FLESBERG KOMMUNE

RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2006

Innhold:

·      Sammendrag driftsregnskapet 31. august 2006

·      Skatteinngang pr 31. august 2006

·      Økonomi

·       Rådmannens rapport

·       Politisk adm.

·       Sentraladministrasjonen

·       Oppvekst og kultur

·       Sosial og barnevern

·       Helse/pleie og omsorg

·       Teknikk, plan og ressurs

·      Investeringsprosjekter 2006 – status pr 31.08.2006

·      Fraværsrapport 2. tertial 2006

·      Etatenes kommentarer

·       Politisk styring og sentraladministrasjonen (SA)

·       Oppvekst og kulturetaten

·       Sosial og barnevern

·       Helse- og omsorgetaten

·       Teknikk, plan og ressurs

 

FLESBERG KOMMUNE

Sammendrag driftsregnskapet:

 

 

Opprinnelig

Revidert

Periodisert

Regnskap

 

 

 

budsjett 2006

budsjett 2006

rev bud

31.8.2006

Avvik

Kommentarer:

 

 

 

 

 

 

 

Drift Etatene - netto ramme

84 075 200

86 575 200

47 094 229

46 511 013

583 216

Positivt avvik for etatene. Viser til egne kommentarer fra hver enkelt etat.

Andre inntekter:

 

 

 

 

 

 

Skatteinntekter

-44 471 000

-47 471 000

-29 000 000

-30 658 000

1 658 000

Se egen omtale under….

Rammetilskudd

-36 449 000

-35 949 000

-24 400 000

-24 488 213

88 213

Rammetilskuddet er i tråd med budsjett. Dersom skatteinngangen blir vesentlig høyere enn forutsatt i revidert budsjett vil rammetilskuddet reduseres ved at kommunen vil få mindre i inntektsutjevning.

Eiendomsskatt

-2 075 000

-2 075 000

-2 075 000

-2 085 402

10 402

Er utskrevet og ble som forutsatt

Konsesjonskraft - netto

-1 200 000

-1 200 000

-800 000

-1 152 701

352 701

Kommunen har inngått avtale med Flesberg elektrisitetsverk. Avtalen omfatter kjøp av egen kraft til eget bruk til selvkost. Overskytende kraft selges på markedet og overskuddet blir fordelt mellom kommunen og everket etter en fastsatt fordelingsnøkkel. Avtalen har hittil i år gitt kommunen inntekter utover det budsjetterte.

Konsesjonsavgifter

-400 000

-400 000

0

0

0

Innbetales i desember

Andre statstilskudd

-300 000

-300 000

-150 000

-175 000

25 000

 

Kompensasjonstilskudd (renter/avdrag PRO)

-1 400 000

-1 400 000

0

0

0

Innbetales i desember

Motpost avskrivninger

-5 652 520

-5 652 520

0

0

0

Bokføres i desember

Andre utgifter:

 

 

 

 

0

 

Dekning av tidligere års regnskapsmessig underskudd

2 902 320

2 902 320

0

0

0

Bokføres i desember

Avsetning til bundne fond

400 000

400 000

0

0

0

Bokføres i desember

Netto renter/avdrag

4 570 000

4 570 000

3 227 000

3 226 262

738

Innenfor budsjetterte rammer.

 

-84 075 200

-86 575 200

-53 198 000

-55 333 054

2 135 054

Positivt avvik

 

0

0

-6 103 771

-8 822 041

2 718 270

Positivt avvik

 

 

Flesberg kommune - skatteinngang pr 31. august 2006:

 

 

2005

2006

Differanse

Kommentarer:

 

 

 

2005-2006

 

Sum skatt 1.september

26 679

30 658

14,91 %

Skatteinngangen er 14,9% (eller 4 millioner kroner) høyere enn på samme tidspunkt i fjor. På landsbasis er skatteinngangen pr 1 sept 9% høyere enn i fjor, i rev nasjonalbudsjett er økingen beregnet til 5,9%. Dette betyr at vi med ganske stor sikkerhet vil få mer i skatt og rammetilskudd enn forutsatt i 2006.

% av total skatteinngang

59 %

65 %

 

 

Totalt i året

 

Rev.bud 2006

 

 

Sum skatt 31. des.

45 229

47 471

4,96 %

Vi har budsjettert med en økning i skatteinngangen fra 2005 til 2006 på 4,96% (2,2 millioner kroner)

 

 

Flesberg kommune

Rådmannens Rapport - Økonomi - 200608

Etat

 

Status

Årsbudsjett

Avvik hiå (kr)

0 - Politisk adm.

Godkjent

1 235

-49

1 - Sentraladministrasjonen

Godkjent

14 371

-464

2 - Oppvekst og kultur

Godkjent

25 998

497

3 - Sosial og barnevern

Godkjent

3 936

-39

4 - Helse/pleie og omsorg

Godkjent

29 067

156

6 - Teknikk,plan og ressurs

Godkjent

11 868

576

7 - Ymse

Ikke rapportert

100

-94

 

Art (T)

Budsjett hele året (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

Vurdert avvik (1)

Årsprognose (1)

Teknisk prognose (1)

Lønn inkl.pensjon og avgift

77 359 754

47 380 336

47 657 998

-277 662

0

77 359 754

47 657 998

Varer og tjenester i komm.tjeneste

19 292 590

12 120 658

11 302 377

818 281

0

19 292 590

11 302 377

Varer og tjenester som erstatter komm.tjenesteprod.

