FLESBERG KOMMUNE

 

RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2007

 

 

INNHOLD:

 

Sammendrag driftsregnskap

·   Skatteinngang

 

Samlet status driftsregnskap

         Pr. etat rapporteres det på økonomi, arbeidsprogram og målindikatorer:

·   Politisk/adm.                                                                                                        

·   Fellestjenesten                                                                                                      

·   Oppvekst og kultur                                                                                              

·   Sosial og barnevern                                                                                              

·   Helse, pleie og omsorg                                                                                         

·   Teknikk, plan og ressurs                                                                                       

 

Investeringsregnskapet                                                                                               

 

Fravær                                                                                                                         

 

 

 


        

Sammendrag driftsregnskapet:

 

Opprinnelig

Periodisert

Regnskap

 

 

 

budsjett 2007

budsjett

31.8.2007

Avvik

Kommentarer:

Drift Etatene - netto ramme

93 379 353

53 772 545

51 410 032

2 362 513

Viser til egne kommentarer fra hver enkelt etat. 1,8 millioner av det positive avviket gjelder avsetning til lønnsoppgjør som skal fordeles på etatene.

Skatteinntekter

-49 100 000

-30 300 000

-30 126 689

-173 311

Se egen omtale under….

Rammetilskudd

-40 280 000

-33 000 000

-33 074 823

74 823

Se egen omtale under….

Eiendomsskatt

-2 300 000

-2 300 000

-2 454 376

154 376

Utskrevet eiendomsskatt er i tråd med budsjett

Konsesjonskraft - netto

-1 500 000

-750 000

-396 582

-353 418

Kommunen har inngått avtale med Flesberg e-verk. Avtalen omfatter kjøp av egen kraft til eget bruk til selvkost. Overskytende kraft selges på markedet og overskuddet blir fordelt mellom kommunen og e-verket etter en fastsatt fordelingsnøkkel. Pga lav markedspris oppnår vi ikke budsjetterte inntekter i 2007.

Konsesjonsavgifter

-400 000

0

0

0

Innbetales i desember

Andre statstilskudd

-300 000

-200 000

-212 250

12 250

Ok

Kompensasjonstilskudd

-1 400 000

0

0

0

Innbetales i desember

Motpost avskrivninger

-5 652 520

0

0

0

Bokføres i desember

Kompensasjon mva investeringsregnskapet

-500 000

-200 000

-254 000

54 000

Ok

Bruk av bundne fond

-1 350 000

0

0

0

Bokføres i desember

Andre utgifter:

 

 

 

0

 

Dekning av tidligere års regnskapsmessig underskudd

5 258 536

2 783 309

2 783 309

0

Rest bokføres i desember

Bruk av tidl års regnskapsmessig mindreforbruk

-3 175 369

-3 175 369

-3 175 369

0

Disponert overskudd 2006

Overføring til investeringsregnskapet

2 150 000

0

0

0

Bokføres i desember

Avsetning til bundne fond

400 000

0

0

0

Bokføres i desember

Netto renter/avdrag

4 770 000

4 800 000

4 895 481

-95 481

Ok

 

-93 379 353

-62 342 060

-62 015 299

-326 761

Negativt avvik

Netto drift

0

-8 569 515

-10 605 267

2 035 752

Positivt avvik

 

 

Skatteinngang pr 31.08.2007:

 

2005

2006

2007

Differanse

Kommentarer:

 

 

 

 

2006/2007

 

Sum skatt 1.september

26 679

30 658

30 126

-1,74 %

Skatteinngangen er 1,74% (eller 0,5 millioner kroner) lavere enn på samme tidspunkt i fjor. På landsbasis er skatteinngangen pr 1 sept 4,3% høyere enn i fjor. De siste skattemånedene kan gi store utslag og det er vanskelig å forutsi anslaget.

% av total skatteinngang

59 %

62 %

61 %

 

 

Totalt i året

 

 

Rev.bud 2007

 

 

Sum skatt 31. des.

45 229

49 549

49 100

-0,91 %

Revidert budsjettanslag for Flesberg er450.000 kroner lavere enn innkommet skatt for 2006.

 

 

 

I tabellene som følger brukes følgende kolonner:

 

Budsjett hele året

Sum vedtatt budsjett for 2007

Budsjett hittil i år

Periodisert budsjett. Kan ha noe avvik da det kan variere noe fra år til år hvilken mnd utgiftene belastes i regnskapet. Lønn skal være bra periodisert. Lønn må sees i sammenheng med 071 refusjon folketrygden.

Regnskap hittil i år

Regnskap pr. 31. august 2007

Avvik i kr hittil i år

Avvik mellom periodisert budsjett og regnskap pr. 31. august.

 


 


Rådmannens Rapport - Økonomi – 200708 – Totalt for alle etatene

 

 

Etat

Oppr årsbudsjett

Avvik hiå (kr)

0 - Politisk adm.

1 481

-52

1 - Sentraladministrasjonen

12 521

-1 059

2 - Oppvekst og kultur

31 395

2 109

3 - Sosial og barnevern

4 629

396

4 - Helse/pleie og omsorg

30 861

-240

6 - Teknikk,plan og ressurs

11 246

-421

7 - Ymse

1 247

1 827

 

Rådmannens kommentar:

Rådmannen er tilfreds med budsjettsituasjonen pr. 2. tertial 2007. Budsjettkontrollen er god på alle etater i den forstand at en har oversikt over årsaker til merforbruk der dette er tilfelle. Videre har en synliggjort mulige utfordringer fremover, og også gjort rede for etterslep på inntekter. Totalt sett er resultatet på driften pr. 2. tertial bra.
En har et stort mindreforbruk på ansvar 7,Ymse. Dette er i hovedsak en post som er reservert til lønnsjusteringer. Denne posten skal fordeles på etatene etter avslutning av årets lønnsoppgjør, og vil ha den effekt at midlene forbrukes på ansvar 7 og styrker de enkelte etatenes lønnsposter. M.a.o. ingen effekt på totalresultatet.

 

 

 

 

 

 

 


 

Økonomi - Politisk adm. - 200708

 

Art

Art (T)

Budsjett hele året (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

741 200

317 514

358 841

-41 327

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

313 300

180 128

186 343

-6 215

03

Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.

432 000

287 885

287 050

835

04

Overføringer

0

0

37 906

-37 906

4999

Sum driftsutgifter

1 486 500

785 526

870 140

-84 614

07

Refusjoner

-6 000

-3 998

-37 906

33 908

08

Overføringer

0

0

1 500

-1 500

8999

Sum driftsinntekter

-6 000

-3 998

-36 406

32 408

 

 

1 480 500

781 528

833 734

-52 206

 

Sentral statusvurdering:

Ikke spesielt store avvik, men noe høyere godtgjøring til ordfører enn budsjettert. Sannsynligvis er godtgjøring til politiske møter budsjettert for lavt; noe som vil komme til utrykk i desember. Utgift på kr. 54' til konsulenttjenester (kommuneplan) er det ikke budsjettert med. Utgifter til kontroll/revisjon vil også bli høyere enn budsjettert.

