Gebyrregulativ og betalingssatser

Avgifter, gebyrer og egenandeler/betalingssatser vedtas av kommunestyret. FØNK (felles økonomitjeneste for numedalskommunene) er kun ansvarlig for innkrevingen. Dersom du har spørsmål om eller innvendinger mot størrelsen på avgiften, gebyret eller egenandelen, må du kontakte den aktuelle etat.

Justerte kommunale gebyrer og egenbetalinger for 2021 ble vedtatt av kommunestyret 10.12.20.

Alle gebyrene er samlet i ett dokument. HER finner du lenke til priser og gebyrer for:

  • Barnehage
  • SFO
  • Kulturskole
  • Pleie og omsorg (sykehjem, hjemmetjenester og trygghetsalarm)
  • Vann, avløp, renovasjon, slamtømming og feiing
  • Gebyrer etter matrikkel, plan- og bygningsloven, samt seksjonering

For nærmere opplysninger om de ulike tjenestene - gå inn på tjenester.