10 061 400

5 929 817

6 045 476

-115 659

0

10 061 400

6 045 476

Overføringer

8 345 885

3 485 898

6 388 776

-2 902 878

0

8 345 885

6 388 776

Sum driftsutgifter

115 059 629

68 916 709

71 394 627

-2 477 918

0

115 059 629

71 394 627

Finansutgifter og finansieringstransaksjoner

5 954 020

19 992

68 604

-48 612

0

5 954 020

68 604

Sum Finansieringsutgifter

5 954 020

19 992

68 604

-48 612

0

5 954 020

68 604

Salgsinntekter

-19 171 851

-12 578 144

-12 186 294

-391 850

0

-19 171 851

-12 186 294

Refusjoner

-14 338 598

-9 212 349

-10 677 824

1 465 475

0

-14 338 598

-10 677 824

Refusjon folketrygden

0

0

-1 799 245

1 799 245

0

0

-1 799 245

Overføringer

-115 000

-33 320

-223 031

189 711

0

-115 000

-223 031

Sum driftsinntekter

-33 625 449

-21 823 813

-24 886 394

3 062 581

0

-33 625 449

-24 886 394

Finansieringsinntekter og - transaksjoner

-813 000

-18 659

-65 824

47 165

0

-813 000

-65 824

Sum Finansieringsinntekter

-813 000

-18 659

-65 824

47 165

0

-813 000

-65 824

 

86 575 200

47 094 229

46 511 013

583 216

0

86 575 200

46 511 013

 

 

 

Flesberg kommune

Økonomi - Politisk adm. - 200608

 

Enhet

Status

Avvik hia

Avvik i %

Politisk styring og kontroll

Ikke rapportert

- 49

-3.96

 

Art (T)

Budsjett hele året (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

Vurdert avvik (1)

Årsprognose (1)

Teknisk prognose (1)

Lønn inkl.pensjon og avgift

641 000

282 835

287 767

-4 932

0

641 000

287 767

Varer og tjenester i komm.tjeneste

304 650

160 269

148 048

12 221

0

304 650

148 048

Varer og tjenester som erstatter komm.tjenesteprod.

370 000

246 568

230 510

16 058

0

370 000

230 510

Overføringer

0

0

44 654

-44 654

0

0

44 654

Sum driftsutgifter

1 315 650

689 673

710 979

-21 307

0

1 315 650

710 979

Salgsinntekter

-81 000

-53 978

-845

-53 133

0

-81 000

-845

Refusjoner

0

0

-25 559

25 559

0

0

-25 559

Sum driftsinntekter

-81 000

-53 978

-26 404

-27 574

0

-81 000

-26 404

 

1 234 650

635 694

684 575

-48 881

0

1 234 650

684 575

 

Sentral statusvurdering:

Enheten er under kontroll. Må bemerke at det er budsjettert med inntekter for forliksrådet. I og med at dette rådet nå har blitt statlig, bør denne underbalansen på ca. kr. 30.000 tas som en budsjettjustering.

 

 

 

Flesberg kommune

Økonomi - Sentraladministrasjonen - 200608

 

Enhet

Status

Avvik hia

Avvik i %

Fellestjenesten

Ikke rapportert

- 464

-3.23

 

Art (T)

Budsjett hele året (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

Vurdert avvik (1)

Årsprognose (1)

Teknisk prognose (1)

Lønn inkl.pensjon og avgift

3 600 500

2 164 470

2 146 005

18 465

0

3 600 500

2 146 005

Varer og tjenester i komm.tjeneste

3 958 400

2 371 608

2 652 434

-280 826

0

3 958 400

2 652 434

Varer og tjenester som erstatter komm.tjenesteprod.

957 000

733 488

534 779

198 709

0

957 000

534 779

Overføringer

6 412 375

2 065 969

2 719 074

-653 105

0

6 412 375

2 719 074

Sum driftsutgifter

14 928 275

7 335 534

8 052 292

-716 758

0

14 928 275

8 052 292

Finansutgifter og finansieringstransaksjoner

1 003 000

0

0

0

0

1 003 000

0

Sum Finansieringsutgifter

1 003 000

0

0

0

0

1 003 000

0

Salgsinntekter

-125 000

-83 300

-52

-83 248

0

-125 000

-52

Refusjoner

-650 000

-386 512

-695 938

309 426

0

-650 000

-695 938

Refusjon folketrygden

0

0

-6 762

6 762

0

0

-6 762

Overføringer

-40 000

0

-4 000

4 000

0

-40 000

-4 000

Sum driftsinntekter

-815 000

-469 812

-706 752

236 940

0

-815 000

-706 752

Finansieringsinntekter og -transaksjoner

-745 000

0

-16 267

16 267

0

-745 000

-16 267

Sum Finansieringsinntekter

-745 000

0

-16 267

16 267

0

-745 000

-16 267

 

14 371 275

6 865 722

7 329 273

-463 551

0

14 371 275

7 329 273

 

Sentral statusvurdering:

Lønnsbudsjettet er under kontroll, men det blir et overforbruk p.g.a. at vedtatte nedbemanning i Fellestjenesten ikke vil bli gjennomført i 2006.
Ellers er det underbalanse på datautgifter på ca. kr. 100.000 samt at gebyrinntekter på ca. 80.000 ikke er bokført enda. I tillegg er det underbalanse på interkommunale prosjekter på ca. 170.000 og på næringsutvikling på ca. 90.000 og som begge er forutsatt skal i 0 ved årets slutt.

 

 

 

Flesberg kommune

Økonomi - Oppvekst og kultur - 200608

 

Enhet

Status

Avvik hia

Avvik i %

Oppvekst adm.

Ikke rapportert

 388

8.36

Barnehagene i Flesberg

Ikke rapportert

- 72

-9.71

Bibliotek

Ikke rapportert

- 4

-0.48

Flesberg barne- og ungdomsskole

Ikke rapportert

 38

0.36

Lampeland skole

Ikke rapportert

 87

1.39

Lyngdal skole

Ikke rapportert

 60

2.07

 

Art (T)

Budsjett hele året (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

Vurdert avvik (1)

Årsprognose (1)

Teknisk prognose (1)

Lønn inkl.pensjon og avgift

30 277 145

18 889 219

18 841 168

48 050

0

30 277 145

18 841 168

Varer og tjenester i komm.tjeneste

4 475 035

2 970 505

2 923 174

47 331

0

4 475 035

2 923 174

Varer og tjenester som erstatter komm.tjenesteprod.

