Egenerklæring om konsesjonsfrihet


Generelt

Konsesjonsloven bestemmer at alle erverv av fast eiendom, herunder bl.a. erverv ved arv, gave, kjøp og stiftelse av bruksrett for lengre tid enn 10 år, er undergitt konsesjonsplikt med mindre det er gjort unntak i loven kap 3 eller i forskrift fastsatt i medhold av loven. Som erverv regnes også erverv av andeler eller parter i en eiendom.   

Skjemaet Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom brukes for:  

 1. ubebygde enkelttomter for bolig eller fritidshus, dersom tomten ikke er større enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven.  
 2. ubebygde enkelttomter for bolig eller fritidshus som ligger i et område som i kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller bebyggelsesplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til byggeområde, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene.  
 3. andre ubebygde arealer, dersom de ligger i et område som i reguleringsplan er regulert til annet enn landbruksområde, eller som i kommuneplanens arealdel er lagt ut til byggeområde.  
 4. bebygd eiendom, ikke over 100 dekar, der ikke mer enn 20 dekar av arealet er fulldyrket.  
 5. Overdragelser der kjøper er nært beslektet med selger.

Egenerklæring skal følge hjemmels-dokumentet (festekontrakt, skjøte e.l.) når dette sendes til tinglysing. Tinglysingsdommeren sender erklæringen videre til kommunen, som fører kontroll med at konsesjonsloven blir fulgt.

Praktiske opplysninger
Veiledning

Kommunens saksbehandling går ut på bekrefte (skrive under på) egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. i tråd med bestemmelsene i konsesjonsloven. Kommunen bekrefter ved underskrift/stempel på egenerklæringsskjemaet.

 

 

Henvendelsen/søknaden/skjemaet sendes til

Flesberg kommune
Lampelandhagan 7

3623 Lampeland

Kontaktinformasjon

 • Knut  Letmolie
 • avd.ing.
 • Telefon: 31022610
 • Mobil: 40008518
 • Send e-post
 • Besøksadresse
 • Lampelandhagan 7, 3623 Lampeland

Lover og retningslinjer

Aktuelle skjema