 


 

Økonomi - Sentraladministrasjonen - 200708

 

Art

Art (T)

Budsjett hele året (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

3 575 795

2 180 159

2 281 032

-100 873

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

3 877 400

1 540 050

2 321 203

-781 153

03

Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.

718 000

441 951

558 143

-116 192

04

Overføringer

4 807 800

2 208 072

2 373 343

-165 271

4999

Sum driftsutgifter

12 978 995

6 370 233

7 533 721

-1 163 488

05

Finansutgifter og finansieringstransaksjoner

1 003 000

0

0

0

5999

Sum finansutgifter

1 003 000

0

0

0

06

Salgsinntekter

-125 000

-83 300

-29 549

-53 751

07

Refusjoner

-835 000

-533 120

-627 670

94 550

071

Refusjon folketrygden

0

0

-37 629

37 629

08

Overføringer

-40 000

-26 656

0

-26 656

8999

Sum driftsinntekter

-1 000 000

-643 076

-694 848

51 772

09

Finansinntekter og finansieringstransaksjoner

-461 225

-7 480

-59 954

52 473

9999

Sum finansinntekter

-461 225

-7 480

-59 954

52 473

 

 

12 520 770

5 719 676

6 778 920

-1 059 243

 

Sentral statusvurdering:

Det er et overforbruk på lønn noe som bl.a skyldes at planlagt stillingsreduksjon på 1/2 stilling har blitt utsatt. Dessuten har det vært ekstrautgifter ang. innføring av IP-telefoni.
Under fellesutgifter er det først og fremst KS-kontingent (bl.a. økning av OU-midler) og 65' til KS-konsulent (kommuneplan), som ikke har vært budsjettert som er årsaken til overforbruket.
Interkommunale prosjekter (bl.a. Fønk-samarbeidet) viser så langt et underskudd på kr. 174'. IKT viser så langt et stort underskudd på kr. 484'. Noe av dette skyldes periodiseringen, men det er også et reelt overforbruk. Dette skyldes først og fremst kjøp av flere PC`er, skrivere osv., men også andre større utg. til IP-telefoni. Videre har vi måttet benytte eksterne konsulenter mer enn forutsatt. Noe skyldes også innføring av GatSoft systemet i H/O, og som har blitt belastet sentrale poster.
Næringsutvikling viser p.t. et underskudd på 216', men har dekkes noe over næringsfond ved årets slutt. Alt dette innebærer et relativt stort underskudd i SA som vil vare ved (noe av dette er tidligere innmeldt til budsjettjustering, men ikke funnet dekning for).

 

Målindikatorer:

 

 

2005

2006

Mål 2007

31.08.2007

Økonomi:

 

 

 

 

% avvik regnskap/budsjett

-1,3

+1,3 (overskudd)

0

-2,0

Medarbeidere:

 

 

 

 

Vernerunder

Ja

Ikke pr. 1/11

Ja

Nei

Kompetansetiltak

Ja

Ja

Mer målrettet

Delvis gjennomført

Sykefravær

3,4

1,22

2,5

5,89

Gjennomførte medarbeidersamtaler

Ja

Ja

Ja

Nei

Tjeneste:

 

 

 

 

Journalføring av post innen 2 dager

Nei

Ja

Ja

Ja

Ansettelser innen en mnd. etter utlysning

Delvis

Delvis

Ja

Bare delvis

Fysisk arkivering og avslutning av saker

Ikke påbegynt

Ikke påbegynt

Påbegynnes

Nei

Intern IKT-bistand- og hjelp i administrasjon

På dagen

På dagen

På dagen

På dagen

Elektroniske tjenester (selvbetjening):

 

 

 

 

Søknad på stillinger (Ephorte)

Nei

Nei

Ja

Nei

Skjermdialog (inkl. tjenestekatalog, CRM osv.)

Nei

Påbegynt

Videreutvikling

Påbegynt

Utviklingsmål: Behov for revisjon innhold nettsider

 

 

Påbegynnes

Ikke påbegynt

Samfunn:

 

 

 

 

Brukerundersøkelse nettsider og e-Serv.torg

Ingen

Påbegynt

Videreutvikling

Nei

 


 

Arbeidsprogram 2007:

Kommentar 31.08.2007:

·         Revisjon av plan for kriseledelsen og beredskapsplanen

Kommet godt i gang. Bare sluttarbeidet gjenstår.

·         Utarbeide reglement for de politiske komiteene

Ikke påbegynt.

·         Revisjon av kommunens politivedtekter

Ikke påbegynt.

·         Utrede sak om kommunens engasjement på Blefjell (fremtiden til Blefjell 2010 AS)

Avventes inntil salg av eiendommer er sluttført.

·         Fortsatt samarbeid med de andre Numedalskommunene og Kongsbergregionen i tråd med vedtatt e-strategi om utvikling av e-tjenester. Herunder innføring av IP-telefoni 1. halvår

Innføring av IP-telefoni er gjennomført og som har krevd relativt mye ressurser (har vært en del startvansker, men det meste ser ut til å fungere nå, men vi sliter fremdeles med trådløse tlf. på Flesbergtunet).

·         Bidra med nødvendige ressurser til videreutvikling av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett, herunder å tilrettelegge informasjon og tjenester for e-Servicetorget.

Vi har ikke hatt kapasitet til å prioritere dette arbeidet så langt i år.

·         Videreutvikle fellestjenesten, herunder å ta i bruk de elektroniske tjenestene på en mest mulig optimal måte og utarbeide nødvendige tjenestebeskrivelser. Ta vare på det gode arbeidsmiljøet.

Har ikke hatt kapasitet til å ha spesiell fokus på dette så langt. Selv i en svært travel tid bl.a. med innføring av IP-telefoni, har vi greid å ta vare på det gode arbeidsmiljøet.

·         Bidra med nødvendige ressurser i prosessen med evt. oppretting av et interkommunalt samarbeid innenfor skatt

Prosjektet ble sluttført ved at dette samarbeidet ble formelt igangsatt den 1. sept. da felles skatteoppkreverkontor for Kongsberg og Numedalskommunene ble offisielt åpnet.

·         Revidere/oppdatere kommunens HMS-reglement

Ikke kommet i gang med dette enda.

·         Revidere/oppdatere kommunens personalreglement

Kommet godt i gang med denne prosessen hvor deler av reglementet er sendt til mellomledergruppa til en foreløpig ”høring”.