1 247 400

426 864

206 674

220 190

0

1 247 400

206 674

Overføringer

-439 711

-183 269

930 564

-1 113 833

0

-439 711

930 564

Sum driftsutgifter

35 559 869

22 103 319

22 901 580

-798 262

0

35 559 869

22 901 580

Finansutgifter og finansieringstransaksjoner

416 620

0

0

0

0

416 620

0

Sum Finansieringsutgifter

416 620

0

0

0

0

416 620

0

Salgsinntekter

-3 988 164

-2 661 048

-1 944 803

-716 245

0

-3 988 164

-1 944 803

Refusjoner

-5 965 700

-5 452 660

-6 828 334

1 375 674

0

-5 965 700

-6 828 334

Refusjon folketrygden

0

0

-635 433

635 433

0

0

-635 433

Overføringer

-25 000

0

0

0

0

-25 000

0

Sum driftsinntekter

-9 978 864

-8 113 708

-9 408 570

1 294 861

0

-9 978 864

-9 408 570

 

25 997 625

13 989 610

13 493 011

496 600

0

25 997 625

13 493 011

Sentral statusvurdering:

Innenfor oppvekst og kulturetaten er det et positivt avvik på kr. 497.000,-. På utgiftsarten Overføringger er det et negativt avvik som gjelder ikke budsjetterte omstillingstiltak så langt i etaten. Inntil videre foreslås det at det forestas interne justeringer mellom det positive avviket for etaten totalt sett og denne posten. Så langt kan det se ut til at de varslede merutgiftene som følge av økt elevtall og ressurser til spesialundervisning kan dekkes innenfor etatens budsjettrammer. Dette får imidlertid en helårseffekt for 2007 som må innarbeides i 2007-budsjettet.

 

 

 

Flesberg kommune

Økonomi - Sosial og barnevern - 200608

 

Enhet

Status

Avvik hia

Avvik i %

sosial og barnevern

I arbeid

- 39

-0.98

 

Art (T)

Budsjett hele året (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

Vurdert avvik (1)

Årsprognose (1)

Teknisk prognose (1)

Lønn inkl.pensjon og avgift

3 404 043

2 093 902

2 126 838

-32 937

0

3 404 043

2 126 838

Varer og tjenester i komm.tjeneste

541 345

360 752

444 256

-83 504

0

541 345

444 256

Varer og tjenester som erstatter komm.tjenesteprod.

25 000

16 660

0

16 660

0

25 000

0

Overføringer

2 266 749

1 510 562

1 637 855

-127 293

0

2 266 749

1 637 855

Sum driftsutgifter

6 237 137

3 981 876

4 208 949

-227 073

0

6 237 137

4 208 949

Finansutgifter og finansieringstransaksjoner

30 000

19 992

49 573

-29 581

0

30 000

49 573

Sum Finansieringsutgifter

30 000

19 992

49 573

-29 581

0

30 000

49 573

Refusjoner

-2 310 920

-771 014

-830 053

59 040

0

-2 310 920

-830 053

Refusjon folketrygden

0

0

-122 659

122 659

0

0

-122 659

Sum driftsinntekter

-2 310 920

-771 014

-952 712

181 699

0

-2 310 920

-952 712

Finansieringsinntekter og -transaksjoner

-20 000

-13 328

-49 557

36 229

0

-20 000

-49 557

Sum Finansieringsinntekter

-20 000

-13 328

-49 557

36 229

0

-20 000

-49 557

 

3 936 217

3 217 526

3 256 253

-38 727

0

3 936 217

3 256 253

 

Sentral statusvurdering:

Det er fortsatt negativ utvikling på budsjettet totalt sett. Det er 3 forhold som ligger til grunn.
1. Sosialtjenesten har et overforbruk på området Flesberg.
2.Barneverntjenesten har et overforbruk i forhold til nye plasseringer utenfor hjemmet i 2006.
3. Omstillingsbehovet er ikke reelt å kunne ivareta med de budsjettrammene som foreligger for 2006.

Det er en liten positiv utvikling på området sosial Flesberg for august.
Alle refusjoner er ikke inntektsført. Dette i forhold til samarbeidsstilling innen barnevern med Nore og Uvdal, hvor Flesberg utbetaler lønn m.m. Samt at en har refusjonsberettigget krav tilfolketrygden i forhold til brukere innen sosial.

Det er 4 tiltak som er satt i gang for å møte den skjev utvikling på budsjettet som er forventet framover;
1. Oppstart samarbeidsprosjekt med sosial, Aetat og trygd i forhold til fattigdomssatsningen. 15 brukere fra sosial deltar. Forventer gevinst framover.
2. Intern gjennomgang tiltak barnevern, utsjekk om mulig redusere tiltak. Det er redusert 5 tiltak innen området de siste 2 måneder. Viktig å ha faglig og juridisk fokus. Forebyggende tiltak som opphører for tidlig kan i framtid få negativ konsekvens.
3. Ikke iverksette bruk av vikarer, konsulenter, engasjement, grunnet 60 % redusert bemanning i 2006. Stort press på tjenestene. Utsette å øke bemanning inntil videre. Løpende vurdering.
4. Budsjett endring i forhold til omstillingsbehov. Bør vurdere å fremme sak for økning i budsjett grunnet omstillingsbehov ikke lar seg ivareta innen budsjettrammene for 2006.

 

 

 

Flesberg kommune

Økonomi - Helse/pleie og omsorg - 200608

 

Enhet

Status

Avvik hia

Avvik i %

Helse, pleie og omsorg adm.

Til godkjenning

 418

8.70

Hjemmetjenesten

Ikke rapportert

- 77

-0.63

Flesbergtunet, sykehjemmet

Ikke rapportert

- 46

-0.42

Kjøkkentjenesten

Ikke rapportert

- 139

-12.72

 

Art (T)

Budsjett hele året (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

Vurdert avvik (1)

Årsprognose (1)

Teknisk prognose (1)

Lønn inkl.pensjon og avgift

28 532 366

17 314 767

17 947 354

-632 588

0

28 532 366

17 947 354

Varer og tjenester i komm.tjeneste

2 370 360

1 562 948

1 308 161

254 787

0

2 370 360

1 308 161

Varer og tjenester som erstatter komm.tjenesteprod.

