FLESBERG KOMMUNE

 

Utvalg:

valgstyret

 

Møtested:

kommunehuset, Lampeland

 

Møtedato:

16.04.2009

kl. 16:00

 

 

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

Saksordfører

 

 

 

PS 1/09

Valg av stemmestyrer 2009 - 2011

 

PS 2/09

Valg 2009 - manntall

 

PS 3/09

Valg 2009 - forhåndsstemmegivning

 

PS 4/09

Valg 2009 - tid og sted for stemmegivning på valgting

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

11.03.2009

Arkiv               

033

Saksmappe     

2009/235

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg av stemmestyrer 2009 - 2011

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

valgstyret

16.04.2009

1/09

 

Rådmannens anbefaling:

Valgstyret oppnevner følgende til stemmestyrene for 2009 - 2011:

01 Flesberg krets:

02 Lyngdal krets:

          1.       Odd Kåre Dalen - leder

          1.       Nils Molia - leder

          2.       Helga Bratås - nestleder

          2.       Geir Marstein - nestleder

          3.       Øivind Høimyr

          3.       Gunvor Bekjorden

          4.       Wenche Låg Breivik

          4.       Ole Helge Sønåsen

          Vara  1. Jon Olav Berget

          Vara: 1. Knut Holtan

                   2. Jan Morten Bringsrud

                   2. Anne Lise Dildok

 

 

03 Lampeland krets:

04 Svene krets:

          1.       Anne-Liz Lande - leder

          1.       Arne Sørensen - leder

          2.       Brynjulf Hansen - nestleder

          2.       Knut Klev - nestleder

          3.       Bjørg Homelien

          3.       Trygve Strand

          4.       Eirik Bakke Fosen

          4.       Anni Løvlid

          Vara: 1. Terje Sandbæk

          Vara: 1. Gunnar Grette

                   2. Sondre Kosmo Paulsen

                   2. Ragnhild Garås

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Flesberg er delt i 4 stemmekretser (Flesberg, Lyngdal, Lampeland og Svene).

Et stemmestyre med minst 3 medlemmer skal administrere stemmegivningen når denne foregår på flere steder i kommunen (VL § 4-2). Kommunestyret har i møte 31.10.02 delegert til valgstyret å oppnevne stemmestyrer.

Vurdering:

Stemmestyrenes medlemmer/varamedlemmer foreslås som tidligere valgt blant kommunestyrets representanter og vararepresentanter.

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

11.03.2009

Arkiv               

011

Saksmappe     

2009/236

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg 2009 - manntall

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

valgstyret

16.04.2009

2/09

 

Rådmannens anbefaling:

1.    Manntallet legges ut til offentlig ettersyn på kommunehuset og i butikkene.

2.    Krav om manntallseksemplarer og oppgaver over bestemte grupper av velgere må settes fram senest 1 uke før bestillingsfristen.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Regler om stemmerett og manntall framgår av valglovens kap. 2 og forskriftenes kap. 1.

Stemmeberettigede skal føres inn i manntallet i den kommunen der de var folkeregistrert som bosatt den 31. juni i valgåret. Manntallet skal oppdateres så langt opp til valgdagen som mulig.

Manntallet skal ligge ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre og t.o.m. valgdagen.

Alle som stiller liste ved valget har uten omkostninger rett til ett eksemplar av manntallet. Krav må settes fram innen den frist valgstyret fastsetter. Forslagstillerne må selv bære ekstrakostnadene ved bestilling av flere manntallseksemplarer og oppgaver over bestemte grupper av velgere.

Vurdering:

Manntallsutkastet foreslås lagt ut på de samme stedene som tidligere dvs. på kommunehuset og i butikkene.

Frist for krav om manntallseksemplarer og oppgaver over bestemte grupper av velgere foreslås satt til senest 1 uke før bestillingsfristen (leverandørens frist).

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

11.03.2009

Arkiv               

011

Saksmappe     

2009/237

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg 2009 - forhåndsstemmegivning

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

valgstyret

16.04.2009

3/09

 

Rådmannens anbefaling:

1.    Forhåndsstemmegivningen skal foregå på kommunehuset:

mandag – fredag kl. 09.00 – kl. 15.00

2.    Leder/sekretær avtaler tidspunkt for forhåndsstemmegivning på Flesbergtunet bo- og omsorgssenter.

3.    Frist for søknad om ambulerende stemmegivning settes til tirsdag 8. september kl. 15.00.

4.    Som stemmemottakere oppnevnes:

Thomas Fosen, Ranveig Hvila, Britt Jorun Ingebrigtsen, Kristin Hammershaug, Svein Foss, Jon Gj. Pedersen og Pia Øberg.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Bestemmelser om forhåndsstemmegivningen framgår av valglovens kap. 8 og forskriftenes kap. 6.