·         Inntektspotensialet ved innføring av eiendomsskatt for hele Flesberg kommune utredes, og det fremmes en sak for kommunestyret 1. halvår for å avklare om eiendomsskatt for hele kommunen skal innføres

Er ikke aktuell i h.h.t. vedtak i kommunestyret.

·         Vurdere interkommunalt IKT-samarbeid gjennom Kongsbergregionen, evt. andre kommuner

Prosessen er godt i gang og forprosjektet ble vedtatt av de aktuelle kommunene før sommeren.

·         Starte prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte (p.g.a. stort arbeidspress har vi kommet på etterskudd her)

P.g.a. kapasitetsproblemer har vi ikke kommet i gang med dette arbeidet enda. En har imidlertid omgjort en ledig stilling til arkivleder/saksbehandler, og har stor tro på at dette arbeidet vil bli bedre ivaretatt i tida framover.

·         Gjennomføre kommune- og fylkestingsvalg (inkl. styrer, råd og utvalg)

Valget er gjennomført uten problemer av noen art (arbeid omkring oppretting styrer, råd og utvalg gjenstår).

 


 

Økonomi - Oppvekst og kultur - 200708

 

Enhet

 

Avvik hia

Avvik i %

 

 

 

Oppvekst og kultur adm

 

 293

5.09

 

 

 

Barnehagene i Flesberg

 

 681

27.43

 

 

 

Bibliotek

 

- 55

-6.45

 

 

 

Flesberg barne- og ungdomsskole

 

 521

4.37

 

 

 

Lampeland skole

 

 531

7.19

 

 

 

Lyngdal skole

 

 139

4.62

 

 

 

 

Art

Art (T)

Budsjett hele året (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

33 370 950

20 700 989

21 268 725

-567 736

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

4 925 768

3 249 945

2 715 532

534 413

03

Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.

1 097 400

200 000

239 040

-39 040

04

Overføringer

3 491 654

2 406 902

2 485 719

-78 817

4999

Sum driftsutgifter

42 885 772

26 557 836

26 709 016

-151 180

05

Finansutgifter og finansieringstransaksjoner

416 620

0

0

0

5999

Sum finansutgifter

416 620

0

0

0

06

Salgsinntekter

-3 342 300

-2 227 309

-2 078 475

-148 833

07

Refusjoner

-8 435 554

-7 738 389

-8 532 195

793 805

071

Refusjon folketrygden

-105 000

-105 000

-1 521 022

1 416 022

08

Overføringer

-25 000

0

-12 000

12 000

8999

Sum driftsinntekter

-11 907 854

-10 070 698

-12 143 692

2 072 994

09

Finansinntekter og finansieringstransaksjoner

0

0

-2 500

2 500

9999

Sum finansinntekter

0

0

-2 500

2 500

 

 

31 394 538

16 487 138

14 562 824

1 924 314

 

Sentral statusvurdering:

Positivt avvik for Oppvekst og kulturadm. har bl.a. sin årsak i periodisering, d.v.s. etterslep på en del utgifter.
For barnehagen skyldes det positive avviket i hovedsak høyere foreldrebetaling grunnet økt antall barn og høyere statstilskudd enn budsjettert.
Negativt avvik for biblioteket har sin årsak i økte lønnsutgifter. Noen av disse skal refunderes fra Rollag kommune da de leier Flesbergs bibliotekleder i en delt stilling fra Flesberg kommune. Utgifter på drift ligger på normalt nivå.
Det relativt store positive avviket på lønn for skolene skyldes i hovedsak moderat bruk av vikarer ved omorganisering og sykdom i personalet. Skolene melder at det er til tider svært vanskelig å skaffe vikarer, og har derfor store pedagogiske og personalmessige utfordringer knyttet til fravær. Det vil komme krav etterskuddsvis både fra kulturskolen og vikarer. Det positive avviket skyldes også her utgifter som skal betales etterskuddsvis, bl.a. utgifter til lærebøker og andre læremidler.

 

Målindikatorer:

 

Mål 2007

Begrunnelse/kommentarer

31.08.2007

Økonomi:

 

 

 

% avvik regnsk/budsj.

0

 

Positivt avvik pr. 31.08.07

Medarbeidere:

 

 

 

Gjennomførte

kompetansetiltak

 

Personalet i skolen

Gjennomføre minimum 3 personalsamlinger på tvers av skolene med fokus på Kunnskapsløftet

 

Personalet i barnehagen

3 fagkvelder: avd.styr./ped.ledere

1 dagskonferanse: alle tilsette

3 felles personalmøter: Flesberg  b.hage

Den nye grunnskolereformen forutsetter at kommunene legger stor vekt på kompetanseutvikling i personalet.

 

 

 

Fylket sin plan for implementering av ny rammeplan legger sterke føringer for kompetanseutvikling.

Gjennomført for skolene

 

 

 

 

3 fagkvelder gjennomført

1 dagskonferanse for alle ansatte gjennomført.

2 felles personalmøter gjennomført og 1 planlagt i oktober hvor private inviteres

Sykefravær

 

Komme ned i 5 %

Noe arbeid i enhetene er belastende, men målet bør være realistisk.

Fraværet  ligger på 7,69 % - målet ikke nådd for 2. tertial

Gjennomført

kartlegging/

dokumentasjon innen HMS

 

Undersøking av psykososialt miljø blant personalet i barnehage og skole. Utarbeide en enkel handlingsplan der HMS/ risikoanalyse blir satt på dagsorden.

Skoleeier ansvar for skolebasert vurdering. Sikre at det blir arbeidet med dokumentasjon og kvalitetsutvikling av arbeidsmiljøet.

 

Medarbeiderkartlegging i hele personalet skal gjennomføres i okt./nov. 2007.

 

Risikoanalyser påbegynt i barnehagene og tildels i skolene.

Gjennomførte medarbeidersamtaler

100 %

Alle medarbeidere har krav på utviklingssamtale

Gjennomført på alle skolene.

Gjennomført med 50% av mellomlederne.

Delvis gjennomført i barnehage. De resterende er planlagt gjennomført denne høsten.

 

Vernerunder

Gjennomføre minst en vernerunde i alle enheter.

Arb.miljøloven legger sterke føringer for et kontinuerlig HMS-arbeid.

Gjennomført på skolene.

Ikke gjennomført i barnehagen


 

 

Mål 2007

Begrunnelse/kommentarer

31.08.2007

Tjeneste:

 

 

 

 

Barnehage

Barnehagedekning

 

 

 

 

 

 

Kvalitetssikringssystem

 

 

100 % dekning. Skaffe alle søkere barnehageplass.

 

 

 

 

 

Utarbeide en plan for kvalitetssikring .(system)

 

Ha som mål å tilby plass i egen skolekrets, men det er akseptabelt å tilby plass i nærliggende krets.

