FLESBERG KOMMUNE

 

RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2007

 

 

 

INNHOLD:                                                                                                                  

 

Sammendrag driftsregnskap                                                                                     

·   Skattinngang                                                                                                        

·   Revidert nasjonalbudsjett, konsekvenser rammetilskudd og skatt

 

Samlet status driftsregnskap                                                                                      

         Pr etat rapporteres det på økonomi, arbeidsprogram og målindikatorere:           

·   Politisk adm                                                                                                         

·   Fellestjenesten                                                                                                      

·   Oppvekst og kultur                                                                                              

·   Sosial og barnevern                                                                                              

·   Helse, pleie og omsorg                                                                                                              

·   Teknikk, plan og ressurs                                                                                       

 

Investeringsregnskapet                                                                                               

 

Fravær                                                                                                                         

 

 

 

 


 

 

        

Sammendrag driftsregnskapet:

 

 

Opprinnelig

Periodisert

Regnskap

 

 

 

budsjett 2007

budsjett

30.4.2007

Avvik

Kommentarer:

 

 

 

 

 

 

Drift Etatene - netto ramme

91 637 293

26 091 529

25 561 532

529 997

Viser til egne kommentarer fra hver etat.

Andre inntekter:

 

 

 

 

 

Skatteinntekter

-50 000 000

-16 300 000

-15 600 000

-700 000

Se egen omtale under….

Rammetilskudd

-37 230 000

-14 892 000

-15 406 209

514 209

Se egen omtale under….

Eiendomsskatt

-2 300 000

-1 150 000

-1 227 189

77 189

Utskrevet eiendomsskatt er i tråd med budsjett

Konsesjonskraft - netto

-2 000 000

-500 000

-272 232

-227 768

Kommunen har inngått avtale med Flesberg elektrisitetsverk. Avtalen omfatter kjøp av egen kraft til eget bruk til selvkost. Overskytende kraft selges på markedet og overskuddet blir fordelt mellom kommunen og everket etter en fastsatt fordelingsnøkkel. Pga lav markedspris har vi ikke oppnådd budsjetterte inntekter.

Konsesjonsavgifter

-400 000

0

0

0

Innbetales i desember

Andre statstilskudd

-300 000

-75 000

-73 750

-1 250

Ok

Kompensasjonstilskudd

-1 400 000

0

0

0

Innbetales i desember

Motpost avskrivninger

-5 652 520

0

0

0

Bokføres i desember

Kompensasjon mva investeringsregnskapet

-500 000

0

-86 236

86 236

Ok

Bruk av bundne fond

-1 350 000

0

0

0

Bokføres i desember

Andre utgifter:

 

 

 

0

 

Dekning av tidligere års regnskapsmessig underskudd

2 475 227

0

0

0

Bokføres i desember

Overføring til investeringsregnskapet

1 850 000

0

0

0

Bokføres i desember

Avsetning til bundne fond

400 000

0

0

0

Bokføres i desember

Netto renter/avdrag

4 770 000

2 200 000

2 388 226

-188 226

Overforbruk pga økte renteutgifter

 

-91 637 293

-30 717 000

-30 277 390

-439 610

 

Netto drift

0

-4 625 471

-4 715 858

90 387

 

 

 

Skatteinngang pr 30.04.2007:

 

Til og med

Fordelt totalt til kommune

Budsjettert skatteinngang *)

mnd

i år

i fjor

Avvik i %

pr april

Avvik

Avvik i %

 

 

 

 

 

 

 

April

     15 600

     18 314

-14,80 %

     16 300

-700

-4,30 %

*) Budsjettert skatteinngang pr mnd er beregnet/vurdert ut fra forrige års inngang med justeringer av kjente korrigeringsfaktorer.

 

Skatteinngangen hittil i år viser en nedgang på 14,8% i forhold til 2006. Dette skyldes i stor del at vi fikk innbetalt 1,8 millioner kroner
i 2006 som ikke tilhørte Flesberg kommune, men som ”blåste opp” tallene i skatteregnskapet. I forhold til det som er budsjettert mangler
vi 700.000 kroner (4,3%) på å gå i balanse. For kommunene på landsbasis er skatteinngangen økt med 6,6 % i forhold til 2006.

 

Rammetilskudd og skatteinngang jfr revidert nasjonalbudsjett og oppdatert folketall/sammensetning pr 1.1.2007:

 

 

 

Kommunens

Revidert

 

 

 

 

Regnskap

budsjett

nasj.budsjett

 

 

 

 

2006

2007

2007

Differanse

 

 

Skatt

49 549

50 000

49 086

-914

 

Skatteanslaget reduseres med 0,9 million kroner i forhold til kommunens anslag. Det vil si en reduksjon på 0,9 % i forhold til 2006. For landet legges det til grunn økning på 0,3 %

Rammetilskudd

34 098

35 109

37 840

2 731

 

 

Selskapsskatt

497

416

416

0

 

 

Netto inntektsutjevning

1 748

1 514

1 839

325

 

 

Sum rammetilskudd

36 343

37 039

40 095

3 056

 

Rammetilskuddet øker med 3 millioner kroner. Den store endringen skyldes økt utgiftsutjevning og en mindre økning av inntektsutjevning siden det er forventet lavere skattevekst i Flesberg kommune enn landsgjennomsnittet.

 

 

 

 

 

 

 

Sum skatt og rammetilskudd

85 892

87 038

89 181

2 142

 

Sum skatt og rammetilskudd øker med netto 2,1 millioner kroner

 

 

I revidert nasjonalbudsjett ligger også bl.a. følgende føringer:

Gratis frukt og grønt innføres i skoler med ungdomstrinn høsten 2007. Bevilges 87 mill.kr i 2007

Det legges opp til å styrke rådgivningstjenesten i ungdomsskolen. Bevilges 15 mill.kr i 2007.

Det bevilges 369,5 mill.kr ekstra til barnehageutbygging.

 

 

I tabellene som følger brukes følgende kolonner:

 

Budsjett hele året

Sum vedtatt budsjett for 2007

Budsjett hittil i år

Periodisert budsjett. Kan ha noe avvik da det kan variere noe fra år til år hvilken mnd utgiftene belastes i regnskapet. Lønn skal være bra periodisert. Lønn må sees i sammenheng med 071 refusjon folketrygden.

Regnskap hittil i år

Regnskap pr 30 april 2007

Avvik i kr hittil i år

Avvik mellom periodisert budsjett og regnskap pr 30. april

Vurdert avvik

Her kan det legges inn beløp dersom man vurderer avvik ved slutten av året. Det er ikke lagt inn noen vurdering av avvik.

Årsprognose

Siden det ikke er lagt inn vurdert avvik i forhold til årsbudsjett vil årsprognosen være lik årsbudsjett

Teknisk prognose

Teknisk prognose tar ikke hensyn til vurdert avvik og beregnes ut fra faktisk avvik pr 30.4. fremskrevet ut året.

