vært opptatt av. På bakgrunn av de innspill som har kommet ved tidligere behandling, er det liten tvil om at de ansatte ønsker en ordning med betalt spisepause. 

Ut fra en totalvurdering, vil rådmannen anbefale at en opprettholder dagens ordning.  Ved å gå tilbake til den gamle ordningen på sykehjemmet, vil en sannsynligvis kunne spare like mye som ekstrakostnaden ble beregnet til i 2001, dvs. i underkant at kr. 200.000,-.  Rådmannen har imidlertid ingen problem med å følge kommunestyrets utrykkelige målsetting om å likestille alle ansatte. 

Når det gjelder øvrige ansatte, kan ikke rådmannen se at det er vesentlig å spare på å innføre ubetalt spisepause. For det første vil man bryte opp med en ordning som har fungert godt både for arbeidsgiver og arbeidstakere. Til tross for nedbemanning innenfor de arbeidstakergrupper dette omfatter, så kan man ikke si annet enn at både arbeidsmengde, kompleksitet og krav til kvalitet har økt i den perioden ordningen har fungert. Dette har, etter rådmannens vurdering, blitt løst på en tilfredsstillende måte. Sett i sammenheng med at det har vært betydelige endringsprosesser bl.a. med å ta i bruk nye teknologiske løsninger, så har det vært stilt store krav til fleksibilitet for kommunens ansatte. Denne viljen til fleksibilitet er det, etter rådmannens vurdering, viktig å ta vare på og vi ser at det gir resultater.

 Dernest er det uklart i hvilken grad en omlegging faktisk vil være ressursbesparende.  Vel vil de ansatte måtte være til stede  ½ time lengre hver dag, men samtidig vil de kunne gå fra arbeidsplassen sin i matpause som om de hadde fri. Denne type avbrudd synes lite servicevennlig overfor publikum og kan bidra til ineffektivitet.  Slik ordningen fungerer i dag, må de ansatte være tilgjengelig for arbeidsgiver i matpausen ved behov.  Dette er en ordning som fungerer tilfredsstillende og det skjer ikke sjeldent at publikum får svar på spørsmål i de ansattes matpause i stedet for at de må ringe opp igjen.

Vi vet at for eksempel Kongsberg kommune for en tid tilbake vurderte ordningen med ubetalt spisepause, men valgte å opprettholde ordningen med betalt spisepause.  Rådmannen konkluderer med at ulempene med å innføre en ordning med ubetalt spisepause kan synes større enn å opprettholde dagens ordning med betalt spisepause.

Dersom kommunestyret skulle være innstilt på å innføre en ordning med ubetalt spisepause, må saken drøftes nærmere med de ansattes organisasjoner i h.h.t. hovedavtalens bestemmelser før endelig vedtak kan fattes i saken.