 

 

 

 

Kvalitetssikringssystemet er påbegynt, men ikke ferdigstilt.

 

Alle søkere ved hovedopptaket er tilbudt barnehageplass. 18 søknader etter hovedopptaket (hovedsakelig endringer) er også innvilget. Liten ledig kapasitet i området Svene og Lampeland. Arbeid med godkjenning av ny privat familiebarnehage pågår.

 

Plan for kvalitetssikring er ikke påbegynt.

Skole

Læringsresultat

 

 

 

Kvalitetsutvikling

 

 

Elevresultater i nasjonale prøver høsten 2007 ligger på et landsgjennomsnitt i fagene norsk, matematikk og engelsk.

 

Skolebasert vurdering av utviklingsplaner med resultatmål

 

Grunnskolereformen krever at skolene arbeider målrettet med å øke elevenes grunnleggende ferdigheter.

 

Det er krav til skoleeier om å kvalitetssikre at vedtatte planer blir satt ut i livet på en god måte.

 

Skal rapporteres ved årsslutt. De nasjonale prøvene gjennomføres i september.

 

Arbeides med kontinuerlig, gjennom evaluering og justering av plandokument for å bedre praksis.

 

Kultur

 

Gjennomførte tiltak

 

 

- Gjennomføre lokal handlingsplan for 

   Den Kulturelle Skolesekken (DKS)

- Gjennomføre og forbedre

  Middelalderuka 2007

- Forberede ny utstilling på

  Flesbergtunet

For å gi barn og unge gode kulturopplevelser.

 

Ønske om å øke antall besøk.

Gjennomført etter intensjonene. Rapport/regnskap oversendt til fylkeskommunen 1.9.07.

Middelalderuka ble vel gjennomført med rekordbesøk på over 6.200.

Planlegging av ny utstilling utsettes til over nyttår 2008.

Bibliotek

Øke antall besøk og utlån

Bruk av bibliotekets tjenester kan stimulere til mer lesing og dermed medvirke til bedre leseferdighet og leseglede.

Skal vurderes ved årets slutt.

Elektroniske tjenester :

 

 

 

 

Søknadsskjemaer

Alle aktuelle skjema aktive

Effektiv og brukervennlig tjeneste.

Akseptabelt.

Nettsider

Oppdaterte nettsider, nyhetsoppslag.

Markedsføring av etatens og kommunens tjenester.

Skolene: variert, må oppdateres

Barnehagene: oppdatert ”basisinfo”, lite nyhetsoppslag.

Etatens nettsider: Akseptabelt.

Bruk av digitale mapper

 

Øke omfanget i forhold til 2006

Tiltak som følge av ”Plan for digital kompetanse”.

Skal vurderes i des. 2007

 

 

 

Arbeidsprogram 2007:

 

 

 

Kommentarer 31.08.2007:

 

Større utredninger/

arbeider

Utredning av framtidig skolestruktur. 

Iverksette et forprosjekt for å utrede alternativ 6 i detalj. Hensikten med forprosjektet er å fremskaffe faktaopplysninger for å gi kommunestyret grunnlag for en endelig beslutning i saken.

 

Etatssjefen har som mål å være en aktiv bidragsyter i utviklingen av et interkommunalt samarbeid innenfor oppvekst- og kulturområdet, bl.a. starte et utredningsarbeid i forbindelse med opprettelse av et interkommunalt kvalitetskontor.

 

 

 

 

Kultur - Dåset: 

-          Vurdering av bygningsmassen, med vurdering av evt. nye tiltak.

 

 

-          HMS-arbeid

-          Planlegge nye infotiltak, som brosjyre og skiltplan.

Arbeidet er godt i gang.  Det er nedsatt en plankomite, prosjektplan for forprosjektet er utarbeidet.

 

Numedalskommunene arbeidet i vinter ut en omfattende søknad om midler til et to-årig prosjekt i skolene med fokus på systematisk arbeid med kvalitetsutvikling.  Dette skulle danne grunnlaget for et interkommunalt kvalitetskontor. Kommunene fikk 1. juli negativt svar på søknaden. I tiden framover vil vi arbeide interkommunalt i Kongsbergregionen der Numedal bl.a. står ansvarlig for delprosjektet Digital kompetanse. P.g.a. bemanningssituasjonen blir arbeidet med utredning av et evt. kvalitetskontor ikke prioritert dette skoleåret.

 

 

Bygningsbefaring er foretatt i september.

Holder på med HMS-arbeid/inkl. brannforebyggingstiltak.

 

Har søkt Sparebank 1 om midler til infotiltak.

Planarbeider

Skole/Barnehage

-          Utarbeide et ”årshjul” for etaten som definerer tidsfrister for gjennomføring av oppgaver og utarbeiding av ulike rapporter og plandokument.

-          Utarbeide felles mal for skolenes utviklingsplaner.

 

Kultur

-          Revidere kommunedelplan for idrett og friluftsliv.

-          Revidere plan for den kulturelle oppvekstsekken/-skolesekken.

-          Utarbeide vedlikeholdsplan for Dåset.

 

Arbeidet er påbegynt.

 

Ikke påbegynt.

 

Revidering av kommunedelplan for idrett og friluftsliv - i rute.

Revidering av kommunedelplan for DKS/DKO - i rute.

Vedlikeholdsplan ikke påbegynt.

 

Revidering av bibliotekplan blir utsatt til etter 1. mars 2008 da prosjektperioden og biblioteksamarbeidet med Rollag kommune vurderes. 

Interkommunalt samarbeid

Kultur – middelalderuka

Interkommunalt samarbeid med Rollag og Nore og Uvdal. Økt antall arrangement og besøkstall siden starten i år 2000.

Middelalderuka er gjennomført i uke  30 med rekordbesøk.

Forbereder studietur til middelaldersenter i Danmark i oktober for 

programkomiteen.


 

Nye reformer, lovendringer av betydning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forts. nye reformer, lovendringer av betydning

Skole

Videre arbeid med implementering av grunnskolereformen (Jfr. Kompetanse for utvikling i grunnskolen). Plan for grunnskolene i Flesberg 2006 og Handlingsplan for grunnskolene i Flesberg 2005-2008).