4 150 000

2 299 120

2 369 641

-70 521

0

4 150 000

2 369 641

Overføringer

1 972

22 998

285 026

-262 028

0

1 972

285 026

Sum driftsutgifter

35 054 698

21 199 833

21 910 183

-710 350

0

35 054 698

21 910 183

Finansutgifter og finansieringstransaksjoner

443 300

0

19 031

-19 031

0

443 300

19 031

Sum Finansieringsutgifter

443 300

0

19 031

-19 031

0

443 300

19 031

Salgsinntekter

-3 255 000

-2 169 132

-2 020 649

-148 483

0

-3 255 000

-2 020 649

Refusjoner

-3 176 000

-1 630 900

-1 430 672

-200 228

0

-3 176 000

-1 430 672

Refusjon folketrygden

0

0

-1 014 668

1 014 668

0

0

-1 014 668

Overføringer

0

0

-219 031

219 031

0

0

-219 031

Sum driftsinntekter

-6 431 000

-3 800 032

-4 685 020

884 988

0

-6 431 000

-4 685 020

 

29 066 998

17 399 801

17 244 193

155 607

0

29 066 998

17 244 193

 

Sentral statusvurdering:

Institusjon:
Det er fortsatt overforbruk på fastlønn. Vi har et reelt overforbruk av sykepleiere på bakvakt på grunn av at vi ikke får søkere til sykepleierstillinger, og har ledighet på kveld og natt. Planlegger å lyse ut i Sverige. Har leiet leilighet for å få til dette.
Inntekter ligger under budsjett. Dette skyldes færre brukere på langtidsplass. Vi har nå 6 plasser som brukes til korttid. Vi har god turnover på plassene, og har vært i stand til å hjelpe nabokommunen (Rollag) i sommer. Vi har ikke fått inn inntekter på dette enda. Denne situasjonen vil trolig endre seg snart. Vi ser tydelig effekt av å ha tilgjengelige korttidsplasser. Det øker trygghet for hjemmeboende, og gir mulighet for hyppige korttidsopphold og avlasting. Eldre får trygghet og både ønsker og har mulighet til å bo hjemme lenge.

Kjøkken:
For optimistisk budsjettering av inntekter, dessverre. Vår avtale om matlevering i Rollag ble det ikke noe av – inntektstap for oss.
Likevel stor omsetning i kantinen og andre ansatte er vesentlig høyere enn forventet, og vi forventer at inntektene blir tilnærmet lik budsjettert. Inntektene kommer i etterkant, og inntjeningen er størst annet halvår.

 

 

 

 

Flesberg kommune

Økonomi - Teknikk, plan og ressurs - 200608

 

Enhet

Status

Avvik hia

Avvik i %

Teknisk etat adm.

Ikke rapportert

 161

5.25

Driftsavdelingen

Ikke rapportert

- 175

-2.18

Vann, avløp og renovasjon

Ikke rapportert

 590

77.06

 

Art (T)

Budsjett hele året (1)

Budsjett hiå (1)

Regnskap hiå (1)

Avvik i kr hiå (1)

Vurdert avvik (1)

Årsprognose (1)

Teknisk prognose (1)

Lønn inkl.pensjon og avgift

10 904 700

6 635 144

6 252 918

382 225

0

10 904 700

6 252 918

Varer og tjenester i komm.tjeneste

7 542 800

4 627 936

3 818 153

809 782

0

7 542 800

3 818 153

Varer og tjenester som erstatter komm.tjenesteprod.

3 312 000

2 207 117

2 703 872

-496 755

0

3 312 000

2 703 872

Overføringer

104 500

69 639

672 963

-603 324

0

104 500

672 963

Sum driftsutgifter

21 864 000

13 539 835

13 447 907

91 928

0

21 864 000

13 447 907

Finansutgifter og finansieringstransaksjoner

4 061 100

0

0

0

0

4 061 100

0

Sum Finansieringsutgifter

4 061 100

0

0

0

0

4 061 100

0

Salgsinntekter

-11 722 687

-7 610 685

-8 219 945

609 260

0

-11 722 687

-8 219 945

Refusjoner

-2 235 978

-971 263

-864 717

-106 546

0

-2 235 978

-864 717

Refusjon folketrygden

0

0

-19 723

19 723

0

0

-19 723

Overføringer

-50 000

-33 320

0

-33 320

0

-50 000

0

Sum driftsinntekter

-14 008 665

-8 615 269

-9 104 385

489 116

0

-14 008 665

-9 104 385

Finansieringsinntekter og -transaksjoner

-48 000

-5 331

0

-5 331

0

-48 000

0

Sum Finansieringsinntekter

-48 000

-5 331

0

-5 331

0

-48 000

0

 

11 868 435

4 919 235

4 343 522

575 713

0

11 868 435

4 343 522

Sentral statusvurdering:

Det er ett overforbruk på lønn til kommunale bygg.
Gebyrinntekter for 2006 ser ut til å holde med god margin både innen oppmåling og byggesak.
Selv om vann- avløp og renovasjon viser en stor inntekt, så vil dette bli utjevnet i løpet av årets siste mnd.
Hele etaten driftes bra.

 

 

 

FLESBERG KOMMUNE

Investeringsprosjekter 2006 - status pr 31.08.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budsjett

Regnskap

Rest/

Kommentarer:

Prosjekt

Prosjekt (T)

Ansvar

2006

31.08.2006

avvik

 

700

Administrasjonsbygg - inventar

199

130 000

78 914

51 086

Vurdering pågår m.h.t. innkjøp inventar kommunestyresal.

