FLESBERG KOMMUNE

 

Utvalg:

komiteen for livsløp og kultur

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedato:

14.06.2006

kl. 13:00

 

 

Saksliste

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 8/06

Meldinger

 

PS 9/06

Kulturprisen 2006

Anne-Liz Lande

PS 10/06

Fordeling av kulturmidler 2006

Odd Kåre Dalen

PS 11/06

Videreutvikling av middelalderdalen-restfinansiering

Jon Olav Berget

PS 12/06

Søknad om salg av øl  - Blåberg dagligvare

Ole Helge Sønåsen

PS 13/06

Søknad om serverings- og skjenkebevilling for Blåberg kafe

Ole Helge Sønåsen

PS 14/06

Helse- og omsorgsetaten – økning av stillingshjemler i Ungbo

Anne-liz Lande

PS 15/06

Sektorplan - rusmiddelpolitisk handlingsplan for Flesberg kommune

Ole-Kristian Ulland

PS 16/06

Psykiatritjenesten - rapportering bruk av øremerkede midler

Paul Bratlie

PS 17/06

Forstudie skolestruktur og ombygging av skolebygg. NB! Saken legges fram på gruppemøter 12.6.06

Anne-Liz Lande

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

02.06.2006

Arkiv               

 

Saksmappe     

2006/717

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Meldinger

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

14.06.2006

8/06

 

Rådmannens anbefaling:

 

Saksopplysninger:

a)      Melding om økonomistatus helse og omsorgsetaten - gjennomgang av helse- og omsorgssjefen

 

b)      Melding om legevaktssituasjonen - gjennomgang av helse- og omsorgssjefen

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

08.05.2006

Arkiv               

076

Saksmappe     

2006/465

Avd                 

Kulturkontoret

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Kulturprisen 2006

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

14.06.2006

9/06

 

Rådmannens anbefaling:

 

Vedlegg: Retningslinjer for kulturprisen

Saksopplysninger:

Kulturprisprisen deles ut av Flesberg kommune sammen med DnBNOR, Kongsberg og er på kr. 20.000 + diplom. (i henhold til retningslinjene ble beløpet oppjustert fra kr. 15.000 i  2002)

Fristen for å sende inn skriftlig begrunnede forslag til kandidater var 4.mai. Ordningen ble kunngjort gjennom annonse i Laagendalsposten, plakater, og som nettnyhet på kommunens nettside.

Saken er delegert til komiteen for livsløp og kultur fra kommunestyret i henhold til vedtak i sak 70/95 av 20.6.95. Jfr. revidering av retningslinjene i desember 1996, skal navnet på prisvinneren offentliggjøres med begrunnelse etter et vedtak er fattet.

Ved fristens utløp var det kommet inn 7 forslag. (2005: 5 forslag).

 

OVERSIKT OVER KANDIDATER:

 

FORSLAGSSTILLER

KANDIDAT

BEGRUNNELSE

Kari Borge Aaasen

Asgeir Helgestad

Han er en kulturperson som gjør en kjempejobb og gleder folk i alle aldre. Bøker for barn, bilder og filmer som er praktfulle. Han skaper lyst til å være ute i naturen for store og små. Det er en stor ting å ta med seg i livet.

Elin Karine Hage

Flesberg Malerklubb

I mange år har jeg hatt den gleden av å være medlem i Flesberg Malerklubb. Klubben kan snart feire 35-års jubileum. Gjennom malerklubben har jeg fått mange gode venner, fått utvikle mine evner innfor tegnig/maling på malerkvelder og kurs som Malerklubben har arrangert. Jeg har fått inspirasjon fra turer til andre utstillinger, og fått vær med mine egne bilder når malerklubben har hatt utstilling på Gamleskolen i Lyngdal, Dåset og Lampelandmarken. Flere av medl. har fått arbeidene sine  antattNovember-utstillingen i Drammen, som Buskerud Bildende Kunstnere og Drammen Kunstforening holder hvert år.  For meg har Malerklubben vært en viktig del av Flesberg kommunes kulturtilbud jeg har interesse for. Det er viktig i en kommune å ha et mangfoldig og variert tilbud med kulturaktiviteter slik at folk kan trives. Jeg foreslår Flesberg Malerklubb som kandidat til kulturprisen 2006. Flere av ildsjelene som var med å starte klubben, Reidun Bjørkesett og Ingrid Liv Bjerke,  er fremdeles med og er en inspirasjonskilde i Flesberg Malerklubb. (vedl. Informasjon om Flesberg Malerklubb).

Flesberg Pensjonistforening og Flesberg Eldreråd v/ Olav Molia og Johan Gutterud

Kjell Løver

Kjell Løver har velvillig stilt opp i forskjellige sammenhenger når det har vært behov for lydutstyr. Her kan nevnes: Bistått Høgheim og Solvoll Teaterlag i over 13 år, på Dåsettunet i ca. 11 år, 17.mai i Flesberg i vel 20 år, på Stevningsmogen ifbm. Skiskyting. Dekket større begravelser i Lyngdal og Flesberg. Holdt ukurs i bruk av lydutstyr. Bidratt ved restaurering av Høgheim og Solvoll. Dekket hopparrangement i Svene. Har underholdt på Flesbergheimen- senere Flesbergtunet sammen med Kongsberg Trekkspillklubb. Ens stor del har vært gratisarbeid. Dekning av direkte utgifter har vært beskjedne. Vi mener Kjell fortjener en anerkjennelse for det store frivillige arbeid han har nedlagt. 

Flesberg hørselslag v/ Astri Rindem

Kjell Løver

Han er en mann som står på med høytaleranlegg til alle døgnets tider. Aldri nei i hans munn så sant han makter i forhold til jobb. Men hvis han ikke kan selv så skaffer han stedfortreder. Derfor syns vi han er en bra kandidat.

Svene bygdekvinnelag v/ Astri Rindem

Lilly og Eivind Hvila

De har gjort en kjempejobb for og fra Søre- Svene grendehus i veldig mange år. Ellers har de gjort mye frivillig arbeid som set står respekt av. Lilly har også gjort mye frivillig arbeid i Svene bygdekvinnelag. Vi synes de er verdige kandidater.