 


 


Rådmannens Rapport - Økonomi – 200704 – Totalt for alle etatene

 

Etat

Årsbudsjett

Avvik hiå (kr)

0 - Politisk adm.

1 481

170

1 - Sentraladministrasjonen

12 495

-254

2 - Oppvekst og kultur

30 625

1 022

3 - Sosial og barnevern

4 506

304

4 - Helse/pleie og omsorg

30 283

111

6 - Teknikk,plan og ressurs

10 696

-793

 

Art

Art (T)

Budsjett hele året (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

Vurdert avvik (1)

Årsprognose (1)

Teknisk prognose (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

83 304 067

29 136 090

29 176 167

-40 077

0

83 304 067

83 424 299

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

20 229 511

6 724 613

5 795 733

928 880

0

20 229 511

17 442 870

03

Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.

9 684 400

3 633 120

3 482 917

150 203

0

9 684 400

9 233 791

04

Overføringer

11 756 454

2 251 984

3 031 762

-779 778

0

11 756 454

14 095 789

4999

Sum driftsutgifter

124 974 432

41 745 806

41 486 579

259 228

0

124 974 432

124 196 749

05

Finansutgifter og finansieringstransaksjoner

5 954 020

100 460

34 249

66 211

0

5 954 020

5 755 386

5999

Sum finansutgifter

5 954 020

100 460

34 249

66 211

0

5 954 020

5 755 386

06

Salgsinntekter

-20 049 600

-9 067 146

-8 276 139

-791 007

0

-20 049 600

-17 676 579

07

Refusjoner

-18 319 334

-6 546 239

-6 204 962

-341 278

0

-18 319 334

-17 295 501

071

Refusjon folketrygden

0

0

-1 413 890

1 413 890

0

0

-4 241 670

08

Overføringer

-383 000

-127 616

-10 150

-117 466

0

-383 000

-30 603

8999

Sum driftsinntekter

-38 751 934

-15 741 001

-15 905 141

164 140

0

-38 751 934

-39 244 354

09

Finansieringstransaksjoner

-539 225

-13 736

-54 155

40 419

0

-539 225

-660 482

9999

Sum finansinntekter

-539 225

-13 736

-54 155

40 419

0

-539 225

-660 482

 

 

91 637 293

26 091 529

25 561 532

529 998

0

91 637 293

90 047 300

 

 

Økonomi - Politisk adm. - 200704

 

Art

Art (T)

Budsjett hele året (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

Vurdert avvik (1)

Årsprognose (1)

Teknisk prognose (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

741 200

269 500

186 136

83 364

0

741 200

491 107

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

313 300

104 392

48 403

55 989

0

313 300

145 333

03

Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.

432 000

143 942

110 000

33 942

0

432 000

330 173

04

Overføringer

0

0

6 741

-6 741

0

0

20 224

4999

Sum driftsutgifter

1 486 500

517 834

351 280

166 555

0

1 486 500

986 836

07

Refusjoner

-6 000

-1 999

-6 741

4 742

0

-6 000

-20 226

08

Overføringer

0

0

1 500

-1 500

0

0

4 500

8999

Sum driftsinntekter

-6 000

-1 999

-5 241

3 242

0

-6 000

-15 726

 

 

1 480 500

515 835

346 038

169 797

0

1 480 500

971 110

 

Sentral statusvurdering:

Ingen særskilte avvik. Grunnen til overskuddet er at det ikke er ført utgifter knyttet til møtegodtgjørelse for politikerne samt at det enda ikke er påløpt utgifter i forbindelse med kommunevalget.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Økonomi - Sentraladministrasjonen - 200704

 

Art

Art (T)

Budsjett hele året (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

Vurdert avvik (1)

Årsprognose (1)

Teknisk prognose (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

3 550 300

1 229 799

1 295 175

-65 376

0

3 550 300

3 746 427

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

3 877 400

1 216 513

1 310 406

-93 893

0

3 877 400

4 159 079

03

Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.

718 000

405 966

474 773

-68 808

0

718 000

924 423

04

Overføringer

4 807 800

427 496

578 283

-150 787

0

4 807 800

5 260 162

4999

Sum driftsutgifter

12 953 500

3 279 774

3 658 638

-378 864

0

12 953 500

14 090 091

05

Finansutgifter og finansieringstransaksjoner

1 003 000

0

0

0

0

1 003 000

1 003 000

5999

Sum finansutgifter

1 003 000

0

0

0

0

1 003 000

1 003 000

06

Salgsinntekter

-125 000

-41 650

-6 441

-35 209

0

-125 000

-19 373

07

Refusjoner

-835 000

-266 560

-388 829

122 269

0

-835 000

-1 201 807

071

Refusjon folketrygden

0

0

-33 371

33 371

0

0

-100 113

08

Overføringer

-40 000

-13 328

0

-13 328

0

-40 000

-16

8999

Sum driftsinntekter

-1 000 000

-321 538

-428 641

107 103

0

-1 000 000

-1 321 309

09

Finansinntekter og finansieringstransaksjoner

-461 225

-3 740

-21 127

17 387

0

-461 225

-513 387

9999

Sum finansinntekter

-461 225

-3 740

-21 127

17 387

0

-461 225

-513 387

 

 

12 495 275

2 954 496

3 208 869

-254 373

0

12 495 275

13 258 395

 

Sentral statusvurdering:

Fellestjenesten har et undersudd på ca. 43.000 og som i hovedsak skyldes høyere utgifter til lønn enn budsjettert, noe som bl.a. skyldes ikke periodisering av vedtatt nedbemanning. P.g.a. høyere lønnsoppgjør enn beregnet, kan det bli en liten sprekk på lønndsbudsjettet sett over hele året. Under fellesutgifter er det en del utgifter som ikke er periodisert og som derfor er hovedårsaken til avvik. Interkommunale prosjekter forutsettes skal gå i 0, men hvor det nå er et underskudd på ca. kr. 91.000,-. Innenfor IKT-budsjettet er det et underskudd på ca. kr. 90.000. Noe skyldes feil periodisering, men det kan også tyde på at innføring av IP-telefoni blir dyrere enn beregnet.
Næringsutvikling har et underskudd på ca. kr. 176.000. Det forutsettes at det her overføres midler fra næringsfondet slik at kapitlet går i 0 pr. 31.12.07.

 


Målindikatorer:

 

 

2005

2006

Mål 2007

30.04.2007

Økonomi:

 

 

 

 

% avvik regnskap/budsjett

-1,3

+1,3 (overskudd)

0

-2,0

Medarbeidere:

 

 

 

 

Vernerunder

Ja

Ikke pr. 1/11

Ja

Nei

Kompetansetiltak

Ja

Ja

Mer målrettet

Delvis

Sykefravær

3,4

1,22

2,5

5,89

Gjennomførte medarbeidersamtaler

Ja

Ja

Ja

Nei

Tjeneste:

 

 

 

 

Journalføring av post innen 2 dager

Nei

Ja

Ja

Ja

Ansettelser innen en mnd. etter utlysning

Delvis

Delvis

Ja

Ja,så langt

Fysisk arkivering og avslutning av saker

Ikke påbegynt

Ikke påbegynt

Påbegynnes

Nei

Intern IKT-bistand- og hjelp i administrasjon

På dagen

På dagen

På dagen

På dagen

Elektroniske tjenester (selvbetjening):

 

 

 

 

Søknad på stillinger (Ephorte)

Nei

Nei

Ja

Nei

Skjermdialog (inkl. tjenestekatalog, CRM osv.)