705

Svene barnehage utbygging

699

 

 

 

Budsjettert statstilskudd på 968.000 kroner ble inntektsført som forventet inntekt i 2005. Ved endelig tildeling i 2006 ble statstilskuddet (halvert) redusert med 485.000 kr i forhold til forventet.

706

Lampeland barnehage utbygging

699

335 000

700 858

-365 858

Overforbruk med kr. 365.000 kr + manglende statstilskudd vil si en underdekning i prosjektet med 850.000 kroner.

742

Inventar/utstyr Flesbergtunet

499

250 000

0

250 000

 

743

Salg av boliger

611

-800 000

-1 415 026

615 026

Salg Førlijordet 12 + gamle Livland skole

752

Inventar/utstyr skolene - fellespost

299

100 000

0

100 000

Noe belastet drift - det resterende vil påløpe i 3. tertial.

799

Investering kirkeformål

143

50 000

0

50 000

Ikke overført Kirkelig Fellesråd enda.

803

Kartverk

699

400 000

9 275

390 726

Vil bli utgiftsført senere i år

805

Rehabilitering skolebygg

699

500 000

304 632

195 368

I hovedsak benyttet til planarbeider (konsulent) så langt.

807

Utskifting av gjerder barnehagene

699

135 000

46 887

88 113

Stort sett utført gjerdearbeider, men posten omfatter også utstyr uteområder.

808

Rehabilitering kommunale bygg

699

300 000

0

300 000

Blir trolig ikke utført i år pga kapasitetsproblemer

812

Utskifting av Pcb-armatur

699

400 000

7 513

392 487

Prosjektering er startet opp

821

Fl. vannverk

699

1 200 000

0

1 200 000

Vil ikke bli startet opp i år pga planer om helt nytt vannverk. Aktuelt for omdisponering.

990

Finansiering av investeringer

941

-3 000 000

0

0

Låneopptak

 

 

 

0

-266 948

0

 

 

 

 

Fraværsrapport 2.tertial 2006 Flesberg kommune.

 

 

 

Etat

Antall mulige arbeidsdager

Faktiske arbeidsdager

Frv.u/meld 1-8 dager Dgv

Frv.m/mld

1-8 dager Dgv

Frv.m/mld  8-16 dager Dgv

Frv.m/mld

> 16 dgr

Dgv

 

Frv.m/mld

> 56 dgr

Dgv

Sykt

Barn

Dgv

Omsorgs

Perm

Dgv

Annen perm

m/løm

Dgv

Annen perm

u/løm

Dgv

Syke

%

Fravær

%

Pol.styring

206,55

199,80

0,00

6,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,27

3,27

Fellestjenesten

1356,30

1339,70

7,60

6,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,22

Oppvekst

15289,18

14313,03

111,88

502,83

108,67

143,74

143,74

59,30

19,20

19,44

5,00

5,67

6,38

Sos.barnev.

959,80

914,80

0,00

43,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,57

4,69

Helse,pleie omsorg

10809,03

9820,20

62,54

539,37

351,83

10,62

0,00

8,37

0,00

8,12

0,00

8,92

9,15

Teknisk

4418,26

4221,34

40,41

103,95

0,56

0,00

0,00

12,33

37,60

4,30

6,00

3,28

4,46

Andre

80,63

79,13

0,00

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,86

1,86

Total

33119,75

30888,01

222,43

1204,31

461,06

154,36

143,74

83,00

56,80

31,86

11,00

6,17

6,74

 

Det er positivt at vi nå kan rapportere sykefravær i tertialrapporten. I de siste år har vi måttet ta utgangspunkt i sykemeldt fravær som er registrert gjennom trygdeetaten.  Denne har vært seint tilgjengelig og det er derfor en fordel at vi nå kan rapportere for den aktuelle situasjonen.

 

Tabellen over viser en liten økning fra det trygdemeldte sykefraværet for 2005 som var på 6,4%, men tar vi med at i dette fraværet ligger det i liten grad inne egenmeldinger, vil jeg anta at sykefraværet ikke har økt, men holdt seg stabil.  Dette er positivt med tanke på de signaler vi har fått om økning av sykefraværet i landet for øvrig.

Ser vi på den etatsvise fordelingen, ligger det her ingen dramatikk. Det er alltid noen svingninger fra periode til periode og særlig kan det gjelde de små etatene/avdelingene. Svingningene fra 2005 til denne tertialrapporten vurderes å ligge innfor det som må ansees som normalt og naturlig.

Det er en feil i splittingen mellom de forskjellige fraværskodene i fraværsrapporten. Dette gjelder fravær m/melding 8-16 dager og  fravær m/melding >16 dager. Antall dager tilsammen er riktig, men splittingen over og under 16 dager er ikke riktig. Feilen blir rettet til neste rapportering.

 

 

 

ETATENES KOMMENTARER

 

Politisk styring og sentraladministrasjonen (SA)

 

Konkrete arbeidsoppgaver/Arbeidsprogram 2006:

Status:

Avslutte regnskaper, avgi årsmelding og andre rapporter innenfor fastsatte frister.

Gjennomført/i rute

Sluttbehandling av plan for kriseledelsen og revisjon av beredskapsplanen

Påbegynt

Utarbeide reglement for de politiske komiteene.

Ikke påbegynt

Oppnå optimal utnyttelse av konsesjonskraften.

Ny avtale med  Flesberg Elektrisitetsverk AS er inngått og løper fra 01.01.06.

Fortsatt samarbeid med de andre Numedalskommunene i e-Servicetorgprosjektet, bredbånd og andre satsninger i tråd med vedtatt e-strategi for kommunene i Numedal.

E-servicetorget skal i driftsfase, samt videreutvikles. Bredbåndsprosjektet er gjennomført sammen med de andre Numedalskommunene, og ferdigstillelse av fiberløsningen for kommunene i Numedal ble levert etter tidsplanen 01.04.06. Prosjekt for fiber ut til den enkelte husstand er påbegynt. Skifte av plattform for kommunens nettsider er gjennomført.