Styret for Søre-Svene grendehus Kretslag AL

Lilly og Eivind Hvila

Dette med bakgrunn i deres årelange innsats for å opprettholde et levende nærmiljø for alle i Søre-Svene og omegn fra 1967 og fram til i dag. Ved siden av sin innsats i tilrettelegging av sosiale aktiviteter har de også utmerket seg gjennom å ivareta historien etter bla. Anne Sofie skole. I febr. 2006 valgte de å avslutte sitt formelle engasjement etter 22 års lang og trofast tjeneste av helsemessige årsaker. Det er styrets oppfatning at de bør regnes som gode ambassadører og rollemodeller for samtlige innbyggere i Flesberg kommune. Vi håper derfor at Eivind og Lilly Hvila herved tas med i vurderingen av verdige kandidater til kulturprisen 2006. (+ vedl. tidl. søknad fra 2002, faksimile fra Lp sommeren 2005)

Guro Lie

Anne Hay Ingebrigtsen

Grunnet hennes innsats for 4H-klubben Snappen og Ørn 4H. Anne  bør belønnes med en slik pris grunnet hennes iherdige innsats for 4H-klubben som i dag dekker Flesberg, Lampeland og Svene. Hun har selv fullført H og mottok plaketten i 2001. Fortsatte etter dette på frivillig basis og ble klubbrådgiver 2001-2005, samt verv for Buskerud 4H. Dette har vært meget positivt for klubben, som har medført økt medlemstall og økt trivsel. Anne har hatt ens spesiell evne til å engasjere ungdommen i klubben og ga dem ansvar. Man lærer seg tidlig å ha en oppgave gjennom året som skal planlegges og utføres. Oppgavene er knyttet til natur, håndarbeid, arrangere større samlinger osv. Som medlem lærer man hvordan en bedrift /organisasjon er oppbygd. I løpet av 4H arrangeres det også flere sammenkomster på klubb,- fylkes, lands- og nordisk nivå. Jeg synes tiden er inne for å sette fokus på en slik person som Anne, som bruker sin tid til frivillig kulturarbeid. Slik at ungdommen i bygda får ett spennende tilbud utover det som finnes. (noe forkortet).

Vurdering:

I henhold til praksis legges saken fram uten anbefaling fra rådmannen.

Tidligere kulturprisvinnere:

1983: Jan Fekjan

1984: Jan Lislien

1985: Flesberg Skolekorps

1986: Guri Sandelien Eriksen og Birger Paulsen

1987: Tor Einar Evju

1988: Tormod Flåtrud og Jan Dokken

1989: Bjarne Brattås

1990: Henny Tveitstulen og Anne Marie Paulsen

1991: Jarl Hammervold og Arne Gulbrandsen

1992: Siri Christensen og Marius Fjellvik

1993: Ikke tildelt

1994: Steinar Lie

1995: Borghild og Olaf Bakken

1996: Liv Heyerdahl Blydenstein og Wenche Neset

1997: Kristoffer Bråta og Kåre Deildok

1998: Arne Olsen

1999: Olaf Garås Hvamb

2000: Kjell Thorberg

2001: Grendegruppa

2002: Solvoll og Høgheim Teaterlag

2003: Astri Rindem og Hjørdis Homelien

2004: Kjell Landerud

2005: Berit Ulland

 

 

 

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

24.05.2006

Arkiv               

223

Saksmappe     

2006/98

Avd                 

Kulturkontoret

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Fordeling av kulturmidler 2006

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

14.06.2006

10/06

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Lag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund, Norges Handicapidrettsforbund og Det Frivillige Skyttervesen får tilskudd fra post 1.4723.233.380.-000 “Idrettsmidler”
 2. Fordeling av idrettsmidler: Sum kr. 150.000

1)      Svene Idrettslag                                     kr. 89.000

2)      Flesberg Idrettslag                                  kr. 14.000

3)      Flesberg Skytterlag                                kr. 28.000

4)      Lyngdal Idrettslag                                   kr. 10.000

5)      Flesberg helsesportslag                          kr. 4.500

6)      Flesberg idrettsråd                                  kr. 4.500

 

 1. Tilskudd til lag og foreninger ”allment kulturarbeid” postene 1. 4723.237-000 med underpostene 231/377/385
 2. Fordeling av kulturmidler: Sum kr. 107.000

1)      Snappen/Ørn 4-H                                   kr. 6.000

2)      Lyng 4H                                                  kr. 6.000

3)      Lampeland Lørdagsklubb                       kr. 1.000

4)      Numedal Spel- og dansarlag                  kr. 15.000

5)      Flesberg Skolekorps                              kr. 35.000

6)      Høgheim og Solvoll teaterlag                 kr. 12.000

7)      Flesberg Malerklubb                               kr. 4.000

8)      Haugens Venner                                    kr. 4.000

9)      Flesberg Motorveteranklubb                  kr. 1.000

10)  Flesberg Røde Kors                               kr. 14.000 * øremerket ny scooter

11)  Flesberg Folkeakademi                          kr. 1.000

12)  Flesberg historielag                                kr. 6.000

13)  Flesberg Pensjonistforening                   kr. 2.000

14)   Kirkens Givertjeneste                            Avslag, faller utenom kriteriene

15)  Sommerstua, Kvernan                           Vurderes under annen post, kultuvern.   

Saksopplysninger:

Flesberg kommune har følgende rammer for tildeling av kulturmidler for 2006:

 

Post 1.4723.233.380-000                              tilskudd til idrettsarbeid                      kr. 150.000

Post 1.4723.237 m/underposter 231/377/385           tilskudd til lag og foreninger   kr. 123.000

(allment kulturarbeid.)

 

Fordeling av kulturmidler er delegert til komiteen for livsløp og kultur (k.sak 70/95).

 

Det var ved fristens utløp 31.mars 2006 kommet inn totalt 21 søknader fordelt på 6 søknader om idrettsmidler (d.s samme i 2005) og 15 søknader om kulturmidler, d.s i 2005.

 

Søknadene ad. idrett er oversendt til Flesberg idrettsråd for uttalelse og uttalelse er mottatt.

