Kulturmidler - Allmen kultur eller idrettsarbeid


Generelt

 

Kommunen ønsker via kulturmidlene å bidra til et bredt kulturliv, for alle aldre, men der aktiviteter for barn og unge blir spesielt vektlagt.  Flesberg kommune har disse tilskuddene:

 • Tilskudd til lag, foreninger og organisasjoner: Allmen kultur eller idrettsarbeid - 1 hovedtildeling pr. år.
 • Tilskudd til prosjekter (se egen beskrivelse)

 

Målgruppe

Flesberg kommune gir tilskudd til lag og organisasjoner og institusjoner som driver kulturarbeid innen kommunen. Tilskuddet skal bidra til den daglige driften av laget med vekt på aktivitet.
Interkommunale lag med minst 5 medlemmer fra Flesberg kommune kan søke, dersom det ikke er tilsvarende organisert aktivitet i kommunen.
Aktivitetene må være åpne for alle og ledelsen i organisasjonene må være demokratisk valgt.
Unntatt fra tilskudd er lag, foreninger og organisasjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkes, helse– og/eller økonomiske interesser.  

Kriterier/Vilkår

 • Søknaden skal være poststemplet/digitalt innsendt senest 31.mars. Søknader som er poststemplet etter fristen blir ikke behandlet.  

 • Lagene skal avholde regelmessige årsmøter, legge fram årsmelding, medlemsoversikt, revidert regnskap for siste år og budsjett/aktivitetsplan for inneværende år.  

 • Søknaden fremmes gjennom lagets hovedstyre.  

 • Bare lag som er registrert i kommunen kan få tilskudd/ eller fyller vilkår for interkommunale lag.  

 • Lag som driver aktiv konkurranseidrett og mosjonsidrett via Norges Idrettsforbund, og Norges Skyttervesen, kan søke om idrettsmidler  

 • Flesberg idrettsråd avgir uttalelse til fordeling av midler til idrettsarbeid.  

 • Jubileer må framkomme i søknad/budsjett.

Praktiske opplysninger
Veiledning

Søknadene skrives på eget skjema som fås fra fellestjenesten, eller lastes ned fra internett. Søknaden returneres i utfylt stand med de vedlegg som kreves.
Kulturkontoret/frivillighetssentralen yter hjelp til utfyllingen etter forespørsel.

Søknadsfrist

Søknaden skal være poststemplet senest 31. mars. Søknader som er poststemplet etter fristen blir ikke behandlet.

Ved tidlig påske kan søkknadsfristen bli utvidet.

Henvendelsen/søknaden/skjemaet sendes til

Søknad sendes elektronisk.

Søknad kan sendes pr post:

Flesberg kommune
Lampelandhagan 7
3623 Lampeland

Saksbehandlingstid

Svar skal foreligge senest 1. juli.

Saksbehandling

Søknadene legges fram for politisk behandling. Alle får skriftlig tilbakemelding om vedtaket.
Vurdering:
Det foretas en skjønnsmessig vurdering etter aktivitet rettet mot barn og unge, medlemsmasse, økonomi, samt lagets bidrag til et bredt kulturliv uansett aldersgrupper.

Kontaktinformasjon

 • Kristin  Hammershaug
 • kulturkonsulent
 • Telefon: 31022102
 • Mobil: 99397953
 • Send e-post

Aktuelle skjema