Videreutvikle FT bl.a. med utarbeidelse av gode og hensiktsmessige rutinebeskrivelser m.v.

Påbegynt (dette er et kontinuerlig og omfattende arbeid).

Bidra med nødvendige ressurser i prosessen med vurdering av et interkommunalt samarbeid innenfor skatteinnfordring/-regnskap.

Prosessen om å vurdere et eget skattekontor for flere kommuner i Kongsbergregionen har igjen stoppet opp. Det er derfor nå inngått en samarbeidsavtale for skatteområdet mellom Kongsberg og Numedalskommunene for 2007.

Revidere internt HMS-reglement i tråd med IA-avtalen.

Ikke påbegynt enda.

Bidra med nødvendige ressurser for å få en gjennomgang (analyse) av pensjonsordningen (med Rollag og Nore og Uvdal).

Foranalyse gjennomført. Ingen planlagte aktiviteter på dette området i 2006.

Bidra med nødvendige ressurser for å få sluttført arbeidet med vurdering av framtidig bankforbindelse for Numedalskommunene (i samarbeid med Rollag og Nore og Uvdal).

 

Gjennomført og ny bankforbindelse (Nes Prestegjeld sparebank) var på plass den 01.06.06.

Bidra med nødvendig ressurser til videreutvikling av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett, herunder tilrettelegge informasjon og tjenester for e-Srvicetorget.

Kontinuerlig prosess. Det er stor aktivitet innenfor dette området og vi er i rute.

Bidra i kommunens omstillingsarbeid med de ressurser som er nødvendige.

Delvis gjennomført.

 

 

Oppvekst- og kulturetaten

 

Konkrete arbeidsoppgaver:

Status:

Virksomhetsplanlegging med resultatmål

Kontinuerlig arbeid i barnehage og skole. 

Øke brukermedvirkning/elevmedvirkning

Tiltak iverksatt i skole og barnehage.

Ta i bruk tjenestestandarder

Samme status som i 2005. Avvik: Iverksatt kun i barnehage – ennå ikke utarbeidet for skolefritidsordningen (SFO) og andre områder innen etaten.

Gjennomføre vedtatte barnehage- og skolereformer

Ingen avvik. Endring av struktur innenfor barnehage er gjennomført. Forstudie på utredning om skolestruktur og ombygging av skolebygg er avsluttet.

Gjennomføre virksomhetsplaner

Ingen avvik innmeldt til nå, men se eget pkt. om virksomhetsplanlegging over.

Utvikle system for kvalitetssikring

Pågående arbeid. Etaten vil arbeide videre med å utvikle et mer systematisk plan- og vurderingsarbeid.

Utrede og iverksette mer rasjonell drift

·         Ny barnehagestruktur er gjennomført som forutsatt og iverksatt fra 01.01.06. Ny struktur er også nedfelt i barnehageplanen.

·         Avvik: Tidsplan for utredning av ny skolestruktur er vesentlig utsatt.

Støtte og aktivisere ungdommen

Drift av ungdomsklubb og ungdomskontor går som normalt, men etaten ser behov for en gjennomgang av målsettinger for og evaluering av driften.

Stimulere kultur- og idrettsarbeid

Ingen avvik. Fortsatt støtte til lag og foreninger på linje med tidligere år.

Bidra til økt lokal identitet

Ingen avvik. Dåset-søndager sommeren 2006 i samarbeid med lokale arrangører er gjennomført.

 

Omstilling/nedbemanning:

 

Kulturskole erstattes av kulturskoletilbud fra og med 01.08.05. Budsjettramme reduseres til 400.000,- fra og med 2006.

Gjennomført.

Oppvekst- og kulturetaten, reduksjon administrasjon 0,5 årsverk fra og med 01.08.05.

Prosess pågår. Sees i sammenheng med bemanningsplaner i hele etaten/kommunen, samt et evt. interkommunalt kvalitetskontor. Forsinket p.g.a. vakanse etatsleder.

Reduksjoner i bemanning i barnehage og skole som følge av budsjettvedtak (inntil 50% stilling ekstra ressurs fjernet i barnehage, ca. 2 årsverk redusert i skole (timetallsressursen)  fra og med 01.08)

I rute. Redusert ca. 2,5 årsverk i alt i forhold til tidligere utregningsmodeller. Bemanningsplaner laget i henhold til budsjettvedtakene. I forhold til skole, så er innsparingen nå ”spist opp” av økte utgifter knyttet til særlig spesialundervisning.

IT- veiledning fjernet fra skolebudsjettet.

I rute. Overført til sentraladministrasjonen fra og med 01.08.05.

Reduksjon av administrative ressurser, inntil 1,5 stilling i barnehage- og skolesektoren fra og med 01.08.05

I rute med reduksjon på ca. 1 årsverk i henhold til oppsatte bemanningsplaner fra og med 01.08.05.
0,5 årsverk er redusert som følge av ny barnehagestruktur, mens resten fordeles på spesial pedagogisk team (0,15), SFO (0,19), kultur (0,10) og kontorfullmektig (0,05)

 

 

 

Sosial og barnevern

 

Konkrete arbeidsoppgaver:

Status:

Drifte den interkommunale sosial- og barneverntjenesten jfr. målsettinger.

Gjennomført/kontinuerlig prosess

NAV

Møte med Dep og Dir. gjennomført i sammen med Numedalsutvikling. Hovedmøte 5 oktober med NAV-Buskerud. Møter/kommunikasjon med alle aktører lokalt og sentralt i perioden okt-des 2006. Arbeidskrevende prosess framover.

Evaluering interkommunal sosial og barneverntjeneste

Delvis gjennomført/prosess pågår for sluttføring før 31.12.06.

Felles fosterhjemstilling Numedal

Oppstart 01.07.06. Fokus på oppstartfase, stor tro på gevinst på flere plan.

Ledelse og styring

Kontinuerlig prosess, fokus på budsjettutvikling og styring av etaten. Frigjøre ressurs til ledelse og styring har vært nødvendig.