 

Oversikt forslag 2006 / tilskudd 2005:

 

idrettsmidler

forslag 2006

tilskudd 2005

Laget søker om

1.       Svene Idrettslag

kr. 89.000

kr. 87.000

kr. 150.000

2.       Flesberg Idrettslag

kr. 14.000

kr. 14.000

kr. 17.000

3.       Flesberg Skytterlag

kr. 28.000

kr. 28.500

kr. 50.000

4.       Flesberg helsesportslag

kr. 4.500

kr. 4.000

kr. 5.000

5.       Lyngdal idrettslag

kr. 11.000

kr. 11.000

kr. 20.000

6.       Flesberg idrettsråd

kr. 4.500

kr. 5.000

kr. 5.000

kulturmidler

forslag 2006

tilskudd 2005

Laget søker om

1.                  Snappen/Ørn 4-H

kr. 6.000

kr. 6.000

kr. 8.000

2.                  Lyng 4-H

kr. 6.000

kr. 5.000

kr. 1000

3.                  Lampeland Lørdagsklubb

kr. 1.000

kr. 1.000

kr. 1.000

4.                  Numedal  spel- og dansarlag

Kr. 15.000

kr. 15.000

kr. 15.000

5.                  Flesberg Skolekorps

kr. 35.000

kr. 35.000

kr. 35.000

6.                  Høgheim og Solvoll teaterlag

kr. 12.000

kr. 14.000

Kr. 15.000

7.                  Flesberg Malerklubb

kr. 4.000

kr. 4.000

kr. 4.000

8.                  Haugens Venner

kr. 4.000

kr. 3.000

kr. 4.000

9.                  Flesberg Motorveteranklubb

kr. 1.000

kr. 1.000

kr. 3.000

10.               Flesberg Røde Kors

kr. 14.000 * øremerket ny scooter

kr. 10.000

kr. 20.000

11.               Flesberg Folkeakademi

kr. 1.000

kr. 1.000

kr. 1.000

12.               Flesberg historielag

kr. 6.000

kr. 7.000

Ingen sum

13.               Flesberg pensjonistforening

Kr. 2.000

kr. 3.000

kr. 3.000

14.               Sommerstua på Kvernan, ny

vurderes under annen post, kulturvern

Ingen søknad

kr. 5.000

15.               Kirkens Givertjeneste, ny

avslag

Ingen søknad

kr. 5.000

 

Vurdering:

 

Flesberg idrettsråd hadde møte 10.mai og rådmannen går inn for å følge deres uttalelse/forslag til vedtak.

 

Det kom inn 2 nye søkere til kulturmidler, allmenn kultur i år. De to er Kirkens Givertjeneste som driver hovedsakelig driver dåpsopplæring og driften går rundt via gaver. Rådmannen går inn for avslag på søknaden da dette formålet ikke kan ses å være i tråd med retningslinjene for å gi kulturmidler.

 

Den andre søknaden er fra Sommerstua på Kvernan, drevet av Ole Endre Bergerud. Sommerstua har vært i drift siden 1991, med enkel sommerservering for omvisning i mølla og kraftstasjonen. Mest besøk var det i 2003, med 1400 besøkende, besøkstallet på sommeren ligger ellers jevnt på ca 1000 personer. Overskuddet er beskjedent. 

 

Bergerud skriver blant annet i søknaden:

 

”Sammen med andre årsaker er dette på grensen til at vi vurderer å avslutte driften. Samtidig har vi mange faste besøkere, også bygdefolk, som har glede av tilbudet. Dette må nærmest regnes som et rent kulturtiltak. Vi velger derfor å søke om kulturmidler siden kommunen kommunen tidligere har vært interessert i å støtte prosjektet”.

 

Rådmannen vurderer driften av Sommerstua som positivt, på lik linje med ”Kulturstugo’s lørdagskafe i Flesberg. De kan sammenlignes ved at de begge er kulturelle tiltak, inkl. servering.  Kulturstugo har søkt og fått tilskudd på ”tilskudd til andre arrangementer, tiltak” og har blitt vurdert i retning av kulturvernarbeid og dette er det naturlig å vurdere Sommerstua som også, mht. både mølla og kraftstasjonen og Kvernandammen på området. Rådmannen foreslår derfor at søknaden ikke vurderes i sak om Kulturmidler, men at søknaden vurderes på kulturverngrunnlag og avgjøres gjennom delegert vedtak.

 

 Kulturmidlene tildeles etter kriterier hvor det hovedsaklig er aktivitet som støttes, vektlegging av aktiviteter for barn og unge, samt tilrettelegge for et bredt kulturliv.  Der det i hovedsak er voksne medlemmer, kan lagene få støtte fordi de er “alene “ om å representere sitt fagområde, og / eller de støtter/lager aktiviteter for barn og unge. Å gi tilskudd til disse er å ivareta et bredt kulturliv.

 

Rådmannens forslag til fordeling er på kr. 107.000. Det foreslås at det holdes tilbake resterende midler på kr. 16.000 til fordeling til søknader om spesielle tiltak for resten av året.  Saken en legges med dette fram til politisk behandling.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

29.05.2006

Arkiv               

U01

Saksmappe     

2005/1860

Avd                 

Kulturkontoret

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Videreføring av middelalderdalen - restfinansiering

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

14.06.2006

11/06

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Utgifter til markedsføring/ aktiviteter for bygdetun og stavkirker 2006 kr. 25.000 føres på post 11405.235.375.-000 og dekkes over næringsfondet.

Saksopplysninger:

Flesberg kommunestyre har de siste årene gått inn for å markedsføre Numedal som middelalderdalen,  se k-sak 81/04, av 16.12.04, k-sak  8/05 av 17.2.05 og sist k-sak 69/05 av 15.12.05.

Flesberg kommunestyre vedtok følgende i k-sak 69/05, i møte 15.12.05:

Under forutsetning av likelydende vedtak i Rollag kommune og Flesberg kommune bevilger kommunestyret i Flesberg fra Næringsfondet

·         kroner 10.000 kroner i Oppstartstilskudd til Interimstyret for Numedal Middelalderdalen.

·         kroner 50.000 til Middelalderuka, arrangementer i løpet av året, drift og utvikling av nettstedet.

·         Avsetting av ytterligere kr. 25.000, for å fullfinansiere Flesbergs egenandel, vurderes i løpet av 1.halvår 2006.

