Snøscooterløyper

Regjeringen har besluttet å avvikle forsøket med kommunal myndighet til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Arbeidet med å endre motorferdselloven igangsettes straks.

Klima- og miljødepartementet tar sikte på å sende ut et forslag til lovendring på høring i midten av juli 2014.

Lovendringen skal gi kommunene myndighet til å etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter. Etter planen vil lovendringsforslaget ligge tett opp til forsøksordningen, både når det gjelder prosesskrav til opprettelse av løyper og vilkår for lokalisering av løypene.

Påbegynt planleggingsarbeid i kommunene kan fortsette, men kommunene kan ikke treffe endelig vedtak før lovendringen er vedtatt.