Deltakelse barnevernnettverket Kongsberg regionen. (tidl.effektviseringsnettverk tidl. KS)

Gjennomført, stor aktivitet i kommunene, tildelt 250000,- i skjønnsmidler fra Fylkesmannen til kompetanseprosjekt. Flere delprosjekt under planlegging og under etablering. Stor tro på gevinst på flere områder.

Gjennomføring av ny brukerundersøkelse i 2006

Avvik i framdrift, avventer gjennomføring. Ses i fht arbeidet i barnevernsnettverket i Kongsberg regionen.

Intern-kontroll system barnevern

Ny forskrift, lovpålagt fra 01.01.06.Oppstart felles i barnevernnettverket. Fells mal for tjenesten i regionen. Må prioriteres framover!

Utvikle kvalitetssikring/ Tjenestestandarder

Delvis gjennomført. Enkelte avvik i forhold til tidsplan

Gjøre et godt flyktningarbeid.

Kontinuerlig prosess

Forelderveiledningsprosjektet

Lite framdrift i fht deltakelse ekstern opplæring fra Dep., Strategi videre må planlegges.

Sektorovergripende planer; Rus

I rute, prosess gjennomført, Videre arbeid vinter 06/07.

Husbankens bostøtte

Kontinuerlig prosess, videreføring drift for både Flesberg og Rollag, deltakelse prosjekt e-servicetorg.

Informasjon, IKT

Avvik i utarbeidelse av lokal info nettsider. Ikke kunnet prioritere området.

Videreføre og utvikle allerede iverksatte samarbeidstiltak innen begge kommuner

Kontinuerlig prosess, ingen endring fra 1 tertial.

Oppstart samarbeids tiltak aetat, trygdekontor

I rute, oppstart høst 2006

Jobbe for å beholde dyktige og entusiastiske medarbeidere i etaten, sikre bemanningssituasjon jf permisjoner.

Kontinuerlig prosess. Løsning på plass i fht bemanning, men kritisk i fht 60 % redusert stilling.

Styrke brukermedvirkningen og tilgjenglighet

Kontinuerlig prosess, også et av delområdene for barnevernsnettverket.

Styrke samarbeidet både innad i etaten, med etater i egne kommuner og med andre.

Kontinuerlig prosess

Sikre kvalitativt høyt nivå på tjenestene

Kontinuerlig prosess

 

 

 

Helse- og omsorgsetaten

Konkrete arbeidsoppgaver:

Status:

Legevakt.

 

 

Legevaktstelefon. Ny tjeneste blir gitt fra Hjelp 24. Dette trer i kraft fra 1.desember 2006.

Legevaktsordningen må revurderes (to leger har søkt om vaktfritak). Det arbeides med en løsning som involverer alle tre Numedalskommunene. Det fremmes sak høsten 06.

Arbeide videre for gode rutiner med saksbehandling

Nye søknadsrutiner innført.

Søknad om tjenester behandles i vedtaksmøte 1 gang pr. uke. Vedtaksmøtet er tverrfaglig sammensatt for å sikre en kvalitetsmessig god og riktig saksbehandling.

Ny og innskjerpet saksbehandling medfører flere klager.

Arbeide med interkommunalt samarbeid innen helse. 

Samarbeidsområder er:

·         Unique profil dokumentasjonssystem og databasert turnussystem knyttet mot økonomi og personal.  Blir en sak i budsjettet.

·         Felles trygghetsalarm kom i gang høsten 2005.

·         Legevaktstelefon (Hjelp 24) høsten 2006

·         Legevaktssamarbeid utredes.

·         Jordmortjenesten felles Flesberg/Rollag. 

·         Fagsamarbeid og utdanning av ufaglærte til hjelpepleiere. Ny klasse i 2007

·         Rus: Tverrfaglig arbeid der helse, sosial, teknisk, Trygdeetat, Aetat, politi og skole er involvert. Ny ruspolitisk handlingsplan

·         Kultur: Den blå timen: Kulturskoleavtale og helse forprosjekt i 2005. Spørsmål om fortsettelse i 2007. Avhengig av finansiering.

·         Grønn dal (Rural-prosjektet)

Det finnes flere områder, men tiden er ikke moden.  Det er en prosess tankemessig for de involverte. Viser til samarbeids møter mellom Rollag og Flesberg.

Arbeide for et økt samarbeid mellom etater internt i kommunen

Samarbeider med sosial i forhold til arbeidstiltak, rusarbeid, forebyggende helse m.m.

Samarbeider med skole i forhold til helsestasjon for ungdom, forebyggende helse og rus

Samarbeider med teknisk om boliger, renhold og vaskeri.

Frivillighetssentral. Arbeider for å få statlige midler til prosjektet og dermed øke aktiviteten.

Frivillighetssentral åpnet i april 2005. Søkt om midler 3 ganger. Ny søknad i 2007.

Ansvaret for rus og rusbehandling er nå plassert inn under helse. Har tidligere ligget under sosial. Samarbeid om utforming av planer på hvordan dette skal fungere

Arbeidet er startet med deltakelse i erfaringskonferanser. Utarbeidet forslag til Ruspolitisk handlingsplan våren 2006. Arbeider videre med Rusplan /forebyggende rusplan.  Legger denne fram våren 2007

Forebyggende helsearbeid, helsestasjon for ungdom, barn og aktivitet.

Arbeidet skal evalueres høsten 2006 og utvikles videre.

Kvalitetsutvikle alle etatens tjenester. Prosedyrebeskrivelser. Oppjustere og vedlikeholde.

Etablere avviksregistrering som rutine                      

Prosedyrebeskrivelser er laget.

Ny internkontrollperm er ferdigstilt august 2006. Nye prosedyrer/ maler er utarbeidet i forhold til saksbehandling.  

Prosessen er startet opp.                                   

Styrke brukermedvirkningen

Det er stor grad av brukermedvirkning i etaten, og dette vil det bli arbeidet systematisk videre med fremover.