Kommunestyret ønsker tilbakemelding fra interimstyret innen 1. januar om styrets organisering og videre arbeid inkl. budsjett og finansieringsplan.”

 

 

Jfr. siste kulepunkt om fullfinansiering i sak 69/05 ble det varslet å komme tilbake til ny sak i kommunestyre  i løpet av første halvår 2006. Dette gjøres herved.

 

Innspurten til Middelalderuka for 2006, som vil bli arrangert 23-30.7.06, er i full gang og programmet er når dette leses, i ferd med å komme ut til alle husstander og alle registrerte hytteeiere i Numedal.

 

Middelalderuka 2006 har følgende rammebudsjett, inkl. mva.:

 

Utgifter:

Arrangementer, inkl. honorarer:        kr. 150.000

Ukevertinne:                                      kr. 10.000

Program trykking:                              kr. 40.000 

Distribusjon                                        kr. 50.000

Plakat:                                                kr. 7.000

Pr/markedsføring                              kr. 75.000

SUM:                                                  kr. 332.000

 

Inntekter:

Numedalskommunene:                     kr. 150.000 (à 50.000 fra hver kommune)

Buskerud fylkeskommune, reg.avd.:            kr 50.000

Avsetning fra 2005:                           kr. 62.000

Stipulerte bill.inntekter:                      kr. 50.000

SUM:                                                 kr. 312.000    

 

                       

Når det gjelder overføring fra hver kommune, ser dere at bidraget fra hver kommune er satt til kr. 50.000,- jfr. kulepunkt 2 i kommunestyrets vedtak 15.12.06. Arbeidsgruppa for middelalderuka, foreslår at bidraget i sin helhet går til middelalderuka for at uka skal komme i havn økonomisk. Det er i tillegg søkt om tilskudd fra Norsk Kulturråd, men søknaden her er ikke avgjort. I 2005 fikk middelalderuka kr. 18.000 fra NKR. Dersom svaret fra NKR er negativt må pr/markedsføringsdelen redusere utgiftene tilsvarende, slik at budsjettet går i balanse. Dersom billettinntektene blir høyere enn budsjettert, kan dette være en buffer for budsjettet når regnskapet sluttføres og evt. overføres til evt. ”Uke” i 2007.

 

 

Aktiviteter for bygdetun og stavkirker – hele året

Numedalskommunene har som målsetting å fokusere på aktiviteter på bygdetun og fortrinnsvis stavkirker (evt. andre kirker) hele året, også utenom sommersesongen. Dette for at lokalbefolkningen, hytteeiere og andre interesserte kan oppleve kulturhistoriske tilbud hele året i Numedal med stavkirker og bygdetun som historiske arenaer.  Gjennom målrettet innsats på felles markedsføring, skal det være lettere  for målgruppene å få tak i informasjon og bli kjent med tilbudene.

 

Det satses derfor på å utgi 3 programmer pr. år: Vinter/vårprogram, sommerprogram og høstprogram. Programmene lages av Reklamemakeriet og er av trykkekvalitet. Sommerprogrammet er mest omfangsrikt op påkostet og kostnadene er også størst for dette programmet, som også inkluderer programmet for middelalderuka.

 

Felles for alle aktivitetene er at de i tillegg vil bli markedsført via internett, annonser i lp, plakater og redaksjonell omtale i Lp/andre fora.

 

Budsjett 2006,  (inkl. mva), Flesbergs andel.

 

Utgifter:

Trykking av vinterprogram:                           kr. 1.700

Porto, vinterprogram:                                    kr. 1.300

Sommerprogram, trykking/distribusjon:        kr. 16.000

Høstprogram, trykking, distribusjon:             kr.  3.000

Annonsering av arr. i LP:                               kr. 10.000

Arrangementer 2006:                                    kr. 5.000

SUM:                                                             kr.35.300

 

Inntekter:

Arrangementer:                                             kr. 4.000        

(voksne kr. 50,- barn u/ 16 år gratis)

 

Når det gjelder aktiviteter for bygdetunene/stavkirken gjennom året er det fortsatt et behov for en fullfinansiering på kr. 25.000. Selv da vil budsjettet gå i underskudd.

 

Vurdering:

Rådmannen ser på tiltaket for å gi gode kulturtilbud via middelalderuka og aktiviteter/arrangementer på bygdetun/stavkirker gjennom hele året, som et vesentlig turistrettet tiltak, i tillegg til positivt tilbud til lokalbefolkningen i regionen.

 

Det er å håpe at Norsk Kulturråd vil støtte middelalderuka også for 2006, og / eller at det vil besøkstallet vil øke (ca. 5.000 i 2005) med dertil økning av billettinntektene for at budsjett for uka skal gå i balanse.

 

Når det gjelder aktivitetene for øvrig, ser rådmannen at markedsføring og arrangementer koster penger og at det er naturlig å følge opp intensjonen i k-sak om en eventuell restfinansiering. Rådmannen foreslår at det bevilges kr. 25.000 til aktiviteter for stavkirker/bygdetun året 2006, med dekning over næringsfondet. Det er ikke tatt høyde for disse utgiftene i driftsbudsjettet, da kostnadene er nye. Øvrige utgifter dekkes over kulturetatens eget budsjett.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

10.05.2006

Arkiv               

U62

Saksmappe     

2006/403

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Søknad om salg av øl - Blåberg dagligvare

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

14.06.2006

12/06

kommunestyret

29.06.2006

 

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Alexander Frederik Adriansee gis bevilling for salg av øl/”rusbrus”  i lokalene til Blåberg daglivare for perioden 29.juni 2006 – 31.desember 2007.
 2. Salg av øl tillates fra kl. 08.00-18.00 på hverdager, og til kl. 15.00 på dager før søn- og helligdager. Salg av øl er forbudt på søn- og helligdager, 1.mai og 17.mai og på stemmedagen for stortings/-fylkestingsvalg- og kommunestyrevalg og på folkeavstemning vedtatt er etterlov.
 3. Alexander Frederik Adriansee godkjennes som styrer under forutsetning av at alkohollovens kunnskapsprøve er avlagt og bestått innen 1.8.06
 4. Marielle Adriansee godkjennes som stedfortreder under forutsetning av  at alkohollovens kunnskapsprøve er avlagt og bestått innen 1.8.06
 5. Bevillingen gis under forutsetning av at salgs- og skjenkested er fysisk avdelt med vegg og dør, eller skyvedør som skal være låst.
 6. Bevillingsgebyret for salg av øl for 2006, fastsettes til minstegebyret på kr. 1.000.-

Saksopplysninger:

Alexander Frederik Adriansee søker om salgsbevilling for øl i dagligvarelokalene til Blåberg dagligvare. Gulbrandsen har overtatt driften av forretningen Blefjell Turistsenter, Blåberg.  Det søkes om salg av øl fram til kl. 18.00 på hverdager og til kl. 15.00 på søndager/helligdager.