Nei

Påbegynt

Videreutvikling

Påbegynt

Utviklingsmål: Behov for revisjon innhold nettsider

 

 

Påbegynnes

Ikke påbegynt

Samfunn:

 

 

 

 

Brukerundersøkelse nettsider og e-Serv.torg

Ingen

Påbegynt

Videreutvikling

Nei

 


 

Arbeidsprogram 2007:

Kommentar 30.04.2007:

·         Revisjon av plan for kriseledelsen og beredskapsplanen

Kommet godt i gang og har intensjon om å være ferdig før sommeren.

·         Utarbeide reglement for de politiske komiteene

Ikke påbegynt.

·         Revisjon av kommunens politivedtekter

Ikke påbegynt.

·         Utrede sak om kommunens engasjement på Blefjell (fremtiden til Blefjell 2010 AS)

Avventes inntil salg av eiendommer er sluttført.

·         Fortsatt samarbeid med de andre Numedalskommunene og Kongsbergregionen i tråd med vedtatt e-strategi om utvikling av e-tjenester. Herunder innføring av IP-telefoni 1. halvår

Innføring av IP-telefoni er gjennomført og som har krevd relativt mye ressurser (har vært en del startvansker, men det meste ser ut til å gå bra nå).

·         Bidra med nødvendige ressurser til videreutvikling av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett, herunder å tilrettelegge informasjon og tjenester for e-Servicetorget.

Vi har ikke hatt kapasitet til å prioritere dette arbeidet så langt i år.

·         Videreutvikle fellestjenesten, herunder å ta i bruk de elektroniske tjenestene på en mest mulig optimal måte og utarbeide nødvendige tjenestebeskrivelser. Ta vare på det gode arbeidsmiljøet.

Har ikke hatt kapasitet til å ha spesiell fokus på dette så langt. Selv i en svært travel tid med innføring av IP-telefoni, har vi greid å ta vare på det gode arbeidsmiljøet.

·         Bidra med nødvendige ressurser i prosessen med evt. oppretting av et interkommunalt samarbeid innenfor skatt

Prosjektgruppa har fullført sitt arbeid i forhold til mandatet og bare politisk behandling gjenstår.

·         Revidere/oppdatere kommunens HMS-reglement

Ikke kommet i gang med dette enda.

·         Revidere/oppdatere kommunens personalreglement

Kommet godt i gang med denne prosessen hvor deler av reglementet er sendt til mellomledergruppa til en foreløpig ”høring”.

·         Inntektspotensialet ved innføring av eiendomsskatt for hele Flesberg kommune utredes, og det fremmes en sak for kommunestyret 1. halvår for å avklare om eiendomsskatt for hele kommunen skal innføres

Er ikke aktuell i h.h.t eget vedtak i kommunestyret.

·         Vurdere interkommunalt IKT-samarbeid gjennom Kongsbergregionen, evt. andre kommuner

Prosessen er godt i gang og forprosjektet vil bli klar for politisk behandling i kommunestyrene i løpet av juni.

·         Starte prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte (p.g.a. stort arbeidspress har vi kommet på etterskudd her)

P.g.a. kapasitetsproblemer har vi ikke kommet i gang med dette arbeidet enda.

·         Gjennomføre kommune- og fylkestingsvalg (inkl. styrer, råd og utvalg)

Er godt i gang med nødvendige forberedelser.

 

 

 

 

 

 

 

Økonomi - Oppvekst og kultur - 200704

 

Enhet

Avvik hia

Oppvekst og kultur adm

 223

Barnehagene i Flesberg

 303

Bibliotek

- 61

Flesberg barne- og ungdomsskole

 178

Lampeland skole

 323

Lyngdal skole

 57

 

Art

Art (T)

Budsjett hele året (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

Vurdert avvik (1)

Årsprognose (1)

Teknisk prognose (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

32 995 980

11 736 372

11 934 104

-197 731

0

32 995 980

33 589 173

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

4 925 768

1 641 266

1 259 082

382 183

0

4 925 768

3 779 218

03

Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.

1 097 400

232 374

0

232 374

0

1 097 400

400 279

04

Overføringer

2 991 654

933 511

1 322 229

-388 718

0

2 991 654

4 157 808

4999

Sum driftsutgifter

42 010 802

14 543 523

14 515 415

28 108

0

42 010 802

41 926 478

05

Finansutgifter og finansieringstransaksjoner

416 620

0

0

0

0

416 620

416 620

5999

Sum finansutgifter

416 620

0

0

0

0

416 620

416 620

06

Salgsinntekter

-3 342 300

-1 113 654

-1 175 698

62 043

0

-3 342 300

-3 528 430

07

Refusjoner

-8 435 554

-5 158 358

-5 343 571

185 213

0

-8 435 554

-8 991 193

071

Refusjon folketrygden

0

0

-751 264

751 264

0

0

-2 253 792

08

Overføringer

-25 000

-8 330

0

-8 330

0

-25 000

-10

8999

Sum driftsinntekter

-11 802 854

-6 280 343

-7 270 533

990 190

0

-11 802 854

-14 773 425

09

Finansinntekter og finansieringstransaksjoner

0

0

-2 500

2 500

0

0

-7 500

9999

Sum finansinntekter

0

0

-2 500

2 500

0

0

-7 500

 

 

30 624 568

8 263 180

7 242 382

1 020 798

0

30 624 568

27 562 173

Sentral statusvurdering:

Innenfor Oppvekst- og kulturetaten er det et positivt avvik på kr. 1.023.000,-. Noen av årsakene til dette er:
- økt antall barn i Flesberg barnehage som har ført til høyere statstilskudd og foreldrebetaling en budsjettert
- omorganiseringer ved sykdom i personalet som medfører redusert vikarbruk
- diverse utgifter og lønn for tjenester som skal betales etterskuddsvis

På grunn av oppgradering av Flesberg filial i tillegg til vanlig innkjøp, er periodisert budsjett for bilioteket overskredet hittil i år. Innkjøpet framover i en periode skal begrenses til løpende serieabonnement og de faste kulturfondsendingene som kommer ca en gang pr. måned.

 

 

Målindikatorer:

 

Mål 2007

Begrunnelse/kommentarer

30.04.2007

Økonomi:

 

 

 

% avvik regnsk/budsj.

