Permisjon fra grunnskoleopplæring


Generelt

Elever kan få permisjon fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker. Skolen vil vurdere om det er forsvarlig å gi permisjon. Det er ikke tillatt å gi permisjon ut over to uker om gangen.

Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager.

Foreldrene må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den vanlige undervisningen når hun eller han er tilbake.

Målgruppe


Grunnskoleelever v/foreldre/foresatte

Pris


Kriterier/Vilkår


Elevene harr ett og plikt til opplæring. Foreldre/foresatte og skole skal samarbeide om å verne elevenes skoletid.

Foreldre/foresatte må ta hensyn til skoleruta ved søknad om permisjon på grunn av feirer og reiser.

Foreldre/foresatt er ansvarlig for at skolearbeidet gjøres i permisjonstida og må yte nødvendig hjelp og støtte til dette.


Annen informasjon


Søknadsfrist

Begrunnet søknad sendes senest 2 uker før ønsket permisjon.

Henvendelsen/søknaden/skjemaet sendes til

Skjemaet blir sendt elektronisk til kommunen.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Lover og retningslinjer

Aktuelle skjema