Alexander Frederik Adriansee søker om å bli styrer med Marielle Adriansee som stedfortreder.  En person kan ha flere bevillinger, men i følge alkohollovens bestemmelser kan 1 person kun være styrer på ett sted.

Av vedlegg er det sendt firmaattest, firmaet er registrert i Brønnøysundregisteret.  Skatteattest foreligger ikke ennå, i påvente at søker venter på nytt norsk personnummer. Søkere har fått beskjed om å avlegge og bestå alkohollovens kunnskapsprøve for å bli styrer, se forslag om dette i forslag til vedtak pkt. 3.

Søknaden er oversendt lensmannen, sosialsjefen og økonomiavdelingen til uttalelse. Lensmannen og sosialsjefen har ingen merknader til søknaden. Økonomiavdelingen har ikke gitt uttalelse.

Søker har søkt om bevilling i henhold til alkohollovens normalbestemmelser for salg av øl/rusbrus. Ihht. Alkohollovens normalbestemmelser kan salg av øl/rusbrus skje fra 08.00-18.00, til kl. 15.00 på dager før søn- og helligdager

Kommunestyret kan generelt eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg, men salg og utlevering av øl er forbudt etter kl. 20.00 på hverdager og etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager. Salg og utlevering av øl er forbudt på søn- og helligdager, 1 og 17.mai og på stemmedagen for stortings-/fylkestings- og kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov. Det kan ikke bestemmes at salg av øl ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager.

Alkoholloven har bestemmelser om at styrer/stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve for å inneha salgsbevilling. Alle bevillingshavere må også betale et årlig gebyr i bevillingsavgift til kommunen etter omsatt mengde vareliter, hvor satsen pr. vareliter er bestemt av staten. Staten har samtidig bestemt minstegebyr for salg av øl, eller skjenking. Minstegebyret for salg av øl er på kr. 1.000,-.

Gjeldende bevillingsperiode varer til og med 31.12.2007.  Pr. i dag går driften på den tidligere bevillingen inntil kommunestyret har fattet sitt vedtak i møte 29.6.06.

Vurdering:

Rådmannen går inn for at søker gis tillatelse til salg av øl, inkl. ”rusbrus”, selv om det eksplisitt ikke er søkt om ”rusbrus”.  Bevillingen skjer på samme vilkår som andre bevillingshavere med alkohollovens normaltid som grunnlag. Rådmannen går inn for minstegebyret for salg, da dette har vært vanlig praksis når virksomheten er liten og har nye eiere. Virksomheten har de siste årene betalt minstegebyret da omsetningen av salg av øl har vært relativt liten.

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

10.05.2006

Arkiv               

U63

Saksmappe     

2006/404

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Kristin Hammershaug

Søknad om serverings- og skjenkebevilling for Blåberg kafe

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

14.06.2006

13/06

kommunestyret

29.06.2006

 

 

Rådmannens anbefaling:

 1. Alexander Frederik Adriansee gis bevilling for alminnelig skjenking av øl, ”rusbrus” og vin, samt brennevin i lokalene til Blåberg kafe for perioden 29.juni 2006 til og med 31.desember 2007.
 2. Skjenkebevillingstidene følger alkohollovens normaltider, dvs. skjenking av øl, vin og ”rusbrus” kan skje fra kl. 08.00-01.00 og skjenking av brennevin fra kl. 13.00-24.00.
 3. Bevillingsgebyr for skjenking for 2006, fastsettes til minstegebyret på kr. 3.000,-.
 4. Marielle Adriansee godkjennes som styrer. 
 5. Alexander Frederik godkjennes som stedfortreder.
 6. Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at styrer avlegger og består serveringslovens etablererprøve senest 1.8.06.
 7. Skjenkebevillingen gis under forutsetning av at styrer og stedfortreder avlegger og består kunnskapsprøver senest 1.8.06.

Saksopplysninger:

Alexander Frederic Adriansee, søker pr. 14.3.06 om serverings- og skjenkebevilling for kafete i lokalene til tidligere Blefjell Turistsenter, Blåberg. Det søkes om alminnelig skjenking av øl og vin, mellom kl. 10.00-01.00 og brennevin fra kl. 13.00-24.00 fordelt på følgende sesonger: Sommersesong mai - september alle dager. Vintersesong: oktober- april onsdag – søndag.

De går for tiden på tidigere bevilling, som har skjenking av øl og vin, samt brennevin.

Søker har oppgitt fødselsnummer, og venter for tiden på nytt personnummer, fordi han er nederlandsk statsborger. Dette er ikke mottatt pr. i dag.

Søknaden er oversendt lensmannen, sosialsjefen og økonomiavdelingen til uttalelse. Lensmannen har ingen merknader til søknaden. Det har heller ikke sosialsjefen, men påpeker at gjeldende lovverk må følges. Søknaden er også sendt Mattilsynet til uttalelse ad. servering.

Mattilsynet har gitt følgende uttalelse: ”Virksomheten er godkjent i henhold til gjeldende godkjenningskrav. Med bakgrunn i kravene til næringsmiddellovgivningen har ikke Mattilsynet innvendinger mot at serveringsbevilling gis. ”

I henhold til alkohollovens normalbestemmelser kan skjenking av brennevin etter kommunal bevilling skje fra kl. 13.00-24.00. Skjenking av øl, ”rusbrus” og vin kan skje fra kl. 08.00-01.00. Det er ikke tillatt å skjenke utover alkohollovens maksimaltider, dvs. at øl, ”rusbrus” og vin ikke kan skjenkes i tiden fra kl. 03.00-06.00 og brennevin ikke i tiden 03.00-13.00.