0

 

Positivt avvik pr. 30.04.07

Medarbeidere:

 

 

 

Gjennomførte

kompetansetiltak

 

Personalet i skolen

Gjennomføre minimum 3 personalsamlinger på tvers av skolene med fokus på Kunnskapsløftet

 

Personalet i barnehagen

3 fagkvelder: avd.styr./ped.ledere

1 dagskonferanse: alle tilsette

3 felles personalmøter: Flesberg  b.hage

Den nye grunnskolereformen forutsetter at kommunene legger stor vekt på kompetanseutvikling i personalet.

 

 

 

Fylket sin plan for implementering av ny rammeplan legger sterke føringer for kompetanseutvikling.

Gjennomført 1 dagssamling for hele personalet i grunnskolen med fokus på Kunnskapsløftet og tilpasset opplæring.

Systematisk arbeid med lokalt læreplanarbeid i deler av lærernes fellestid.

Gjennomført 2 fagkvelder, 1 dagskonferanse og et felles personalmøte.

Sykefravær

 

Komme ned i 5 %

Noe arbeid i enhetene er belastende, men målet bør være realistisk.

7,49 %

Gjennomført

kartlegging/

dokumentasjon innen HMS

 

Undersøking av psykososialt miljø blant personalet i barnehage og skole. Utarbeide en enkel handlingsplan der HMS/ risikoanalyse blir satt på dagsorden.

Skoleeier ansvar for skolebasert vurdering. Sikre at det blir arbeidet med dokumentasjon og kvalitetsutvikling av arbeidsmiljøet.

 

Medarbeiderkartlegging i hele personalet skal gjennomføres i okt./nov. 2007.

 

Oppfølgingsarbeid etter undersøking av psykososialt miljø v/ Lampeland skole der  oppvekstsjef har hatt jevnlige veiledningssamtaler med personalet i perioden jan-april .

 

Risikoanalyse og utarbeiding av tiltaksplan utført på Lyngdal skole.Påbegynt arbeidet med risikoanalyser i barnehage.


 

 

Mål 2007

Begrunnelse/kommentarer

30.04.2007

Gjennomførte medarbeidersamtaler

100 %

Alle medarbeidere har krav på utviklingssamtale

Gjennomført på alle skolene.

 

Vernerunder

Gjennomføre minst en vernerunde i alle enheter.

Arb.miljøloven legger sterke føringer for et kontinuerlig HMS-arbeid.

Gjennomført på Lyngdal skole.

Tjeneste:

 

 

 

 

Barnehage

Barnehagedekning

 

 

 

Kvalitetssikringssystem

 

 

100 % dekning. Skaffe alle søkere barnehageplass.

 

 

Utarbeide en plan for kvalitetssikring .(system)

 

Ha som mål å tilby plass i egen skolekrets, men det er akseptabelt å tilby plass i nærliggende krets.

 

Kvalitetssikringssystemet er påbegynt, men ikke ferdigstilt.

 

Alle søkere ved hovedopptaket er tilbudt barnehageplass, 3 søkere tilhørende Svene er tilbudt plass i Lampeland pga for liten kapasitet i Svene.

Plan for kvalitetssikring er ikke påbegynt.

Skole

Læringsresultat

 

 

 

 

Kvalitetsutvikling

 

Elevresultater i nasjonale prøver høsten 2007 ligger på et landsgjennomsnitt i fagene norsk, matematikk og engelsk.

 

Skolebasert vurdering av utviklingsplaner med resultatmål

 

Grunnskolereformen krever at skolene arbeider målrettet med å øke elevenes grunnleggende ferdigheter.

 

Det er krav til skoleeier om å kvalitetssikre at vedtatte planer blir satt ut i livet på en god måte.

 

Skal rapporteres ved årsslutt. De nasjonale prøvene skal gjennomføres i høstsemesteret.

 

 

Skal vurderes juni 2007.

Kultur

 

Gjennomførte tiltak

 

 

- Gjennomføre lokal handlingsplan for 

   Den Kulturelle Skolesekken (DKS)

- Gjennomføre og forbedre

  Middelalderuka 2007

- Forberede ny utstilling på

  Flesbergtunet

For å gi barn og unge gode kulturopplevelser.

 

Ønske om å øke antall besøk.

- Gjennomført etter intensjonene.

 

- I rute.

 

- Planlegging av ny utstilling utsettes til

  over nyttår 2008.

Bibliotek

Øke antall besøk og utlån

Bruk av bibliotekets tjenester kan stimulere til mer lesing og dermed medvirke til bedre leseferdighet og leseglede.

Skal vurderes ved årsslutt.

Elektroniske tjenester :

 

 

 

 

Søknadsskjemaer

Alle aktuelle skjema aktive

Effektiv og brukervennlig tjeneste.

Akseptabelt.

Nettsider

Oppdaterte nettsider, nyhetsoppslag.

Markedsføring av etatens og kommunens tjenester.

Skolene: variert

Barnehagene: oppdatert ”basisinfo”, lite nyhetsoppslag.

Etatens nettsider: Akseptabelt.

Bruk av digitale mapper

 

Øke omfanget i forhold til 2006

Tiltak som følge av ”Plan for digital kompetanse”.

Skal vurderes i des. 2007

Arbeidsprogram 2007:

 

 

 

Kommentarer 30.04.2007:

 

Større utredninger/

arbeider

Utredning av framtidig skolestruktur.  Rapport fra forstudie foreligger og det skal arbeides videre med rapporten blant de folkevalgte.

 

 

 

Etatssjefen har som mål å være en aktiv bidragsyter i utviklingen av et interkommunalt samarbeid innenfor oppvekst- og kulturområdet, bl.a. starte et utredningsarbeid i forbindelse med opprettelse av et interkommunalt kvalitetskontor.

 

 

 

 

Kultur - Dåset: 

-          Vurdering av bygningsmassen, med vurdering av evt. nye tiltak.

 

 

-          HMS-arbeid

-          Planlegge nye infotiltak, som brosjyre og skiltplan.

Kommunestyret vedtok 10.mai at det skal iverksettes et forprosjekt for å utrede alternativ 6 i detalj. Hensikten med forprosjektet er å fremskaffe faktaopplysninger for å gi kommunestyret grunnlag for en endelig beslutning i saken.  Rådmannen ble gitt fullmakt til å igangsette forprosjektet.

 

Oppvekstsjef har i samarbeid med skolefaglig ansvarlige i Rollag og NU hatt et betydelig planleggingsarbeid knyttet til kvalitetsutvikling.  Kommunene har gått sammen om en omfattende søknad om midler til å gjennomføre et to-årig prosjekt i skolene med fokus på systematisk arbeid med evaluering og skolevurdering.  Flesberg kommune skal stå som hovedansvarlig for prosjektet og oppvekstsjef skal være prosjektansvarlig dersom vi får innvilget ressurser fra Utdanningsdirektoratet. En ser for seg at dette prosjektet kan munne ut i et samarbeid om et interkommunalt kvalitetskontor.

 

- Korte befaringer i mai/juni med nemnda i forbindelse med sesongstart.  