Forhåndsstemmegivningen kan foregå fra 10. august i valgåret innenriks og må ikke foregå senere enn siste fredag før valgdagen (ved årets valg t.o.m. 11. september).

Stemmemottakere innenriks oppnevnes av valgstyret. Stemmegivningen foregår på helse- og sosialinstitusjoner og ellers der valgstyret bestemmer at det skal mottas forhåndsstemmer. Valglokalene skal være lett tilgjengelige (jfr. f-vl § 26).

Ved ambulerende stemmegivning og stemmegivning på institusjon skal minst 2 stemmemottakere være tilstede.

Fristen for når søknad om ambulerende stemmegivning må være kommet inn til kommunen skal fastsettes til et tidspunkt mellom tirsdag og fredag den siste uken før valget.

Regjeringen har fremmet forslag om endringer i valgloven: ”Velgere som ikke kan avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen skal kunne kontakte kommunen og avgi stemme fra 1. juli tom 9. august”. Det foreslås ikke bestemte åpningstider osv. Når velgeren henvender seg til kommunen og ber om å få stemme, skal vedkommende få oppgitt et tidspunkt for når han/hun kan komme og stemme.

Vurdering:

Rådmannen foreslår stemmemottakere som for valget i 2007.

 

 


 

FLESBERG KOMMUNE

 

Lampeland          

11.03.2009

Arkiv               

011

Saksmappe     

2009/242

Avd                 

Fellestjenesten

Saksbehandler

Ranveig Hvila

Valg 2009 - tid og sted for stemmegivning på valgting

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

valgstyret

16.04.2009

4/09

 

Rådmannens anbefaling:

1.    Valgting søndag 13.  og mandag 14. september holdes for

Flesberg krets

Flesberg Samfunnshus

Lyngdal krets

Høgheim

Lampeland krets

Biblioteket Flesbergtunet

Svene krets

Klubbhus Svene IL

2.    Åpningstiden søndag 9. september i samtlige valglokaler settes til: kl. 14.00 – kl. 17.00.

3.    Åpningstiden mandag 10. september i samtlige valglokaler settes til: kl. 13.00 – kl. 20.00.

Vedlegg:

 

Saksopplysninger:

Kommunestyret har vedtatt at det skal holdes valg over 2 dager dvs. søndag 13. og mandag 14. september.

I møte 31.10.02 vedtok kommunestyret å delegere til valgstyret myndighet etter § 9-3 i valgloven:

§ 9-3. Tid og sted for stemmegivningen

(1) Kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, avgjør hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. Folkeregistermyndigheten skal orienteres om endringer i stemmekretsinndelingen innen 31. mars i valgåret.

(2) Valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for stemmegivningen. Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere enn kl. 20.

(3) Valgstyret kunngjør tid og sted for stemmegivningen.

Valgforskriften har bestemmelser om valglokalene:

§ 26 Valglokalene

  1. Valgstyret skal legge forhåndsstemmegivningen til lokaler som er lett tilgjengelige og hvor alle velgere kan ta seg inn uten å måtte be om hjelp. Andre lokaler skal ikke benyttes med mindre særlige grunner foreligger.
  2. Ved tilrettelegging for forhåndsstemmegivning i valglokalene, skal det legges vekt på god tilgjengelighet for alle velgere. Blinde og svaksynte velgere skal kunne avgi stemme uten å måtte be om hjelp.

§ 30 Valglokalet

Ved avgjørelsen av hvilke lokaler som skal benyttes og ved tilretteleggingen for velgerne på valgtinget gjelder § 26 tilsvarende.

Ved forrige valg ble flg. lokaler benyttet på valgtinget søndag og mandag:

Krets

Valglokale

Flesberg

Flesberg Samfunnshus

Lyngdal

Lyngdal skole

Lampeland

Biblioteket Flesbergtunet

Svene

Klubbhus Svene IL

Åpningstiden var kl. 14.00 - kl. 17.00 på søndag og kl. 13.00 - kl. 20.00 på mandag.

Høgheim foreslås som valglokale for Lyngdal krets istedenfor Lyngdal skole.

Regjeringen har fremmet forslag om endringer i valgloven:

  • Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere enn kl. 20 21.
  • Kommunestyret kan med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene vedta å holde valglokalene åpne lengre enn det valgstyret har vedtatt. Slikt vedtak må fattes senest samtidig med budsjettet for det året valget er, men for 2009-valget innen 1. juli.
  • Kommunene har plikt til å ta imot akkrediterte valgobservatører og tilrettelegge for valgobservasjon.

Vurdering:

Rådmannen foreslår samme åpningstider og valglokaler som forrige år med unntak av at Høgheim foreslås som valglokale for Lyngdal krets.