Tiltak:

Arbeid skolevis og på tvers av skolene der en har som mål å øke kompetansen på følgende områder

-          Lokalt læreplanarbeid

-          Tilpasset opplæring/læringsstrategier

-          Grunnleggende ferdigheter

-          Skolen som lærende organisasjon

-          Skolebasert vurdering og kvalitetssikring av undervisnings- og læringsarbeid

 

Økt elevmedvirkning gjennom

-          jevnlige elevsamtaler

-          bruk av digitale mapper

-          å bruke mappene i elevsamtaler og foreldresamtaler

-          å la elevene få innvirkning på egen arbeidsplan

-          å bruke elevrådet aktivt

 

Barnehage

Barnehageløftet innebærer bl.a. ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er gjeldene fra 1. august 2006. Fylkesmannen har fått overført statlige midler i 2006, og lagd en implementeringsplan for innføring/arbeid med ny rammeplan med diverse faglige tilbud for kommunene. Flesberg kommune vet ikke om Fylkesmannen overfører noen midler til dette arbeidet i 2007, og må i alle fall regne med å dekke utgifter til kurs, foredragsholder, reiseutgifter og evt. ekstra møtegodtgjørelser i forbindelse med dette arbeidet.

 

Mål: Avd.styrere/styrer, ped. ledere og barnehagenes øvrige personale skal bruke rammeplanen som en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flesberg kommune er 1 av 6 kommuner i Buskerud som fikk delta i utviklingsprosjekt som fokuserer på barns læringsmiljø (avd. Lampeland).

 

Tiltak:                    

-          veiledning fra høyskolen i Telemark

-          endring av læringsmiljø (innredning og tilrettelegging)

-          innkjøp av inventar, utstyr

-          informasjon til andre barnehager i kommunen om prosjektet

-      ekstra personalmøter

 

- Arbeides med kontinuerlig.

 

 

- Kompetansemål er lagt inn i Fronter (skolenes digitale læringsplattform) og

  kan brukes direkte i elevenes arbeidsplaner.

- Lokale læringsmål for de ulike trinn skal etter hvert legges inn på Fronter.

- Kommunal arbeidsgruppe har laget strategi for utprøving, 

  evaluering og justering av lokal læreplan.

- Skolene vektlegger i sitt arbeid utvikling av digital kompetanse som

   grunnleggende ferdighet.

-  Flesberg skole driver prosjektet ”Til ditt eget beste” som setter fokus på

   folkeskikk og kommunikasjon. Deler av personalet mottar jevnlig ekstern

   veiledning knyttet til kvalitetsutvikling av læringsmiljø.

                                                                                                 

- gjennomført

- arbeides med kontinuerlig, alle lærerne deltok på IKT-kurs i august

- delvis gjennomført, må arbeides med videre

- arbeides med kontinuerlig

- gjennomført

 

 

Implementering av ny rammeplan er arbeidet med gjennom:

 

- Konferanse for alle barnehageansatte med tema: ”Barnehagens innhold;

  en kilde til undring, refleksjon og kunnskaper”.

-3 fagkvelder for førskolelærere med fokus på :

1.       barnegruppa - et inkluderende fellesskap

2.       hva som bør særprege en småbarnsavdeling

3.       barnehagens rolle og oppgaver.

- Et felles personalmøte i avd. Svene med fokus på deres arbeid med

  rammeplan og utelivsavdelingen, og et felles personalmøte i avd. Furuflata med fokus på bruk av data med barn og i personalgruppa(bruk av Outlook).

- 3 kvelder med datakurs for pedagogiske ledere, avdelingsstyrere og

  barnehageleder (power-point, fronter og bildebehandling)

- en ukes konferanse på Lesvos for avdelingsstyrere og barnehageleder med fokus på ledelse og personlig utvikling

 

Fylkesmannen har fått statlig midler til kompetanseheving i 2007 som kommunene kan søke om. Forutsetningen er at kommunen foretar en kompetansekartlegging og ut fra denne lager en 3-årig kompetanseplan. (skal også innbefatte de private barnehagene) Fristen er satt til 1. oktober-07. Arbeidet med dette er ikke påbegynt og barnehageleder har bedt fylkesmannen om utsatt frist pga stor arbeidsmenge. Ikke fått endelig svar.

 

Avdeling Lampeland har hatt egne prosjektmøter  med og uten veiledning fra høyskolen i Telemark.  En har investert i en del nytt inventar/utstyr med spesiell fokus på egen avdeling for 1 og 2 åringer (fra august-07) En har også endret  en del i alle avdelinger ved bla  tilrettelegging av utstyr tilpasset alder og opprettelse av verksteder.  (Bokstaver , tall, klippe, lime og motorikk).

I juni var repr. fra avd. Lampeland og oppvekst- og kultursjefen på fylkessamling å la frem erfaringer fra prosjektet sammen med de 5 andre prosjektkommunene samt andre inviterte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Økonomi - Sosial og barnevern - 200708

 

Art

Art (T)

Budsjett hele året (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

4 323 918

2 639 080

2 621 311

17 769

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

846 443

564 070

485 827

78 243

04

Overføringer

2 719 500

1 812 275

1 662 050

150 225

4999

Sum driftsutgifter

7 889 861

5 015 425

4 769 188

246 237

05

Finansutgifter og finansieringstransaksjoner

30 000

19 992

31 599

-11 607

5999

Sum finansutgifter

30 000

19 992

31 599

-11 607

07

Refusjoner

-3 260 471

-1 094 626

-1 154 423

59 797

071

Refusjon folketrygden

0

0

-57 865

57 865

8999

Sum driftsinntekter

-3 260 471

-1 094 626

-1 212 288

117 662

09

Finansinntekter og finansieringstransaksjoner

-30 000

-19 992

-64 182

44 190

9999

Sum finansinntekter

-30 000

-19 992

-64 182

44 190

 

 

4 629 390

3 920 799

3 524 317

396 482

Sentral statusvurdering:

2. tertialrapport for tjenesten viser et positivt avvik på 8,5 %, kr. 396000,-. Det vurderes som kontroll på budsjettsituasjonen innen tjenesteområdene. Vurdering av budsjettsituasjonen for 2007 vil være et mindre positivt avvik grunnet kommende barnevernstiltak og fylkesnemnd saker. Dette forklares under.

Området Administrasjon har et positivt avvik på ca kr 42000,-. Her vil det bli belastet kurs, videreutdanning m.m. tilsvarende ca 30000,- framover. Det har ikke vært brukt midler på utlysninger av stillinger; noe som også er en av årsakene til positivt overskudd.

Området sosial har et positivt avvik på ca. kr. 193000,-. Det er hovedposter innen lønn som har et negativt avvik. Dette følges opp i f.h.t. månedsrapportering, samt interne budsjettreguleringer. Området økonomisk sosialhjelp har et positivt avvik på ca kr. 106000,-. Ser man bak det tallet er det et overforbruk innen området Flesberg, og underforbruk innen området Rollag. Det er et lite negativt avvik i f.h.t. sosiallån. Her følges innbetalinger opp i samarbeid med økonomikontoret. Forventes ajour i 2007.

