A   B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Ø  A

Abortsøknad - før tolvte svangerskapsuke
Adopsjon
Adressetildeling
Allemannsretten
Apostille
Arealoverføring
Askespredning
Automatisk fredete kulturminner - tillatelse til inngrep
Automatisk fredete kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser
Avfall - renovasjon av husholdningsavfall
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning
Avlastningsopphold - sykehjem
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløpsvann - utslipp
Avløserordningene i landbruket

B

Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Barselgrupper
Behandlingsreise til utlandet - søknad
Besøkshjem/Å være besøkshjem
Betaling for kommunale tjenester
Betaling og innkreving av forskuddsskatt
Betaling og innkreving av restskatt
Bevilling etablering og drift av serveringssted
Bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin
Bolig - oppføring av ny bolig
Boliglån
Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til tilpasning
Bompenger - privat vei
Boplikt ved kjøp av eiendom
Borgerlig vielse
Bostøtte
Brannvern og tilsyn
Brukermedvirkning i skolen
Brukerstyrt personlig assistanse
Bygdebok
Bygdeutviklingsmidler
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

D

Deling - landbrukseiendom
Deling av grunneiendom
Den kulturelle skolesekken
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E

Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Eiendomsskatt - begjæring om omtaksering av eiendomsskatt
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eierseksjonering/reseksjonering
Elevenes fysiske arbeidsmiljø
Elevenes psykososiale arbeidsmiljø
Elevpermisjon
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F

Familiebarnehage - etablering og drift
Familievernkontor
Farlig avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse
Festekontrakt
Film og video - konsesjon for framvisning
Forhåndskonferanse
Forliksråd
Fosterhjem/Å være fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fri rettshjelp
Friluftsliv og allemannsretten
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - søknad om godkjenning
Fritak driveplikt landbrukseiendom
Funksjonshemmede - parkeringstillatelse
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi
Førerkort - dispensasjon fra helsekrav

H

Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Helsetjeneste til flyktninger og asylsøkere
Helsetjenestetilbud til innsatte i fengsel
Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten
Hjemmehjelp
Hjemmekompostering av matavfall
Hjemmesykepleie
Hjemmesykepleie - psykiatri
Hjemmeundervisning

I

Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Innbyggerinitiativ
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Introduksjonsordning for nyankomne flyktninger
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

J

Jegerprøven
Jordmortjeneste

K

Karakterer - klageadgang
Klage til Sivilombudsmannen
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og ved katastrofetap i husdyrhold - erstatning
Kommunal bolig
Kommunal planlegging - medvirkning
Kommunale avgifter
Kommunalt lån (sosiallån)
Konfliktråd
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Konsesjonsfrihet egenerklæring
Koordinering av helse- og/eller sosialtjenester - individuell plan
Korttidsopphold på sykehjem
Krisesenter
Kulturmidler - Allmen kultur eller idrettsarbeid
Kulturmidler prosjekt
Kulturminner - søknad om tillatelse til inngrep
Kulturpris
Kunnskapsprøven - alkoholloven

L

Landbruket - erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon
Landbruket - erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og ved katastrofetap i husdyrhold
Landbrukseiendom - deling
Landbrukseiendom - konsesjon og boplikt
Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legevakt
Leirskoleopphold
Lokalhistorie

M

Matombringing
Matrikkelenheter (eiendommer) - sammenslåing
Melding til barnevernstjenesten
Miljøinformasjon
Mobbing - mottiltak
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N

Nabovarsel - byggesak
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

O

Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Omsorgsovertakelse av et barn
Opplæring i grunnskole og videregående skole - innhold og antall timer
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Oppmålingsforretning
Opptenning av ild utendørs - forhåndsvarsel og forebyggende tiltak

P

Parkeringstillatelse for funksjonshemmede
Parkurs
Pedagogisk-psykologisk tjeneste - henvisning
Permisjon fra grunnskoleopplæring
PP-tjenesten - henvisning
Praktisk bistand i hjemmet
Privat vei - bompenger
Produksjonstilskudd i jordbruket
Psykiske helsetjenester
Publisering av saksdokumenter på Internett

R

Reduksjon eller fritak for skatt (ettergivelse eller nedsettelse av skatt)
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Reklameskilt - skilt langs vei
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Renovasjon
Retten til gratis grunnskoleopplæring
Retten til å dø hjemme
Rusmiddelmisbrukere - tiltak
Råd og utvalg i skolen
Rådgiving i skolen

S

Salg og oppbevaring av fyrverkeri
Salgsbevilling alkohol
Samlivskurs
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre
Seksjonering bygg
Selvbygger
Serveringsbevilling
SFO
Skjenkebevilling - ambulerende / for bestemt enkeltanledning
Skjenkebevilling alkohol
Skjøte
Skogavgift - krav om utbetaling
Skogbruket - tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket
Skogfond
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjeneste
Skoleskyss
Skolestart
Skoletilhørighet
Snøscooterløyve
Sosiallån (kommunalt lån)
Sosialtjenester for innsatte i fengsel
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesialundervisning i grunnskolen
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever i grunnskolen
Startlån bolig
Statlige spillemidler til idrettsformål
Støttekontakt
Svangerskapsavbrudd
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold
Søknad om tillatelse til tiltak

T

Tannhelstjeneste
Tekniske hjelpemidler - utlån
Terminal pleie i hjemmet
Tidligpensjon for jordbrukere
Tilskudd til lag, foreninger og organisasjoner - 1 hovedtildeling pr. år
Tilskudd til spesialtilpasning av bolig
Tobakkssalg - registrering og internkontroll
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Tros- og livssynssamfunn - tilskudd
Trygghetsalarm
Tuberkuloseundersøkelse

U

Utslippstillatelse

V

Vaksiner
Vaktmester - ambulerende
Vald - godkjenning
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold
Videregående opplæring for voksne
Voksenopplæring - Grunnskole

Ø

Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp