PP-tjenesten - henvisning


Generelt

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal gjøre en faglig vurdering - en såkalt sakkyndig vurdering. Vurderingen skal vise om barnet trenger spesialpedagogisk hjelp og vil foreslå et tilbud for barnet, foreldrene eller barnehagen.

Det er opplæringsloven som krever at PPT gjør denne vurderingen, da PPT er både faglig kompetent og en nøytral part.

PPT skal gjøre en sakkyndig vurdering i disse tilfellene:

 • Søknad om tidlig eller utsatt skolestart
 • Spesialpedagogisk hjelp
 • Spesialundervisning
 • Fritak fra opplæring
 • Punktskriftopplæring
 • Tegnspråkopplæring
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
 • Inntak til særskilt utdanningsprogram i videregående
 • Utvidet opplæringstid i videregående skole

Målgruppe

Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Kriterier/Vilkår

Du har ikke eller kan ikke få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Annen informasjon

Interkommunal PP-tjeneste (PPT) og Oppfølgingstjeneste (OT) for kommunene Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg, samt Buskerud fylkeskommune.  PPT-OT arbeider for å sikre likeverdig opplæring for alle barn, unge og voksne med særlige behov. Les mer på ppt-ots hjemmeside:

www.ppt-ot.no

Praktiske opplysninger
Veiledning

Barn/elever under 15 år henvises av foresatte selv eller i samråd med barnehage/skole/helsestasjon. Unge over 15 år kan ta initiativ til henvisning selv, eventuelt i samarbeid med skolen.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp med henvisningen.

Søknadsfrist

Henvisninger behandles fortløpende.

Henvendelsen/søknaden/skjemaet sendes til

Flesberg kommune
Lampelandhagan 7
3623 Lampeland

Saksbehandlingstid

Forespørsler om henvisning behandles fortløpende.

Saksbehandling

Uttalelsen fra PPT er et ledd i saksforberedelsen før det fattes vedtak om spesialundervisning mv.

Kontaktinformasjon

 • Siri Andersen  Baklid
 • oppvekst- og kultursjef
 • Telefon: 31022100
 • Mobil: 93248483
 • Send e-post

Lover og retningslinjer

Tjenestekatalog