Området barnevern har et positivt avvik på ca. kr. 160000,-.
Hovedområdene lønn og tiltak er ajour, og har et lite positivt avvik. Det er i tillegg ikke sendt refusjon på felles fosterhjemstilling i Numedal; noe som vil utgjøre for 2. tertial ca. kr. 125000,-. Det er et lite negativt avvik på områder som km. Godtgjøring og utgiftsdekning. Dette har sammenheng med økte tiltak, flere etableringer, og økt andel ferietiltak.
Det er kommende tiltak innen barnevern, samt fylkesnemnd og tingrettssaker som vil påvirke budsjettet negativt framover.

NAV har ikke fått avsatt midler i 2007. Dette er en utfordring i fht bruk av ressurser i de ulike fasene vi har vært i i 2007. Det må vurderes inn i budsjett for 2008.

Konklusjonen må være at tjenestene er budsjettmessig ajour, jfr. periodisert budsjett, med et positivt avvik. Det er vanskelig å forutse en del variabler, men tjenestene er bedre i stand til å møte de forventede utgifter for budsjettåret 2007.

 

 

Målindikatorer:

 

 

2005

2006

Mål 2007

31.08.2007

Økonomi:

 

 

0

 

% avvik regnskap/budsjett

-5,1 %

0

0

8,5

Medarbeidere:

 

 

 

 

Vernerunder

1

 

0

Ikke gjennomført

Kompetansetiltak

Div. kurs

Div. kurs

Div. kurs

 

Gjennomført, bla.barnevern nettverk i Kongsberg reg.

3 deltakere i videreutd.barnev. HIBU

Sykefravær

 

 

5 %

0,1 %

Gjennomførte medarbeidersamtaler

ja

ja

 

Høst 2007

Tjeneste:

 

 

 

 

Sosialtjenesten

2 uker behandlingstid

2 uker behandlingstid

2 uker behandlingstid

Gjennomført/ajour

Barneverntjenesten

(flere ulike frister ut fra status i saker)

Lovpålagte frister

Lovpålagte frister

Lovpålagte frister

Gjennomført, mindre avvik

Bostøtte

Termin frister

Termin frister

Termin frister

Gjennomført

Elektroniske tjenester (selvbetjening):

 

 

 

 

Søknadsskjema.

Bostøtte

Bostøtte

Bostøtte

Prosjekt iverksatt

Utviklingsmål

(NAV reform konkrete mål i fht selvbetjening)

 

 

behov for revisjon nettsider/tjenester

Ikke gjennomført

Samfunn :

 

 

 

 

Brukerundersøkelse

 

Ikke gjennomført

Ikke gjennomført

Bør gjennomføres i 2007.

Planlagt høst 2007 i samarbeid med Kongsberg

 

 

 

 

 

Arbeidsprogram 2007:

 

 

Kommentarer 31.08.2007:

 

Større utredninger/arbeider

Utredning, valg av modell og iverksetting av NAV-reformen vil styre mye av 2007-2008

Intensjonsvedtak av juni 2007 er fulgt opp med etablering av lokal arbeidsgruppe. Prosjektgruppe og styringsgruppe er etablert i Numedal. Frist på ferdig modell, organisering, m.m. er 01.12.07. Plan i f.h.t. etablering NAV Flesberg og Rollag er 3. kvartal 2008.

Planarbeider

En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsbergregionen prioriteres. Herunder;

-iverksetting av kompetanseplan, -veiledningsplan, -områder for samarbeid, bl.a. barnevernsvakt, m.m. Aktiv bruk av bevilgede skjønnsmidler samt nye søknader.

Stort engasjement i nettverket jf programmet; ”sammen om barnevern”.

Kompetanseplan iverksatt/gjennomført med deltakelse 3 kursdager i samarbeid med statlig barnevern m.m.

Veiledningsplan iverksatt/gjennomført med veiledning alle ansatte i regionen.

Lederforum iverksatt/gjennomført flere møter, flere tema.

Forprosjekt vaktordning, tildelt skjønnsmidler av  Fylkesmannen, iverksatt forprosjekt sluttføres høst 07.

Interkommunalt samarbeid

2007 er siste prosjektår med interkommunal sosial og barnevern. Sluttevaluering Telemarksforskning.

Sluttevaluering ikke gjennomført, forventes høst 2007. Må fremmes ny søknad om forlengelse fram til NAV er etablert.

Nye reformer, lovendringer av betydning

Iverksetting av Intern-kontroll for barneverntjenesten

Ikke gjennomført, må prioriteres høst 07.

 

 

 


 

Økonomi - Helse/pleie og omsorg - 200704

 

Enhet

 

Avvik hia

Avvik i %

 

 

 

Helse, pleie og omsorg adm.

 

 617

11.18

 

 

 

Hjemmetjenesten

 

- 707

-5.58

 

 

 

Kjøkkentjenesten

 

- 135

-11.34

 

 

 

Sykehjemmet

 

- 15

-0.13

 

 

 

 

Art

Art (T)

Budsjett hele året (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

30 976 485

19 123 526

19 739 022

-615 496

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

2 381 000

1 586 698

1 759 856

-173 158

03

Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.

4 125 000

2 569 420

2 630 914

-61 494

04

Overføringer

-150 000

-99 960

278 922

-378 882

4999

Sum driftsutgifter

37 332 485

23 179 684

24 408 713

-1 229 029

05

Finansutgifter og finansieringstransaksjoner

443 300

0

11 650

-11 650

5999

Sum finansutgifter

443 300

0

11 650

-11 650

06

Salgsinntekter

-3 485 000

-2 180 794

-2 088 792

-92 002

07

Refusjoner

-3 430 000

-1 219 992

-1 584 688

364 696

071

Refusjon folketrygden

0

0

-703 659

703 659

08

Overføringer

0

0

-11 650

11 650

8999

Sum driftsinntekter

-6 915 000

-3 400 786

-4 388 788

988 002

 

 

30 860 785

19 778 898

20 031 575

-252 677

 

Sentral statusvurdering:

Etaten har totalt et merforbruk på ca. kr. 252.000,- pr. 2. tertial. Merforbruk på lønn og sosiale utgifter har pr. 2. tertial blitt dekket av refusjon folketrygd. Av større inntekter er psykiatrimidler for 2007 ikke bokført. Innenfor hjemmetjenesten er det i gang nytt tiltak rundt en ressurskrevende bruker, og dette vil øke i omfang i tiden og årene fremover. Det er også store vikarutgifter innenfor tjenesten. På sykehjemmet er det noe avvik på lønn, og på grunn av mangel på sykepleiere må arbeidet organiseres annerledes; noe som medfører ekstra kostnader. For øvrig er budsjettsituasjonen pr. 2. tertial under kontroll.

