Kulturmidler - Allmen kultur eller idrettsarbeid


Generelt

Formål:

 • Kulturmidler skal komme kommunens innbyggere til gode, fremme interesse for kulturarbeid og ivareta kulturlivet i kommunen.

 • Flesberg kommune kan gi kulturmidler til lag/foreninger og organisasjoner som driver med kulturaktivitet innenfor kommunen.

 • Flesberg kommune ønsker gjennom kulturmidlene å bidra til et bredt kulturliv for alle aldre, men der aktiviteter for barn og unge blir spesielt vektlagt mht aktivitetsstøtte. Søknader med integreringsfokus blir vektlagt.

 

Målgruppe

 • Lag/foreninger og organisasjoner innen kommunen som driver kulturell aktivitet.

 • Interkommunale lag og organisasjoner med minst 5 medlemmer fra Flesberg kan søke, dersom det ikke finnes tilsvarende organisert aktivitet i Flesberg.

 • Organisasjonen må være åpen for alle og ledelsen må være demokratisk valgt.

 • Lag som driver aktiv konkurranseidrett og mosjonsidrett via Norges Idrettsforbund, og Norges Skyttervesen, kan søke om idrettsmidler.

Unntatt fra tilskuddsordningen er:

 • Organisasjoner som først og fremst ivaretar medlemmenes yrkes, helse og eller økonomiske interesser.

 • Fylkes- og landsomfattende organisasjoner uten lokallag i Flesberg

 • Grendehus og andre lokale forsamlingshus

 • Vel-foreninger/bygdelag som har partnerskapsavtale med kommunen.

 • Lag/organisasjoner som har partnerskapsavtaler med kommunen/eller får annet offentlig tilskudd fra Flesberg kommune

Kriterier/Vilkår

Søknadsfrist er 15.april. Obligatoriske vedlegg må følge søknaden innen fristen, for å bli formelt godkjent. Søknader som kommer inn etter fristen, eller er ufullstendige (f.eks uten vedlegg), vil ikke bli behandlet.

Søknad fremmes gjennom lagets hovedstyre.

Kun lag/foreninger og organisasjoner/interkommunale organisasjoner som har organisasjonsnummer kan søke.

Obligatoriske vedlegg *

 • Aktivitetsplan *
 • Budsjett *

 • Årsmelding og revidert regnskap fra siste år.*

 • Nærmere og utfyllende redegjørelse for de tiltak som det søkes om stønad til.

Praktiske opplysninger
Veiledning

Søknaden lastes ned fra internett. Kulturkontoret yter hjelp til utfyllingen etter forespørsel.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15.april. Obligatoriske vedlegg må følge søknaden innen fristen, for at søknaden blir formelt godkjent. Søknader som kommer inn etter fristen, eller er ufullstendige (f.eks uten vedlegg), vil ikke bli behandlet.

Henvendelsen/søknaden/skjemaet sendes til

Søknad sendes elektronisk.

 

Saksbehandlingstid

Svar skal foreligge senest 1. juli.

Saksbehandling

Flesberg idrettsråd gir uttalelse til søknader innen idrettsarbeid.

Kulturmidler blir fordelt 1 gang årlig av komiteen for livsløp og kultur innenfor de rammer som kommunestyret vedtar i de årlige budsjetter
Vurdering:
Det foretas en skjønnsmessig vurdering etter aktivitet spesielt rettet mot barn og unge, medlemsmasse, økonomi, samt lagets bidrag til et bredt kulturliv uansett aldersgrupper.Integreringsfokus vektlegges.

Kontaktinformasjon

 • Kristin  Hammershaug
 • kulturkonsulent
 • Telefon: 31022102
 • Mobil: 99397953
 • Send e-post

Aktuelle skjema