Kommunestyret kan fastsette innskrenkninger generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested. Kommunestyret kan forlenge skjenketiden for brennevin, men ikke utover skjenketiden for øl/vin. Skjenking av brennevin  er forbudt på stemmedagen for stortings-, fylkestings- og kommunestyrevalg og på stemmedagen for folkeavstemning etter lov. Bevillingen kan være alminnelig eller bare gjelde skjenking til deltagere i sluttet selskap.

 I henhold til hotelloven skal serveringssteder holdes lukket fra kl. 01.00-6.00. Lensmannen kan for enkelte anledninger gi tillatelse til å lukke senere eller åpne tidligere. Bevillingshaver kan ha flere salgs-og skjenkebevillinger. Bevillingshaver kan godkjennes som styrer, men en person kan bare være styrer på ett sted.

I henhold til alkoholloven er det et krav om at styrer og stedfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøven, styrer av serveringsstedet må også ha avlagt og bestått etablererprøven etter serveringsloven.

Søkerne har pr. i dag ikke avlagt prøver etter alkoholloven/serveringsloven, men de er kjent med at disse prøvene må tas.  Se forslag til vedtak her med forslag om dato for når prøvene må være avlagt og bestått.

Vurdering:

Rådmannen foreslår at alkohollovens normalbestemmelser skal gjelde, dvs. ikke foreslått en egen spesiell skjenketid for dette skjenkestedet, dette er i tråd med gjeldende skjenkebevillinger pr. i dag. Dvs. alminnelig skjenking av øl, ”rusbrus” og vin fra kl. 08.00-01.00.

Rådmannen går derfor inn for alminnelig skjenking av brennevin fra kl. 13.00-24.00, slik forrige driver også hadde. Det legges vekt på at lensmannen og sosialsjefen ikke har noen merknader til søknaden.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

02.06.2006

Arkiv               

031

Saksmappe     

06/677

Avd                 

Helse- og omsorgsetaten

Saksbehandler

Helen Catherine Cuenoud

Helse- og omsorgsetaten - Økning av stillingshjemler i Ungbo

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

14.06.2006

14/06

administrasjonsutvalget

15.06.2006

9/06

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

Det opprettes nye stillingshjemler tilsvarende 3,5 årsverk i Flesberg kommune p.t. i Ungbo. Rådmannen gis fullmakt til å definere størrelse på den enkelte stilling, og kompetansekrav innenfor rammen av 3,5 årsverk.

Saksopplysninger:

Oppbygging av miljøarbeidertjenesten - historikk:

 

Flesberg kommune opprettet miljøarbeidertjenesten for mennesker med funksjonshemninger sommeren 1998. Da Flesbergtunet sto ferdig i september 2003 ble det gitt tilbud til flere med behov for tilrettelagt botilbud. Dette til personer som har behov for heldøgns hjelp og tilsyn.

I september 2003 flyttet to personer inn i Ungbo. I planleggingen av Ungbo ble det vurdert et hjelpebehov den første høsten tilsvarende 1,72 årsverk, som da var fast ansatte. I januar 2004 flyttet en tredje person inn i Ungbo som hadde et større bistandsbehov. Det var ikke mulig å dekke dette behovet med eksisterende bemanning. Etter et drøyt halvårs drift ble det vurdert at riktig bemanning totalt var 3,22 årsverk, og det ble opprettet nye faste stillinger etter politisk behandling i september 2004.

 

I tillegg visste man at man måtte opprette dagtilbud for en person gradvis i skoleåret 2004/05, hvor det i starten av året var behov for en 20 % stilling, og deretter en gradvis økning til en 60 % stilling. Fra høsten 2005 økte behovet til en 100 % stilling, og måtte fra da regnes som et permanent behov. Ved noe omprioritering klarte en å redusere behovet for økning  fra 100 % til 75% stilling. Denne stillingsstørrelsen ble gjort om til fast stilling etter politisk behandling mars 2006. Bemanningen i Ungbo er i dag på 3,97 årsverk.  

 

På ettersommeren 2005 fikk Flesberg kommune en ny bruker med behov for et omfattende tjenestetilbud. Helse- og omsorgsetaten har gradvis bygd opp et tjenestetilbud til denne personen. Personen flytter inn i tilrettelagt bolig i Ungbo i slutten av september, og vil ha et permanent behov for bistand. Denne saken er først nå ferdigbehandlet i helse- og omsorgsetaten, og fremlegges som egen sak til politisk behandling for oppretting av stillingshjemlene. For budsjettåret 2006 er det satt av 1,5 millioner kroner ut i fra de midlertidige tilbud som gis i dag.

 

I Ungbo bor det mennesker med behov for tjenester døgnet rundt p.g.a. en funksjonshemning. De har ut i fra individuelle behov gjennom lov og fortolkning juridiske rettigheter. Denne gruppen nevnes i faglitteratur, i lovverket (lov om sosiale tjenester) med fortolkninger som en gruppe som har behov for bistand på flere områder, og over mye lengre tid enn annen hjemmebasert omsorg. Dette skyldes at en jobber ut fra et habiliteringsøyemed, hvor opplæring og bistand på flere områder (hjelp i hjemmet, fritid, arbeid, skole) gjennom hele livet er nødvendig. Fra statlig hold gis det tilskudd (ligger i rammetilskuddet og utbetales året etter innrapportering) ut i fra hvor mange vi rapporterer inn med denne funksjonshemningen som får tjenester. Dette er ment for å bidra til at denne gruppen får den bistanden som er nødvendig, og at dette vanligvis innebærer en større kostnad.

 

Personen som flytter inn har et omfattende behov for tjenester til alle døgnets tider, og har ut i fra faglige vurderinger, drøftinger med andre instanser og ut i fra behov, rettigheter til tjenester. Ut i fra dette er det satt opp en døgnrytmeplan og bemanningsplan. Disse planene danner grunnlaget for behovet for nye 3,5 årsverk i Ungbo. P.g.a. av dette er åpen politisk behandling for å opprette nye stillingshjemler, så må det meste av detaljopplysninger knyttet til brukere utelates p.g.a. taushetsplikt.