Målindikatorer

 

2005

2006

Mål 2007

31.08.2007

 

Økonomi

 

 

 

 

 

% avvik regnskap/budsjett

 

 

0

 

 

Medarbeidere

 

 

 

 

 

Medarbeiderundersøkelse 1 gang pr. år

 

 

Planlagt

Ikke utført

 

Sykefravær

 

 

8 %

8,6%

 

Gjennomførte medarbeidersamtaler

 

 

100 %

50%

Driftsleder sykehjem er i permisjon. Der hvor leder er på plass blir medarbeidersamtaler gjennomført i løpet av året.

Antall ubesatte sykepleierstillinger

 

 

0

-

Har ikke besatt stillinger på natt. Bruker bakvaktssystem. Sykepleiere strekker seg for å avhjelpe situasjonen, men en ser ingen snarlig løsning.

Antall ubesatte hjelpepleierstillinger

 

 

0

-

Mange utdannede hjelpepleiere. Ufaglærte dekker opp vakanser og sykefravær

Tjeneste

 

 

 

 

 

Kjøkken

 

60 brukere

90 brukere

90

 

Hjemmehjelp

Antall brukere og tid i gjennomsnitt.

 

 

 

 

Tjenesten skal restruktureres.

75 brukere. Tid 2 timer pr 14. dag

Hjemmesykepleie

Antall dosetter/ tid kartlegges

Kartlegging:

aktiv tjeneste hos bruker

Kjøring

Dokumentasjon

Antall injeksjoner

 

 

 

 

70dosetter:

(en sykepl. i 2 dager

 

Ekstremt mye tid går med til dosetter

All dokumentasjon foregår på systemet Unique profil.

Hjemmesykepl. gir nå kun injeksjoner til brukere som er registrerte brukere i hjemmesykepleien

Institusjon:

Antall trykksår

 

Antall infeksjoner

 

Antall korttidsplasser

 

 

 

0

0

 

 

 

4

 

3

 

 

2

 

2

Institusjonen mottar pasienter med sår fra sykehus. Dette er et stort problem, og avhjelpes ved at vi har ansatte som er dyktig med sårbehandling.

Pasienter med kateter får urinveis infeksjon.  Et hygienetema som det kan arbeides videre med.

 

Korttid: Nå 2 plasser. Tatt imot tunge pleietrengende brukere fra sykehus, som ikke kan hjem i etterkant. Vanskelig å opprettholde antall korttidsplasser. Dette går i bølger.

Elektroniske tjenester (selvbetjening)

 

 

 

 

 

Søknadsskjema på tjenester på nettsidene

 

 

X

X

 

Etaten presentert på nettsidene (gjennomgang)

 

 

X

X

 

Iplos implementering i 2007

 

 

gjennomført

-

 

Samfunn

 

 

 

 

 

Brukerundersøkelse

Planlegger brukerundersøkelse hvert annet år

Rullerende brukerundersøkelse i psykiatrien.

 

 

 

X

X

Ikke gjennomført 07

Ikke konsekvent gjennomført

 

 

Arbeidsprogram 2007:

Utredninger/arbeider

 

Kommentarer 31.08.2007:

 

Planarbeider

Rullering av psykiatriplanen.

 

Rusplanen skal fullføres i samarbeid med sosial og skole

Folkehelseprosjekt planlegges.

Psykiatriplan rullert i prosess gjennom året.  Lagt frem i september 2007.

Rusplanarbeidet er i sluttfasen.

Interkommunalt samarbeid

Plom-prosjektet (IKT-samarbeidsprosjekt).

 

 

 

Utdanning av hjelpepleiere.

 

 

 

Folkehelse.

 

Kultur: Den blå timen.

 

 

 

 Legevaktsordning.

 

Infeksjonskontrollprogram med assistanse fra sykehuset Blefjell.

Rural-prosjektet (”Trygg ferie”)

 

Interkommunalt samarbeid i Numedal

Plom-prosjektet er sluttført. Fortsetter med andre prosjekter; for eksempel kvalitetsprosjekt m.m.

Etaten arbeider i disse dager med å innføre systemet GAT-soft.

Ansvarlig for hjelpepleierutdanningen har permisjon, og kommunen kan derfor ikke utdanne egne hjelpepleiere i 2007. Etaten vil ta imot 2 helsearbeiderlærlinger pr. år fra 2008.

 

 

Høstens prosjekt: Planleggingsarbeid folkehelse i oktober/november

 

Samarbeidsprosjekt mellom kulturskolen og pleie og omsorg i Kongsbergregionen utvikles videre. Økonomi en utfordring. Et godt prosjekt som har fått penger fra ”den gyldne spaserstokk”

 

Er i prosess og drøftinger pågår. Interkommunalt.

 

Vil arbeides med i Plom-prosjektet og i Kongsbergregionen i 07/08.

 

Prosjektet avsluttet. Rapport foreligger.

 

Etablert interkommunale samarbeids- og fag grupper i demens, rehabilitering og lindrende pleie samt samarbeid på ledernivå.

Reformer, lovendringer

Nasjonal Helseplan 2007-2010 Opptrappingsplan for psykisk helse. St. meld 25 Framtidas omsorgsutfordringer.

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet og KS avtale om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten

 

«Full deltakelse for alle funksjonshemmede. Utviklingstrekk 2001-2006»

Kommunesektorens etikkutvalg KS

Ny revidert psykiatriplan levert i september 07.

Større utfordringer innen rehabilitering. Spesialisthelsetjenesten overfører stadig mer komplisert rehabilitering til kommunene.

 

Kvalitet er satt på dagsorden i Plomprosjektet/Kongsbergregionen

Eget brukerråd for psykisk helse.

Et felles eldre- og funksjonshemmedes råd vurderes og arbeides det med videre

Deltakelse for alle – ergoterapeut deltar i arbeidet. Bør trekkes inn i alt planarbeid.

 

 


 


Økonomi - Teknikk,plan og ressurs - 200704

 

Enhet

 

Avvik hia

Avvik i %

 

 

 

Teknisk etat adm.

 

- 621

-20.65

 

 

 

Driftsavdelingen

 

 184

2.20

 

 

 

Vann, avløp og renovasjon

 

 16

11.66

 

 

 

 

Art

Art (T)

Budsjett hele året (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

11 406 611

6 922 175

7 105 707

-183 532

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

7 785 600

4 723 877

3 334 283

1 389 594

03

Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.