  Bevilgning til tiltaket med ekstern fagperson ble ikke innvilget for 2007. 

  vurdere kostnad, evt. ta  høyde for mer omfattende befaring i 2008.

- HMS-arbeid pågår fortløpende på Dåset.

- Mye planlegging gjennomført vinteren 2007. Bygdetunnemnda søkte Nes

  Prestegjeld Sparebank om midler, fikk avslag. Arbeidet tas opp til høsten,

  jfr. forberedelser til budsjett/økonomiplan.

Planarbeider

Skole/Barnehage

-          Utarbeide et ”årshjul” for etaten som definerer tidsfrister for gjennomføring av oppgaver og utarbeiding av ulike rapporter og plandokument.

-          Utarbeide felles mal for skolenes utviklingsplaner.

 

Kultur

-          Revidere kommunedelplan for idrett og friluftsliv.

-          Revidere plan for den kulturelle oppvekstsekken/-skolesekken.

-          Utarbeide vedlikeholdsplan for Dåset.

 

- Arbeidet er påbegynt.

 

- Ikke påbegynt.

 

 

- Revidering av kommunedelplan for idrett og friluftsliv  i rute - starter juni 07.

- Revidering av kommunedelplan for DKS- i rute, starter i juni.

- Ikke påbegynt. Forberedelser til sesongen må prioriteres til sesongstart

  1.juli.

 

Revidering av bibliotekplan blir utsatt til etter 1. mars 2008 da prosjektperioden og biblioteksamarbeidet med Rollag k. skal vurderes. 

Interkommunalt samarbeid

Kultur – middelalderuka

Interkommunalt samarbeid med Rollag og Nore og Uvdal. Økt antall arrangement og besøkstall siden starten i år 2000.

Program for 2007 er i rute. Middelalderuka gjennomføres i uke 30.

Forbereder studietur  til middelaldersenter i Danmark i september for 

programkomiteen.


 

Nye reformer, lovendringer av betydning

Skole

Videre arbeid med implementering av grunnskolereformen (Jfr. Kompetanse for utvikling i grunnskolen). Plan for grunnskolene i Flesberg 2006 og Handlingsplan for grunnskolene i Flesberg 2005-2008).

Tiltak:

Arbeid skolevis og på tvers av skolene der en har som mål å øke kompetansen på følgende områder

-          Lokalt læreplanarbeid

-          Tilpasset opplæring/læringsstrategier

-          Grunnleggende ferdigheter

-          Skolen som lærende organisasjon

-          Skolebasert vurdering og kvalitetssikring av undervisnings- og læringsarbeid

 

 

Økt elevmedvirkning gjennom

-          jevnlige elevsamtaler

 

 

-          bruk av digitale mapper

-          å bruke mappene i elevsamtaler og foreldresamtaler

 

 

 

-          å la elevene få innvirkning på egen arbeidsplan

 

-          å bruke elevrådet aktivt

 

Barnehage

Barnehageløftet innebærer bl.a. ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er gjeldene fra 1. august 2006. Fylkesmannen har fått overført statlige midler i 2006, og lagd en implementeringsplan for innføring/arbeid med ny rammeplan med diverse faglige tilbud for kommunene. Flesberg kommune vet ikke om Fylkesmannen overfører noen midler til dette arbeidet i 2007, og må i alle fall regne med å dekke utgifter til kurs, foredragsholder, reiseutgifter og evt. ekstra møtegodtgjørelser i forbindelse med dette arbeidet.

Mål: Avd.styrere/styrer, ped. ledere og barnehagenes øvrige personale skal bruke rammeplanen som en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.

 

Flesberg kommune er 1 av 6 kommuner i Buskerud som fikk delta i utviklingsprosjekt som fokuserer på barns læringsmiljø (avd. Lampeland).

Tiltak:                    

-          veiledning fra høyskolen i Telemark

-          endring av læringsmiljø (innredning og tilrettelegging)

-          innkjøp av inventar, utstyr

-          informasjon til andre barnehager i kommunen om prosjektet

-      ekstra personalmøter

 

 

 

 

 

- Bruk av lærernes fellestid innad på den enkelte skole og på tvers av

  skolene med fagplanarbeid der fokus på tilpasset opplæring og

  grunnleggende ferdigheter er lagt inn i kompetansemål på ulike klassetrinn.

- Personalet på Lampeland skole har i perioden januar-mai arbeidet

  systematisk med organisasjonsutvikling og organisasjonslæring.

- Hele det pedagogiske personalet har gjennomført ståstedsanalyser med  

  med påfølgende prioriterte utviklingsområder for skolene. Ellers 

  gjennomført: Elevinspektørene 7.trinn, kartleggingsprøve lesing 2. trinn og

  kartleggingsprøver M1-M6 i matematikk. Carlsten lesetester gjennomført på

  flere trinn. Innkjøp av STAS kartleggingsmateriell i norsk.

 

- 1.-4. kl. har ukentlige samtaler med elevene og kontakt med hjemmene

   knyttet til elevenes læringsarbeid. Ellers blir det gjennomført jevnlige 

   elevsamtaler i skolene.

- Lyngdal 5.-7.klasse: kommet godt i gang med bruk av digitale mapper,  

  disse blir også brukt i elevsamtaler og foreldresamtaler.

- Lampeland 5.-7. trinn i oppstartsfase.

- Ungdomstrinnet bruker digitale mapper i stor grad, mappene

  delvis brukt i elevsamtaler og foreldresamtaler.

- Elevsamtalene gir rom for elevmedvirkning i forhold til å påvirke egen

  læringssituasjon, men dette må det arbeides med mer systematisk med.

- Alle skolene har elevråd og har regelmessige møter. 2 av elevrådene møter

  i Ungdommens kommunestyre.

 

 Implementering av ny rammeplan er arbeidet med gjennom:

- Konferanse for alle barnehageansatte med tema: ”Barnehagens innhold;

  en kilde til undring, refleksjon og kunnskaper”.

- 2 fagkvelder for førskolelærere med fokus på barnegruppa- et inkluderende

   fellesskap og hva som bør særprege en småbarnsavdeling.

- Et felles personalmøte i avd. vene med fokus på deres arbeid med

  rammeplan og utelivsavdelingen.