Det er forslag til bruker råd. Etableres høsten 2006

Brukerundersøkelser hvert annet år. Starter våren 2007

Være en attraktiv arbeidsplass.

  • i forhold til avlønning,
  • godt arbeidsmiljø,
  • faglige utfordringer.
  • Rekruttering av fagpersoner

Kontinuerlig arbeid

Kurstilbud til mange. Informasjonsstrategi.

Avvik etter tilsyn av Arbeidstilsynet våren 2006. Dette avviket er nå lukket. Ros for godt arbeid på dette området.  Hele etaten på arbeidsmiljøseminar høsten 2006

Problematisk å rekruttere sykepleierkompetanse. 

Laget forslag til kompetanseutviklingsplan. Legges frem i forbindelse med budsjettet.

Kompetanseutvikling.

Utdanning for ufaglærte innen etaten.

14 nye hjelpepleiere uteksaminert våren 2006

Forslag til Kompetanseutviklingsplan utarbeidet høst 2006.

Etter pålegg fra Arbeidstilsynet

Utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse. Handlingsplan og tiltaksplan i tilknytting til ROS-analysen.

IKT

Videreutvikle etatens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett, og tilrettelegge tjenester for E-Servicetorget.

Dokumentasjon i Unique Profil er gjennomført for alle

Saksbehandling i unique profil skulle vært gjennomført våren 2006.  Ikke gjennomført pga tekniske problemer. Iplos registrering første gang i løpet av.2006.

Stor frustrasjon i etaten på mangel på forutsigbarhet og stabilitet i denne tjenesten. Det er ikke god nok støtte og systemet for sårbart!  Dette gjelder både pasientdokumentasjon og saksbehandling på alle nivå.

Vi blir hindret i arbeidet, bruker alt for mye tid.

Være en etat i stadig positiv omstilling som yter tjenester av høy kvalitet til brukerne. 

Kontinuerlig arbeid.

 

 

 

Teknikk, plan og ressurs

Konkrete arbeidsoppgaver:

Status:

Avløpskontroll

Alle hytter med enkeltutslipp er kontrollert og prosjektmedarbeider har sluttet.  Mye oppfølgingsarbeide gjenstår.

Kommunedelplan for Blefjell

Behandlet av Miljøverndepartementet.  Kommunen må gjøre noen endringer i planen.

Oppfølging av endringer i kommunedelplanen for Blefjell

Oppstartsmøte med grunneierne.  FM miljøvernavdeling er invitert på befaring for å komme videre i arbeider

Rehabilitering kommunale bygg/solavskjerming

Arbeidet er startet opp, men ikke fullført.

Rehabilitering kommunale boliger

Stilt i bero p.g.a. salg av kommunale boliger

Deltakelse utredning fremtidig skolestruktur

Utredning pågår.

SFO paviljong Lampeland skole

Er løst ved å ta i bruk underetg. I Tveiten bygget.

Utskifting PCB armatur

Konsulent er leid inn for å kvalitetssikre og følge opp prosjektet.

Nytt vannbehandlingsanlegg Flesberg vannverk

Ikke startet opp pga Etaten vurderer å bygge helt nytt vannverk i Flesberg pga nåværende anleggs utsatte plassering like ved Lågen. 

Reguleringsplan Lyngdal (boligfelt)

Ferdigstilt

Kommunedelplan for Vatnebrynvannet

Planprosessen er i gang, konsulent er innleid pga arbeidssituasjonen ved etaten.

Områdetakst for skogbruket i Flesberg

Langsiktig planarbeid over flere år, som er i rute.

Infrastruktur til nytt boligfelt i Skartumlia

Lagt på vent p.g.a. i påvente av private planer for nytt boligfelt på Lampeland.

Innkjøp av brannbil

Vedtatt av kommunestyret 21.09.06.

Nye reguleringsplaner

Flere nye reguleringsplaner som må prioriteres.

Økonomi

TPR ligger også i 2006 an til ett pent overskudd. 

Nedbemanning

Se kommentarer.

 

Spesielle kommentarer:

Teknikk, plan og ressurs er gjennom kommunestyrets budsjettvedtak pålagt følgende nedbemanninger, som ikke er gjennomført.

1.       50 % stilling TPR administrasjon – vil bli gjennomført fra og med 01.01.07 i hht avtale med arbeidstaker

2.       100 % stilling – fortrinnvis ved administrasjonen – ikke gjennomført

Nedbemanningen for 2006 er foreløpig, delvist, løst med fast permisjon i 30% for miljøvernkonsulent og andre kortere og lengre permisjoner uten at det blir ansatt vikarer.  Etaten venter ett par avganger  gjennom AFP ved fylte 62 år i 2007 og det er derfor innledet samtaler med Rollag og Nore og Uvdal om samarbeid innen flere områder.  Pga Flesberg må bære 50% av kostnadene til AFP i tidsrommet mellom 62- 65  år har administrasjonene påbegynt å tenke mer på hvordan kommunene kan får visse grupper av arbeidstakere til å jobbe hele eller deler av tre års perioden for å beholde kompetanse og minske utgiftene.  Dersom dette skulle bli aktuelt kan etaten få problemer med å nå innsparingsmålet på 1,5 stilling i 2007.  Andre momenter for at nedbemanningen kan bli problematisk er at ny pbl (som skal behandles av Stortinget i desember) setter plikt til kommunene om å føre tilsyn i alle byggesaker.  Fra 01.01.07 blir også kommunenes plikt til å føre tilsyn med private renseanlegg styrket, samtidig som etaten nå mottar mange nye reguleringsplaner fra grunneiere på Blefjell.  Dersom kommunens intensjon om at disse skal behandles i tråd med fristene i Pbl må bemanningssituasjonen ved etaten styrkes.  Selvsagt kan samarbeide med nabokommunene diskuteres, men man kommer ikke fra det faktum at kommunen må ha en viss bemanning for å holde unna for saksmengden og nåværende bemanning er for lav i forhold til dette.