 

Kostnadsrammen på 3,5 årsverk er i underkant av 1,6 millioner kroner (inkl. tillegg, pensjon og arbeidsgiveravgift). 1 årsverk ligger i gjennomsnitt på kr. 450.000,- (inkl. kveld/natt-, helge- og høytidstillegg, pensjon og arbeidsgiveravgift). I tillegg må det budsjettmessig legges inn innleie ved feieavvikling, og på hverdager uten eksternt tilbud på dagen p.g.a. ferie, fridager og høytidsdager; ca. kr 250.000,-. Personen er i et skoletilbud som vil avsluttes (ennå usikkert når), og det vil i tillegg da bli behov for å opprette et tilbud på dagtid. Bemanning til et fremtidig dagtilbud er ikke en del av de 3,5 årsverkene, og kommer i tillegg. Da dette ennå tidsmessig er usikkert, velger en å melde om behovet og komme tilbake dette behovet når en vet når det blir permanent, og det er behov for faste ansatte på hverdagene.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken og vil anbefale at det opprettes 3,5 årsverk i Ungbo slik det fremgår av saksutredningen.

Dette behovet ble første gang kjent like før kommunens budsjett for 2006 ble lagt frem for behandling, og man kunne da avsette kr. 1.500.000,- i budsjettet ut fra foreløpige anslag av hjelpebehov. Man hadde på det tidspunkt ingen mulighet til å planlegge alle detaljer om opplegg og bemanning, og dette fremmes derfor nå. Uten den styrking av kommuneøkonomien som skjedde ved fremleggelse av statsbudsjettet for 2006, så ville det ikke vært mulig å avsette så vidt store beløp til styrking av helse- og omsorgstjenesten. Alternativet ville da vært enda sterkere omprioriteringer innenfor eksisterende driftsnivå.

 

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

02.06.2006

Arkiv               

144

Saksmappe     

06/685

Avd                 

Helse- og omsorgsetaten

Saksbehandler

Helen Catherine Cuenoud

Sektorplan - rusmiddelpolitisk handlingsplan for Flesberg kommune

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

14.06.2006

15/06

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

1.      Det foreliggende utkast til alkoholpolitisk plan for Flesberg kommune, vedtas.

2.       Det utarbeides en rusmiddelforebyggende plan, slik det fremgår av saksutredningen, og denne del av den rusmiddelpolitiske handlingsplanen sluttføres og vedtas høsten 2006/våren 2007 etter et bredt samarbeid mellom involverte faginstanser og foreldre/brukere.

Saksopplysninger:

Kommunene er tillagt et betydelig ansvar for å utforme en lokal alkoholpolitikk innenfor rammene av Lov av 02.06.89 med endringer av 16.05.97. Kommunen er bl.a. pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. I dette arbeidet må kommunen ha et bevisst forhold til hvilke retningslinjer og politiske føringer man ønsker å legge på alkoholpolitikken.

 

Den alkoholpolitiske handlingsplanen bør være et hjelpemiddel både for kommunen og bevillingshavere. Den må inneholde regler og krav som kan stilles både overfor søkere, bevillingshavere, hensyn kommunen vil legge vekt på i en bevillingssak, tider for salg og skjenking, avgiftssatser og kontrollrutiner med videre. Det er, som kjent, motstridende interesser innenfor dette politikkområdet. Det er på den ene siden ønsket om å redusere alkoholforbruket på bakgrunn av de skader man ser det fører med seg, mens man på den andre siden må forholde seg til at det er et legalt omsettelig middel. Videre må man også forholde seg til de næringsinteresser som er knyttet til salg og skjenking av alkoholholdig drikk. Salgs- og skjenkenæringen ønsker naturlig nok å kunne drive sin virksomhet med så få restriksjoner som mulig, og i alle fall med gode og trygge rammevilkår. En slik plan vil derfor ikke være noe negativt for næringen, men gi bevillingshaverne og andre forutsigbarhet i hvordan kommunens alkoholpolitikk føres.

 

Flesberg kommune har hatt en alkoholpolitisk plan, men den har ikke blitt rullert siden år 2000. Helse og omsorgsetaten har satt i gang et arbeid for å oppdatere og lage en ny alkoholpolitisk plan. 

Vedlagt følger et forslag til ny plan som er utarbeidet på bakgrunn av Sosial- og helsedepartementets ”Veiledende mal for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan.

 

Det har vært gjort en kartlegging på hvordan forskjellige instanser opplever russituasjonen i Flesberg kommune. Dette er med andre ord ikke harde fakta, men de forskjellige instanser som gir tilbud, og er i nærkontakt med rusmisbrukere, og deres opplevelse av russituasjonen i kommunen. Det er videre kartlagt og beskrevet hva som finnes av tilbud til rusmisbrukere i kommunen i dag. 

 

I tillegg er det satt i gang et arbeid der helse, sosial og barnevern, skole, ungdomsklubb, trygdekontor, og politi i samarbeid arbeider med forslag til handlingsplan for rusarbeidet i Flesberg kommune. Dette arbeidet er tidkrevende, og det arbeides bl.a. nå med å involvere Fau og politikere i det viktige arbeidet videre med å utarbeide en handlingsplan mot rus.  Dette arbeidet vil ikke komme videre før høsten 2006 når et nytt skoleår har startet, og et nytt Fau er valgt.

 

Kommentarer til enkelte deler av planen som omhandler bevillinger:

§ 1 – 7a Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om salgs eller skjenkebevilling:

Det er angitt i loven hvilke hensyn bevillingsmyndighetene kan legge vekt på ved tildeling av salgs eller skjenkebevilling. De hensynene som er nevnt i lovteksten er ikke uttømmende, men er eksempler på hva kommunene kan legge vekt på ved skjønnsutøvelsen: Antall salgs- eller skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet og målgruppe, trafikk og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn, hensyn til lokalmiljøet og om bevillingssøker og andre sentrale personer i virksomheten er egnet til å ha salgs og skjenkebevilling. 

Kommunen kan også beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger.

 

§ 4 – 3 Vilkår knyttet til bevillingen. 

