Tjenestebeskrivelser for  Bolig og eiendom

Adressetildeling
Arealoverføring
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Betaling for kommunale tjenester
Bolig - oppføring av ny bolig
Boplikt ved kjøp av eiendom
Brannvern og tilsyn
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak
Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Eiendomsskatt - begjæring om omtaksering av eiendomsskatt
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eierseksjonering/reseksjonering
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Forhåndskonferanse
Fradeling av eiendom
Grensejustering
Grunnlån
Grunnlån
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og ved katastrofetap i husdyrhold - erstatning
Kommunal bolig
Kommunal planlegging - medvirkning
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Nabovarsel - byggesak
Oppmålingsforretning
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Selvbygger
Skjøte
Startlån bolig
Startlån bolig
Utslippstillatelse
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold

Artikler

Vannmålervarsling på SMS
Vannmålervarsling på SMS
Navneutvalg
Bolig, eiendom og næring
Bolig, eiendom og næring
Vannmålervarsling på SMS
Blanketter byggesak, deling og oppmåling
Bygge uten å søke - nye regler fra 1. juli
Adressering
Navneutvalg
Brannfelle - Pressemelding
Ikke radonfare i Flesberg!