3 312 000

2 365 577

3 241 130

-875 554

04

Overføringer

104 500

69 639

567 894

-498 255

4999

Sum driftsutgifter

22 608 711

14 081 267

14 249 014

-167 747

05

Finansutgifter og finansieringstransaksjoner

4 453 160

572 988

392 060

180 928

5999

Sum finansutgifter

4 453 160

572 988

392 060

180 928

06

Salgsinntekter

-13 097 300

-8 684 299

-8 105 134

-579 165

07

Refusjoner

-2 352 309

-915 506

-842 295

-73 211

071

Refusjon folketrygden

0

0

-251 589

251 589

08

Overføringer

-318 000

-33 320

0

-33 320

8999

Sum driftsinntekter

-15 767 609

-9 633 125

-9 199 018

-434 107

09

Finansinntekter og finansieringstransaksjoner

-48 000

0

0

0

9999

Sum finansinntekter

-48 000

0

0

0

 

 

11 246 262

5 021 129

5 442 056

-420 926

 

Sentral statusvurdering:

For TPR-etaten er det vanlig å ligge noe under budsjett før avregning for VAR-gebyrene blir sendt ut om høsten. Byggesaksgebyrene ble lagt om før 2007, og pr. d.d. ser det ut som om estimatet for gebyrinntektene er satt noe høyt. Vi ser også at vi ikke har klart å fange opp alle faktorer i regulativet, slik at dette vil bli endret igjen for 2008. Imidlertid har etaten et godt håp om å holde budsjettet for 2007 da resultatet for andre tertial er ca. en mill. kr. bedre en for 1. tertial.

Målindikatorer:

 

 

2005

2006

Mål 2007

31.08.2007

Økonomi:

 

 

 

 

% avvik regnskap/budsjett

+ 795

+ 700

0

- 421

Medarbeidere:

 

 

 

 

Vernerunder

1

1

1

0

Kompetansetiltak

Div. kurs

Div. kurs

Div. kurs

Flere avholdt

Sykefravær

 

 

4 %

7,9 %

Gjennomførte medarbeidersamtaler

Alle

Uformelle samtaler med 75 %

Minst 50 %

18 %

Tjeneste:

 

 

 

 

Saksbehandlingstid byggesaker

23 dager

ca. 26 dager

21 dager

24

Behandlingstid reguleringsplaner

30

45

60

75

Elektroniske tjenester (selvbetjening):

 

 

 

 

Byggsøk (under utvikling)

0

0

5

Ikke innført i Numedalskommunene

Dokumenthotell

Ikke målbart

Ikke målbart

Ikke målbart

Ikke målbart

Kart

Ikke målbart

Ikke målbart

Ikke målbart

Ikke målbart

Revisjon og gjennomgang nettsider

 

 

X

Startet opp

Samfunn:

 

 

 

 

Brukerundersøkelse

0

0

0

0

Sluttføre rullering av kommuneplan

 

 

X

Ferdigstilles i 08

 

 

 


Arbeidsprogram 2007:

 

Større utredninger/arbeider

Delta i utredningen av ny skolestruktur

Kommentarer 31.08.2007:

 

Planarbeider

·         Rullering kommuneplan

·         Kommunedelplan for Vatnebrynvannet

·         Utarbeidelse av trafikksikkerhetsplan

·         Deltakelse på rullering av plan for idretts-og kulturanlegg

I rute    

I rute

Ses i sammenheng med K-plan

Startet opp i høst.

 

Interkommunalt samarbeid

Utrede muligheten for brannsamarbeid i regionen og samarbeid innen landbruk/skogbruk med Rollag kommune.

Rapporten er ferdig.

Nye reformer, lovendringer av betydning

Endring av hele plan- og bygningsloven, ny sentral avløpsforskrift, ny skoglov med krav om befaring av 10 % av skogavgiftene

Kommer ikke før i 2008

 

 


 

Investeringsprosjekter 31.08.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevilget i

Brukt i

Budsjett

Regnskap

Rest/

Kommentarer:

Prosj

Prosjekt (T)

2006

2006

2007

31.08.2007

avvik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

Administrasjonsbygg-inventar

 

 

100 000

131 739

-31 739

Utført

743

Salg av boliger

 

 

-700 000

-840 899

140 899

Solgt en bolig på Førlijordet

745

Pleie og omsorg - Plomprosjektet

 

 

500 000

412 253

87 747

 

748

Solskjerming

 

 

 

162 613

-162 613

Ekstra sak på Flesbergtunet (sykehjemsdelen)

752

Inventar/utstyr skolene-fellespost

 

 

100 000

102 366

-2 366

 

803

Kartverk

 

 

150 000

51 719

98 281

Fortløpende utgift

805

Rehabilitering skolebygg

 

 

600 000

147 662

452 338

Pågår - sees i sammenheng med skolestrukturen

807

Utskifting av gjerder barnehagene m.m.

 

 

100 000

0

100 000

Pågår

808

Rehablitering kommunale bygg

300 000

0

0

0

300 000

Sees i sammenheng med pcb utskifting, som kommer

812

Utskifting av Pcb-armatur

400 000

144 766

400 000

82 645

572 589

Anbud utslyst i vår, nytt under utlysning pga for høy pris

821

Flesberg vannverk

1 200 000

0

300 000

0

1 500 000

Lokaliseringsarbedeidet med ny brønn startes i høst

836

Lyngdal avløp-ledningsnett

 

 

250 000

0

250 000

Befaring i sommer, anbudsarbeidet er igangsatt i august.

850

Brannbil

 

 

2 500 000

997 500

1 502 500

Leveres i november

853

Brann/innbruddsalarm

 

 

350 000

8 559

341 441

Pågår, noen alarmer er allerede skiftet ut.

875

Salg av tomter

 

 

 

-51 870

51 870

Alle tomter i "gamle" Skartumlia er nå solgt.

879

Veg Skartumlia inkl. vann/avløp

 

 

500 000

52 789

447 212

Anbud utslyst i vår, nytt under utarbeidesle pga høy pris

880

Kjøp av bolig ved slamlaguner

 

 

500 000

522 024

-22 024

Utført

 

Udekket

1 900 000

144 766

5 650 000

1 779 100

5 626 134

 


 

 

Fravær Flesberg 2. tertial 2007

 

Ant.mulige

Faktiske

Total

Total

Kortids

Langtids

 

arb.dgr.

arb.dgr.

Syke

Fravær

Syke

Syke

 

 

 

%

%

%

%

Pol.adm.

99,75

99,75

0

0

0

0

Fellestjenesten

1 509,10

1 450,10

3,35

3,91

3,35

0

Oppvekst

17 065,61

15 120,18

7,69

11,37

3,22

4,47

Sos.barnev.

948,15

947,55

0,06

0,06

0,06

0

Helse,pleie omsorg

10 858,72

9 923,49

7,88

8,56

3,18

4,7

Teknisk

4 232,81

3 782,49

7,89

10,62

1,8

6,09

Andre

62,82

61,49

2,12

2,12

0

2,12

Total

34 776,96

31 385,05

7,35

9,72

2,94

4,41

 

 

Totalt sykefravær (egen sykdom) er redusert fra 7,81% i 1. tertial til 7,35% pr 2. tertial. Dette er omtrent på samme nivå som for 2006.