Politisk organisering

Flesberg kommune har organisert det politiske nivået etter en såkalt komitèmodell. Modellen vår kjennetegnes ved at komitèene i utgangspunktet ikke er gitt beslutningsmyndighet, men har ansvaret for å gi anbefalinger til kommunestyret.

Til oversikt over kommunestyrets, formannskapets og komiteenes medlemmer

Politiske møter og møtedokumenter

Sakspapirene til kommunestyret, formannskapet og komiteene publiseres vanligvis 1 uke før møtene.

Økonomiplaner og rapporter

Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan og innen årets utgang vedta budsjett for neste år. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettårene. For hvert kalenderår skal det utarbeides årsregnskap og årsberetning. 

Les mer

Prosjekter og planer

Kommunene skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommunen. 

Les mer

Valg

Det er valg annet hvert år - enten stortingsvalg eller kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Les mer