- 3 kvelder med datakurs for pedagogiske ledere, avdelingsstyrere og

  barnehageleder (power-point, fronter og bildebehandling)

 

 

 

Avdeling Lampeland har hatt egne prosjektmøter  med og uten veiledning fra høyskolen i Telemark.  En har investert i en del nytt inventar/utstyr med spesiell fokus på egen avdeling for 1 og 2 åringer (fra august-07) En har også endret  en del i alle avdelinger ved bla  tilrettelegging av utstyr tilpasset alder og opprettelse av verksteder.  (Bokstav , tall, klippe, lime og motorikk).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomi - Sosial og barnevern - 200704

 

Art

Art (T)

Budsjett hele året (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

Vurdert avvik (1)

Årsprognose (1)

Teknisk prognose (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

4 200 745

1 468 476

1 432 323

36 153

0

4 200 745

4 092 286

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

846 443

282 035

299 571

-17 537

0

846 443

899 053

04

Overføringer

2 719 500

906 137

681 495

224 642

0

2 719 500

2 045 573

4999

Sum driftsutgifter

7 766 688

2 656 649

2 413 390

243 259

0

7 766 688

7 036 912

05

Finansutgifter og finansieringstransaksjoner

30 000

9 996

22 599

-12 603

0

30 000

67 808

5999

Sum finansutgifter

30 000

9 996

22 599

-12 603

0

30 000

67 808

07

Refusjoner

-3 260 471

-18 493

-25 514

7 021

0

-3 260 471

-3 281 535

071

Refusjon folketrygden

0

0

-45 815

45 815

0

0

-137 445

8999

Sum driftsinntekter

-3 260 471

-18 493

-71 329

52 836

0

-3 260 471

-3 418 980

09

Finansinntekter og finansieringstransaksjoner

-30 000

-9 996

-30 528

20 532

0

-30 000

-91 595

9999

Sum finansinntekter

-30 000

-9 996

-30 528

20 532

0

-30 000

-91 595

 

 

4 506 217

2 638 156

2 334 132

304 024

0

4 506 217

3 594 144

 

Sentral statusvurdering:

1 tertial rapport for sosial og barnevern viser en positiv budsjett situsjon jf.periodisert budsjett. Reelt er ikke det positive avviket 6,75 %, da det er utgifter innen barnevernsområdet for perioden som kommer i tiller på utgiftssiden. Dette forklares under.

Området administrasjon har positivt avvik, kr. 17132,- og er under kontroll jf periodisert budsjett.

Området sosial har positivt avvik kr 41389,-, og en vurderer også det under kontroll jf periodisert budsjett. Området følges opp jf følgende poster;
-Lønn, pensjon, KLP som viser negativt avvik på samlet kr. 73067,-. Dette har sammenheng med lønnsjustering, og må også ses i sammenheng med refusjon fødselpenger
-området økonomisk sosialhjelp har overforbruk området Flesberg med ca kr. 30000,-. Det er mindre forbruk området Rollag med ca kr. 105000,-. Disse posten har variabler hele året, men det vurderes samlet som positiv utvikling. Ses også i sammenheng med tiltaksarbeidet i samarbeid med NAV arbeid, samt lavere ledighet.
-Sosiallån er har også et avvik på kr.12000,-. Innbetalingen ligger jf perodisert budsjett med positivt avvik på ca kr 20000,-.

Området barnevern viser et positivt avvik på kr. 167638,- jf periodisert budsjett. Her er det et par forhold som påvirker dette området;
-Felles fosterhjemstilling med Nore og Uvdal, samlet utgifter ca kr. 140000,- er ikke refundert jf 50/50 deling. Dette påvirker positivt med ca kr 70000,-.
-Tiltak utenfor hjemmet er iverksatt i perioden og det vil bli belastet ca kr 200000,- innen området for 1 tertial. Reelt positivt avvik blir da ca 35000,-.
Andre poster innen området barnevern med negativt avvik er;
-Støttekontakter har et merforbruk på ca kr 32000,-. Økt bruk av tiltak ses i denne sammenheng. Utviklingen følges framover.
-Advokat/konsulent utgifter har et merforbruk på ca kr 55000,-. Dette ses i sammenheng med Fylkesnemndsak. Antall saker i rettsytemet er vanskelig å forutse, men posten følges framover.
-Det er positiv utvikling på (hoved) post bidrag til barnevern, med at overskudd på ca kr. 185000, her vil det bli belastet de forhold som nevnt over for 1 terital.

Konklusjon
Budsjettmessig vurderes sosial og barnevern å være ajour med et (samlet) postiv avvik på ca kr 175000,-.
Tjenesten har en relativ stabil bruker masse innen begge områder, lokale forhold og ulike variabler er vanskelig å forutse, men en vurderer budsjett situasjon som positiv.
Det er høy fokus på kommende NAV etablering. Det er også et positivt engasjement i fht barneverns nettverket i Kongsberg regionen.

 

Målindikatorer:

 

 

2005

2006

Mål 2007

30.04.2007

Økonomi:

 

 

0

 

% avvik regnskap/budsjett

-5,1 %

0

0

 

Medarbeidere:

 

 

 

 

Vernerunder

1

 

0

Ikke gjennomført

Kompetansetiltak

Div. kurs

Div. kurs

Div. kurs

 

Gjennomført, bla.barnevern nettverk i Kongsberg reg.

Sykefravær

 

 

5 %

0,1 %

Gjennomførte medarbeidersamtaler

ja

ja

 

Høst 2007

Tjeneste:

 

 

 

 

Sosialtjenesten

2 uker behandlingstid

2 uker behandlingstid

2 uker behandlingstid

Gjennomført/ajour

Barneverntjenesten

(flere ulike frister ut fra status i saker)

Lovpålagte frister

Lovpålagte frister

Lovpålagte frister

Gjennomført, mindre avvik

Bostøtte

Termin frister

Termin frister

Termin frister

Gjennomført

Elektroniske tjenester (selvbetjening):

 

 

 

 

Søknadsskjema.

Bostøtte

Bostøtte

Bostøtte

Prosjekt iverksatt

Utviklingsmål

(NAV reform konkrete mål i fht selvbetjening)

 

 

behov for revisjon nettsider/tjenester

Ikke gjennomført

Samfunn :

 

 

 

 

Brukerundersøkelse

 

Ikke gjennomført

Ikke gjennomført

Bør gjennomføres i 2007.

Planlagt høst 2007 i samarbeid med Kongsberg

 

 

Arbeidsprogram 2007:

 

 

Kommentarer 30.04.2007:

 

Større utredninger/arbeider

Utredning, valg av modell og iverksetting av NAV reformen vil styre mye av 2007-2008

Intensjons vedtak fulgt opp med iverksatt arbeidsgruppe, møter arbeidsgruppen, møte med NAV  Buskerud, møte med styringsgruppen, kurs, m.m. Mulig vurderes sak til kommunestyre (i fht mandat til forhandling med NAV) ikke fremmet før høst 2007. Plan  i fht etablering NAV Flesberg og Rollag  juli 2008 opprettholdes.

Planarbeider

En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Herunder;

-iverksetting av kompetanseplan, -veiledningsplan, -områder for samarbeid, bl.a. barnevernsvakt, m.m. Aktiv bruk av bevilget skjønnsmidler samt nye søknader.

Stort engasjement i nettverket jf programmet; ”sammen om barnevern”.

Kompetanseplan iverksatt/gjennomført med deltakelse 3 kursdager i samarbeid med statlig barnevern m.m.

Veiledningsplan iverksatt/gjennomført med veiledning alle ansatte i regionen.

Lederforum iverksatt/gjennomført flere møter, flere tema.