Det kan settes vilkår for bevillingen i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige regler. Det kan bare stilles vilkår som er saklig begrunnet, og det vil i denne sammenhengen si at de må ha til hensikt å ivareta alkoholpolitiske og samfunnsmessige hensyn. Eksempel på vilkår som kan stilles, er at det skal være en bestemt aldersgrense for adgang til et skjenkested. Til søker av bevilling til et spisested kan det også stilles vilkår om at stedet skal ha en meny, ha spiseplikt, eller at en viss andel av stedets omsetning skal bestå av mat for å oppfylle intensjonen om å være et spisested. Det kan også stilles vilkår om godkjenning av stedet fra brannmyndighet, næringsmiddeltilsyn mv.

 

Kommunen velger selv innenfor kommunestyrets periode for hvor lang periode bevillingen skal gis. Bevillingsperioden jf. § 1 – 6 kan være for 1,2, 3 eller 4 år, med unntak av bevilling til Vinmonopolets utsalg som gis for 4 år. Uavhengig av når i kommunestyreperioden bevillingene tildeles, løper bevillingen maksimalt til 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Det er også mulig å gi bevilling for en bestemt del av året eller for en bestemt anledning. Det må fremgå klart av bevillingen når den begynner og når den opphører. 

 

§ 3 – 7 og 4 – 4 Tidsinnskrenkinger for salg og utlevering av øl og skjenking av alkoholholdig drikk. Kommunen kan fastsette salgs- og skjenketider som går utover lovens normaltider bare de holder seg innenfor maksimaltidene.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at utkastet til alkoholpolitisk plan vedtas. Som det fremgår av utredningen gjenstår det et ganske stort arbeid med å utarbeide en plan der rusforebygging tas opp på bred front. Parallelt med dette arbeidet er det viktig å få vedtatt en oppdatert og revidert alkoholpolitisk plan for kommunen. Rådmannen er tilfreds med at denne del av arbeidet nå er sluttført og kan legges frem for behandling.

 

Vedlegg:

1

Vedlegg: Alkoholpolitisk handlingsplan for Flesberg kommune


 

 

 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

02.06.2006

Arkiv               

G70

Saksmappe     

06/720

Avd                 

Helse- og omsorgsetaten

Saksbehandler

Helen Catherine Cuenoud

Psykiatritjenesten - rapportering bruk av øremerkede midler

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

komiteen for livsløp og kultur

14.06.2006

16/06

kommunestyret

 

 

 

Rådmannens anbefaling:

Psykiatri budsjett vedtas.

Brukermedvirkning ivaretas med bruk av brukerundersøkelser og det opprettes et bruker råd.

Saksopplysninger:

Kommunen får hvert år et øremerket tilskudd til psykiatri.

Dette tilskuddet har økt årlig.  Fylkesmannen er satt til å kontrollere at kommunene bruker midlene til psykiatri og ikke til andre formål i kommunen.

 

I forrige års rundskriv (IS-24/2004) skulle kommunene gjøre rede for sin vedtatte disponering av det øremerkede tilskuddet for 2005 på fastlagt skjema. Dette opplegget videreføres for 2006.

 

”Vedtatt disponering av det øremerkede tilskuddet skal framgå av kommunebudsjettet, og med utgangspunkt i det samlede tilskuddet kommunen mottar for 2006.

 

På en del av spørsmålene i rapport for 2005 og vedtatt disponering 2006 skal kommunen presisere hvilke tiltak med hvilke beløp for det enkelte tiltak som inngår. Dette vil gi Fylkesmannen bedre innsyn i kommunenes bruk av tilskudd, jf. bevilgningsreglementet § 17. Tilfredsstillende utfylling på vedlagte skjemaer, herunder utfylling av presiseringsfeltene er et vilkår for at Fylkesmannen skal ha fullmakt til å utbetale midler.”

 

Helse og omsorgsetaten har fått opprettet et eget ansvar for psykiatri.  Budsjett og regnskap vil bli ført der.  Det oppfyller krav om at det skal være tydelig hva midlene brukes til, og at det skal gå frem av kommunens vedtatte budsjett og regnskap.

 

Vilkår for utbetaling.  Rapportering fra IS-1/2006:

Midlene utbetales i to terminer.  15.02 og 15.02

 

Vilkår for utbetaling av 1. termin:

1.      Vilkårene for 2005 er oppfylt(jf rundskriv IS-24/2005)

2.      Rapportering for bruk av øremerket tilskudd for 2005 er mottatt av fylkesmannen, jf rundskriv IS-24/2005.  Fylkesmannen gjennomgår rapporteringen for den enkelte kommune frem til 01.04.2006.

 

Vilkår for utbetaling av 2. termin:

1.      Vilkårene for tubetaling 1. termin er oppfylt

2.      resultatrapportering for 2005 er tilfredsstillende

3.      Det foreligger en politisk vedtatt oversikt over bruken av eventuelle overførte midler for 2005 til 2006.06.02 Det foreligger politisk vedtak for disponeringen av tilskuddet for 2006som dokumenterer at økningen fra 2005 til 2006 minst svarende til økningen i tilskuddet.

4.      Kraven som er satt til brukermedvirkning er oppfylt.

 

Det er en forutsetting at midlene nyttes tilkommunens psykiske helsearbeid, herunder psykososialt arbeid med barn og unge. 

 

Fylkesmannen har bare fullmakt til å utbetale tilskudd når vilkårene er oppfylt.  For å unngå forsinket utbetaling mp kommunen selv sørge for dokumentasjon over hvordan den oppfyller hvert enkelt vilkår.  Fylkesmannen skal gi kommunen tilbakemelding over hvordan hvert enkelt vilkår anses oppfylt”

Vurdering:

Som det fremgår av overnevnte, må kommunen følge de pålegg som direktoratet setter for at utbetalinger skal skje. 

Dette er Helse og omsorgsetaten i Flesberg kommunes forslag til tiltak for å følge sentrale pålegg:

 

1.            Politisk behandling av psykiatri budsjett som en del av tertial rapporten.

2.            Oppretting av et eget ansvar for å tydelig gjøre hva psykiatrimidlene brukes til.

3.            Brukermedvirkning på alle nivå.

·                     Individuelt i behandling.

·                     Etablering av rutiner der brukerne besvarer et spørreskjema om hvordan de er fornøyd med tjenesten.

·                     Etablering av et bruker råd.

H/O etaten foreslår at det etableres et lite bruker råd som kan bidra med sine synspunkter på tjenesten på overordnet nivå.