Forprosjekt vaktordning søkt Fylkesmannen om skjønnsmidler, under behandling.

Interkommunalt samarbeid

2007 er siste prosjektår med interkommunal sosial og barnevern. Sluttevaluering Telemarksforskning.

Sluttevaluering ikke gjennomført, forventes høst 2007.

Nye reformer, lovendringer av betydning

Iverksetting av Intern-kontroll for barneverntjenesten

Ikke gjennomført, må prioriteres.

 

 

 


 

Økonomi - Helse/pleie og omsorg - 200704

 

Enhet

Avvik hia

Helse, pleie og omsorg adm.

- 265

Hjemmetjenesten

 190

Kjøkkentjenesten

- 20

Sykehjemmet

 207

 

Art

Art (T)

Budsjett hele året (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

Vurdert avvik (1)

Årsprognose (1)

Teknisk prognose (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

30 398 998

10 491 014

10 397 751

93 262

0

30 398 998

30 119 211

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

2 381 000

793 349

753 736

39 613

0

2 381 000

2 262 160

03

Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.

4 125 000

1 430 550

1 208 291

222 259

0

4 125 000

3 458 223

04

Overføringer

-150 000

-49 980

107 888

-157 868

0

-150 000

323 605

4999

Sum driftsutgifter

36 754 998

12 664 933

12 467 666

197 267

0

36 754 998

36 163 198

05

Finansutgifter og finansieringstransaksjoner

443 300

0

11 650

-11 650

0

443 300

478 250

5999

Sum finansutgifter

443 300

0

11 650

-11 650

0

443 300

478 250

06

Salgsinntekter

-3 485 000

-1 019 592

-963 814

-55 778

0

-3 485 000

-3 317 666

07

Refusjoner

-3 430 000

-576 436

-122 715

-453 721

0

-3 430 000

-2 068 838

071

Refusjon folketrygden

0

0

-423 365

423 365

0

0

-1 270 095

08

Overføringer

0

0

-11 650

11 650

0

0

-34 950

8999

Sum driftsinntekter

-6 915 000

-1 596 028

-1 521 544

-74 484

0

-6 915 000

-6 691 549

 

 

30 283 298

11 068 905

10 957 772

111 133

0

30 283 298

29 949 900

 

Sentral statusvurdering:

Det har ikke kommet inn noen refusjoner enda. Dette har blant annet med at psykiatriplan ikke er ferdigstilt og politisk behandlet. Planen behandles i kommunestyret i juni møtet. Tar vi hensyn til dette avviket har etaten positivt avvik på 587.000 kroner.  

 

Arbeidsprogram 2007:

Utredninger/arbeider

 

Kommentarer 30.04.2007:

 

Planarbeider

Rullering av psykiatriplanen.

 

Rusplanen skal fullføres i samarbeid med sosial og skole

Arbeid i gang – legger frem revidert psykplan kommunestyre møtet i juni.

Rus plan arbeidet er i sluttfasen.

Interkommunalt samarbeid

Plom-prosjektet (IKT-samarbeidsprosjekt).

 

 

 

Utdanning av hjelpepleiere.

 

 

 

Folkehelse.

 

Kultur: Den blå timen.

 

 

 

 Legevaktsordning.


Infeksjonskontrollprogram med assistanse fra sykehuset Blefjell.


Rural-prosjektet.

Plom prosjektet er sluttført.  Etaten arbeider i disse dager med å innføre systemet GAT soft, et system som kombinerer arbeidsplaner og personal/regnskapssystemer.

 

Det er ut dannet 14 hjelpepleiere. Nytt kurs utsettes inntil videre pga personalendringer i etaten, ansvarlig for utdanningsprogrammet skal ha permisjon,

 

Høstens prosjekt.

 

Samarbeidsprosjekt mellom kulturskolen og pleie og omsorg i Kongsbergregionen utvikles videre.  Økonomi en utfording.  Et godt prosjekt.

 

Ny legevaktsordning etablert.  Må videreutvikles.

 

Ikke arbeidet med foreløpig.

 

Prosjektet avsluttet.  Rapport foreligger.

Reformer, lovendringer

Nasjonal Helseplan 2007-2010 Opptrappingsplan for psykisk helse. St. meld 25 Framtidas omsorgsutfordringer.

Helse- og omsorgsdepartementet og KS avtale om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten

«Full deltakelse for alle funksjonshemmede. Utviklingstrekk 2001-2006»

Kommunesektorens etikkutvalg KS

 

 

Pga sykdom er ikke målindikatorene til Helse/pleie og omsorgsetaten oppdatert pr 30.04

 


 


Økonomi - Teknikk,plan og ressurs - 200704

 

Enhet

Avvik hia

Teknisk etat adm.

- 621

Driftsavdelingen

- 4

Vann, avløp og renovasjon

- 169

 

Art

Art (T)

Budsjett hele året (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

Vurdert avvik (1)

Årsprognose (1)

Teknisk prognose (1)

00

Lønn og sosiale utgifter

11 248 844

3 883 961

3 829 653

54 308

0

11 248 844

11 085 921

01

Varer og tjenester i komm. tjensteprod.

7 785 600

2 653 738

2 110 689

543 049

0

7 785 600

6 156 453

03

Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod.

3 312 000

1 420 288

1 689 853

-269 564

0

3 312 000

4 120 693

04

Overføringer

104 500

34 819

331 665

-296 845

0

104 500

995 035

4999

Sum driftsutgifter

22 450 944

7 992 807

7 961 860

30 947

0

22 450 944

22 358 102

05

Finansutgifter og finansieringstransaksjoner

4 061 100

90 464

0

90 464

0

4 061 100

3 789 709

5999

Sum finansutgifter

4 061 100

90 464

0

90 464

0

4 061 100

3 789 709

06

Salgsinntekter

-13 097 300

-6 892 250

-6 130 186

-762 063

0

-13 097 300

-10 811 110

07

Refusjoner

-2 352 309

-524 393

-317 591

-206 802

0

-2 352 309

-1 731 903

071

Refusjon folketrygden

0

0

-160 075

160 075

0

0

-480 225

08

Overføringer

-318 000

-105 958

0

-105 958

0

-318 000

-127

8999

Sum driftsinntekter

-15 767 609

-7 522 600

-6 607 852

-914 748

0

-15 767 609

-13 023 365

09

Finansinntekter og finansieringstransaksjoner

-48 000

0

0

0

0

-48 000

-48 000

9999

Sum finansinntekter

-48 000

0

0

0

0

-48 000

-48 000

 

 

10 696 435

560 671

1 354 007

-793 337

0

10 696 435

13 076 445

 

 

 

 

Sentral statusvurdering:

Etaten har ett negativt avvik på kr. 794.000,-.  pga vi ligger under med ca. kr. 450' innen oppmåling, byggesak og planbehandling.  Teknisk sjef håper at dette vil utjevne seg noe når alle varslede planer kommer inn til kommunen.  Det er også ett overforbruk på ca. 160' når det gjelder brøyting og strøing. Hvordan budsjettet vil arte seg til slutt avhenger helt av hvordan høsten og vinteren vil bli.

 

 

Målindikatorer:

 

 

2005

2006

Mål 2007

30.04.2007

Økonomi:

 

 

 

 

% avvik regnskap/budsjett

+ 795

+ 700

0

- 1.439

Medarbeidere:

 

 

 

 

Vernerunder

1

1

1

0

Kompetansetiltak

Div. kurs

Div. kurs

Div. kurs

Flere avholdt

Sykefravær

 

 

4 %

9,74 %

Gjennomførte medarbeidersamtaler

Alle

Uformelle samtaler med 75 %

Minst 50 %

0%

Tjeneste:

 

 

 

 

Saksbehandlingstid byggesaker

23 dager

ca. 26 dager

21 dager

24

Behandlingstid reguleringsplaner

30

45

60

60

Elektroniske tjenester (selvbetjening):

 

 

 

 

Byggsøk (under utvikling)

0

0

5

0

Dokumenthotell

Ikke målbart

Ikke målbart

Ikke målbart

 

Kart

Ikke målbart

Ikke målbart

Ikke målbart

 

Revisjon og gjennomgang nettsider

 

 

X

0

Samfunn:

 

 

 

 

Brukerundersøkelse

0

0

0

0

Sluttføre rullering av kommuneplan

 

 

X

 

 

 

 


Arbeidsprogram 2007:

 

Større utredninger/arbeider

Delta i utredningen av ny skolestruktur

Kommentarer 30.04.2007:

 

Planarbeider

·         Rullering kommuneplan

·         Kommunedelplan for Vatnebrynvannet

·         Utarbeidelse av trafikksikkerhetsplan

·         Deltakelse på rullering av plan for idretts-og kulturanlegg

I rute    

I rute

Ses i sammenheng med K-plan

Ses i sammenheng med K-plan

 

Interkommunalt samarbeid

Utrede muligheten for brannsamarbeid i regionen og samarbeid innen landbruk/skogbruk med Rollag kommune.

I rute

Nye reformer, lovendringer av betydning

Endring av hele plan- og bygningsloven, ny sentral avløpsforskrift, ny skoglov med krav om befaring av 10 % av skogavgiftene

I rute

 

 


 

Investeringsprosjekter 30.04.2007

 

 

 

 

 

 

Bevilget i

Brukt i

Budsjett

Regnskap

Rest/

Kommentarer:

 

Prosj

Prosjekt (T)

2006

2006

2007

30.04.2007

avvik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

Administrasjonsbygg-inventar

 

 

100 000

8 875

91 125

Utført

 

743

Salg av boliger

 

 

-700 000

-840 899

140 899

Utført

 

745

Pleie og omsorg - Plomprosjektet

 

 

500 000

114 208

385 793

etaten er i rute med innvesteringene.

 

752

Inventar/utstyr skolene-fellespost

 

 

100 000

102 366

-2 366

 

 

803

Kartverk

 

 

150 000

0

150 000

Kontinuerling prosess

 

805

Rehabilitering skolebygg

 

 

300 000

104 775

195 225

 

 

807

Utskifting av gjerder barnehagene

 

 

100 000

0

100 000

Utføres til høsten

 

808

Rehablitering kommunale bygg

300 000

0

0

0

300 000

utføres til høsten må sees i sammenheng med PCB

 

812

Utskifting av Pcb-armatur

400 000

144 766

400 000

74 066

581 168

Forsinket pga for dyre anbud er forkastet

 

821

Flesberg vannverk

1 200 000

0

300 000

0

1 500 000

Noe forsinket pga arbeidsmengden ved etaten,

 

836

Lyngdal avløp-ledningsnett

 

 

250 000

0

250 000

Møtevirksomhet pågår, blir trolig utført til høsten

 

850

Brannbil

 

 

2 500 000

0

2 500 000

Blir levert som planlagt i oktober

 

853

Brann/innbruddsalarm

 

 

350 000

0

350 000

Er under vurdering, uklart pr dd  når det blir montert

 

875

Salg av tomter

 

 

 

-50 236

50 236

 

 

879

Veg Skatumlia inkl vann/avløp

 

 

500 000

52 789

447 212

Forsinket pga for dyre anbud er forkastet

 

880

Kjøp av bolig ved slamlunger

 

 

500 000

522 024

-22 024

Utført

 

990

Finansiering av investeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruk av lån

-1 613 386

 

-3 500 000

0

 

 

 

 

Bruk av fond

-141 848

 

-1 850 000

0

 

 

 

 

 

144 766

144 766

0

87 968

7 017 266

 

 

Prosjekter som ikke ble fullført i 2006 er overført til 2007. Dette gjelder prosjektene:

 

808 Rehabilitering kommunale bygg 300.000 kroner

812 Utskifting PCB-armatur 255.234 kroner

821 Flesberg vannverk 1.200.000 kroner

Fravær Flesberg 1.tertial 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ant.mulige

Faktiske

Kortids syke-

Langtids syke-

Total

Total

Kortids

Langtids

 

arb.dgr.

arb.dgr.

fravær:

fravær:

Syke

Fravær

Syke  i %

Syke i %

 

 

 

Dgv

Dgv

%

%

1-16 dg

o/16 dg

Pol.adm.

64,50

64,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fellestjenesten

669,30

625,90

39,40

0,00

5,89

6,48

5,89

0,00

Oppvekst

8 056,88

7 209,12

246,72

356,65

7,49

10,51

3,06

4,43

Sos.barnev.

576,19

576,19

0,60

0,00

0,10

0,10

0,10

0,00

Helse,pleie omsorg

5 298,80

4 805,33

211,26

250,53

8,71

9,26

3,99

4,73

Teknisk

2 153,60

1 870,88

44,04

165,72

9,74

13,57

2,04

7,70

Andre

35,95

34,63

0,00

1,33

3,70

3,70

0,00

3,70

Total

16 855,22

15 186,55

542,02

774,23

7,81

9,93

3,22

4,59

 

I små enheter som Fellestjenesten, vil sykefraværsprosenten kunne variere mye fra periode til periode.  Årsaken til det relativt høye fraværet i 1. tertial skyldes enkeltarbeidstakere. Til sammenligning kan nevnes at sykefraværet i FT for hele 2006, lå på 0,79%.

Ellers kan nevnes at det totale sykefraværet for hele kommunen på 7,81% er litt høyere enn i 2006 som var på 7,42%. Det er vanskelig å peke konkret på hva denne lille økningen kan skyldes. 

 

Helse,pleie omsorg: Det har vært mye infeksjonssykdommer i etaten i årets første måneder.  Det forklarer det meste av korttidsfraværet. 

Langtidsfrværet er stabilt. Vi må nok forvente et langtidsfravær på dette nivå - dette ut fra arbeidets karakter; tungt fysisk og psykisk arbeid.